Архив – Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

2021г.

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на Язовир“ в землището на село Вранино, общ. Каварна (отговорено от РИОСВ на 22.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот (ПИ) № 72624.123.95, в землище гр. Добрич/отговорено от РИОСВ на 22.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за  изработване на План за интегрирано развитие на Община Бяла /отговорено от РИОСВ на 21.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на комплекс за отдих в поземлен имот 00789.201.5, с площ 7817 кв.м, урбанизирана територия по КККР на с. Аспарухово, общ. Дългопол, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XIII-5, кв. 5 по плана на с. Аспарухово, общ. Дългопол (отговорено от РИОСВ на 31.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в спортно-образователен център в ПИ № 12574.62.8, с площ 2000 кв. м, урбанизирана територия по КККР на гр. Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 31.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за (ИП) „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)“ за имоти с идентификатори: №№20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, с обща площ 248 625 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 15.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на жилищни и обществено обслужващи сгради“ в ПИ с идентификатор: 61741.17.3, землище село Разделна, общ. Белослав, с възложител: А. Енчев, гр. Белослав (отговорено от РИОСВ на 21.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.630.3, по КККР на гр. Добрич, с възложител: СД „СМЕЛА-57-ТРЕНДАФИЛОВИ“, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 16.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шестнадесет броя жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 37099.42.1, по плана на село Кичево, общ. Аксаково, представено от Керемедчиев, село Кичево, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 13.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и ПУП-ПУР за поземлени имоти, в Промишлена зона-Юг, гр. Девня, представено от „ИНДУСТРИАЛ КОМПЛЕКТ“ АД, „СОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕХНОЙОН“ АД, „АГРОПОЛИХИМ“ АД, „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД /отговорено от РИОСВ на 13.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Каварна, за периода 2021-2028г., представено ОБЩИНА КАВАРНА /отговорено от РИОСВ на 13.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и потвърдена класификация за предприятие с нисък рисков потенциал от изп. директор на ИАОС с изх. № УК-3064/28.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна станция, гр. Варна, община Варна, възложител: „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от орехи“ в землищата на с. Снежина, с. Неново, с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, представено от „ПАСИЩА И ГРАДИНИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за „Изграждане на девет едноетажни жилищни сгради“ свързано с изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, възложител: Кръстева и Семерджиев, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за „Промяна предназначение на гатер сграда с идентификатор: 70175.310.2.2 и пристройка“ в „Предприятие за преработка и съхранение на семена с фотоволтаична инсталация на покрива на сгради“ в поземлен имот с идентификатор: 70175.310.2, с площ 3987 кв.м, местност „Новите лозя“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Суворово, обл. Варна, възложител: „АГРОНИК“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за „Застрояване на площ от 750 кв.м за преместваеми обекти с предназначение за офиси и експлоатационна база – покрит паркинг за моторни превозни средства (МПС)“ в поземлен имот с идентификатор: 72709.61.23, по плана на село Тополи, общ. Варна, възложител: г-н и г-жа Петрови, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70175.117.12, местност „Високата канара“, землище гр. Суворово, обл. Варна, възложител: „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 06.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление ИП за „Промяна в техническите параметри на 8 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 3“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Селце-Екоарх 2013 ЕООД” в ПИ 66113.501.196, урбанизирана територия, с площ 1358 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел водовземане от подземни води за напояване чрез дъждуване на 95 дка зърнени култури и изграждане на капково напояване на зеленчуци в 5 дка оранжерии в ПИ №№ 66113.12.81, 66113.12.82, 66113.12.158, 66113.12.159, 661 13.12.75, 66113.12.84 и 66113.12.176, с възложител: „ЕКОАРХ 2013“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на гробищен парк в село Слънчево“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 67489.78.6, землище село Слънчево, общ. Аксаково и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за част от ПИ с идентификатор: 67489.78.6, в землище село Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 02.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3512.261, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложител: „ГРEЙН БОНД“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 02.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.295.11, в землище гр. Добрич, с възложител: „ПОЛИХРОНОС-Н“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 01.12.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обект за производство на млечни продукти в съществуващ животновъден обект“, с .Овчарово, общ. Добричка, представено от „ИДЕЯ ФАРМ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на градски парк, съдържащ следните самостоятелни части: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 21 по действащия кадастрален и регулационен план на кв. „Повеляново“, гр. Девня, представеното от Община Девня (отговорено от РИОСВ на 01.12.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ , гр. Шабла, представено от „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.12.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сондаж за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“, с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, представено от ЗП ЯН. ЯНАКИЕВ (отговорено от РИОСВ на 30.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов в гр. Вълчи дол“, с възложител община Вълчи дол, представено от ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ (отговорено от РИОСВ на 30.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за (ИП) за „Запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци, с цел напояване“ в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „СТИЛИ АРГО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости с площ 1000 кв.м с цел отглеждане на зеленчуци и ново водовземно съоръжение“ в ПИ 43222.14.1, земеделска територия, с площ 20008 кв.м, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Левски, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „КОРИЛУС ГРУП“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на пазар с павилионно застрояване, складиране и обществено хранене“, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ – I-514, 515, 516, 536 „за пазар с павилионно застрояване“, кв. 29, идентичен с ПИ 10135.4505.389, урбанизирана територия, с площ 1557 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Ст. Зеленченко (отговорено от РИОСВ на 26.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и прилежащи битови помещения, в поземлен имот с идентификатор: 16078.18.44, в местността „Гурнис“, землище с. Горица, общ. Бяла и електроснабдяване чрез дизелов генератор и соларни панели върху покрива“, с възложител: ФОНДАЦИЯ „ЖИВОТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, ГР. НОВИ ИСКЪР, ОБЩ. СТОЛИЧНА (отговорено от РИОСВ на 15.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на база за конен спорт“ в УПИ II, кв. 53, с площ 49720 кв.м по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 53, по регулационния план на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител: «ВЕЛИЧИЕ» АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери) във всеки от един от поземлените имоти №№ 028015 и 027013“ с обща площ 300 022 дка, с НТП „ниви“, в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител: „ЛМ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на складове, офиси и обществено обслужващи сгради“ в поземлен имот № 32278.24.36, с площ 10558 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: „АНДИ“ БГ“ ООД, „ВАРНАКЛИМА“ ЕООД, „МАТЕКС“ ЕООД и „МАТЕКС ИМОТИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 16.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30497.504.1990, 30497.504.1991, 30497.504.1989, 30497.504.1992 и 30497.504.648, с обща площ 6646 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване до 10м“, местност „Под село“, в село Звездица, общ. Варна, с цел изграждане на „Жилищни сгради“, с възложители: К. Стоянов, Я. Стоянова, И. Пеев, Ю. Кирова, К. Костадинов, С. Панайотов, Д. Ангелова, П. Димитров, Д. Николова, Б. Петкова, М. Нейкова, Н. Димитрова,  М. Кирязова, Й. Николова, В. Нейков, К. Костадинова, Я. Янакиева, Хр. Трендафилов, Д. Димитров, Г. Николов и В. Нейков (отговорено от РИОСВ на 12.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради“ в един новообразуван УПИ I-240, 261, кв. 66, с обща площ 13130 кв.м, по плана на с. Солник, общ. Долни чифлик, с възложител: „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД, село Солник, общ. Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 16.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на поливни съоръжения за капково напояване в УПИ I-46, кв.15, УПИ II-42, кв.14, УПИ VI-34,31 в кв.15, УПИ VII-31, кв.15, УПИ V-34, кв.15, УПИ XIII-47, кв.12, УПИ XI-48, кв.12, ПИ 70617.36.47 (стар номер 036047), ПИ 70617.36.46 (стар номер 036046) и поставяне на преместваем обект (контейнер) в УПИ V-34, кв.15, по плана на с.Сърнец, общ. Тервел, представено  от „ЛМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, с възложител: община Добричка /отговорено от РИОСВ на 18.11.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на търговски комплекс – РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ в ПИ с идентификатор 72624.611.177 (УПИ I-177, квартал №1113 по ПУП-ПРЗ на ЖК “Север1” на гр. Добрич), с площ 37508 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“  по КККР на гр. Добрич, представеното от „ТЪРГОВСКИ ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Строително – ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център“, Пристанище Варна – Изток, район „Одесос“, гр. Варна, представеното от ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (отговорено от РИОСВ на 18.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на десет броя сгради тип „бунгало“, сглобяеми конструкции на един етаж и два броя навеси в УПИ XIII – 35,37 в кв. 4, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.69, с площ 3206 кв.м по КККР на гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради, по една във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2569.427, 10135.2569.426, 10135.2569.420, 10135.2569.424, 10135.2569.430, 10135.2569.429, 10135.2569.418, 10135.2569.428, 10135.2569.416, 10135.2569.417, урбанизирана територия, с обща площ 5245 кв.м по КККР на гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)) е за изграждане на Конна база и обслужващи сгради в ПИ № 04426.25.141, с площ 4960 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“ по КККР на село Близнаци, общ. Аврен, представеното от Коркинова (отговорено от РИОСВ на 15.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за развиване на аквакултури и любителски риболов в акваторията на язовир „Тръстиково“ в част от поземлен имот 73393.30.355, с площ  625386 кв. м, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“, НТП „Язовир“ по КККР на с.Тръстиково, общ. Аврен, с възложител: “АКВА ТРЪСТИКОВО” ООД (отговорено от РИОСВ на 10.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на поливни системи за капково напояване на имоти с №№ 07034.15.4, 07034.15.9, 07034.15.11, 07034.15.12, 07034.15.13, 07034.15.15, 07034.16.1, 07034.16.3, 07034.16.5, 07034.17.9, 07034.17.10, 07034.18.6, 07034.18.11, 07034.18.18, 07034.18.19, 07034.18.20, 07034.18.21, 07034.18.25, 07034.18.26, 07034.18.28, 07034.18.29, 07034.18.31, 07034.18.32, 07034.18.41, 07034.18.46, 07034.18.144, 07034.18.145 и поставяне на резервоари за съхранение на вода в поземлени имоти 07034.17.9 и 07034.18.6, земеделски територии, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик, с възложител: „СТЕФАНОВ-НП“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на пристройка към училище от север за физкултурен салон, в УПИ I-143, кв. 27 по плана на с. Медовец, общ. Дългопол, с възложител: Община Дългопол (отговорено от РИОСВ на 03.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на складова база, включваща склад, магазин и офис в ПИ 10135.4510.757 (УПИ VI-440004, кв. 54), с площ 3379 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна, с възложител: МОБИ ООД (отговорено от РИОСВ на 03.11.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти, в село Коларци, общ. Тервел, Представено от „ЕР ЕНД ПРОДЖЕКТС“ ООД /отговорено от РИОСВ на 01.11.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в гр. Варна, представено от. Данови,  Вълчеви, „Модус 2“ ЕООД, „МИМИ-18“ ООД  и „Дейв комерс – Димитър Войчев“ ЕООД, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 01.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на открит паркинг и офис“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4507.374, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «ПИ ТРАНС 2» ЕООД, село Бенковски, общ. Аврен(отговорено от РИОСВ на 01.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.5502.662, район „Аспарухово“, гр. Варна, представено от „КРЕС ИНВЕСТ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.1964, район „Младост“, гр. Варна, представено от «А-В» ООД и Маринов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на физкултурен салон“, представено от Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 04.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ сондаж, изграждане на дъждовална поливна инсталация за поливане на пасища и земеделска земя на площ от 633 дка в землището на гр. Балчик, със захранващ тръбопровод и 20 бр. хидранти и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ представено от „ЕКО АГРО“ АД  (отговорено от РИОСВ на 04.11.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Изграждане на дванадесет жилищни сгради в новообразуваният УПИ с проектен номер VII-460, кв. 57, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I-460, II-460, III-460, IV-460, V-460, VI-460, кв. 57 по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ПУСИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на път“, изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за част от полски път ПИ №35376.10.141 и полски път ПИ №35376.10.110 в землището на село Калиманци, община Суворово и инвестиционен проект за „изграждане на път“ с цел осигуряване на достъп до пътни връзки и пътища към обект: “Производствено-складови бази и бази за продукти на хранително-вкусовата промишленост” в имоти “Бивше летище”, местност “Летище”, възложител: Община Суворово (отговорено от РИОСВ на 27.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначение на склад в обект за преработка на орехи“ в ПИ 32467.106.506, урбанизирана територия, с площ 2791 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Градини, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ЮВА 11“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.10.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на автосервиз и шоурум“, гр. Варна, представено от М. Олаби, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.10.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на оградно съоръжение, сондажен кладенец, система за капково напояване и поставяне на 2 бр. наземно разположени резервоара“ с цел напояване на овощна градина от сливи в ПИ 35746.29.2, земеделска територия, с площ 262718 кв.м, НТП „Нива“, с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от ЗП З. ЗЛАТЕВ (отговорено от РИОСВ на 21.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на оградно съоръжение (лека ограда) и система за капково напояване на овощна градина в поземлен имот 84022.20.142, с площ  210335 кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“ по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, представено от “ОРЕХ ЛИСИ ВРЪХ” ООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на сграда със смесено предназначение”, гр. Варна, представено от Недялкова, Генадиева, Райкова и Проданов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.10.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на помещение – кафе сладкарница в сграда на бул. „Трети март“ № 3, ж.к. „Възраждане“, град Варна в „Цех за производство на храни“, представено от «ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 12.10.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс” в ПИ 10135.4508.332 и ПИ 10135.4508.333, урбанизирана територия, с обща площ 7454 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „АЯКС БИЛД 3“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка-навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение“ в ПИ 04580.21.48, земеделска територия, с площ 20,356 дка, НТП „ Друг вид трайно насаждение“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ 04580.21.48, 04580.21.49, 04580.21.50, обща площ 39006 дка, с възложител  ЗП Д. Димитрова (отговорено от РИОСВ на 11.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 83404.64.12, с НТП „за стопански двор“ и 83404.64.11, с НТП „за животновъдна ферма“ с обща площ 3.890 дка, урбанизирана територия, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложители: г-н и г-жа Георгиеви и г-жа Григорова /отговорено от РИОСВ на 07.10.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Промяна в техническите параметрите на деветнадесет вятърни генератора, със съпътстваща техническа инфраструктура – подстанция, въздушни електропроводи, кабелни линии, кранови площадки“ в поземлени имоти №№69643.10.14, 69643.10.16, 69643.10.18, 69643.10.19, 69643.10.20, 69643.10.21, 69643.10.24, 69643.11.6, 69643.11.7, 69643.2.10, 69643.3.8, 69643.4.7, 69643.5.9, 69643.5.10, 69643.6.12, 69643.6.14, 69643.7.11, 69643.9.8, 69643.10.12, землище на село Стражица, община Балчик, с възложител: “Тесса Грийн енерджи” ЕООД(отговорено от РИОСВ на 06.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на оранжериен комплекс с хидропонна система, климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена земеделска продукция за продажба, включваща вентилационни системи с оросяване и предохлаждане, хале за обслужващи дейности, компостираща инсталация и сондаж в ПИ с идентификатор 32860.501.112 (УПИ I-112, кв. 18), с площ 10507 кв. м по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол, свързано с изработване на ПУП-ПЗ на УПИ I-112, кв. 18 (ПИ с идентификатор 32860.501.112) по плана на с. Искър, общ. Вълчи дол, с възложител „ВАЛ ПРОТЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Вълчи дол, за периода 2021-2028г  /отговорено от РИОСВ на 01.10.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за управление на отпадъците на община Вълчи дол, за периода 2021-2028г. /отговорено от РИОСВ на 01.10.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), включени в обхвата на действащото КР 506-НО/2015г.“ и „Приемане за сортиране в съществуващата линия за механично третиране на следните нови отпадъци: хартия и картон, пластмаса и каучук, други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, и пластмаси“ в УПИ III-5, 8 „За дейности по третиране на отпадъци“, местност „Чакмак баир“, землище с. Езерово, общ. Белослав, представено от „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения“ на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, представено от „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението в кв. „Повеляново“, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 29.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в с. Захари Стояново, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЕТ „ТЕРА-НОНА ВАЛЕНТИНОВА“ (отговорено от РИОСВ на 05.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението“, с възложител: Община Девня (отговорено от РИОСВ на 05.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Промяна в техническите параметрите на деветнадесет вятърни генератора, със съпътстваща техническа инфраструктура – подстанция, въздушни електропроводи, кабелни линии, кранови площадки“ в поземлени имоти №№39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.26.9, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.12, 39623.19.12, 39623.26.10, землище на село Кремена, община Балчик, поземлени имоти №№73095.10.7, 73095.10.8, 73095.12.64, 73095.12.62, 73095.11.5, 73095.12.49, 73095.12.66, землище на село Тригорци, община Балчик, с възложител: “Тесса енерджи” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.10.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4023.83 (УПИ IV-230038, кв. 7), с площ 5191 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна, с възложител: „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина“, с. Овчага, общ. Провадия, представеното от „ВАРНА-ФУУД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 29.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за разширение на съществуващ център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ 10135.3514.330, с площ 1120 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“ по КККР на град Варна, представеното от „РЕИ МЕТАЛ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 27.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на оранжерия, система за капково напояване и сондажен кладенец“, с. Китка, общ. Аврен, с възложител: М. Иванов (отговорено от РИОСВ на 28.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване“ за ПИ с идентификатор №05009.515.307, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк”, с възложител: „Прайвит Екуити Тръст Мениджмънт” ЕООД /отговорено от РИОСВ на 23.09.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в ПИ №03719.202.46, площ 20 261 кв. м, парцел І-2,3,44, в град Белослав, община Белослав, с възложител „Бора Инвест“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 10135.4022.124, с площ 3297 кв. м, по КККР на град Варна, представено от „БАГЕДИ АУТО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 20.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по третиране на пластмасови отпадъци, увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци – излезли от употреба гуми (ИУГ), добавяне на нови дейности по третиране на вече разрешени отпадъци – ИУГ, увеличаване площта и реконструкция на съществуващ трафопост, на площадка с местонахождение гр. Девня, с възложител: «ХИМПРОМ КОМЕРС 2016» ЕООД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 16.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на комплекс от 30 бр. еднофамилни жилищни сгради“, с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс” , район „Вл.Варненчик“, гр. Варна, представено от „АЯКС БИЛД 3“ ЕООД И „АЯКС МЕДИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) e за водовзимане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 35064.10.93 по КККР на гр. Каварна за напояване на 45 дка зеленчуци, зърнени култури и овощна градина в ПИ с идентификатори 35064.11.19 и 35064.11.119 по КККР на гр. Каварна, представеното от ЗП Р. Шишкова-Лефтерова (отговорено от РИОСВ на 14.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за„Изграждане на обект за рекреационни дейности към винарка изба „Салла естейт“, включваща магазин за продажби на вино на дребно, изложбена зала на ниво 1, ниво 2 и винотека“, с. Блъсково, общ. Провадия, представено от „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на предприятие за преработка и съхранение на земеделска продукция в поземлен имот с идентификатор 35064.501.4324, с площ 6245 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „За складова база“ по КККР на гр. Каварна, представено от “БИО БАДЕМИ” ЕООД(отговорено от РИОСВ на 14.09.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за обществено обслужващи и складови обекти“ в землището на кв. Виница, гр. Варна, с възложител: „КЛАС ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот № 10135.3511.578, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ветрино, с възложител: Община Ветрино /отговорено от РИОСВ на 09.09.2021 г./
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по третиране на опасни и неопасни отпадъци – разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане и съхраняване“ на площадки в гр. Добрич, с възложител: ФАКТОР Ц ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 08.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в УПИ I-4884, кв. 205, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, с възложител: Г. Гълъбов, гр. София (отговорено от РИОСВ на 08.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен“ в поземлен имот с идентификатор: 65125.61.24, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна, представено от ОБЩИНА АВРЕН (отговорено от РИОСВ на 02.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект –   предприятие за производство на кулинарна продукция“ в поземлен имот № 87518.23.18, по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, представено от «МИ-12» ООД и «ЕМ ЕР ГРУП» ООД (отговорено от РИОСВ на 02.09.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда и магазини в УПИ V-224, кв. 5 по плана на ж.к.“Младост“ II м.р., град Варна, ПИ 10135.3512.1432, с площ 4037 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „МЛАДОСТ ПАРК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 31.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 10135.3513.1760, с площ 4785 кв. м, урбанизирана територия по КККР на гр. Варна, с възложители: Маринов и „А-В“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за Увеличаване капацитета на отглежданите кози от 55 бр. на 120 бр. в съществуваща животновъдна ферма в УПИ X-269, кв. 59 по плана на с. Снежина, общ. Провадия, с възложител: Ангелова (отговорено от РИОСВ на 30.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Добив и първична преработка на варовици от находище „Петров дол“, в землище с. Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: «ЗСК-ДЕВНЯ» АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ I-4884, кв. 205, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, с възложител: «ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.27, гр. Девня, с възложител: «ГБС-ИМОТИ» АД-КЛОН ДЕВНЯ, гр. София
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за “Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП „Десислава Василева Герганова-Малеевска“ със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в Поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв. м /съгласно договор за доброволна делба 13 900 кв. м/, вид собств. частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м. Нови места, с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител: ЗП Десислава Герганова-Малеевска (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) за Вътрешно преустройство и промяна предназначение на „снек-бар“ с идентификатор №10135.3515.1727.1.27 в „дентални кабинети и салон да красота“ в жилищна сграда с местоположение: УПИ III-4659,4660,4664, “за жилищни нужди и обществено, делово и комунално обслужване “ (ПИ 101353515.1727), кв.120, 16 -ти м-н, район Младост, кв. “Свети Иван Рилски”, ул. „Йосиф Брадати“, вх. В, ет. -1, вид собств. частна, тип – за обществено хранене, площ по документ 117.3 кв. м, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложители: Хр. Борисова и Ив. Борисов (отговорено от РИОСВ на 31.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление e за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на комплекс курортни вили, бар и басейни в УПИ I-546, кв.243 (ПИ 39459.25.546) по плана на с. Кранево, общ. Балчик, с възложител „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.08.2021 г.)
