БУЛСТАТ, банкови сметки и информация за РИОСВ-Варна

БУЛСТАТ: 000093339

Банкови сметки в Общинска банка (BIC SOMBBGSF )

  • IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01
  • IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

РИОСВ – Варна разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:

  • BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg