Искане за преценяване на необходимостта от ЕО с осигурен обществен достъп съгласно чл.13, ал.5 от Наредбата за ЕО

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40147  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 53691.112.88, земеделска територия, с площ 8998 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за производствено-складова дейност“, в устройствена зона „Пп“ и определяне начина и характера на застрояване, с възложител ЕТ „ЗЕМЯ-2001-                ЖЕКОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.08.2022 г. (публикувано на 19.08.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40105  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 37808.154.11, урбанизирана територия, с площ 7896 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов имот за „ПСД-склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“, с предвиждане за ново застрояване, с възложител „ПЛАНИК-ВЪЛЧЕВ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.08.2022 г. (публикувано на 19.08.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40137  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.17,  30497.14.18, 30497.14.51, 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 и 30497.14.81, част от кв. 2, земеделска територия, с цел образуването на УПИ XI-52, XII-53, XIII-54, XIV-55, XV-56, XVI-56, XVII-1, XVIII-1, XIX-1, ХХ-1, XXI-1, XXII-1, XXIII-1, XXIV-18, XXV-за трп., XXVI-17, XXVII-16, XXVIII-за помп.ст. и улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267,268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 – с. Звездица, общ. Варна, с възложител Станков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.08.2021г. (публикувано на 19.08.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39800 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.49.79, с площ 5391 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Димов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2022 г.  (публикувано на 18.08.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39902   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X и УПИ XI, кв. 8 и УПИ XI и УПИ XII, кв. 13, с цел обособяването на УПИ XI-662,663,664,665,682, с площ 27080 кв.м и УПИ XLIV-661, с площ 3000 кв.м и улична регулация от о.т. 221 до о.т. 224 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.08.2022 г. (публикувано на 17.08.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39985 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения: Раздел «Лечебни растения» и Програма за управление на отпадъците на Община Девня, за периода 2021-2028г., с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2022г. (публикувано на 12.08.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38697   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 27125.21.17 с площ от 10000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW), с възложител „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.08.2022 г.  (публикувано на 11.08.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40040  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 11836.90.27 (образуван при делба на ПИ №11836.90.23) по КККР на  с.  Войводино, общ. Вълчи дол, с площ 701 674 кв. м, вид територия Земеделска, с цел определяне на градоустройствена зона „Предимно производствена“Пп“, промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници  и електрическа подстанция“, с възложител „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД.. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.08.2022 г.  (публикувано на 11.08.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39854 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  ПИ № 02662.6.19, № 02662.6.106, № 02662.6.107, по кадастралната карта на землището на с. Баново, община Суворово „за фотоволтаична централа с трансформаторни станции и подстанция“, с възложител „МАНАКС СЪН“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2022 г.  (публикувано на 02.08.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39587 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36 по регулационния план на с. Червенци, общ. Вълчи дол, с възложител: „СЛ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2022 г.  (публикувано на 02.08.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39594 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.608.1860, отреден за УПИ X – „за ОДО“, кв. 1124, ж.к. „Север 1“, гр. Добрич, за промяна от зона “Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“ в зона “Жг – Жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15 м)“ и изменение на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането на имота “за жилищно строителство“, с възложители Община град Добрич и „БГ СТРОЙ 98“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2022 г.  (публикувано на 02.08.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39185 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в частта на УПИ „за озеленяване“ в кв. 19 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково, област Варна, с цел изменение на действащия план на с. Куманово, общ. Аксаково в частта за УПИ „за озеленяване“ в кв. 19 по плана на с. Куманово, при което се обособяват два нови УПИ за кв. 19 – УПИ „за озеленяване“ и УПИ I „за безвредно производствено складова дейност, с възложител община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.07.2022 г.  (публикувано на 29.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39884 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 36419.189.29, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 32.365 дка, местност „Фуражен цех“, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна на предназначение на територия от „Стопански двор“ в имот с отреждане за „ПСД“ и реализация на ИП свързано с обект „Пристройка на производствена и складова част към цех за бутилиране на олио“, с възложител: „КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.07.2022г. (публикувано на 26.07.2022г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, оповестява на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39907 постъпило искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за изработване на проект за изменение на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване” с отреждане за “техническа инфраструктура – утаителен басейн” в обхвата на УПИ 47, 76, 77, 78 (ПИ 55110.60.79), ПИ 55110.60.44; ПИ 55110.60.30; ПИ 55110.60.31; ПИ 55110.60.34; ПИ 55110.60.37; ПИ 55110.60.64; ПИ 55110.60.32; ПИ 55110.60.35; ПИ 55110.60.65; ПИ 55110.60.66; ПИ 55110.60.85; ПИ 55110.60.87; ПИ 55110.60.88, с обща площ 2 016,638 дка, по КК на с. Падина, община Девня, възложители: “Солвей Соди” АД и община Девня. Постъпилото искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е оповестено на 21.07.2022 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39666 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ., УПИ ХIХ-общ., УПИ ХХ-общ., УПИ ХХI-общ„ УПИ ХХII-общ. и УПИ ХХIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, като имотите се обединят в нов урегулиран поземлен имот XXIV с отреждане за „ПСД-Фотоволтаична централа“, като се предвижда ново, свободно застрояване, с височина до 15м., със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване /П застр./ < 80%, Интензивност на застрояване /Кинт./ < 2.0, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%., с възложител “ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ ВАРНА“ ООДИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.07.2022 г.  (публикувано на 20.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40122  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич, за  промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности – „Пп“, с площ от 194000 кв. м, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ с идентификатор72624.443.84 по КККР на град Добрич, с възложители: Община Добрич  и „Добрички хиподрум“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.07.2022 г.  (публикувано на 20.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38503 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, включващ и поземлен имот с идентификатор: 35701.11.246, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Каменар, общ. Варна, с цел урегулиране и формиране на УПИ I-233, II-270, III-235, IV-270, 25, V-245, VI-203, VII-202, VIII-22, IX-246, X-213, 214, XI-5407, XII-5408 и XIII-215, в кв. 27, с възложител: Гроздев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.07.2022г. (публикувано на 14.07.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40206   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022 – 2028 г.“, с възложител община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2022 г.  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39408  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяване на устройствена зона „Оо-обществено обслужване“, с възложител Община Добричка.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2022г. (публикувано на 13.07.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39592 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-77, кв. 9 по плана на с. Карапелит, общ. Добричка и отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“, с възложител Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2022 г.  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39115 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 14653.103.25 и 14653.103.26 по КККР на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаковo, с възложител: Калибацева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2022 г.  (публикувано на 08.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39590 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на УПИ V-322,328 (ПИ 10135.2028.28) и УПИ XII-29 (ПИ 10135.2028.30), кв. 54, по плана на СО „Виница север“ и улична регулация от о.т. 388 до о.т. 26, гр. Варна, с възложител: “ВИП-СЕРВИЗ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2022 г.  (публикувано на 08.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39604 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2028г., с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.07.2022г. (публикувано на 06.07.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38733  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно  изработване на Програма за управление на отпадъците на община Добрич, за периода 2021-2028 г., с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2022 г.  (публикувано на 05.07.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39568 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.2.754, с площ от 380 кв.м, в землището на град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „лозе“ с цел промяна на устройствената зона в „за вилен отдих „Ов“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  жилищно застрояване, с възложител: община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2022 г.  (публикувано на 05.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39491 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на Подробен Устройствен План –  План за Регулация и Застрояване в обхвата на УПИ VI-2 “за жил. стр. с административно и обществено обслужване” и ПР за УПИ IV-2 “за жил. строителство” и УПИ VI1-2 “за озелеляване“ и улична регулация от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3788, от о.т. 3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793, и о.т. 3791 до о.т. 3792, кв. 62, по плана на 16 м.р., гр. Варна /ПИ с ид. 10135.3515.2 по КККР, възложител на проекта е община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.07.2022 г.  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39769 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за  Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.103, с площ от 49500 кв.м, в землището на град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ и се извършва с цел промяна на устройствената зона в „терени за енергийни производства Пел“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  изграждане на фотовалтаична система, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2022 г.  (публикувано на 01.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39261 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори: 21912.111.866 и 21912.111.814 по КК на гр. Долни чифлик, с цел включване на същите в строителните граници на гр. Долни чифлик и обособяване на УПИ II-814 „площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ III-866 „площадка за третиране на отпадъци“ в кв. 146 и ПУР от осова точка 560 до осова точка 571, по регулационния план на гр. Долни чифлик, с възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.06.2022г. (публикувано на 24.06.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39766 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на кв. 37 за имот пл.№ 1109, за който се отреждат УПИ ХХI-за адм.сграда, УПИ ХХII-за скл.дейност, УПИ ХХIII-за фотоволтаичен парк, УПИ XXIV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXVI-за ел. подстанция в кв. 37 и обособяване на УПИ XXVII-за озеленяване и УПИ XXVIII-1074 за озеленяване в нов кв. 147 и изменение на ПУР от о.т. 521 до 546, от 527 до 550 и от 550 до 364 по действащият кадастрален и регулационен план на гр. Долни чифлик, с възложител „КУШ ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2022 г.  (публикувано на 22.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39247   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на:

