Oсигурен обществен достъп до получените резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища и възражения

2024г.

 

  • На основание чл. 17, ал. 12 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп до получените  резултати от проведени обществени обсъждания и постъпилите становища и възражения за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29360 за доклад по ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение касаещо “ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306.  Съобщението за обществен достъп е публикувано на 03.04.2024г.