„Доставка на допълнително прилежащо оборудване за машина за косене на тръстика“

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2020-004

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

 

Обект на процедурата:  Доставки

Населено място за изпълнение на процедурата: Варна

Прогнозна стойност: 54730 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000

Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-29 23:59:00

 

Преписката в АОП /ЦАИС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Диана Петрова Дойчинова
  • Телефон/и за контакт:052/678848