15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

РИОСВ Варна > Новини > 15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), както и оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Рейкин с ограничен работен агент и електрическа комутационна апаратура, съдържащи  3 кг или повече ОВР и ФПГ.

Приложения на отчетните форми:

Отчетите могат да се представят на хартиен и електронен носител в деловодството на РИОС-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, РИОСВ-Варна; Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org