 • Съобщение за изработване на Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.503.3103, по КККР на гр. Шабла, представено от КООПЕРАЦИЯ „ИЗТОК“, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 23.08.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Рециклиране на отпадъци от полиетилен“ в поземлен имот № 65019.42.115, землище село Сава, общ. Дългопол, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” и „бяло” месо“ “ в ПИ с идентификатор 67489.127.59 по КККР на с. Слънчево, община Аксаково, представено от „ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения свързани с увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и добавяне на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за третиране на строителни отпадъци в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви”, представени от „ТЕМПО ТРАНС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на цех „Натриев триполифосфат“ (НТФ) за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи- гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, както и течни комбинирани торове“ в ПИ №№20482.505.516 и 20482.505.461  и „Разширение на складово стопанство за фосфорна киселина“ в ПИ  №20482.505.454 в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Агрополихим“АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 23.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Преустройство и разширение на краварник, изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp върху покрива на сграда и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата“ , с. Сърнец, общ. Тервел, представено от „РАДИДА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец с цел напояване на зърнени култури и 125 бр. крави“, гр. Тервел, представено от „АГРО ЕГЕР“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на клинична и вирусологична лаборатория на /СМДЛ/ „РАМУС” и „Блус Бар-Варна”, гр. Варна, представено от „РАМУС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка, монтиране на фотоволтаични модули на покрив, ново водовземно съоръжение, в поземлен имот с идентификатор: 44714.20.19 и хидромелиоративно съоръжение“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „АГРО ФАРМ Г.Т.“ ЕООД, гр. Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 06.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на фотоволтаична система с мощност 120 kWp и нова технологична линия за сортиране на плодове“ в съществуваща сграда с идентификатор: 07257.40.27.2, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 07257.40.27, землище село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „ФРУКТАЛИНА“ ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 05.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна в технологията на преработка на сурово краве мляко в съществуваща мандра/цех с допълване на техника за масло и сметана и увеличаване на капацитета на преработка на мляко“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39061.22.21, землище село Котленци, общ. Добричка, с възложител: Р. Стефанова (отговорено от РИОСВ на 02.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за търговска дейност и офиси в ПИ 10135.3511.18, с площ 1822 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЛЪКИ БОКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на кръстовище между улица от о.т.8 до о.т.23 по плана на местност “Ачмите”, с. Тополи, община Варна и път I-2 (Русе – Варна) при км, 195+962.71, с възложител: „НИТИ ИНВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Животновъдна ферма“ в новообразуван УПИ IX-220,221 кв. 46 по плана на село Изворник, общ. Вълчи дол, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ II-221 и УПИ IV-220 в кв. 46 по плана на с. Изворник, общ. Вълчи дол в нов УПИ IX-220,221 и отреждането му за „животновъдна ферма“, с възложител М. Стоянов (отговорено от РИОСВ на 11.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов”, в имот № 000206, землището на с.Тополи, община Варна, с възложител: “ЕКАРИСАЖ ВАРНА” ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на група от две жилищни сгради и 4 бр. самостоятелни търговски обекта“ в УПИ XIII-286 „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 14, идентичен с ПИ 10135.3512.1446, гр. Варна, с възложители: Б. Йотова, „МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД И „СУИС СИТИ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 10.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на складова база за съхранение и пакетиране на замразени храни и сушени подправки с производство на замразени храни в поземлен имот с идентификатор 37099.44.91 (стар номер 044091), с площ 5110 кв. м, вид територия Земеделска, НТП За складова база по КККР на с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „МАГРЕ – ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за производство и реализация на пресни и замразени хлебни и сладкарски изделия, учебен център, шоурум, административни и жилищни сгради и изграждане на трафопост“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), „БАЙ БИСЕР“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на съществуващо и изграждане на ново котелно, закупуване на автоматизирана машина за пръскане в оранжерийно производство, закупуване и монтаж на система за преработка и дезинфекция на дренажни поливни води“, с. Батово, общ. Добричка, представено от „СИЙТЕХ 77“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ I-1424,1425 (ПИ 10135.3511.1554), кв. 17 по плана на ж.к. „Възраждане“ – IV микрорайон, район „Младост“, гр. Варна, с възложители:  Дичев и „ДЕЯ-М“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 03.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за модернизиране на сграда за отглеждане на говеда чрез изграждане на навес-пристройка към съществуваща стопанска сграда с идентификатор 12173.501.308.12 в ПИ 12173.501.308, с площ 38695 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Вранино, общ. Каварна, с възложител: ЕТ „ЛИМАН-8-ЕЛИНА КОЛЕВА“(отговорено от РИОСВ на 02.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на оранжериен комплекс за отглеждане на домати и краставици в поземлен имот (ПИ) 78639.6.35 /обединени имоти с №№ 78639.6.9, 78639.6.11 и 78639.6.28/, местност „Зюмбилията“, землище на с. Църква, община Балчик, област Добрич, с възложител ЗП Ч. Георгиев (отговорено от РИОСВ на 03.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за рециклиране на строителен отпадък с код 17 03 02, съхраняване и последващо оползотворяване в производство на асфалтови смеси в поземлен имот с идентификатор 72709.502.428, с площ 40298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР на с. Тополи, местност „Клисе баир“, община Варна, с възложител „Стили роуд“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 02.08.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за дестилация на плодови материали и търговия“ в гр. Игнатиево, представено от Кирилови, гр. Игнатиево (отговорено от РИОСВ на 30.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на риба“ в яз. Черковна,  представено от ЕТ „ТОМС-ЯНКО ГОРАНОВ“(отговорено от РИОСВ на 02.08.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две сгради със смесено предназначение“ в УПИ ХХII-223, кв. 4, по плана на „Паркова зона“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «ХЕЛИОС-06» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на демонстрационно-обучителна фотоволтаична електроцентрала“, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, представено от „ТЕХЕКОМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за търговия и обществено обслужване“, гр. Варна, представено от „АКВА ЕРИЯ“ ООД(отговорено от РИОСВ на 30.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 54 бр. жилищни сгради, обществена сграда, спортна зона, детска площадка, рекреационна зона и паркинг зона“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, гр. Варна, представено от „БЕЛМАКС“ ООД И „ЯВОР“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Разширение към съществуващо предприятие за преработка на животински субпродукти и изграждане на локална пречиствателна станиця за производствени отпадъчни води“, представеното от „КЕЙСИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), представено от Златев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 12.07.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от г-н и г-жа Атанасови, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 08.07.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство и отглеждане на аквакултури“ в ПИ с идентификатор: 72271.106.122,  гр. Тервел, представено от „КАРСИ 2012“ ЕООД, гр. Тервел (отговорено от РИОСВ на 13.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на пластмасови отпъдъци“ в Промишлена зона – Юг, на гр. Девня, представено от „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 13.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за “Разширение на съществуваща оранжерия с площ от 1 дка, изграждане на склад от 100 кв. м за съхранение на готова продукция и подземен резервоар за събиране на дъждовна вода около 100 куб. м” в ПИ 35064.32.49 по КККР на гр. Каварна, представеното от ЗП В. Михайлова(отговорено от РИОСВ на 23.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на пет жилищни сгради за сезонно обитаване и ресторант със стаи за настаняване“, с. Юнец, общ. Долни Чифлик, представено  от „ПЕТ МАРКЕТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на домати и краставици и изграждане на сондаж“ , с. Осеново, общ. Аксаково, представено  от ЗП М. Кателиева (отговорено от РИОСВ на 22.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на едноетажни селскостопански постройки-навеси за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици на покрива и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 81219.25.9 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода“ с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ №№ 81219.25.9, 81219.25.4, 81219.25.10, 81219.25.11, 81219.25.12, земеделска територия, с обща площ 405,056 дка, НТП „Нива“, с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено  от „АГРОВИТА БГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на жилищен комплекс“ , гр. Варна, представено  от „БРИЗ ХИЛ 1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на шоурум“ в ПИ 72624.477.477, урбанизирана територия, с площ 2500 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, гр. Добрич, представено  от „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на тръбопровод с помпена станция“ за напояване на ПИ № 84022.23.51, свързано с изработването на ПУП-ПП за обект: „Тръбопровод с помпена станция за напояване“ на ПИ 84022.23.51, с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено  от „СТИЛИ АРГО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за “Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения-винени лозя“ с обща площ 112 494 дка в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ИЛТЕКС АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Напояване на 449,10 дка земеделски земи в землището на гр. Генерал Тошево“ с цел производство на селскостопанска продукция от съществуващо водовземно съоръжение, находящо се в ПИ 14711.160. 99, земеделска територия, с площ 16266 кв.м, НТП „ Друг вид земеделска земя“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „АГРО-БИЗНЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на ферма за  отглеждане на животни-фазани и пъдпъдъци“, с капацитет до 1500 бр. животни, в ПИ 32860.24.10, горска територия, с площ 15359 кв.м, НТП „Просека“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено  от „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ШУМЕН“ ДП и ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО“ и инвеститор „СТИЛИ АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за„Изграждане на траурна зала“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, гр. Бяла, представено от ОБЩИНА БЯЛА (отговорено от РИОСВ на 15.07.2021г.)
