Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

В ОТДЕЛ „АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, ВОДИ И КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО“,

ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

 

           ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

           Кратко описание на длъжността:  Изготвя анализи, доклади, отчети, обработва документи във връзка с дейността на отдела, поддържа регистри и база данни, работи с физически и юридически лица. Осъществява дейности, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Назначаването ще се осъществи по заместване до завръщане на титуляра съгласно чл. 15 от Закона за държавния служител.

 

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурс

КРИТЕРИИ за провеждане на конкурс