Искане за преценяване на необходимостта от ЕО с осигурен обществен достъп съгласно чл.13, ал.5 от Наредбата за ЕО

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47032 до искане с информация съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за ПИ 72624.475.46, в землището на град Добрич, общ. Добрич, за промяна отреждането му от територия с режим „Обработваеми земи-ниви – Сс“ в зона „Устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител: Бонева, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 03.04.2024г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46901 до искане с информация съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор: 83404.20.65, с площ 3.998 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна,  с цел промяна предназначението на имота от „земеделска територия – нива“ в урбанизирана неземеделска територия „за жилищно строителство“, с възложители: Атанасов, Михова и Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 03.04.2024г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46298 до искане с информация съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-163 и XX-164 (идентични на поземлени имоти с идентификатори: 54145.502.618, с площ 510 кв.м и 54145.502.164, с площ 828 кв.м), кв. 14, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“ по регулационния план на село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба, обособяване на два УПИ, определяне на режима, начина, характера и параметрите на застрояване за новообразуваните УПИ за зона „Жм“, и изграждане на жилищни сгради по една в двата УПИ, с възложители: С. Петков, Н. Топчиева, А. Атанасов и П. Гатева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 12.03.2024г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46269 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор: 27125.17.41, с площ 9.999 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“ местност „Карач тарла“, землище село Езерово, общ. Белослав, с цел смяна предназначението на от земеделска земя с НТП „нива“ в неземеделска територия за „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на пакетирани строителни материали и оборудване“, с възложител: „ДМКГ ИМОТИ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 11.03.2024г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46883  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Шабла за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ № 16095.18.235, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на вида територия от земеделска земя / Ссб/ в терен за площни обекти на техническата инфраструктура /Тевк/, с възложител Община Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица от 07.03.2024г. (публикувано на 06.03.2024г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45243 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20482.125.707, вид територия Земеделска, НТП Нива, с площ 4852 кв. м, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, с възложител: “МИКА ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 27.02.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46593  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ №№ 72624.308.80 и 72624.308.81, земеделска територия, с обща площ 18400 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Сс-обработваеми земи-ниви“ в устройствена зона „Пп-производствено-складови дейности“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица от 27.02.2024г. (публикувано на 26.02.2024г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46660 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.3608, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 153120 кв. м, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител: Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 23.02.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46085 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.18.150, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, площ 62003 кв. м, стар номер 018032, по КККР на с. Топола, общ. Каварна, с възложител: “АЦК” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 22.02.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46498 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66113.28.71, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма, площ 18258 кв. м, по КККР на с. Селце, общ. Каварна, с възложители: “КУЮМДЖИЕВИ” ЕООД и Куюмджиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 22.02.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46596 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване е за ПИ с идентификатор 35376.43.22, урбанизирана територия, НТП За друг вид застрояване, площ 6580 кв. м, по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с цел делба на имота и обособяване на УПИ I-22, II-22, III-22, IV-22, V-22, VI-22, VII-22, VIII-22, IX-22, X-22, XI-22, XII-22 „за жилищно строителство“, УПИ XIII-22 „за трафопост“ и УПИ XIV-22 „за алея и техн. инфрастр.“, в район 43 в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 22.02.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46658 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58503.166.449, вид територия Урбанизирана, НТП За хранително-вкусовата промишленост, площ 14594 кв. м, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, с възложител: “ЗСК-ДЕВНЯ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 16.02.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46382    до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ и  ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ с възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 15.02.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46609 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 14711.268.267, с цел обособяване на нов ПИ 14711.268.268, в землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: ЕСО ЕАД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 14.02.2024г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45779 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в следните съставни части:

  • Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план до ПИ 12275.3.76, с. Горун; общ. Шабла, обл. Добрич, за обект преминаващ през землищата на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич и землищата на селата с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Божаново, с. Твърдица, с. Пролез, с. Горичане и с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич;