  – ПИ 16078.10.69, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.10.70, урбанизирана територия, с площ 2162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.10.71, земеделска територия, с площ 1071 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.1072, земеделска територия, с площ 2592 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла, с цел обособяването на четири нови УПИ: УПИ I-71, кв. 39, с площ 1071 кв.м, УПИ II-72, кв. 39, с площ 2462 кв.м, УПИ XII-70, кв. 37, с площ 2134 кв.м, УПИ XI-69, кв.37, с площ 1867 кв.м, с възложители Антонов, Антонов, Димитров и Димитров.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2022 г. (публикувано на 21.06.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39066 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна, с възложител: „МИРАДИВА ИНВЕСТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2022 г.  (публикувано на 20.06.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39327 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.45 по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав, с цел урегулиране на имота и изграждане на еднофамилна жилищна сграда, с възложител НОЕВ. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.06.2022 г.  (публикувано на 10.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39345 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ I-312, УПИ III-312 и УПИ V-312, чрез който се формира УПИ IX-741 „за фотоволтаична централа“, кв. 52 по ЗРП на с. Левски, общ. Суворово, с възложител: “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 22” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2022 г.  (публикувано на 09.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39616   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XLVIII-664,665,666,668 „за производствено складова дейност“, УПИ XIX-1428,1429,1430,1431 „за производствено складова дейност“, УПИ XVII-1146 „за производствено складова дейност“ и УПИ ХХII-1434 „за производствено складова дейност“, идентични с ПИ №№ 10135.4510.667, 10135.4510.670, 10135.4510.669 и 10135.4510.1133, урбанизирана територия, с обща площ 21319 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на следните нови УПИ:

  • УПИ LI-1133, 667 „за производствено складова дейност“, с площ 11789 кв.м;
  • УПИ LII-669,1133 „за производствено складова дейност“, с площ 6602 кв.м;
  • УПИ LIII-670 „за производствено складова дейност“, с площ 2928 кв.м, с възложители „ПАЛТРЕЙД“ ЕООД и „АЛКОС ТРАНСПОРТ“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2022г. (публикувано на 07.06.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39406   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на УПИ II „за обществено обслужване“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3511.567, урбанизирана територия, с площ 6257 кв.м, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, с площ 2000 кв.м и УПИ V-567 „за обществено обслужване“, с площ 4257 кв.м, с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2022г. (публикувано на 07.06.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39136 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635, по КККР на гр. Дългопол и за изменение на улична регулация в обхват от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, с възложители: г-н и г-жа. Тончеви, гр. Дългопол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.06.2022г. (публикувано на 02.06.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39009 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 10135.2517.5049, с площ 5.038 дка, урбанизирана територия, с НТП „За почивен лагер“, местност „Манастирски рид“ по КККР на гр. Варна, с цел промяна предназначение на имот от „За почивен лагер“ в УПИ ХVII-5049 „За апартаментен хотел“, с възложител: „МАНАРИД“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.05.2022г. (публикувано на 30.05.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38375 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.902.144, с площ от 901 кв.м, по КККР на  град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „Лозе“ с цел промяна на устройствената зона в „за вилен отдих Ов“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  изграждане на жилищна сграда, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.05.2022 г.  (публикувано на 26.05.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39010  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

  1.  Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12406.50.42 /проектни 12406.50.49 и 12406.50.50/ по КК на с. Въглен, общ. Аксаково;
  2.  Инвестиционен проект за обект „Селскостопанска база – етапно изграждане“.

