Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

           Кратко описание на длъжността:  Разработва експертни анализи и оценки,подготвя отговори на запитвания от физически и юридически лица във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците. Планира и организира провеждането на контролни и комплексни проверки на физически и юридически лица във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба в областта на управление на отпадъците.

Размер на основната заплата за длъжността :  до 1071,00 лв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите

дата на публикуване 29.10.2020г.


ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

 

           СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

           Кратко описание на длъжността:  Изготвяне на анализи,доклади, отчети, обработка на документи във връзка с дейността на отдела, поддържане на регистри и база данни. Планира и организира провеждането на проверки на физически и юридически лица във връзка с изпълнение на задълженията съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.     Размер на основната заплата за длъжността :  до 1036,00 лв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите

дата на публикуване 29.10.2020г.

 


  1. Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността: Младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, Дирекция „Контрол на околната среда“ в Регионална инспекция по околната среда и водите
  2. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността
  3. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността

дата на публикуване 15.10.2020г.


ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

               МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

           Кратко описание на длъжността:  Изпълнява функции по текущ и последващ контрол чрез извършване на проверки и наблюдения в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи за дейностите по управление на отпадъците по отношение на внос, износ и трансграничния превоз на отпадъци през територията на страната и контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения, и оказване на съдействие на митническите органи. Планира и организира провеждането на контролни и комплексни проверки на физически и юридически лица във връзка с изпълнение на задълженията съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Размер на основната заплата за длъжността :  до 985,00 лв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите

дата на публикуване 02.10.2020г.