 • Съобщение уведомление за газифициране на съществуващи казани за варене на ракия в пл. 1017, масив 28, с. Бранище, общ. Добричка, представеното от МИТЕВА (отговорено от РИОСВ на 15.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление “Добавяне на два нови отпадъка с кодове и наименования: 130703* – други горива (включително смеси) и 130899* – отпадъци, неупоменати другаде, за извършване на дейност по оползотворяване с код R 13: „R 13 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането” свързано с  изменение на издаденото Решение № 03 – ДО – 607 – 02 от 30.01.2019        г. за площадка, с местонахождение гр. Варна, област Варна, община Варна, ЗПЗ, ПИ с идентификатор 10135.3514.267.18 (складово помощение № 6), разположен в ПИ с идентификатор  10135.3514.267 c площ 113 кв. м. дейности, представеното от „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с газифициране на съществуваща инсталация за изваряване на ракия, във връзка с което на територията на стопански двор в ПИ № 02508.55.200, в землището на гр. Балчик ще са налични мобилни батерии от бутилки за компресиран природен газ (1 бр. батерия се състои от 16 бр. газови бутилки за компресиран природен газ с общ обем от 360 Nm3), представеното от ЕТ „        ХАДЖИЕВ“ (отговорено от РИОСВ на 13.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на автосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72709.11.4 по КККР на с. Тополи, общ. Варна, представено  от Димитров (отговорено от РИОСВ на 08.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Изграждане на едноетажни селскостопански постройки-навеси за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици на покрива и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 36467.189.190 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода“, представеното от „АГРО-БИЗНЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на силознa складова база за съхранение на зърно, склад за семена и препарати за растителна защита, офис сграда с лаборатория, кантар, мобилна бензиностанция и трафопост, предвижда се водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 67489.69.25, по КККР на с. Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково, с възложител: „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Плачи дол – 1“ за поливане на земеделски култури с площ от 187,500 дка, с възложител: „ЛИК 15“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец /СК/ „Стожер 2008 – Стожер“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.20.23 по КККР на село Стожер, общ. Добричка, за капково напояване на 20 дка овощна градина и гравитачно напояване на 2 дка зеленчуци, с възложител: „СТОЖЕР – 2008“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 21957.2.13, в землището на село Долина, общ. Добричка, с възложители: г-н и г-жа Христови, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 02.07.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса“ в обособена част (1344 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 2477 кв.м) с идентификатор 72624.603.29.8, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 52, УПИ ХХ-7588, в квартал №256 по кадастрален и ЗРП на Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, с възложител „ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 02.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци – ИУМПС и уточняване вида на отпадъците, с които се извършват дейности по третиране преди предаване за последващо оползотворяване на територията на площадка с местонахождение: гр. Аксаково, УПИ VI-2109, кв. 81, площ 900 кв.м, с възложител:  „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, с възложител: “Олива” АД (отговорено от РИОСВ на 30.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на риба по рецеркулационен метод“ свързано с изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 21912.157.595 по КККР на гр. Долни чифлик  „за рибно стопанство и складова база“ , с възложители: Г. КАРАИВАНОВА И АН. СЕМОВА (отговорено от РИОСВ на 02.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на действащият в ЗРП на град Аксаково в обхвата на УПИ III-541 в кв. 79 и инвестиционен проект за обект: „Лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ“, с възложител: „ЦАРЕВО СЕЛО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на две жилищни сгради в ПИ 10135.5511.860, с площ 2270 кв.м, горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „КАСКАДА БИЙЧ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за промяна на регулацията на УПИ Х, XI, XII, XVI и XVII, кв. 69 по плана на гр. Шабла и План за застрояване на новообразуваните УПИ ХI-1426, УПИ ХVIII-1426, и УПИ ХIХ-1426, кв. 69 по ПУП-ПР на гр. Шабла, с възложител: от Р. Леондиева-Василева, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 29.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление на ИП с внесената към него информация и постъпилaтa допълнителни такава за “Изграждане на втори вятърен генератор“ в поземлен имот № 83017.31.53,  площ 4 089 кв. м, стар номер 031029, вид територия урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с възложител “Еко-Енeрджи-2006“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за извършване на дейности по приемане и съхраняване на отпадъци – метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране и рязане на ОЧЦМ на площадка с местонахождение ПИ с идентификатор 72624.123.88, с площ 2399 кв. м, по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „ЕВРО МЕТАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда за обществено обслужване“ в УПИ ХХVIII-1792, кв. 38, по плана на ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложители: «БИЛД СТРОЙ 1» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 2» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 3» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 4» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 5» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 6» ЕООД, «БИЛД СТРОЙ 7» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на сграда със смесено предназначение „АСТРАЛ ТАУЪР“ в ПИ 10135.2556.397, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: «ДЖЕМИНИ 31» ЕАД, гр. Радомир, обл. Перник (отговорено от РИОСВ на 25.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  водовземане с обем от 36 000 куб. м на  година от повръхностен воден обект – Язовир „Плачи дол“ 1, з-ще с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич  за поливане на земеделски култури с площ от 275,270 дка, с възложител: „КОРН ПАУЛАРД ЕЛЕКТРИСИТИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община Дългопол, за периода 2021-2027г., представено от Община Дългопол /отговорено от РИОСВ на 23.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на едноетажни селскостопански постройки – навеси за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици на покрива, ново водовземно съоръжение-резервоар за вода и хидромелиоративно съоръжение- за капково напояване в ПИ 36467.137.10 за напояване на земеделски култури в ПИ 36467.137.10, 36467.137.11 с обща площ 1087,315 дка, всички по КККР на с. Кардам, общ. Ген. Тошево, представено  от „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за“Изграждане на сграда със смесено предназначение”, гр. Варна, представено от „НЕКТОН 2“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.06.2021г.)