  Възложител на проекта е „БУЛВЕСТ – АГРО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.05.2022 г.  (публикувано на 26.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39058 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ на територията на гр. Аксаково, община Аксаково, с възложител: „А1 България“ ЕАД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.05.2022г. (публикувано на 23.05.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37591  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35064.203.83, урбанизирана територия, с площ 1631 кв.м, НТП „ За стопански двор“, гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на застроителен режим за зона „Пп“- предимно производствена, с възложител „ТЕОХАРЕВ ТРАНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.05.2022 г. (публикувано на 23.05.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38928  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2515.3744, урбанизирана територия, с площ 7000 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, СО „Ален Мак“, местност „Каваклар“, гр. Варна, с възложител „МУНКИН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2022г. (публикувано на 20.05.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39307  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна,  при следните условия:

  • изработване на ПУП – ИПР, с което се предвижда изменение на регулационните линии на УПИ Х-665, УПИ XII-606,665 и УПИ ХIII-605 в кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪИ КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна;
  • изработване на ПУП-ПЗ за УПИ XII-606,665, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪИ КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна;
  • промяна на уличната регулация в отсечките от о.т. 362 до о.т. 364, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2022 г. (публикувано на 20.05.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38437  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  в обхвата на ПИ 72709.12.102, земеделска територия, с площ 11226 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, с цел делба на имота и обособяването на два нови УПИ с отреждане „за производствено-складови обслужващи сгради и съоръжения“, с възложители Георгиев и „ДЖИ ЕМ ТРАНС ЛОГИСТИК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.05.2022г. (публикувано на 17.05.2022г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39236 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.2, с площ 4582 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОУМЛЕНД БГ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2022 г.  (публикувано на 10.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39116 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32490.1.167, с площ 16188 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива“ по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково, с възложител: „М-АГРО 2012“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2022 г.  (публикувано на 09.05.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39179 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.29.5, с площ 4598 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, във връзка с промяна предназначението на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „СОЛАР ДРИЙМ ПЛЮС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.05.2022 г.  (публикувано на 05.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39020 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 66250.37.4, с площ 6.953 дка, урбанизирана-неурегулирана територия на територията на стопански двор 3, в село Сенокос, общ. Балчик, с цел урегулиране и определяне на параметрите за застрояване на имота за устройствена зона „Пп“, съгласно действащия ОУП – изграждане на навес за съхранение на селскостопанска техника, възложители: Иванов и Станева, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.04.2022г. (публикувано на 28.04.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37570 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно „Изграждане на едноетажна сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и прилежащи битови помещения, в поземлен имот с идентификатор: 16078.18.44, с площ 19.996 дка, земеделска територия, с НТП нива“ в местността „Гурнис“, землище с. Горица, общ. Бяла и електроснабдяване чрез дизелов генератор и соларни панели върху покрива“, без  промяна предназначението на земеделската територия – „нива с площ 19.996 дка“, в землището на с. Горица, общ. Бяла, съгласно Наредба № 19/2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, с възложител: ФОНДАЦИЯ „ЖИВОТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, гр. Нови Искър. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.04.2022г. (публикувано на 21.04.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38730 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 61128.13.60, с площ от 41091 кв.м, по КККР на с. Равна гора, общ. Авлен, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ЕВРОСТРОЙМАТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2022 г.  (публикувано на 21.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38724  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ № 87 в кадастрален район 34 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Зайково чука“ и м-ст „Горчива чешма“, з-ще с. Здравец, общ. Аврен, с възложители на проекта са: Маркова, Петрово, Димитров, Пейкова, Пейков.  Информацията е предоставена за обществен достъп  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2022 г.  (публикувано на 21.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39042   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 51233.8.381, земеделска територия, с площ 2044 кв.м, НТП „Нива“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за винарска изба“, с възложител В. Велков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2022 г. (публикувано на 21.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38421  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 03719.501.3090, 03719.501.3092, 03719.501.3093, урбанизирана територия, с обща площ 8364 кв.м, НТП „За друг вид производство, складов обект“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с цел образуването на нови седем УПИ „за жилищно строителство:

  -УПИ XXXVIII-3090, с площ 1357 кв.м;

  -УПИ УПИ XXXIX-3090, с площ 1538 кв.м;

  – УПИ XL-3090, с площ 1677 кв.м;

  – УПИ XLI-3090, с площ 1524 кв.м;

  – УПИ XLVI-3092,3093, с площ 756 кв.м;

  – УПИ XLVII-3092,3093, с площ 756 кв.м;

  – УПИ XLVIII-3092,3093, с площ 756 кв.м, с възложител Кателиева

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2022 г. (публикувано на 21.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38724  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на Програма за управление на отпадъците на община Аврен, за периода 2021-2028 г., с възложител община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2022 г.  (публикувано на 19.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39046  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 27125.504.180, 27125.504.183, урбанизирана територия, с обща площ 25467 кв.м, НТП „За складова база“ и ПИ 27125.504.181, урбанизирана територия, с площ 735 кв.м, НТП „За местен път“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ-180 „за производствено-складова дейност“, УПИ-183 „за производствено-складова дейност (за кораборемонтна дейност)“ и обособяването на тупик, с възложители „МТГ-ДЕЛФИН“ АД и „КЕЙ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2022 г. (публикувано на 19.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38760 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-310003, УПИ III-310003, УПИ IV-310003, УПИ V-310003, УПИ VI-310003 и УПИ VII-310003 в кв. 310, м. Новите лозя, гр. Суворово, общ. Суворово, с възложител: Д. Михалев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.04.2022 г.  (публикувано на 14.04.2022 г.)

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39022 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за управление на отпадъците на Община Ветрино 2021-2028 г., с възложител Община Ветрино. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.04.2022 г. (публикувано на 14.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38706 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Каварна 2022-2026 г.“, с възложител Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2022 г.  (публикувано на 11.04.2022 г.)

