Отпадъци

Трансграничен превоз на отпадъци:

ВАЖНО!

РИОСВ-Варна създаде нов електронен адрес с наименование

annex7@riosv-varna.org

 във връзка с публикувано в Държавен вестник бр.30 от 31.03.2020 г. изменение на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Задължителна е разпоредбата за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъци в случаите, когато не се изисква нотификация, да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случаите на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01) или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща и декларация по образец / in English /съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1, с която се декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

За целите на осъществяване на ефективен контрол, следва да се изпращат и копия на договорите по чл.18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

ВАЖНО!

РИОСВ-Варна създаде електронен адрес с наименование

movement-document@riosv-varna.org

във връзка с изпълнение на задълженията на инспекцията като контролен орган по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превози (с местоназначение територията на РИОСВ-Варна), подлежащи на нотификационна процедура. С цел получаване на информация преди началото на всеки превоз на отпадъци, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване, лицата следва да изпращат до РИОСВ-Варна по електронна поща копие на попълнен формуляр по Приложение IБ на Регламент (ЕО) № 1013/2006.


Отпадъци

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците – намери тук
Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна – намери тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложения 567 – Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, както и друга полезна информация може да намерите тук

РИОСВ-Варна: Издаденo решениe за отнемане на разрешение на дейности по отпадъци – съгласно чл. 75, ал. 1, т. 3  от Закона за управление на отпадъците – публикувано на 20.03.2018 г.

РИОСВ-Варна: ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци от „ЕкоСейф” ООД- публикуване съгласно чл. 70, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците


Регистър на:

  • Издадените разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените удостоверения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от РИОСВ-Варна
  • Заличените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна

Списък на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по-малък от 2 тона на час