Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна разгледа доклад за ОВОС за пристанище на Белославското езеро

Информация

Експертният екологичен съвет на РИОСВ-Варна проведе заседание на 08.06.2021 г., на което беше разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” с прилежаща акватория на южния бряг на Белославско езеро в землището на град Белослав, с възложител „Газтрейд“АД.

В хода на процедурата е постъпило отрицателно становище от община Белослав с изказани доводи за значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. С решение на общинския съвет Белослав изразява становище срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към документацията са приложени възражения от юридически лица, отрицателно становище от кмета на община Белослав, сдружение в община Белослав, подписка от 944 граждани от град Варна, град Белослав, село Страшимирово, село Разделна, село Езерово, община Белослав и 355 гласували в социалните мрежи против реализацията на предложението.

Становището на дирекция „Морска администрация“, отговаряща за безопасността на корабоплаването, е че не е спазена необходимата отдалеченост на пирса, заедно с швартования на него газовоз/ танкер от южната граница на фарватера на канал. Не са представени анализи за ефекта на доминото и резултати от кумулативния ефект при евентуалното възникване на различни аварийни ситуации между жп цистерна/цистерни, газовоз  или танкер. Не е анализиран кумулативния ефект на пожар и взрив от газовоз/танкер с кораби, превозващи опасни товари и разлив в акваторията с последващо въздействие върху човешкия живот и здраве и околната среда.               

Областно пътно управление изразява становище за необходимостта от преразглеждане на част „Пътна“ към преписката, предвид предвижданията за увеличен трафик при реализацията на пристанището.

  Предвид констатираните несъответствия, неточности, неизвършвани анализи в хода на процедурата и с цел равнопоставеност на страните в производството, ЕЕС реши да бъде дадена възможност за изясняване фактите и обстоятелствата от значение за случая с извършване на допълнителни анализи по всички компоненти и фактори на околната среда. След предоставяне на необходимата информация от страна на възложителя ще бъде насрочено ново заседание на ЕЕС.

Заседанието на ЕЕС се проведе в присъствието на постоянния състав- експерти на екоинспекцията и БДЧР и допълнителен състав от спрециализирани институции и ведомства приобщени към процедурата на база изразените от тях становища. На заседанието, след депозиран от тяхна страна отказ, не присъстваха представители от страна на възложителя и екипа разработил доклада за ОВОС.