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34680  до искане преценяване непбходимостта от екологична оценка за  План за интегрирано развитие на Община Крушари 2021-2027 г., възложител Община Крушари. Искането е предоставено за обществен достъп на засегнатата общественост  (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от 12.04.2022 г.  (публикувано на 11.04.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38703 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 07598.214.32, с площ 1.218 дка, урбанизирана територия, с НТП „Лозе“, местност „Глико“, землище гр. Бяла, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имот с НТП „Лозе“ за „Изграждане на една жилищна сграда“ с възложители:  Ялъмов и Лазаров, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.04.2022г. (публикувано на 11.04.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38926  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028 г. с Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028г. на Община Шабла, с възложител Община Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2022г. (публикувано на 08.04.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38761 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Аврен 2021-2028 г., с възложител Община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2022 г.  (публикувано на 07.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38470 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.603.78, с площ 5376 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „БАК-БЪЛГАРИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2022 г.  (публикувано на 07.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37712 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80861.4.256, местност „Конски Трап/Стадиона“ по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, във връзка с отреждането на имота „за крайпътно заведение и автомивка“, с възложител: Петрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2022 г.  (публикувано на 07.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38750 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори: 70175.117.47 (пасище) и 70175.117.46 (друг вид земеделска земя), с обща площ 75.047 дка, землище гр. Суворово, обл. Варна, с цел промяна на предназначение на имотите с отреждане и изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: „ШАТО СОЛЕЙ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.04.2022г. (публикувано на 31.03.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36518 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35701.11.8, 35701.11.88, 35701.11.89, 35701.11.10 и 35701.11.119, в местност „Куванлъка“, землище село Каменар, общ. Варна, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия за неземеделски нужди и обединяване на ПИ с идентификатори: 35701.11.8 и 35701.11.89, с обща площ 13.999 дка, земеделска територия, с НТП „Ниви“, в местност „Куванлъка“, землище село Каменар, общ. Варна, урегулиране на същите в устройствена зона ПМС, с възложители: г-жа и г-н Атанасови, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.03.2022г. (публикувано на 29.03.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38282 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/  по отношение на ПИ 37099.47.41, урбанизирана територия, с площ 5499 кв.м, НТП „Нива“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „АНДРЕA 2012“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.03.2022 г. (публикувано на 16.03.2022 г.).
 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37037 до искане за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино в обхват ПИ №№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 48653.7.407; 48653.9.50; 48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 10865.104.254, площ 2 939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и  Млада Гвардия община Ветрино, област Варна, възложител: Община Ветрино.  РИОСВ-Варна оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с уведомяване на засегнатата общественост с осигурен обществен достъп (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) (публикувано на 16.03.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38404  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 68998.94.914 и ПИ 68998.94.764 по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик за производствени и складови дейности, с възложител:  Тинев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2022 г.  (публикувано на 11.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38478  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 10135.3514.609, с площ от 30064 кв.м, по КККР на гр. Варна, с цел промяна предназначението на имот с НТП „за друг обществен обект, комплекс“ в „за жилищно застрояване“ по реда на чл. 135 а от ЗУТ, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2022 г.  (публикувано на 11.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38668 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I 85, УПИ II 86, УПИ III 81, УПИ IV 81, УПИ V 81 в кв. 14 по регулационния план на с. Искър, общ. Вълчи дол, с възложител: „СЛ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2022 г.  (публикувано на 09.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38064 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Бяла, за периода 2021-2027г., разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, съгласно който „Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО)“ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и Общия устройствен план на Oбщината, с възложител: Община Бяла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.03.2022г. (публикувано на 08.03.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38469 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27125.33.14, с площ 5999 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива“ по КККР на с. Езерово, община Белослав, с възложители: „БУЛМАК 2005“ ЕООД, „БИЛДАГРО ИНВЕСТ“ ЕООД и Г. Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2022 г.  (публикувано на 07.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38422 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделски територии – лозя, в урбанизирана територия за „Жилищно строителство“, с възложител: „ПАВЛОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.03.2022г. (публикувано на 02.03.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36269 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 30627.14.522, с площ 2 дка, с НТП „Изоставена нива“, с цел промяна предназначението на земеделска територия – изоставена нива в населена територия за „жилищно строителство – изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж за 3 бр. МПС“ в землището на село Здравец, общ. Аврен, с възложител Карова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.03.2022г. (публикувано на 02.03.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38498 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ II-394, III-399, VI-417, VII-401, VIII-400, IX-393, Х-392, в кв. 45, УПИ IХ-395 и УПИ II-396, в кв. 46, УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и XV-412, в кв. 51 и УПИ II, в кв. 67, по плана на село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, с цел промяна предназначението от УПИ „за жилищно застрояване“ и УПИ II „за училище“ с отреждане на същите за „ПСД – фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.02.2022г. (публикувано на 24.02.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38050  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на УПИ II-28, кв. 711, идентичен с ПИ 72624.621.28, урбанизирана територия, с площ 1438 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“ от устройствена зона за общественообслужващи дейности „Оо“ в жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15м) „Жг“ и проект за ПУП-ПРЗ, с цел отреждането на имота „за жилищно строителство-Жг“, с възложители Община град Добрич и „НЕЛИ БРОКЪРС 74“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.02.2022г. (публикувано на 22.02.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38070 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич, за поземлен имот № 72624.123.95, в землище гр. Добрич, с възложител ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.02.2022г. (публикувано на 22.02.2022г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38280  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставни части:

  • проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 135.826, урбанизирана територия, с площ 26619 кв.м, НТП „За складова база“, с. Слънчево, общ. Аксаково;
  • инвестиционен проект за строеж: „Складова база, административно-битова част, работилница и ведомствена бензиностанция-етапно изграждане“, с възложител „Агрикс инвест“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2022г. (публикувано на 18.02.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38310 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.48.65, с площ 11141 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: “НСО СОФИЯ” ООД и “То-Ни-3” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.02.2022 г.  (публикувано на 17.02.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38060   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.71, урбанизирана територия, с площ 28403 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за складови и производствени дейности“, в производствена зона „Пп“ и определяне начина и характера на застрояване, с възложител „АСМ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.02.2022 г. (публикувано на 17.02.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38354 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 22988.16.66, с площ 13.736 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, землище село Дончево, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота от „За друг вид производствен, складов обект“ в за „ПСД-Пп, силозно стопанство“, с възложител: „СИЛК ГАЗ БГ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.02.2022г. (публикувано на 15.02.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38251   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 24102.502.9, 24102.502.10 и 24102.502.11, урбанизирана територия, с обща площ 30775 кв., НТП „ За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЗКПУ „ДУРАНКУЛАК“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.02.2022г. (публикувано на 10.02.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38228 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения:

  – Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Добричка, за периода 2021-2028г.

  – Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с възложител: Община Добричка.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.02.2022г. (публикувано на 07.02.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37930  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 62092.38.167, урбанизирана територия, с площ 50001 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на производствена устройствена зона „Пп“ и конкретно предназначение на имота за „фотоволтаична електроцентрала“, с възложител Радева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2022 г. (публикувано на 04.02.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37883 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 70175.117.12, местност „Високата канара“, землище гр. Суворово, обл. Варна, с цел промяна отреждането на имота от „Друг вид земеделска земя“ в за „Производство на електроенергия по фотоволтаичен способ – изграждане на фотоволтаичен парк“, с възложител: „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.02.2022г. (публикувано на 04.02.2022г.).
 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38360 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65125.55.24, площ 49,996 кв. м, стар номер 55.23, НТП – нива, вид територия – земеделска, категория 7, по КККР на с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна за „Фотоволтаична централа”, възложител: „Филвик” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) считано от 07.02.2022 г.  (публикувано на 04.02.2022 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38259    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за управление на отпадъците на Община Суворово 2021-2028 г., с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2022 г.  (публикувано на 03.02.2022 г.)
 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38358 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 61128.37.33, площ 25, 331 кв. м, стар номер 037033, НТП – нива, вид територия – земеделска, категория 7, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна за „Фотоволтаична централа”, възложител: „Филвик” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 04.02.2022 г.  (публикувано на 03.02.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35962 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XXIX-91, XXX-91, кв. 112, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83404.12.91, с площ 3600 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на м-ст „Ачмалъка“, село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: Добрева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.01.2022 г.  (публикувано на 28.01.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37906 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПЗ за ПИ 22988.102.14, с площ 7134 кв. м, земеделска територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на с. Дончево, общ. Добричка, с цел отреждането му за „ПСД-съхранение на селскостопанска техника и инвентар и фотоволтаична централа“, с възложител: Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.01.2022 г.  (публикувано на 25.01.2022 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38158 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за проект за ПУП-ПРЗ план-извадка за УПИ X-16 „за произв.-складови и търг. дейности“ (ПИ 72709.23.16), кв. 23, землище на с. Тополи, общ.Варна и улици от о.т. 196 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т. 8 (от ПП на ПРЗ на УПИ X-16, XI-2, XII-3, XIII-4, XIV-19, кв. 23 в землище на с. Тополи и улична регулация от о.т.193 до о.т.197 и от о.т.197 до о.т.8 по плана на с. Тополи, общ. Варна), с възложител „УУД КОМЕРС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.01.2022 г.  (публикувано на 25.01.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37610 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.27.495, с площ 4757 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Р. Янкова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.01.2022 г.  (публикувано на 14.01.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37691 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35376.79.1, урбанизирана територия, с площ 16398 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител „ПРОМЕЛС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.01.2022г. (публикувано на 11.01.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37795   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29035.11.149, земеделска територия, с площ 28661 кв.м, НТП „За животновъдна ферма“, с цел отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“, с. Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „ХИГИЯСТРОЙ“ ООД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.01.2022 г. (публикувано на 10.01.2022 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35605  до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Варна /2021-2027 г./, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2021 г.  (публикувано на 29.12.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37685 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич е в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.2.997 в землището на град Добрич, за промяна от територия – “Обработваеми земи – трайни насаждения“ в зона “Устройствена зона за вилен отдих – Ов“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2021 г.  (публикувано на 29.12.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37752 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за ПИ 72624.134.78 в землището на гр. Добрич, за промяна отреждането му от „Обработваеми земи – трайни насаждения“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2021 г.  (публикувано на 29.12.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37892 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна, за периода 2021-2028г., с възложител ОБЩИНА КАВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.12.2021г. (публикувано на 22.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37818 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 72624.295.11, с площ 6.700 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска територия – нива, в устройствена зона за „Промишлена и складова дейност“, с възложител: „ПОЛИХРОНОС-Н“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.12.2021г. (публикувано на 20.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37813 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 72624.87.1, с площ 10.001 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел „промяна на предназначението на имота от земеделска територия в устройствена зона за производствено-складови дейности – изграждане на обект за съхранение и преработка на селскостопанска продукция“, с възложител: „ГРEЙН БОНД“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.12.2021г. (публикувано на 20.12.2021г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37713  до искане преценяване непбходимостта от екологична оценка за  изработване на на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, възложител: Община Добричка. Искането е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.12.2021 г.  (публикувано на 15.12.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37314 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 83404.64.12 и 83404.64.11, с обща площ 3.890 дка, урбанизирана територия, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложители: г-н и г-жа Георгиеви и г-жа Григорова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.12.2021г. (публикувано на 14.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37945  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на изработване на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Каварна“ за периода 2021г.-2028г., с възложител Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2021г. (публикувано на 10.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37532 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 38025.50.79, 38025.50.80, 38025.52.124, 38025.52.125, 38025.52.126, 38025.52.127, 38025.52.128, 38025.52.129, 38025.52.130, 38025.52.131, 38025.52.150, 38025.52.151, 38025.52.153, 38025.52.154, 38025.52.155, 38025.50.88, 38025.50.89, 38025.50.133, 38025.50.134, 38025.50.135, 38025.50.136, 38025.50.84, 38025.50.85, 38025.50.86, 38025.50.87, 38025.50.81, 38025.50.82, 38025.50.83, 38025.50.75, 38025.50.76, 38025.50.77, 38025.50.78, 38025.48.59, 38025.48.62, 38025.48.66, 38025.48.67, 38025.48.68, 38025.48.69, 38025.48.70 и 38025.48.71, урбанизирана територия с НТП „За друг вид застрояване“ по плана на село Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел промяна предназначението и отреждане на имотите за „Фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „ЕР ЕНД ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.12.2021г. (публикувано на 10.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37662 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.11.6 и ПИ 70175.11.27, урбанизирана територия, с обща площ 4963 кв.м, НТП „За животновъдна ферма“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имотите „за производствена и складова дейност и добив на ел. енергия по фотоволтаичен способ“, с възложители „АМАРО ИНВЕСТ“ ЕООД И „ЕКО БАРАН“ ЕООД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2021 г. (публикувано на 09.12.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37270 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно искане за изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028г., с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2021г. (публикувано на 08.12.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37266 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно искане за изработване на Програма за управление на отпадъците на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028г., с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2021г. (публикувано на 08.12.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37658 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51826.30.52, с площ 15770 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ОРГАНИК ГРЕЙН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2021 г.  (публикувано на 03.12.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37611 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.602.1117, с площ 8298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична централа“, с възложител: „ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2021 г.  (публикувано на 02.12.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37362  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 69242.34.156, земеделска територия, с площ 2936 кв.м, НТП „Нива“, с. Стефаново, общ. Добричка, обл. Добрич с цел промяна на устройствената зона в „за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.11.2021г. (публикувано на 26.11.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37623 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2027 г. с Раздел „Лечебни растения“, с възложител Община Ветрино. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.11.2021г. (публикувано на 26.11.2021г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37137 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05009.515.307, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк”, възложител: „Прайвит Екуити Тръст Мениджмънт” ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.11.2021 г.  (публикувано на 17.11.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37435   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на УПИ XX-32, 33, 34, 35, 43, кв. 22, с площ 13637 кв.м, по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.11.2021г. (публикувано на 16.11.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37341   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.386.56, земеделска територия, с площ 25478 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ в устройствена зона „за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.11.2021г. (публикувано на 16.11.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37405 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за промяна предназначението на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв. м, НТП „Нива“, гр. Добрич от зона земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2021 г.  (публикувано на 12.11.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37292    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20482.99.14 по КККР на град Девня, с възложител: „СИМАЙ – БЪЛГАРИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2021 г.  (публикувано на 11.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37109 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 58445.38.8 и 58445.38.9 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2021 г.  (публикувано на 11.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37107 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXIII-481 и УПИ XXVII-363 в кв. 12 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, с възложител: Б. Давидов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2021 г.  (публикувано на 11.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37173 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.14.1 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: С. Русатев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.11.2021 г.  (публикувано на 01.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37108 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XXV-183, кв. 19 по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино, с възложител: „ЕНЕРОНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.11.2021 г.  (публикувано на 01.11.2021 г.)

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37142 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05009.515.309, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк”, възложител: „Векил Пропъртис” ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.11.2021 г.  (публикувано на 01.11.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37110  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на „План за действие за зелен град“ за гр. Варна, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.10.2021г. (публикувано на 22.10.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37391  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2022-2032 г. с Раздел „Лечебни растения“, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.10.2021г. (публикувано на 22.10.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36558 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 37099.501.1046, 37099.501.1047 и 37099.501.1048, с обща площ 2.302 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване 10м“, СО „Лозите“, по плана на село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел установяване на режим на застрояване за зона „Ов“ – „Вилно строителство“, с възложител: Златев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.10.2021г. (публикувано на 18.10.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37155 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на ПИ 10135.3511.1461, урбанизирана територия, с площ 54188 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, ПЗ „Планова“, район „Младост“, гр. Варна, с цел образуването на:

  • УПИ V-1461 „ за смесено предназначение“, с площ 16446 кв.м;
  • УПИ VI-1461 „за търговия и обслужване“, с площ 2006 кв.м;
  • УПИ VII-1461 „за жилищно строителство“, с площ 14069 кв.м;
  • УПИ VIII-1461 „за жилищно сторителство“, с площ 4180 кв.м;
  • УПИ IX-1464 „за жилищно строителство“, с площ 3635 кв.м;
  • УПИ X-1461 „за жилищно строителство“, с площ 3841 кв.;

  УПИ XI-1461 „за жилищно строителство“, с площ 5728 кв.м, с възложител Община Варна и инвеститор „ГАРДЪН РЕЗИДЕНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.10.2021г. (публикувано на 13.10.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37293 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-55 “площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци“ в кв. 146 по регулационния план на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, с възложител: Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.10.2021 г.  (публикувано на 13.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36553 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VII-4052 (ПИ №10135.2515.4052), кв. 78 и изменение на улична регулация от о.т. 632 до о.т. 650, по плана на СО „Ален Мак“, гр. Варна, с възложител: „ГРАНД ПАРК ПАЛАС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.10.2021 г.  (публикувано на 12.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36811    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за опазване на околната среда на Община Дългопол 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво развитие и възстановяване функцията на почвите за Община Дългопол 2021-2028 г., с възложител Община Дългопол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.10.2021 г.  (публикувано на 07.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36949 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на КПИИ, включващ следните самостоятелни части:

  – проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор: 20482.505.27, с площ 27.186 дка, ПЗ-Юг, по КК на гр. Девня;

  – инвестиционен проект за „Изграждане на склад за съхранение на негорими стоки в горими опаковки“ в ПИ с идентификатор: 20482.505.27, с площ 27.186 дка, ПЗ-юг, гр. Девня, при следните допустими показатели: Пзастр. – до 80%, Кинт – до 2.5 и Позел. – мин. 20%, с възложител: «ГБС-ИМОТИ» АД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.10.2021г. (публикувано на 06.10.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30938  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, новоурбанизирана територия с площ 9,8 ха по плана на кв. „Виница-запад“ гр. Варна и улична регулация от о.т. 20 до о.т. 28 и от о.т. 81 до о.т. 113 включително, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2021г. (публикувано на 23.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37091   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 06104.30.76, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич с цел обособяване на устройствена зона „чисто производствена и складова дейност“- Пч, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.09.2021г. (публикувано на 20.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36817    до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ III-30; УПИ IV-29,30; УПИ V-29, УПИ VI-28; УПИ VII-28; УПИ VIII-27, УПИ IX-27; УПИ Х-27; УПИ XI-27 и УПИ XII-27, кв. 16 по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел образуването на нов УПИ XIII-27,28,29,30 „ПСД-фотоволтаична централа“, с площ 15500 кв.м, с възложители В. Николов и Д. Николова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.09.2021г. (публикувано на 20.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36881   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване напроект за проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на:
  • ПИ 83404.19.15- урбанизирана територия, с площ 1822 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.80 – земеделска територия, с площ 1000 кв.м, НТП „Лозе“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.96 – земеделска територия, с площ 265 кв.м, НТП „Нива“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.125- земеделска територия, с площ 2114 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.126 – земеделска територия, с площ 3988 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;

  ПИ 83404.19. 168- урбанизирана територия, с площ 177 кв.м, НТП „За второстепенна улица“,  с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с цел обособяването на УПИ I-80, 96, 125  и УПИ II-15, 96, 125, кв. 106 и ПУР с осови точки 111, 112 и 113 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложители: Община Долни чифлик, Т. Петров, М. Тодоров, Б. Иванов и В. Пейчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.09.2021г. (публикувано на 20.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36575  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.236.40 и ПИ 83404.236.41, земеделска територия, с обща площ 6434 кв.м, НТП „Друг вид земеделска земя“ с цел образуването на УПИ XXIV-41 „за обществено обслужване“ и УПИ XXV-40 „за обществено обслужване“ в кв. 4 и план за улична регулация с осови точки 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Община Долни чифлик.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.09.2021г. (публикувано на 20.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36929    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Суворово 2021-2027 г., с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2021 г.  (публикувано на 17.09.2021 г.)