 • Съобщение за Промяна в техническите параметри на 16 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, възложител: „Вятърен Парк Добруджа 2“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., представено от ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /отговорено от РИОСВ на 17.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4510.506, гр. Варна, представено от «УОН» ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 18.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 520 kWp DC/450 kW AC“, в поземлен имот №07257.35.67, площ 6 320 кв. м, вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно произовдство, село Българево, община Каварна, област Добрич, стар номер 035067, с възложител „Лонг Ман Енерджи“ ООД (отговорено от РИОСВ на 16.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община Каварна, представено от ОБЩИНА КАВАРНА /отговорено от РИОСВ на 15.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси в поземлен имот 10135.5501.156, с площ  26488 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, представено от”ОДЕСОС ПБМ” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 16.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „обособяване на площадка за третиране на изварена растителна маса от дестилерияза преработка на етерично-маслени култури“ в ПИ №  72624.603.29, промишлена зона „Запад“, гр. Добрич, с възложител:  „Тривива“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „изграждане на сграда със смесено предназначение“, в ПИ 10135.1508.81 по КККР на гр. Варна, с възложител на ИП:  „ФИЛВИК“ АД(отговорено от РИОСВ на 15.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор: 30627.14.522, с НТП „Изоставена нива“ с площ от 2 дка, в населена територия за „Жилищно строителство – изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж за 3 бр. МПС“ в землището на село Здравец, общ. Аврен, с възложител: Ю. Карова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 14.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“ в ПИ №  72624.619.430, кв. 40, парцел II, жк „Балик-Йовково-юг“, по плана на гр. Добрич, с възложител:  Община Добрич (отговорено от РИОСВ на 15.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.378.55, в землище гр. Добрич, с възложител: „АНИМЕКСС“ ЕООД, гр. Стара Загора /отговорено от РИОСВ на 08.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  „изграждане на цех за производство на кашкавал и ЛПСОВ, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 14667.40.14, с НТП „нива“ по КККР на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, представено  от „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е изграждане на  площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци“ в УПИ  I-55, кв. 146/пи 21912.111.55/, по регулационния план на гр. Долни чифлик, обл. Варна, представеното от Община Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 09.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба,  балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил  в ЗПЗ-Варна, ПИ № 10135.4507.289 и ПИ 10135.4507.290 по КККР на гр. Варна, Представеното от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КККР на гр. Варна, представеното от „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 07.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на План за интегрирано развитие на Община Добричка, за периода 2021-2027г., с възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧКА /отговорено от РИОСВ на 02.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Г. Костов и Д. Вълова, с. Кокаляне, общ. Столична /отговорено от РИОСВ на 02.06.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Вертикална планировка с площадкови мрежи към съществуващи селскостопански сгради с подпорни стени и електронна автомобилна везна в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, ремонт на два броя краварника с обслужващи помещения и торищна площадка в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, реализиране на ажурни огради в ПИ с идентификатори: 40590.34.23, 40590.34.24 и 40590.34.25, находящи се в стопански двор на с. Куманово, община Аксаково“, с възложител: ЕТ „ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ“, с. Куманово, община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 02.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на търговска и офис сграда в УПИ III-711 (ПИ 10135.4510.711), кв. 17 по плана на ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „БУРОВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 03.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на открит паркинг в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599, кв. 32 по плана на ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „ВАРНА ТРАКС“ АД   (отговорено от РИОСВ на 02.06.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет жилищни сгради“ в село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: г-н И. Иванов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на осем жилищни сгради“ в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложители: г-н и г-жа Кирякови (отговорено от РИОСВ на 31.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения“ в местност „ПЗ Планова“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за изваряване на масло от етерично маслени култури “, представено от “КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондаж“ в ПИ 37099.31.138, земеделска територия, с площ 1593 кв.м, НТП „Нива“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел добив на подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ 37099.31.137 и ПИ 37099.31.138, с възложител ЗП С. Сълкова (отговорено от РИОСВ на 01.06.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на земеделска територия – ПИ с идентификатор: 06104.27.11 – друг вид нива с площ от 3.645 дка, в урбанизирана територия за „жилищно строителство“ в землището на село Бранище, общ. Добричка, с възложители: П. Пеев, М. Георгиева и Г. Георгиев, гр. Добрич/отговорено от РИОСВ на 26.05.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-2 „БОРА-РВБ-Осеново “, представено от „БОРА-РВБ“ ЕООД, гр. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за“Изграждане на десет броя жилищни сгради“ в следните ПИ№№: 87518.30.17, 87518.30.18, 87518.30.19, 87518.30.20, 87518.30.21, 87518.30.22, 87518.30.23, 87518.30.24, 87518.30.25, 87518.30.26, урбанизирана територия, с обща площ 9119 кв.м, НТП „Нива“, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители Ст. Станев и Ст. Станев (отговорено от РИОСВ на 27.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление свързано със създаване на трайни насаждения от десертни лозя в поземлен имот (ПИ) 06104.17.60, с площ 10002 кв. м, ПИ 06104.17.61 с площ 10002 кв. м, ПИ 06104.17.95 с площ 17003 кв. м земеделски територии, с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на село  Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич и закупуване на техника и обурудване; изграждане на фотоволтаична централа до 30 KW за собствени нужди в ПИ 06104.17.94, с площ 3001 кв. м, урбанизирана територия, м. «Зестрата», село  Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „СТАН – СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ НИКОЛОВ“ (отговорено от РИОСВ на 27.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление уведомления  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Ремонт, реконструкция и смяна предназначението на съществуващ склад в доилна зала и мандра“, представено от „АЗЕР“ ЕООД, с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление свързано с  “Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски култури, а именно: централна пивотна система и поливна система с разпръсквачи” в землището на с. Щипско, община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 26.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на обект за преработка на мляко от собствено производство и съхранение на млечни продукти“, представено от „ГЛОРИЯ-54“ ЕООД, с. Ветрино (отговорено от РИОСВ на 26.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за, представено от „БИО БАДЕМИ“ ЕООД, гр. Каварна :
  – Ремонт и модернизация на вече изградена система за капково напояване, в ПИ 35064.46.5, 35064.113.93, 35064.113.90, землище гр. Каварна;- Поставяне на два преместваеми фургона с обща квадратура от 30 кв.м за управление на всички системи;- Монтиране на фотоволтаична централа с максимална мощност 15 kW върху покрива на фургоните;- Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопанска продукция от бадемови насаждения, в поземлен имот № 35064.501.4324 (УПИ III, кв. 52), урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР н а гр. Каварна, обл. Добрич;

  – За да се оптимизира отглеждането на бадемите и тяхната последваща преработка ще се закупи техника.    (отговорено от РИОСВ на 18.05.2021г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъден обект и доилна зала“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 11781.42.6, по плана на село Воднянци, общ. Добричка, представено от Д. Яшар, село Воднянци, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 18.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4021.65, местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от И. Русева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4021.66, местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от С. Стоянов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на магазин със смесено предназначение в УПИ XXXIV -305, кв. 6 по плана на гр. Провадия  „за производствени и складови дейности, търговия и услуги“, с възложител: „АЙЛИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4021.67, местност „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: Митев и Митева (отговорено от РИОСВ на 20.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ЕООД /отговорено от РИОСВ на 14.05.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 28 бр. жилищни сгради и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32654 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „До село“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 10.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на два броя еднофамилни жилищни сгради и кладенец за битови нужди“ в УПИ XIX-303, кв. 19, с площ 2.033 дка, по плана на село Крумово, общ. Аксаково, обл.Варна , с възложител: Иванов и  Иванов (отговорено от РИОСВ на 05.05.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на количествата на отпадъци с кодове: 20 01 36 и 16 06 01*, на съществуващи площадки, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4507.318 и 1035.2551.544“, гр. Варна, с възложител: от «ВИВА МЕТАЛ 1913» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ I-32, (ПИ 10135.4021.32), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложители на ИП са Г. Георгиев, Г. Костадинов и Ал. Костадинова (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ II-33, (ПИ 10135.4021.64), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложител на ИП е  Пл. Стефанова-Манева (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за  изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ VI-62, (ПИ 10135.4021.68), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложители на ИП са Н. Кирова и К. Визинтин (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, в село Сърнец, общ. Тервел, с възложител: „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел /отговорено от РИОСВ на 29.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 70175.310.3, в гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: Д. Михалев, гр. Суворово /отговорено от РИОСВ на 28.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор: 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на по-горе цитирания имот, в гр. Шабла, с възложител: Ж. Трошев, гр. Шабла (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), и увеличаване на площта на коята ще се извършват дейности с отпадъци “ в поземлен имот с идентификатор: 72624.611.263, гр. Добрич, с възложител: «ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ» ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 28.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e свързано с увеличаване на площите за нопояване на земеделски култури от 18,25 дка на 105 дка, в землището на село Селце, общ. Каварна. Имотите, които ще бъдат напоявани се намират в землището на с. Селце, община Каварна, представеното от ЗП К.Костадинов (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, представено от «Соловей Соди» АД (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс“, представено  от „УНИТЕХ“ ООД(отговорено от РИОСВ на 27.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м, НТП „ За съоръжение на газопровод“, с възложител „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция“ в УПИ III-79, кв. 2 по плана на село Тополи, общ. Варна, с възложител: „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на ПИ 35376.212, ПИ 35376.213, ПИ 35376.214, ПИ 35376.215, ПИ 35376.216 по КККР на с. Калимаци, общ. Суворово, с възложител: „ИЛИЕВИ Ю ЕС БИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за урегулиране на поземлени имоти с пл. №№ 189, 193, 194, в кв. 21 и ПИ 189, в кв. 24, по плана на село Климентово, общ. Аксаково, с цел обособяване на пет нови УПИ за „жилищно строителство“ и един УПИ за „КОО“, с възложител: Д. Атанасов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) „Увеличаване на количеството на отпадък, с код 19 01 03 от 10т на 100 т/год.“ в поземлен имот с идентификотор: 72709.502.387, местност „Абоба“, село Тополи, общ. Варна, с възложител: ОП «УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ», гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с изграждане на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна, изграждане на две жилищни сгради в ПИ 10135.2563.2051 по КККР на гр. Варна,  и изграждане на два броя жилищни сгради на по 4 етажа в ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради с подземен паркинг за целогодишно обитаване  и водоснабдяване чрез съществуващ сондаж”  в УПИ Х-68,кв. 1, (72693.600.68) по КК на с. Топола, общ. Каварна, с възложител: „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 16.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.114.419 (номер по предходен план: 114419), с площ 1.392 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Азман дере“, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Р. Иванова и В. Иванов, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложители: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. Добрич и Община град Добрич /отговорено от РИОСВ на 12.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за “Инсталация за производство на биогаз за оползотворяване  странични животински продукти /СЖП/ от съществуващ свинекомплекс и инсталация за производство на топло и електроенергия” в ПИ с идентификатори № 37808.66.4, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 334 217 кв. м, стар номер /000066/; /066001; 066002/; /066003/; 066004,  №37808.257.1, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 65 959 кв. м, стар номер 257001,  с. Козлодуйци, община Добричка,  област Добрич, с възложител: „АЯКС-1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци (ТК) за напояване“ на ПИ с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 39493.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14, в землището на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: «Kирилови» ООД, с. Крапец, общ. Шабла (отговорено от РИОСВ на 08.