Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


ОБЯВА
за конкурс за държавен служител

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
Кратко описание на длъжността: Изготвя анализи, доклади, отчети, обработва документи във връзка с дейността на отдела, поддържа регистри и база данни, работи с физически и юридически лица. Осъществява дейности, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбите към него.

Ден на публикуване: 06.06.2023 г.

Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г.

Телефон за контакти: 052 678 840 – директор на  дирекция  АФПД

052 678 844 – главен юрисконсулт

Обява

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС


ОБЯВА
за конкурс за държавен служител

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
Кратко описание на длъжността: Разработва експертни анализи и оценки, участва в разработване на проекти на нормативни актове, изготвя становища, предоставя методически указания по прилагането на административните актове на служители заемащи по-ниски длъжности във връзка с дейността на отдела. Отговаря на запитванията на физически и юридически лица, изготвя експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на директора на дирекция КОС, респективно на директора на РИОСВ-Варна.

Ден на публикуване: 06.06.2023 г.

Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г.

Телефон за контакти: 052 678 840 – директор на дирекция АФПД
052 678 844 – главен юрисконсулт

Обява

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС


ОБЯВА
за конкурс за държавен служител

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“
Кратко описание на длъжността: Изготвя анализи, доклади, отчети, обработва документи във връзка с дейността на отдела, поддържа регистри и база данни, работи с физически и юридически лица. Осъществява дейности, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за водите и наредбите към него.

Ден на публикуване: 06.06.2023 г.

Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г.

Телефон за контакти: 052 678 840 – директор на дирекция АФПД
052 678 844 – главен юрисконсулт

Обява

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС