Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


ОБЯВА
за конкурс за държавен служител

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Опазване на водите“

Кратко описание на длъжността: Подкрепя дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на база данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с осъществяване дейността на направланието и осъществяване правомощията на директора на дирекция „Контрол на околната среда“ и директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна. Планира, организира и контролира извършването на проверки на физически и юридически лица във връзка с изпълнението на задълженията съгласно изискванията на Закона за водите.

ОБЯВА за конкурс за държавен служител, МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“

ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

Ден на публикуване: 26.03.2024 г.

Краен срок за подаване на документи: 05.04.2024 г.

Телефон за контакти: 052 678 840 – директор на дирекция АФПД

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Опазване на водите“ в Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Младши експерт в направление „Опазване на водите“ в Дирекция „Контрол на околната среда“ в Регионална инспекция по околната среда и водите


ОБЯВА
за конкурс за държавен служител

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

Кратко описание на длъжността: Изготвяне на анализи, доклади, отчети, обработка на документи във връзка с дейността на направлението, поддържане на регистри и база данни, работа с физически и юридически лица. Осъществява дейности, свързани с подпомагане дейността на главните експерти, директора на дирекция „ Превантивна дейност“ и директора на РИОСВ. Планира и организира провеждането на процедурите по ОВОС и дейности съгласно изискванията на наредбите по ОВОС и ЕО.

ОБЯВА за конкурс за държавен служител, СТАРЩИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Превантивна дейност“

ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Ден на публикуване: 26.03.2024 г.

Краен срок за подаване на документи: 05.04.2024 г.

Телефон за контакти: 052 678 840 – директор на дирекция АФПД

 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Старшии експерт в Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“ в Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“ в Регионална инспекция по околната среда и водите