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Изграждане на къмпинг и обслужващи сгради“ в УПИ I-780,781 в кв. 18 по плана на село Крапец, община Шабла, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ X, УПИ XIX и УПИ XXV, кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, област Добрич, представено  от Романов (отговорено от РИОСВ на 06.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на училище“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2564.1128, гр. Варна и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ, в гр. Варна, представено от «НОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ЕКЗЮПЕРИ» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване, търговска сграда и паркинги“ свързано с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-592 „за автогара, бензиностанция и газостанция“, с площ 18691 кв.м, кв. 5, 26 м.р., гр. Варна, с възложител „АВТОЕКСПРЕС“ АД (отговорено от РИОСВ на 01.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на предприятие за млекопреработка“ в УПИ ХХIV-311, кв. 49, по плана на село Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, представено от «МАКСИМ-ДЕНИЦА» ЕООД, село Ветрино, общ. Ветрино (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Тодорова, гр. Девня /отговорено от РИОСВ на 30.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано свързано с „Изграждане на автогара“ в УПИ XX-605 „за транспортен и логистичен център“, кв. 26, идентичен с ПИ 10135.3513.1793, урбанизирана територия, с площ 14019 кв.м, НТП „ Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „АВТОЕКСПРЕС“ АД (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано „Изграждане на 5 бр. сгради от лек тип за сезонно ползване“, местност „С. Момчил“, гр. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  реконструкция на линейни съоръжения на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, представено от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 29.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на  „Нова сграда на детска градина № 48 „Ран Босилек”, в УПИ II- “за детска градина”, кв. 36 по плана на с. Тополи, община Варна, представено от община Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 21912.183.3, землище гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – магазин на един етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.265, с площ 4000 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ по КККР на гр. Варна, e с възложител: “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА” АД (отговорено от РИОСВ на 24.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци – съхраняване, смилане/раздробяване, сушене и рециклиране“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.366, гр. Добрич и „Временно съхраняване на на отпадъци“ в ПИ с идентификатор: 72624.603.12, гр. Добрич, с възложител: «АКУМПЛАСТ» АД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 19.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Общежитие“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4024.82, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, с възложител: Цветков, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс“, представено  от „УНИТЕХ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  увеличаване на количествата на образуваните и подлагани на предварително третиране отпадъци с код 19 12 08 – текстилни материали и добавяне на нова дейност по балиране на генерираните технологични отпадъци с код 19 12 12 – смеси от отпадъци в сортировъчен център за употребявани облекла, Южна промишлена зона, гр. Аксаково, общ. Аксаково, ПИ 039003 и ПИ 037110, с възложител „БУЛТЕКС“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на 5 бр. еднофамилни къщи в комплекс от затворен тип“, с възложител „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Облагородяване на достъпа до рибарско селище “Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център в УПИ I – “за рибарско селище” и зони за спорт в УПИ II – “за рибен ресторант” и УПИ III – “за информационен център”, кв. 4, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Община Варна (отговорено от РИОСВ на 19.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни котлета в работни помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки газови отоплителни водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на производствения капацитет на съществуващ фуражен цех“ на територията на свинекомплекс Брестак, разположен в ПИ №000088 в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД (отговорено от РИОСВ на 16.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано “Изграждане на комбинирана спортна площадка“, с възложител: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (отговорено от РИОСВ на 16.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на зелен туристически учебен център, с възложител: СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК“ (отговорено от РИОСВ на 15.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения” в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност „Отсреща“,  град Девня,  община Девня, област Варна, с възложител: „Екосоник“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 83404.236.7, с площ 13.229 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел разделяне на имота на две, урегулирането му от имот „За почивна база“ в за УПИ VI „за курортно строителство“ и УПИ VII „за курортно строителство“, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр. София /отговорено от РИОСВ на 11.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба,  балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил  в ЗПЗ-Варна, ПИ № 10135.4510.802, с възложител: „ЕВРОТЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с изграждане на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна и изграждане на два броя жилищни сгради на по 4 етажа в ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик – Старо Оряхово“ в поземлен имот № 21912.111.671, по КВС на гр. Долни чифлик(отговорено от РИОСВ на 08.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ферма за отглеждане на животни“ в ПИ с идентификатор 61265.27.22, с площ 15936 кв. м, вид територия „Горска“, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, по КККР на с. Радан войвода, община Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Министерство на земеделието, храните и горите (отговорено от РИОСВ на 08.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за ПИ 70175.11.1, 70175.11.9, 70175.11.13, 70175.11.14, 70175.11.24, 70175.11.25 и 70175.11.3, с НТП „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ по плана на гр. Суворово, обл. Варна за промяна и начина на трайно ползване на имотите от „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“  в за „Производствена и складова дейност и производство на ВЕИ по фотоволтаичен способ“, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ № 83017.83.273 за напояване на земеделски култури предимно зеленчуци ” в ПИ № 83017.83.273, 83017.83.22, 83017.83.23, 83017.83.92, 83017.83.274, 83017.83.21, 83017.83.89, 83017.83.91, 83017.83.90 по КККР на  гр. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЗП  Н.  НИКОЛОВ (отговорено от РИОСВ на 02.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизираната територия“, с възложител „АРЕСГАЗ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 01.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.117, с площ 3863 кв. м, идентичен с УПИ VI-5, кв. 4 по плана на местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, община Варна, с възложители:  Николова, Ангелова, Соленикова и  Соленикова (отговорено от РИОСВ на 25.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Логистичен център – складова база за промишлени стоки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67489.65.8, с площ 23 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: “ТЕРРА ЕКСПРЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на ресторант, стаи за гости над него и 9 двуетажни къщички (бунгала) в поземлен имот с идентификатор 83017.506.122 по КККР на гр. Шабла, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XII в кв. 1 по плана на къмпинг „Добруджа“, община Шабла, с възложител: Т. Димитров (отговорено от РИОСВ на 24.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда с цел монтиране на линия за гранулиране на фураж“ на територията на съществуващ фуражен цех, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 37808.66.5, село Козлодуйци, общ. Добричка , с възложител:  «ТРАКИЙСКИ ФУРАЖ» ООД, гр. Стара Загора (отговорено от РИОСВ на 22.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.5.200, с площ 6894 кв.м, находящ се в местност „Каваците“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „БИОСЕРВИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община Ветрино, с възложител: ОБЩИНА ВЕТРИНО /отговорено от РИОСВ на 15.02.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води с цел напояване на лешникови насаждения ” в ПИ № 53182.49.1 и ПИ № 53182.49.2 по КККР на с. Овчага, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ВАРНА ФУУД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговска сграда“ , гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е свързано с „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци“ в част от промишлена сграда – хале, с обща площ 592 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.73.20, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ПЗ „Планова“, местност „ПЗ Планова“, гр. Варна, с възложител: «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.140.32, с площ 562 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, СО „Пазарлията II“ по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: В. Вичев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни в поземлен имот с идентификатор 67489.127.5 и противопожарни цели в силозно стопанство в поземлен имот с идентификатор 67489.127.6 по КККР на с. Слънчево, община Аксаково, с възложител: „Илтекс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.194, с площ 3157 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, находящ се в местност „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител: М. Мурей (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначението на 2 бр. търговски обекти с идентификатори  10135.1504.38.2.15, 10135.1504.38.2.16 по КККР на гр. Варна в амбулатория за дентална практика, с възложител: И. Раева (отговорено от РИОСВ на 12.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни материали в ПИ 67489.1.13 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител:„ДТХ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, и производствено складови помещения в ПИ 10135.4507.288 по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда и закупуване на технологично оборудване за нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя кокошки носачки, за производство на яйца за консумация“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка, с възложител: „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение“, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) в „Център за разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот с идентификотор: 10135.4510.732, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ № 281, гр. Варна, за Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми“.  (отговорено от РИОСВ на 02.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на кулинарна продукция и печива – хлебни и сладкарски малотрайни и трайни изделия“ в УПИ ХХIV-1219, 1236, кв. 41, по плана на ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: «ГАЛА ТРАДИЦИЯ» ООД, село Калиманци, общ. Суворово (отговорено от РИОСВ на 03.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове“ находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.297, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: «БУЛКРЕДО» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двадесет броя еднофамилни двуетажни жилищни сгради и една многофамилна триетажна жилищна сграда“ свързано с изработването на ПУП-ПРЗ, с възложител: „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД И „ШУЛЕКОВ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с три подземни етажа и хранителен магазин“, с възложител: „ЯВОР ГРУП“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на  площадка за строителни и зелени отпадъци“ в УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна,  и е свързано с изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: община Бяла (отговорено от РИОСВ на 29.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на четири жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1678, местност „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители: „ГАЛА БИЛД“ ЕООД, В. Недев и Д. Недева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъден обект“ в УПИ I-23 и II-23, кв. 7, дворни места, с обща площ 1510 кв.м, по плана на с. Балик, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: К. Сали, с. Балик, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 27.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Извършване на дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка)  и рециклиране на строителни отпадъци”, в ПИ с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна, с възложител: „ТАНАТОС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Жилищно строителство и частен път“ в село Юнец, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „САСС ИНТЕРНЕШНЪЛ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на открит и закрит манеж с конюшня с цел разширяване и модернизиране на съществуваща база за отглеждане на коне“, с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител: САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна, склад за инвентар и битовка за персонала“, в част от поземлен имот 10135.4006.305, обща площ 6 973 кв.м, площ за реализация на ИП съгласно последно представената документация – 3,475 кв.м, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 5, НТП – Деградирала орна земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.01.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ваканционно еко селище за отдих“ в село Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Георгиева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.11.199, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол, с цел напояване на земеделски куртури, в ПИ с идентификатори: 84022.11.146, 84022.11.148 и 84022.11.195, местност „Дядобанковата могила“, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: „ОРЕХ 8“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради“ в село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 12.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 56 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.5075.73 (отговорено от РИОСВ на 11.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане и оборудване на цех Рендеринг (съвременна прекъсната инсталация за оползотворяване на белтъци, преобразуваща страничните животински продукти от птици получени в резултат на преработката на бройлери в обезмаслено трупно брашно и птича мазнина, плюс котелно помещение и оборудване)“ в поземлен имот с идентификатор 32278.27.518 (номер по предходен план: 000518), с площ 17657 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мъзгите“, гр. Игнатиево, обл. Варна, с възложител: „КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 07.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“ находящ се в сграда с идентификатор 10135.73.164.6, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители: С. Кисьов, К. Александров и Е. Ковачев. , гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в гр. Варна, с възложители: Д. Гатев, М. и В. Блъскови, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.01.2021г.)

2020г. и 2019г.

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ “Христо Недков – Стожер“, с цел напояване на ябълкова и орехова градини, в поземлени имоти, землище с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: Х. Недков – ЗП, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 30.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за разделяне на част от ПИ с идентификатор 10135.513.100 на три нови УПИ – УПИ I-100 „За плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, УПИ VI-100 „За КОО“ и УПИ VII-100 „За ресторант“, в гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов кланичен пункт с транжорна и производство на колбаси“ в поземлен имот с идентификатор 43997.99.3 (съществуваща сграда), землище село Ловчанци, общ. Добричка, с възложител ЕТ «ШАНС 20 –    Петров», гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две жилищни сгради, басейн, детски кът и място за отдих” свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-114,230 „за жил. сгради и ТП“  и УПИ V-230 „за жил. сгради и ТП“, кв. 24, с обща площ 9884 кв.м, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“ гр. Варна, с възложител „ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на„Изграждане на търговска сграда“ , с възложител „КАВАЛЕРИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Изграждане на сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“, с възложител „СВП ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на медицински център“ в ПИ 10135.2563.168, урбанизирана територия, с площ 2301 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 21.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 23407 кв. м, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД (отговорено от РИОСВ на 18.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен“ в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, общ. Аврен, с възложител: ОБЩИНА АВРЕН (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец – 1 „Георгиев-Крапец“ за напояване на земеделски култури (пипер)“ в поземлени имоти с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ЗП С. Василев, с. Крапец, общ. Шабла (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Технойон” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 16.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ 48828.501.114, урбанизирана територия, с площ 2067 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел напояване на селскостопански култури в ПИ с идентификатори № 48828.13.9 (част), №48828.13.56 (част) и №48828.18.1, с обща площ 65,911 дка, землище на с. Могилище, община Каварна, с възложител: ЗП П. Атанасов (отговорено от РИОСВ на 17.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на апартхотел в общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.529, с площ 2652 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна, с възложител: “Галерия Строй” ООД (отговорено от РИОСВ на 14.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на предназначение на част от жилищна сграда в детска градина“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.681, с площ 199 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“ по КККР на гр. Варна, с възложител: “ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЧЕБУРАШКА” ООД (отговорено от РИОСВ на 11.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проекти на ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.10.604 (с площ 751 кв.м) и 37099.10.605 (с площ 750 кв.м), урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ с обща площ 1501 кв.м, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради /по една във всеки имот/, с възложител А. Янев, с. Кичево, общ. Аксаково /отговорено от РИОСВ на 10.12.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  „Железопътна везна, промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем, ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с възложител: “Одесос ПБМ” АД (отговорено от РИОСВ на 08.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово /отговорено от РИОСВ на 07.12.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция“ свързано с план за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.501.2551, урбанизирана територия, с площ 2743 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с цел образуване на нов УПИ IX-2551 “за автосервиз, автомивка и бензиностанция“, с възложител М. Веселинова (отговорено от РИОСВ на 11.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 “Атанасова-Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“, с възложител: „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на сезонен хотел“ в УПИ XIX-633 /ПИ 39459.25.633/, с площ 2887 кв.м, кв. 253, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ТАРГЕТ КОМ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хатиени, картонени и пластмасови) и предварително третиране (сортиране и рязане) на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“, гр. Добрич, с възложител: «БУЛМЕТЪЛС БГ» ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 04.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на две жилищни сгради и автосервиз в ПИ № 10135.3513.475 по КККР на гр. Варна, с възложител: РУД-ВАРНА“ АД, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 07.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и на употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци“ находяща се в УПИ XIV и XII, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: «Е.Е.Р. 2020» ООД (отговорено от РИОСВ на 25.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 67489.48.15, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „МЕДЕКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на административна сграда“ в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна , с възложител: „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дестилерия за етерични масла и цех за производство на ароматизатори и съпътсващ обект трафопост тип МТП 20/0,4kV с трансформатор 400kVA  в ПИ 35064.501.4159 (УПИ ХХХІХ, кв. 1), в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4159, с площ от 9561 кв.м, с начин на трайно ползване „за складова база“, град Каварна, община Каварна, с възложител: „Балев“ ЕООД
 • Съобщение уведомление за План за интегрирано развитие на Община Крушари /отговорено от РИОСВ на 26.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на  подземни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.43.24, с площ 7038 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в местност „Клиса баир“, землище на  гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел поливане на тревни и зелени площи и поддържане чистотата на двор, тротоари и площадки в същия имот, e с възложител: „Софарма Трейдинг“ АД (отговорено от РИОСВ на 24.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, с възложител: “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД (отговорено от РИОСВ на 23.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Разширение на кравеферма и изграждане на водопровод“ свързано с изработване на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „изграждане на спортна площадка и ограда“  в УПИ II – поща, квартал 24, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с площ от 3970 кв.м, с възложител:  Община Аксаково
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на горски автомобилен път „Житница“ в района на дейност на териториално поделение ДГС „Добрич“ с проектна дължина 2234 л.м. , трета степен, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и получено становище за допустимост от БДЧР Варна за ИП „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер – парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община Суворово, област Варна, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на технологично оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност „Мюхлюза“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ПЛАСТХИМ-Т“ АД, гр. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначението на самостоятелен обект – магазин с идентификатор 10135.5502.539.1.15 и ЗП площ от 145,31 кв.м,  находящ се в сграда изградена в парцел Х, кв. 8 по плана на 27-ми микро район на гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна(отговорено от РИОСВ на 12.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)Представено от Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Йорданов, с. Звездица, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 10.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, е с възложител „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД(отговорено от РИОСВ на 10.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 58445.115.568, с. Приселци, общ. Аврен, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) от „М-АГРО“ ЕООД, с. Стожер, общ. Добричка /отговорено от РИОСВ на 05.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на курортно-туристическа база“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00789.203.204, село Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна.(отговорено от РИОСВ на 05.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на ресторант“, представено от „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД  (отговорено от РИОСВ на 03.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на осем жилищни сгради в ПИ № 10135.2552.5405, с площ 1331 кв.м  по КККР на гр. Варна, с възложител: „СТЕЛА РИД ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор 12574.43.34 на КККР на гр.Вълчи дол с цел имота от нива да се отреди за инженерно — техническа инфраструктура” и „Изработване на проект за ПУП – ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територии на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия“ в ПИ е идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 29.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.25.5, с площ 4.050 дка, земеделска територия с НТП „нива“, землище с. Бранище, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота на от „Нива с площ от 4.050 дка“ в за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – площадка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с възложител: ЕТ „АЛТЕОС-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ“, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 28.10.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в Медико-диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон на гр.Варна, е с възложители: К. Кандиларов и Н. Кандиларов (отговорено от РИОСВ на 27.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.611.9505, бул. „25-ти Септември“ № 55, гр. Добрич, с възложител: «МЕТАЛЦВЕТ» ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 23.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Вилно строителство и изграждане на заведение за хранене“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/, в ПИ 53120.106.284, земеделска територия, с площ 4900 кв.м, НТП „Изоставeна орна земя“, местност „Фиш Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, с цел промяна предназначението на имота и установяване на устройствена зона „Ов2”, с възложители: Й. Моралийска, Л. Иванов и „ОРЕНДА ИНВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на Офис №1 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.38) и Офис №3 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.40) в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, в сграда с идентификатор 10135.2558.134.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2558.134, идентичен с УПИ IX-15,16, кв. 657, по плана на 6-ти микрорайон на гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 23.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с. Селце, общ. Каварна, с възложител: ХР. КОЖУХАРОВ (отговорено от РИОСВ на 22.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав“ за трансппорт на автомобили и хора през канала между Белославско и Варненско езеро“ (отговорено от РИОСВ на 21.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  свързано с обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхраняване  на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66,  с. Кочмар, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 21.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща сграда и надстройка на един етаж“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в  ПИ 085027 по ПП на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад,  свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и мотел“ в гр. Игнатиево, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 19.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП “Монтаж на модулна станция за дизелово гориво за собствени нужди“, находяща се в ПИ 20482.185.1, с площ 6800 кв.м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, местност „Под село“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за ИП за изграждане на група от жилищни сгради, свързано с промяна начина на трайно ползване на ПИ с индентификатор 54145.2.725 по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 16.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци и реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на инсталация за производство на циментов клинкер,  разположена на основната площадка на „Девня Цимент“ АД, в Промишлена зона гр. Девня“ в ПИ с идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. Девня, Община Девня, възложител „Девня Цимент“ АД (отговорено от РИОСВ на 12.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 07.10.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 58503.115.1 (номер по предходен план: 115001), с площ 2.105 дка, с НТП „нива“, местност „Шашкъните“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на замеделска територия от „нива“ в терен „За авторемонтна работилница и обществено обслужване – заведение за обслужване на клиентите на работилницата“, с възложител: С. Османова, гр. Провадия /отговорено от РИОСВ на 06.10.2020 г./