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/36531 до искане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-64, УПИ II-64, УПИ III-699, УПИ IV-699, УПИ V-699, УПИ VI-699, УПИ VII-699, УПИ VIII-65, УПИ IX-65, УПИ XXIV-698, УПИ XXV-698, УПИ XVIII-72 и УПИ XIX-69, кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка и обособяването на УПИ XXVI-64,65,698,699 и УПИ XXVII-69,72 от кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка, с възложител Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.09.2021 г.  (публикувано на 15.09.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36604 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Комплексен проект за ивестиционна инициатива за поземлен имот с идентификатор: 83017.503.3103, по КККР на гр. Шабла, с възложител: Кооперация „Изток“, гр. Шабла.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.09.2021г. (публикувано на 13.09.2021г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34621 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: 04426.59.3, с площ 5.509 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Срещу стопански двор“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложители: наследниците на г-жа М. Атанасова – С. Ангелова, Р. Гьочлиева и Х. Христов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.09.2021г. (публикувано на 03.09.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36783  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.615.9059, урбанизирана територия, с площ 2809 кв.м, НТП „За друг вид озеленени площи“, гр. Добрич, общ. Добрич, идентичен с УПИ XXVII за „озеленяване, спорт и детска площадка“, кв. 572, с цел промяна на устройствената зона от „озеленени площи за широко обществено обслужване“ в „устройствена зона за обществено-обслужващи дейности” и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII за „озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572, гр. Добрич за промяна отреждането му за „обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване“, с предвидено ново, ниско, свободно застрояване, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2021г. (публикувано на 25.08.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36477   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.190.43, земеделска територия, с площ 3081 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земеделски територии-обработваеми земи-градини и оранжерии“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2021г. (публикувано на 25.08.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36086 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 62092.38.2 по КККР на село Раковски, община Каварна, с възложител „БОНЧЕВ 61“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.08.2021 г.  (публикувано на 20.08.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36478 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: ПУП-ПЗ в обхвата на  ПИ 06104.30.24, урбанизирана територия, с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, с. Бранище, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД склад за временно съхранение на селскостопанска продукция, с възложител: ЕТ „ЕЛАН – ТОШКО СТЕФАНОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.08.2021 г.  (публикувано на 20.08.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36399 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 505.2151 по ПНИ на м-ст „Вълчан чешма“, з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково, във връзка с установяване на режим за застрояване на имота за зона „Ов“, свързано с изграждане на обект за крайпътни обслужващи дейности – сервиз за ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства, с възложител Маринов.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2021 г. (публикувано на 16.08.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35408    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори  20482.4991.481, 20482.4991.483, 20482.230.49  по КК на гр. Девня   за  промяна  предназначението на  ПИ  20482.230.49 с НТП „пасище“ и ПИ 20482.4991.483 с НТП „за друг вид застрояване“ по КК  на гр. Девня, и урегулиране на имотите за  жилищно застрояване, с възложител Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2021 г.  (публикувано на 16.08.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36410    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3013, кв. 12 и ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3020, кв. 12, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО „Акчелар“, одобрен с Решение № 550-6 от Протокол № 10/26, 27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, с възложители: „АВ АРТИНВЕСТ“ ЕООД, А. Влаев и М. Христова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.08.2021 г.  (публикувано на 12.08.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36524   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба зa изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ 10135.5059.8, ПИ 10135.5059.28, ПИ 10135.5059.27, ПИ 10135.5059.11 по КККР на гр. Варна, с цел отреждането им за обществено обслужване, с възложители Иванов и Иванов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.08.2021г. (публикувано на 03.08.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36564 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38354.640.6, урбанизирана територия, с площ 11253 кв.м, НТП „За ловна база и стрелбище“, с. Константиново, общ. Варна,обл. Варна, с цел отреждане на имота „за спорт и атракции-стрелбище“, с възложител СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ВАРНА“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2021 г. (публикувано на 02.08.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36100 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно:

  1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 27108.46.21, с площ 5.167 дка, с НТП „За друг вид застрояване“, местност „До селото“, ул. „9-та“ № 11, по плана на село Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел разделяне на имота на три – обособяване на три нови УПИ с площи, както следва: УПИ ХIХ-46.21, с площ 1647 кв.м, УПИ ХХ-46.21, с площ 1647 кв.м и УПИ ХХI-46.21, с площ 1872 кв.м, и
  2. Продължаване на уличната отсечка с идентификатор: 27108.46.211 от о.т. 29 до Републикански път I-9, което ще осигури необходимия достъп до новите УПИ. Това продължение преминава през ПИ 27108.46.207 – общинска частна собственост и завършва с обръщало до републиканския път, с възложители: Г. Костов и Д. Вълова, с. Кокаляне, общ. Столична, обл. София-град.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.08.2021г. (публикувано на 30.07.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36582 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.54.24, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с цел урегулиране на имота и отреждането му „за съхранение и преработка на зърнени култури и обслужващи сгради и дейности“, с възложител „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.07.2021г. (публикувано на 20.07.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36471 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Шабла /2021-2027 г./, с възложител Община Шабла.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2021 г.  (публикувано на 19.07.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36472 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Тервел /2021-2027 г./, с възложител Община Тервел.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2021 г.  (публикувано на 19.07.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36389  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект зa проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/“ с цел изграждането на оптична кабелна линия „07-072“ с проектна дължина 20900 м, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори:
  • ПИ 5404.9742, урбанизирана територия, с площ 2995 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, кв. „Галата“, м-т „Боровец-юг“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5401.5, урбанизирана територия, с площ 51317 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, СО „Боровец-север“, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5103.6, територия на траснпорта, с площ 3473 кв.м, НТП „За местен път“, общинска частна собственост, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5203.4, територия на траснпорта, с площ 82104 кв.м, НТП „За местен път“, общинска частна собственост“, м-т „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 30497.27.63, земеделска територия, с площ 5844 кв.м, НТП „ За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна;
  • ПИ 58445.214.166, територия на транспорта, с площ 108705 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“,изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.265, урбанизирана територия, с площ 3759 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, с. Приселци, обш. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.264, урбанизирана територия, с площ 6933 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.216, урбанизирана територия, с площ 6276 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, собственост- няма данни, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.1, територия на транспорта, с площ 17145 кв.м, НТП „ За път от републиканската пътна мрежа“,  изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.223.260, територия на транспорта, с площ 8932 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 89.1, територия на транспорта, с площ 136760 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.22.124, земеделска територия, с площ 5649 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.24.59, земеделска територия, с площ 5157 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.25.129, земеделска територия, с площ 8745 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.20.126, земеделска територия, с площ 4631 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.600.868, горска територия, с площ 26132 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, държавна частна собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Министерство на Отбраната.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.07.2021г. (публикувано на 16.07.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36341  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №№ 32680.45.27; 32860.45.30; 32860.45.46; 32860.45.26; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117; 32860.10.116; 32860.23.34, находящи се в землището на с.Искър, община Вълчи дол, област Варна, възложител на плана е „СУКО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2021 г.  (публикувано на 14.07.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36062   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585  по действащата кадастрална карта, за отпадане на проектната улица в обхвата на имота, съгласно Транспортно-комуникационен план към действащия ОУПО град Добрич, и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ  II – 1585 за „Ел. подстанция“, УПИ  III- 1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV- за „Озеленяване“ в кв. 1110 и УПИ I – за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектната улица в обхвата на ПИ 72624.608.1585, урбанизирана територия, с НТП „за електроенергийното производство“, с възложители: община Добрич, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  и  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – СЕВЕР” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2021 г.  (публикувано на 14.07.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36403 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие на Община Дългопол, за периода 2021-2027 год., с възложител Община Дългопол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.07.2021г. (публикувано на 14.07.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36116 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 27108.48.92, урбанизирана територия, с площ 2402 кв.м, НТП „ За друг вид застрояване“, с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ XXVI-48.92  за „територия за жилищно застрояване с малка височина“, с възложители С. Янкова, Р. Радева, Т. Радев и С. Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2021 г. (публикувано на 06.07.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36196 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 72624.378.55, с площ 4.936 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана за ПСД – изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на суровини и материали, с възложител: „АНИМЕКСС“ ЕООД, гр. Стара Загора. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2021г. (публикувано на 01.07.2021г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/36391 до искане за  преценяване необходимостта от екологична оценка Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за изменение на действащите в обхвата на ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и изработване на инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, възложители: “ББ Билдинг” ЕООД и “ПБС Груп” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2021 г.  (публикувано на 30.06.2021 г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35894 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2021 г.  (публикувано на 30.06.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34723  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I -“За озеленяване”, УПИ II-БКТП, УПИ III-1, УПИ IV-351, УПИ V-19, УПИ VI-19, УПИ VII-20, УПИ VIII-21, УПИ IX-4, УПИ Х-5, УПИ XI-6, УПИ ХII-7, УПИ XIII-8, УПИ XIV-9, УПИ XV-22, УПИ XVI-23, УПИ XVII-24, УПИ XVIII-352, кв.206, местност “Чиган”, гр. Варна и улична регулация от о.т.57 до о.т.418; от о.т.418 до о.т.413; от о.т.420 до о.т.1533 и от о.т. 1532 до о.т.1534, с възложител Е. Стоилов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.06.2021г. (публикувано на 29.06.2021г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36282 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Каварна, за периода 2021-2027г., който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и обществения устройствен план на общината, с възложител Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.06.2021г. (публикувано на 29.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36327 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., който определя регионалното и пространствено развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и преоритети, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2021г. (публикувано на 28.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35565 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: 20482.304.114, 20482.304.111, 20482.304.112, 20482.304.113 и 20482.304.115, с обща площ 3235 кв.м, територия „Защитена“, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Девня, в новообразуван кв. 10 по действащия ПУП на кв. „Река Девня“, гр. Девня, както и за изменение на уличната регулация между ос. 51 и ос. т. 54, гр. Девня, с възложител: Н. Тодорова, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.06.2021г. (публикувано на 23.06.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36104 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Добричка, който е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Добричка, за периода 2021-2027г., с възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧКА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.06.2021г. (публикувано на 23.06.2021 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35880    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово в обхват поземлени имоти с идентификатори 70175.117.36 и 70175.117.23 по КККР на гр. Суворово, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2021 г.  (публикувано на 22.06.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35935  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.906.635, земеделска територия, с обща площ 3062 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земи без право на промяна на предназначението“ в устройствена зона „производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.06.2021г. (публикувано на 17.06.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35807 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово за промяна предназначението на ПИ 35376.13.18, нарушена територия, с площ 19999 кв.м, НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“ и част от ПИ 35376.13.17 с площ 22903 кв. м, обща площ на промяната 42902 кв.м, с цел обособяване на зона Кп (концесионна площ) за територията на находище „Калиманци“, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.06.2021г. (публикувано на 17.06.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35706 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.114.419, с площ 1.392 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Азман дере“, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Р. Иванова и В. Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.06.2021г. (публикувано на 16.06.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35802 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.480, земеделска територия, с площ 1276 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.486, земеделска територия, с площ 1903 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имотите за „жилищно строителство“, с възложител Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2021 г. (публикувано на 28.05.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34144   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 61128.31.5, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител „АДРИЕЛ РОЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2021г. (публикувано на 27.05.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35837  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.504.172 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, възложител на плана е „МТГ Делфин“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.05.2021 г.  (публикувано на 25.05.2021 г.)

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35479 до искане за преценяване необходимостта от екологична оценка за изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на статута на ПИ №72624.386.54 и 72624.386.56 от зона земеделска територия – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, възложител: Община град Добрич. На искането е предоставен обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.05.2021 г.  (публикувано на 25.05.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35835 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, с площ 20.693 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, по плана на село Сърнец, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел определяне предназначението, начина и характера на застроването, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване, с възложител: „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.04.2021г. (публикувано на 21.05.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35533    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за план-схема за газоснабдяване към ПУП-ПУР на Промишлена зона – Юг, гр. Девня и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция – Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир“ по КККР на землището на град Девня до ПИ 20482.505.677 (идентичен с ПИ 20482.505.534-парцел I) по КККР на гр.Девня, с възложител: „ХЪС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.05.2021 г.  (публикувано на 20.05.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35910   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31396.27.17, земеделска територия, с площ 10000 кв.м, НТП „Нива“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител ЕТ „ИСМ 91- ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.05.2021 г. (публикувано на 19.05.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35768  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно План за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) 2021-2027, с възложител: община Белослав Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.05.2021 г.  (публикувано на 11.05.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33170   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.107.411, с площ от 1954 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Лозе“, находящ се в местност „Азман Дере“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: Атанасов.Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35519   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на  ПУП-ПЗ за поземлен имоти с идентификатор 35064.118.42 по КК на гр. Каварна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя, и ПУП-ПП за ПИ 35064.39.87 по КК на гр. Каварна  във връзка с смяна на предназначението на полски път в местен път. Възложител на плана е „Агродес АА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35699 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 12173.100.49, с площ 2,821 дка, земеделска територия по КККР на село Вранино, общ. Каварна, с възложител Петров.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35661 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложители: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. София и Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.04.2021г. (публикувано на 22.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35608   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 24565.502.2196, урбанизирана територия, с площ 16529 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ПАНТЕКС АГРО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2021 г. (публикувано на 22.04.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35588 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно План за интегрирано развитие на Община Провадия /2021-2027 г./, с възложител: община Провадия Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2021 г.  (публикувано на 21.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35108 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхват  поземлен имот с идентификатор 72624.207.14, с площ 4388 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ находящ се в землището на гр. Добрич, за промяна от „Земеделска територия – обработваема заемя нива“ в Устройствена зона за производствено-складови дейности „Пп“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2021 г.  (публикувано на 19.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35595 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Генерал Тошево /2021-2027 г./, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2021 г.  (публикувано на 13.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35315 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична регулация през част от ПИ №10135.5203.1, ПИ №10135.5203.4, ПИ №10135.5203.6, ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.91, ПИ №10135.5103.407 по плана на м-ст „Боровец“, гр. Варна, с възложители: „СИДП“ ДП–ШУМЕН и „БЕЛСИМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2021 г.  (публикувано на 13.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35557  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 69763.20.266, с площ 2041 кв.м, земеделска територия, НТП „Нива“, местност „Пясъка“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, за „жилищно строителство“, с възложител Д. Димитрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2021г. (публикувано на 08.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35505   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, с обща площ 6245 кв.м по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и образуването на нов УПИ XXVI „за производствено складова дейност“, с възложител ЕТ „            Митев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2021г. (публикувано на 07.04.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34746 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, за поземлени имоти с идентификатори: 37099.10.604 и 37099.10.605, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, за установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради, с възложител: А. Янев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.04.2021г. (публикувано на 07.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35320 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относн