Експерти от РИОСВ – Варна и РЛ – Варна провериха сигнали за замърсяване на въздуха в Добрич

Информация

На 22 юли в РИОСВ – Варна постъпи сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и усещане на неприятна миризма късно вечер в гр. Добрич от района на с. Богдан, общ. Добричка. Експерти на екоинспекцията и Регионална лаборатория (РЛ) –  Варна незабавно извършиха проверка на място на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“  (нова клетка), с. Богдан, община Добричка, област Добрич.

При проверката е констатирано, че замърсяването на въздуха е вследствие на възникнал пожар, който е обхванал значителна площ от двете депа и част от находящите в съседство земеделски земи. Пожарът е локализиран и преустановен от екипи на РДПБЗН – Добрич, но тлеенето на и под повърхността на значителна площ от депата продължава. Формиращите се димни газове от тлеенето са с непостоянен интензитет и в зависимост от метеорологичните условия се разпростират на широк фронт по посока на вятъра. Засегнатата от димните газове територия се променя с промяна посоката на вятъра през денонощието. 

На 22.07.2020 г. в 19:55 ч. се извърши пробовземане за контрол качеството на атмосферния въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители „GASMET“. Пунктът за пробовземане е до първата жилищна сграда на входа на с. Богдан. Метеорологичните параметри са безветрие до слаб вятър по посока западно от двете депа. При пробовземането и по всички контролирани замърсители няма задействани алармени стойности на апаратурата.

По  данните от Автоматична измервателна станция (АИС) “Хан Аспарух” гр. Добрич (контролиран замърсител ФПЧ10) се констатира повишени стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) през отделни часови периоди на денонощието.

На 22.07.2020 г. за инцидента в РИОСВ – Варна е постъпило уведомление от Община Добрич.

На кмета на Община Добрич са дадени 2 предписания за предприемане на незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене, представяне на програма от мерки и писмено уведомяване  на РИОСВ – Варна след потушаването.

Във връзка с постъпващите в РИОСВ – Варна сигнали за замърсяване на въздуха и съгласувано с РЛ – Варна се подготвя прехвърлянето на мобилната автоматична станция (МАС) на 24.07.2020 г. в гр. Добрич за осъществяване контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой на града.

РИОСВ – Варна

052/ 678 848