Опасни химични вещества

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Актуално https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/aktualno/
Законодателство https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/zakonodatelstvo/
Указания https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/ukazaniya-i-pravilnici/
Ръководства https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/rukovodstva/
Процедури https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/proceduri/
Контролна дейност https://www.moew.government.bg/bg/ukazaniya-za-provejdane-na-kontrolnata-dejnost-po-reglamenti-reach-i-clp/
  • CLP:
Актуално https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/aktualno/
Законодателство https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/zakonodatelstvo/
Указания/Ръководства https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/ukazaniya-rukovodstva/
Нотификация за списък с класификация и етикетиране https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/notifikaciya-za-spisuk-s-klasifikaciya-i-etiketirane/
  • Съхранение на химикали:
Съхранение на химикали https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/suhranenie-na-himikali/
  • СЕВЕЗО:
Актуално https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/aktualno/
Законодателство https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/zakonodatelstvo/
Указания/Ръководства https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
Публичен регистър https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/
Дати на последни проверки на СЕВЕЗО обекти http://riosv-varna.org/docs/HIMICHNI_VESTESTVA/SEVEZO_proverki_2023.pdf

 

 

Процедури по реда на чл.106, ал.3 от ЗООС (потвърждаване на ДППГА)

 

 

  • Специфични химикали
Детергенти https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/specifichni-himikali/detergenti/
Устойчиви органични замърсители https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/specifichni-himikali/uoz/
  • Износ и внос
Актуално https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/iznos-i-vnos-pic/aktualno/
Законодателство https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/iznos-i-vnos-pic/zakonodatelstvo/