22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

На 22 май 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

Международният ден на биологичното разнообразие (IDB) е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Темата за 2023 г. „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие” ще насърчи действията в подкрепа на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал (OBF). Въпреки че всеки Ден на биологичното разнообразие носи със себе си своето специално значение, тазгодишните световни празненства допринасят за подновено чувство на надежда, благодарение на приемането на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал. За да отбележи това невероятно постижение, темата отразява както празничния характер на постигнатото на СОР-15, така и спешността за това, което все още трябва да се направи по отношение на изпълнението. В своето решение COP-15 призова Страните да приложат Глобалната рамка на национално ниво, както и да си сътрудничат за нейното прилагане в трансграничен контекст. Също така СОР-15 реши Глобалната рамка да послужи като стратегически план за изпълнението на целите на Концепцията за периода до 2030 г. Визията, мисията, целите и задачите на новата Глобална рамка съответстват като ниво на амбиция на Европейската стратегия за Биологичното разнообразие за 2030 г. и в голяма част – на елементите на Зелената сделка.

Визия за живот в хармония с природата, където към 2050 г. биологичното разнообразие е оценено, съхранено, възстановено и използвано мъдро, осигурявайки екоснстемни услуги, поддържайки здрава планета и осигурявайки необходимите ползи за всички хора.

Мисията на документа е до 2030, с хоризонт до 2050 г., да бъдат предприети спешни действия за прекратяване на загубата на биологично разнообразие, за поставяне на природата на пътя на възстановяването, в полза на всички хора и планетата чрез опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие, и осигурявайки справедливото и равноправно разпределяне на ползите от използването на генетичните ресурси като в същото време бъдат осигурени необходимите средства за тяхното прилагане.

Целите Кунмин-Монреал за 2050 г. са насочени към четири всеобхватни дългосрочни цели за 2050 г. отнасящи се към опазването на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие (А), устойчивото използване и управление на биологичното разнообразие (В), Справедливо и равноправно разпределяне на ползите от използването на генетичните ресурси и DSI (С) и Осигуряване на необходимите средства и механизми за постигане на целите на Конвенцията, особено за развиващите се страни и малките островни държави (D).

Както и в предишни години Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН много информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, конто са достъпни на адреси: https://w\vAv.cbd.int/article/idb2023-logo-toolkit.

https://wAvw.cbd.int/article/idb2023-logo-toolkil, 15-тата Конференция на Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие: w\vw.cbd.int/meetings/COP-15.