Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:

 


 

ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

            ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

           Кратко описание на длъжността:  Изготвя анализи, доклади, отчети, обработва документи във връзка с дейността на отдела, поддържа регистри и база данни, работи с физически и юридически лица. Осъществява дейности, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Размер на основната заплата за длъжността :  до 1071,00 лв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите

Дата на публикуване 05.12.2020г.

Срокът за прием на документи е от 05.12.2020 г. до 15.12.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса

                                                                                                                                        Дата на публикуване 21.12.2020г.