Oсигурен обществен достъп до получените резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища и възражения

2024г.

  • На основание чл. 17, ал. 12 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп до получените  резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36342 за доклад по ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение свързано с „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти №№ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, землище село Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306. Съобщението за обществен достъп е публикувано на 21.05.2024г.

  • На основание чл. 17, ал. 12 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп до получените  резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37621 за доклад по ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение свързано с “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори в ПИ 73095.23.61, ПИ 73095.23.62, ПИ 73095.27.53, ПИ 73095.27.57, ПИ 73095.27.50. ПИ 73095.27.45, ПИ 73095.27.63, ПИ 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, община Балчик”, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 301. Съобщението за обществен достъп е публикувано на 17.05.2024г.

  • На основание чл. 17, ал. 12 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп до получените  резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища и възражения за запознаване на обществеността на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31496 за доклад по ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение свързано с изграждане на  “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково,  общ. Каварна, с възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, гр. София. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 301. Съобщението за обществен достъп е публикувано на 07.05.2024г.

  • На основание чл. 17, ал. 12 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп до получените  резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища и възражения за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29360 за доклад по ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение касаещо “ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306.  Съобщението за обществен достъп е публикувано на 03.04.2024г.