На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Световният ден на водата-2020 поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба  на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Чрез адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпазим здравето и ще спасим животи. Ако използваме по-ефективно водата, това ще допринесе за намаляване на парниковите газове.

Основните послания на кампанията през тази година са:

  • Не можем да си позволим да чакаме. Политиците, отговорни за политиката в областта на климата, трябва да поставят управлението на водата в основата на плановете за действие.
  • Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата. Има устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация.
  • Всеки има роля в този процес. В ежедневието ни има лесни стъпки, които всеки може да предприеме за справяне с климатичните промени.

Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата:

💧 Влажните зони поглъщат въглероден диоксид от въздуха. Торфените зони покриват около 3% от земната повърхност в световен мащаб, но съхраняват поне два пъти повече въглерод, отколкото всички гори на Земята. Мангровите почви могат да отделят до три – четири пъти повече въглерод от земните почви. Защитата и разширяването на тези видове среда може да окаже голямо влияние върху изменението на климата.

💧 Растителността предпазва от наводнения и ерозия. Крайбрежните мангрови зони и влажните зони са ефективни и, без необходимост от влагане на значителни средства, естествени бариери срещу наводнения, екстремни метеорологични явления и ерозия.

💧 Дъждовната вода може да се съхранява за периоди на засушаване. Събирането на дъждовна вода е особено полезно в региони с неравномерно разпределение на валежите, за да се създаде устойчивост при криза и да се осигурят запаси за сухи периоди.

💧 Отпадъчните води могат да се използват повторно. Нетрадиционните водни ресурси, като регулирано пречистени отпадъчни води, могат да се използват за напояване, промишлени и обществени цели.

💧 Преминаване към климатично адаптирано интелигентно селско стопанство. Практикуването на екологосъобразно селско стопанство за подобряване на органичния състав на почвата (необходим на почвата, за да задържа вода); намаляването на загубите след прибиране на реколтата и на хранителните отпадъци; превръщането на отпадъците в източник на хранителни вещества или биогорива/биогаз – това са решения както за осигуреността с храна, така и за справяне с изменението на климата.

Всеки може да направи нещо в борбата с изменението на климата – изберете своето действие днес:

💧 Взимайте пет минутен душ: недостигът на вода вече засяга четирима от всеки десет души. 80% от отпадъчните води не се пречистват, така че вземането на по-кратък душ е много добър начин този ценен ресурс да се пести.

💧 Яжте повече растителни храни: промяна в диетата към храни на растителна основа и животинска храна с устойчив произход може да намали емисиите на парникови газове с до 8 гигатона годишен еквивалент на въглероден диоксид.

💧 Изключете електрическите уреди, оставени на „спящ режим“: 90% от производството на енергия изисква големи количества вода. Като изключваме нашите устройства, когато не ги използваме, нуждата от произведена енергия намалява.

💧 Не изхвърляйте годна за консумация храна: около 1/3 от цялата произведена храна в световен мащаб се губи или се изхвърля. Като намалим  разхищаването на храни, ще намалим и натиска върху земеделието, което е един от най-големите потребители на вода.

💧 Пазарувайте устойчиво: за производството на обикновени чифт дънки са необходими 10 000 литра вода – това е равно на количеството, което човек изпива за 10 години. Избирането на стоки от отговорни източници може да окаже голямо влияние върху потреблението на вода и други основни ресурси.

Научете повече за текущите проекти и инициативи: www.worldwaterday.org/2020-home/learn

 

РИОСВ – Варна

052/ 678 848