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 00182.7.8, с площ 3.061 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Ментеше“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия – изоставена орна земя с площ от 3.061 дка, в неземеделска територия за изграждане на складова база и офис сграда, с възложител: Д. Кирова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.10.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение на част от Апарткомплекс /сграда с апартаменти за гости – две звезди/“, в УПИ IХ-6 (ПИ с идентификатор: 10135.1501.1117), кв. 334, 9 м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител: „КА ХОЛД“ ООД, г-н Богданов и г-н Радев, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „Българево-Димов“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори:  07257.22.43 и 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: А. Димов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за обработка на билки и плодове“ в с. Бозвелийскo, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 05.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково, е с възложител: Община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Водовземане от действащ сондаж С-2х „Грийн парк“, с цел капково напояване на полски култури“ в ПИ 62788.31.107, урбанизирана територия, с площ 48833 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“ (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на работилница с площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и специализирана селскостопанска техника”, с възложител: „СИ АГРО 2011“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Преместване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ от поземлен имот (ПИ) № 72624.603.12, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ № 20, гр. Добрич в ПИ 72624.603.366, ул. „Хан Тервел“, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, с възложител: “АКУМПЛАСТ” АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 30.09.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на магазини № 7, 8, 9, обособяване на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VII „За жилищно строителство, общественообслужване и магазини (с идентификатор 10135.3513.1845)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.09.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, обл. Варна, с възложител ОБЩИНА ДЕВНЯ /отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на ОУ „Васил Друмев“, находящо се в ПИ 10135.2560.221, урбанизирана територия, с площ 5095 кв.м, НТП „За обект комплекс за образование“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител ОУ „Васил Друмев“  (отговорено от РИОСВ на 29.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на модулна инсталация за светли горива и метален павилион за обслужващи дейности“ в ПИ 20482.505.23, урбанизирана територия, с площ 282427 кв.м, НТП „За топлоенергийното производство“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „МАСТЕР ТРАНС“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадък с код – 10 06 01 – шлаки от първия и втория етап на производство (фаялит) при производството на бетонови смеси“ в УПИ XVI -19,62 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, з-ще с. Тополи с площ 77 326 кв.м, с възложител: „ПРЕСБЕТОНЕЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 25.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на бензиностанция за дизелово гориво, офис сграда, складова база, трафопост и паркинг“, с възложител „СИ ЕМ ПИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“ в ПИ 10135.4510.451, урбанизирана територия, с площ 4020 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Продължаване на добива на пясък от находище Маница“ землището на град Варна, община Варна, с възложител:  ЕТ “Морски бряг – Атанаска Василева” (отговорено от РИОСВ на 18.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура (трасе на уличен водопровод) и изграждане на жилищна сграда, в село Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ГЕРБУЛ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в гр. Варна , с възложители:  г-жа Георгиева и г-н Зойцов (отговорено от РИОСВ на 16.09.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“,  с възложител: „САЛС“ АД (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за ИП в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.762 (номер по предходен план: квартал: 54, парцел: ХI-440009), с площ 4.279 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с възложител:  „ЕКСКЛУЗИВ ИНВЕСТМЪНД“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.09.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот (ПИ) № 07598.118.82 и две жилищни сгради в ПИ № 07598.118.83, урбанизирана територия, с обща площ 1578 кв. м, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: “СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.149.148 по кадастрална карта (КК) на с.Топола, община Каварна, с възложител: „АКВАТЕК ТРЕЖЪР” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект „Складове за семена и торове“ в ПИ с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРОМЕДА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, е с възложител: ЗС Р. Русева (отговорено от РИОСВ на 10.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на хотелски комплекс с аквапарк“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.541.175, местност „Табията“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД (отговорено от РИОСВ на 10.09.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.15.901, по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 20.07.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4158 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, с възложител  „АЛФА 1 СЕКЮРИТИС“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 02.09.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м, находящ като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители Мавродиева и Робев (отговорено от РИОСВ на 31.08.2020 г.)
 • Съобщение за уведомления за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на офис с идентификатор 10135.1.98.3.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина /АИППДМП/ с рентгенова уредба за секторни дентографии“, находящ се като самостоятелен обект в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1.98.3, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител Тодоров (отговорено от РИОСВ на 31.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-пясъци“ от находище „Калиманци“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в ПИ 10135.4023.65, урбанизирана територия, с площ 19010 кв.м, НТП „ За търговски обект, комплекс“, местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваеми обекти-модулна инсталация за светли горива и павилион за търговия“ в ПИ 20482.505.88, урбанизирана територия, с площ 4524 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня. Обл. Варна, с възложител „ВИЗЕКС ПРО“ АД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, находяща се в ПИ 03719.806.17 по КККР на гр. Белослав, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (отговорено от РИОСВ на 25.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за „Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони“ в ПИ 10135.4510.1071, урбанизирана територия, с площ 2596 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, местност „Налбанка“, гр. Варна, с възложител: Ю. Василев (отговорено от РИОСВ на 25.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за изграждане на пет жилищни сгради на площ от 4703 кв.м, по една сграда във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30497.13.98, 30497.13.100, 30497.13.101, 30497.13.102, 30497.13.103, землище на село Звездица, общ.Варна, са с възложител: „КАСИОПЕЯ ПАРК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда”  в ПИ с идентификатор №35746.25.19 (стар номер 025019), с площ 9601 кв.м, землище на с. Камен бряг, общ.Каварна, област Добрич, с възложители: Марков и Симеонов (отговорено от РИОСВ на 19.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик, e с възложител: Община Долни чифлик  (отговорено от РИОСВ на 18.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързани с „Изграждане на пет жилищни сгради“ в ПИ № 10135.5403.5314, ПИ № 10135.5403.5315, ПИ № 10135.5403.5316, ПИ № 10135.5403.5317, ПИ № 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна , с възложител:  ХЕЛТИ ШОП“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 13.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) свързано с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Нива“ в за „Еко пътека”, с възложител: община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 12.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на магазин със склад“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ДИОР АУТО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“ в ПИ № 20482.505.450 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител „Сигда Транс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки“ в УПИ XXII, кв. 4, Северна Промишлена зона, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „Гардения прима“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за Изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“, с възложител: „Пътнически превози“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на приют за бездомни животни (кучета) и реконструкция на съществуващ сграден фонд“ в ПИ 36868.117.8, урбанизирана територия, с площ 11226 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Кипра, общ. Девня”, с възложител ФОНДАЦИЯ „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“ (отговорено от РИОСВ на 04.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на УПИ III-14, кв. 2 по КККР на с. Миладиновци, общ. Добричка и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за отглеждане на овце”, с възложител Георгиев (отговорено от РИОСВ на 03.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 10135.4040.27, с площ 7938 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – приготвяне на бетонови разтвори, e с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за работа с деца“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2556.383, с площ 2450 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, е с възложител: Фондация „Карин дом“ (отговорено от РИОСВ на 29.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) 72179.19.4. по КККР на с. Твърдица, община Шабла, обл. Добрич, с възложител:  Баналиев (отговорено от РИОСВ на 23.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с обособени ресторант, магазини и жилищна част-апартаментен тип в УПИ I – 19, в кв. 5, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.76, с площ 2933 кв.м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Сохранная (отговорено от РИОСВ на 20.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с възложител: „АГРО СИП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 16.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води“ (ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.181, в Промишлена зона – юг, гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и третиране на неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот (ПИ) № 20482.505.611, ПЗ-юг, гр. Девня, с възложител: «ИНВЕСТ 681» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/“ в ПИ с идентификатор 58445.30.11, землище с. Приселци, общ. Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви“ в поземлени имоти, землище с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: ЕТ „ИЙСТ АГРО – ГРИГОР  ГРИГОРОВ“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 10 броя вилни къщи“ в с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „АДВЕНТУС БГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на офис сграда за обществено обслужване“ в ПИ 10135.1506.632, урбанизирана територия, с площ 162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител „БАГРА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 40885.9.66, земеделска територия, с площ 8518 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 09.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 “за общ. обслужване”, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител: „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 7 бр. жилищни сгради представляващи жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 02.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс“, в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Костадинов, гр. Варна
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: “ИМ КОМ” АД (отговорено от РИОСВ на 25.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението и реконструкция на магазини и бар“ в „Медицински център“, в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕПОНА“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 19.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: „БЕНИТА ОЙЛ” ООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Технойон” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури (ЕМК), фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „ВЪЗХОД-АРНЬО-АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ-Варна, на 09.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Радев, с. Езерец/отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ.Балчик, област Добрич, с възложител:  „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за „Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с възложител:  Костова(отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: “БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради и паркинг за моторни превозни средства /МПС/“ в поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, землище с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ-Варна, на 04.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37 „за ПСД – обработка /без рязане/ и продажба на дървен материал“, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: “НАДИН 22” ЕООД, гр. Силистра (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик, с възложители: М. Денчев, Н. Денчева и Е. Денчева (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на модулна станция за светли горива“, с възложител: „ПИРАМИД“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител: г-жа Барудова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на обект за аквакултури – за интензивно отглеждане на декоративни рибки, зарибителен материал и полово зрели риби в микрорециркулационна система“ в ПИ 10135.2564.782, урбанизирана територия, с площ 739 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ФРЕШУОТЪР АКВАТИКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“ /отговорено от РИОСВ на 27.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител Йорданов (отговорено от РИОСВ на 27.05.2020г.)
 • Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на СО „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: г-жа Вариклечкова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 20.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик, състояща се, от: чакалня и коридор, ренген, стерилизация, WC и три дентални кабинета, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, с възложител: Костадинова (отговорено от РИОСВ на 21.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, с възложител: ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 21.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ в ПЗ на гр. Добрич, с възложител: «EКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ» EООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.05.2020г.)