  • Инвестиционен проект за строежа на обект: „Подземен електропровод 20 kVот УПИ №№ 03157.3.50, 03157.4.38, 03157.3.55 и 03157.3.51, в землището на с. Бежаново, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич и от УПИ № 17275.3.76 в с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич, до ново-предвидената за изграждане възлова станция 110 kV „Пролез“, в ПИ 16095.15.26, в землището на с. Горичане, общ. Шабла собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД“, с дължина 35956,6 м, с възложител „АЙС“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 13.02.2024 г. (публикувано на 12.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46407  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.2517.398 и ПИ 10135.2517.450 по КККР на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна, общ.Варна с цел създаване на подробен устройствен план във връзка със съобразяване на влезлия в сила ПУР на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрен с Решение № 799- 5/19.12.2012 от Протокол №14 от 19.12.2012 г. на ОбС на Община Варна и да се да се определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване с конкретно отреждане “за жилищно строителство”. Възложители на проета на ПУП-ПРЗ са:  А Щерев, Н Щерев, Д Щерев, М Тодорова и Д Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 09.02.2024 г

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46497 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 37808.154.55, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, площ 11170 кв. м, по КККР на с. Козлодуйци, община Добричка, с възложител: Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 09.02.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46496 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66250.502.1, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 18895 кв. м, по КККР на с. Сенокос, община Балчик, с възложител: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “ВИХЪР”. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.02.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46499 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Елементи на техническата инфраструктура“ извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV“ – трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 70220.2.563, 70220.18.749, 70220.19.1, 70220.19.63, 70220.19.646 и 70220.37.528, землище с. Царевци, общ. Аврен и ПИ с идентификатори: 66490.35.77 и 66490.35.527, землище село Синдел, общ. Аврен за присъединяване потребителите на съответното експлоатационно дружество, собственици на ПИ с идентификатори: 70220.17.650 и 70220.18.3, землище с. Царевци, общ. Аврен от съществуващите проводи до границата на имотите им, с възложител: „Б 102“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 07.02.2024г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43734   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП “Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот е идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище гр.Суворово, с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 07.02.2024 г. (публикувано на 06.02.2024 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46076 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за изменение План за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XVII и УПИ XVIII в кв. 70 по плана на с. Българево, община Каварна, с възложител: „АКВА МЕТАЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.01.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46142  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Балчик“ за периода 2021г.-2028г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 31.01.2024г. (публикувано на 30.01.2024г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45969   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 12713.501.4, урбанизирана територия, с площ 10286 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ I-4, кв. 1а, в устройствена зона „Жм“, с конкретно отреждане на имота „за фотоволтаици“, с възложител „СТАЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите считано от 26.01.2024г. (публикувано на 08.09.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46256 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 35064.501.705 и 35064.501.3295, с обща площ 6.806 дка, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „КБС КОМЕРС“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 24.01.2024г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46483     до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за  проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка в обхвата на ПИ с идентификатори 05061.100.59, 05061.103.46, 05061.134.7, 05061.130.6, 05061.105.80, 05061.199.5, 05061.110.25, 05061.117.17, 05061.134.98, 05061.102.48, 05061.130.35 в землището на с. Божурово, община Добричка и за ПИ с идентификатори 65824.2.229, 65824.41.125, 65824.41.77 в землището на с. Свобода, община Добричка, с цел изграждане на вятърен парк и прилежаща инфраструктура, възложител община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.01.2024 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46212 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Програма за опазване на околната среда на Община Белослав 2023-2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Белослав за периода 2020-2023 г. (актуализация), с възложител Община Белослав. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.01.2024 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45964  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.11.5, земеделска територия, с площ 16720 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, с цел обособяването на УПИ IV-5 „за складово-производствени дейности“, кв. 4, с възложител М. Димитров.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 03.01.2024 г. (публикувано на 02.01.2024 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46226 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ИПУП-ПР-ПЗ) на УПИ I, УПИ II и УПИ III от квартал 20, УПИ II от квартал 21, ул. „Четвърта“ от о.т. 44 до о.т. 45, ул. „Пета“ от о.т. 53 до о.т. 55, ул. „Шеста“ от о.т. 55 до о.т. 60 и ул. „Осма” от о.т. 45 до о.т. 53 по плана на с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложители: Ст. Стоянов, М. Иванова, М. Иванова и „АМА-HO БУТИК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; публикувано на 20.12.2023г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43643 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с обхват поземлен имот с идентификатор: 20482.505.231, с площ 9.563 дка, горска територия, с НТП “широколистна гора“, местност „До Агрополихим“, стопански двор, по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от горска в устройствена зона (Пч1) „За промишлена, обслужваща и складова дейност“, с възложител: „АГРОЕКСПЕРТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица (публикувано на 19.12.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45895  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект зa Подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия СрН от съществуващ стълб СРС от електропровод 20 kV извод „Галина“ за присъединяване на ФЕЦ 1349,04 kWp и 1 бр. БКТП 20/0,6 kV 1600 kVA в ПИ идентификатор 63197.33.1, урбанизирана територия, с площ 15315 кв.м, НТП „Ниско застрояване“, с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител  „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 6“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 20.12.2023 г. (публикувано на 19.12.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43283 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 52115.20.12, с площ 9.998 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Блатото (Сазлъка)“, землище село Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел установяване на режим на застрояване „За жилищно строителство /изграждане на една жилищна сграда/ и фотоволтаична електроцентрала“, с възложител Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица (публикувано на 18.12.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45660  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на  ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.20.28  с площ от 3 дка, и ПИ 27125.20.27 с пощ от 4 дка,  по КККР на  с. Езерово, общ. Белослав,  с цел промяна предназначението на земеделска земя  с НТП „нива“. Възложител на проета па ПУП-ПЗ е „Кракен“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 05.12.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45704 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич, в обхват поземлен имот с идентификатор: 72624.505.46, с площ 3.333 дка, земеделска територия, с НТП  „нива“, землище град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица (публикувано на 05.12.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45159 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ 72624.635.6, урбанизирана територия, с площ 4019 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Ппч-устройствена зона за складови дейности“ в зона „Пп-устройствена зона за произвоствено-складови дейности“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 05.12.2023г. (публикувано на 04.12.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44788 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.458, с площ 5.769 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел създаване на Подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „За производствено – складова дейност“, с възложител: М. Йондров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица (публикувано на 01.12.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45651 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ  20482.177.6 „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ с площ 9.350 дка и УПИ 20482.177.29 „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ с площ 12.960 дка, с цел промяна и преотреждане на имотите от „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ в устройствена зона „Пп“ и с нов УПИ 20482.177.6, 29, с предназначение „за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, по кадастралната карта на землище гр. Девня, с възложители: Св. Колев и П. Атанасов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица (публикувано на 30.11.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45779 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в следните съставни части:

  • Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план до ПИ 12275.3.76, с. Горун; общ. Шабла, обл. Добрич, за обект преминаващ през землищата на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич и землищата на селата с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Божаново, с. Твърдица, с. Пролез, с. Горичане и с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич;
  • Инвестиционен проект за строежа на обект: „Подземен електропровод 20 kVот УПИ №№ 03157.3.50, 03157.4.38, 03157.3.55 и 03157.3.51, в землището на с. Бежаново, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич и от УПИ № 17275.3.76 в с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич, до ново-предвидената за изграждане възлова станция 110 kV „Пролез“, в ПИ 16095.15.26, в землището на с. Горичане, общ. Шабла собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД“, с дължина 35956,6 м, с възложител „АЙС“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 14.11.2023 г. (публикувано на 13.11.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45537 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за Частичното изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за за ПИ 72624.383.57 в землището на гр. Добрич за промяна от „Обработваеми земи – Ниви – Сс“ и „Терени за здравеопазване – Тздр“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 10.11.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45370 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 21587.14.95, с площ от 23527 кв.м, НТП „изоставена нива“,  в землището на с. Доброглед, община Аксаково, обл. Варна с цел промяна предназначението на имота за ’’Производство на ел. енертия – изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител „СОЛАР 06“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.11.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45616 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори: 10135.2053.708, 10135.2053.709, 10135.2053.76, 10135.2053.77, 10135.2053.688 и 10135.2053.690, с обща площ 14 626 кв. м, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, по КККР на гр. Варна, с възложители: Георгиев, Костадинов, Петрова, Момчев, Добрев и Малячкина. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.10.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43622  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 52115.20.107 в з-ще  С.Ново оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна с възложител: „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД.  С Решение № 743 от 26.05.2022 г.  по Протокол № 38/ 26.05.2022 г. на Общински съвет Долни чифлик се разрешава изработването на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на 52115.20.9; 52115.20.25; 52115.20.26; 52115.20.27; 52115.20.28 и 52115.20.29 по КККР на с.Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, обединеняване в един УПИ 1-9, 25, 26, 27, 28, 29 „за фотоволтачина електроцентрала“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 27.10.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45321 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали от № 6 до № 21, с възложител: Димитрова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2023г. (публикувано на 27.10.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45847 до искане с информация съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Тервел, за периода 2021-2028г. и Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Тервел, за периода 2021-2027г., с възложител: Община Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 19.10.2023г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45388  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места – кабелнa линия 20 kV от ПИ № 29035.11.149  през ПИ 29035.11.133, ПИ 29035.39.5, ПИ 29035.109.158, ПИ 29035.38.1, ПИ 29035.104.146 по КК на с. Жегларци, ПИ 39127.101.151 по КК на с. Кочмар, ПИ 72271.89.102, ПИ 72271.89.101 до ПИ 72271.501.1934 по КК на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „ХИГИЯ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 10.10.2023 г. (публикувано на 09.10.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45369  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура – „Външно кабелно електрозахранване 20кV“ до ПИ 46975.17.964 и ПИ 46975.17.66 по КККР на с. Манастир, общ. Провадия от трафопост ТП1 в урбанизираната територия на с. Манастир, общ. Провадия до новопроектирани ГРУ /главна разпределителна уредба/ в двата имота, с възложител „Б104“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 29.09.2023 г. (публикувано на 28.09.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43017  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на кв. 46, с предназначение „за детски дом и ясли“ по регулационния план на кв. Девня“, гр. Девня, включващ ПИ №№ 20482.501.727, 20482.501.729, 20482.501.730, 20482.501.731, 20482.501.733, 20482.501.2221 и 20482.501.2222, урбанизирана територия, с обща площ 6854 кв.м, с цел обособяването на следните УПИ:

  • I-730 „за жилищни нужди“, с площ 512 кв.м;
  • II-730 „за жилищни нужди“, с площ 513 кв.м;
  • III-730 „за жилищни нужди“, с площ 812 кв.м;
  • IV-729 „за жилищни нужди“, с площ 1058 кв.м;
  • V-727 „за жилищни нужди“, с площ 1282 кв.м;
  • VI-2222 „за жилищни нужди“, с площ 1027 кв.м;
  • VII-2221 „за жилищни нужди“, с площ 800 кв.м;
  • VIII-733 „за жилищни нужди“, с площ 550 кв.м, с възложители Йорданова, Йорданов и Добрев.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 29.09.2023 г. (публикувано на 28.09.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44768 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за НИ №501.2129 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Доброгледски лозя“, з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково, с цел установяване режим на застрояване за имота за зона „Ов“, с възложители: Димов, Димов и Димов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 26.09.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42914  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 15597.1.184 и ПИ № 15597.1.187, урбанизирана територия, НТП-за друг вид застрояване, с. Голица, общ. Долни чифлик, предвиждащ: жилищно строителство в ПИ № 15597.1.184, с площ 3308кв.м и жилищно строителство с фотоволтаична централа в ПИ № 15597.1.187, с площ 2192 кв.м, с. Голица, общ. Долни чифлик, както и План за улична регулация (ПУР)  от о.т. 129, о.т. 149, о.т. 150 до о.т. 151, с възложители Дойнов и Дойнов.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45443  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и  застрояване (ПРЗ) за УПИ I в кв. 25 по регулационния план на с. Брестак на който отговаря ПИ с идентификатор № 06416.501.673, с площ от 10260 кв.м, и ПИ с идентификатор № 06416.501.856 с площ т 10 кв.м. по КККР на с. Брестак, общ. Вълчи дол, за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с възложител: „КИС ЕКСПРЕС“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) (публикувано на 20.09.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44938 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 32490.1.167, 32490.1.133, 32490.1.134, 32490.1.135, 32490.1.127, 32490.1.128, 32490.1.136, 32490.1.137 и 32490.1.138 по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково, с възложител: „М-АГРО 2012“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 19.09.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45241 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно Програма за управление на отпадъците на Община Крушари за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община КрушариИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 13.09.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45333 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2573.281, 10135.2573.12, урбанизирана територия, с обща площ 7419 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-281 „за жилищно строителство“ и УПИ XII-12, кв. 3, с възложител „ДИНЕСО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.09.2023г. (публикувано на 13.09.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43449 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/  в обхвата на ПИ №№ 62092.38.163, 69092.38.163, урбанизирана територия, с обща площ 25730 кв.м, НТП „за стопански двор“, с. Раковски, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел отреждане на имотите за „предимно производствени нужди“ в устройствена зона „Пп“, с възложител „ГРИЙН ЕВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.09.2023г. (публикувано на 13.09.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45354 до информацията  от  постъпило искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за Частичното изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за ПИ 72624.602.1117, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, площ 8298 кв. м, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Стопански дворове, ферми и други – Ссф“ в зона „Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване (до 10м) – Жм“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.09.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45330  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота за „Производствено складови дейности – фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „СОЛ ИНВИКТУС 444“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.09.2023г. (публикувано на 08.09.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45157 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ 10135.2517.2543, урбанизирана територия, с площ 15054 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с цел обособяването на УПИ VIII-2543 „за жилищно строителство и обслужващи дейности“, устройствена зона „Ок1“, с площ 15035 кв.м, с възложители „БЕЛМАКС“ ООД и „ЯВОР“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.09.2023г. (публикувано на 08.09.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45084   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Долни чифлик за периода 2024-2030 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) на Община Долни чифлик за периода 2023-2030 г., с възложител Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.09.2023г. (публикувано на 07.09.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42895 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за промяна на регулацията (ПР) на УПИ I, II, III и ул. „Елбрус“ от о.т. 95 до о.т. 102 и План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-4033, кв. 135, гр. Шабла, с възложител: „ШАБЛА ХОУМС“ ООД, село Лозен, общ. Столична. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.08.2023г. (публикувано на 22.08.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44839 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I – 83, кв. 66 по регулационния план на местност „Светерица“ – II част, с. Горица, община Бяла, обл. Варна (идентичен с ПИ с идентификатор 16078.505.22, с площ 22496 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Горица, общ. Бяла), с възложител: “ДАРМАТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 18.08.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42434 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 04426.34.140, с площ 5.979 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Узун алан“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението за земеделска земя за неземеделски нужди за „жилищно застрояване“ – изграждане на жилищна сграда, с възложител: Вълчева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.08.2023г. (публикувано на 16.08.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43606 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4, от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и улична регулация от о.т. № 1 до о.т. № 20, в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Неделчева, Темелкова и Червенков, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.08.2023г. (публикувано на 16.08.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44751  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.110.44, земеделска територия, с площ 15169 кв.м, НТП „Нива“, гр. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“ в устройствена зона „Пп“, с възложител „ЕЕ ИНВЕСТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2023 г. (публикувано на 14.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43619 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.292.3, урбанизирана територия, с площ 4744 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота „за ПСД“,  с възложител „РУБИКОН-008“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2023г. (публикувано на 14.08.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42840 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на ПИ № 32490.501.352, 32490.501.114, урбанизирана територия, с обща площ 5118 кв.м, с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ „за обществено обслужване“, с възложител Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2023 г. (публикувано на 14.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43246 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II-253, УПИ III-253 и УПИ IV-253, кв. 44 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-381, 382, 383 „за жилищно строителство“ и изграждането на фотоволтаична централа, с възложител „ЛИННИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2023 г. (публикувано на 14.08.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43562 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Подземен електропровод – кабелна линия 20 kV“ за свързване на „Фотоволтаична електрическа централа“ от ПИ 38025.48.73, 38025.50.101, 38025.50.102, 38025.50.103, 38025.50.104, 38025.50.137 и 38025.52.157, по плана на село Коларци до подстанция в ПИ 72271.501.1934, по КККР на гр. Тервел, трасе преминаващо през имоти в урбанизирана територия и извън границите на урбанизирана територия, в землищата на селата Коларци, Ангеларий, Сърнец, Мали извор, Божан и гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ТРАНС ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.08.2023г. (публикувано на 10.08.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45070  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно  изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулаация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  в обхвата на   ПИ 35376.110.1, с площ от 23847 кв.м; 35376.110.2, с площ от 30799 кв.м; 35376.110.7, с площ от 39214 кв.м; 35376.110.8, с площ от 41674 кв.м; 35376.110.9, с площ от 33283 кв.м, 35376.110.10, с площ от 38735 кв.м; 35376.110.11, с площ от 38318 кв.м; 35376.110.12, с площ от 15417 кв.м; 35376.110.14, с площ от 29064 кв.м; 35376.110.16, с площ от 39137 кв.м; 35376.110.17, с площ от 40543 кв.м; 35376.110.18, с площ от 32080 кв.м; 35376.110.19, с площ от 36573 кв.м; 35376.110.20, с площ от 48007 кв.м; 35376.110.27, с площ от 78270 кв.м, /образуван от ПИ 35376.110.21 с площ от 0.632 кв.м, 35376.110.26 с площ от 51007 кв.м, 35376.110.6 с площ от 13328 кв.м, и  35376.110.5 с площ от 13303 кв.м/, м-ст.“Летището“ по КК на с.Калиманци общ.Суворово обл.Варна, урбанизирана територия, в зона „ПП“. С проекта за изменение се променя конкретното предназначение на УПИ в съответствие с устройствената зона, а именно зона  „ПП“ по ОУП на общ.Суворово, регулационите линии на част от ПИ се поставят в съответствие с ПИ, определя се конкретно предназначение на имотите за „производствена и складова дейност и производство и продажба на ел.енергия“ в устройствената зона ПП – Предимно производствена, при следните параметри на застрояване: Плътност на застрояване (П) до 65 %, с Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) – 1,5, и мин. озеленяване (О)-20 %. Възложители на проекта са “ОУ ЕМ КЕЙ“ ООД, „АЙ ЕМ КЕЙ НУР“ ООД и „ЕС ЕМ КЕЙ НУР“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2023 г.  (публикувано на 04.08.2023 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44941 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02871.25.12, с площ 4949 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставена нива“, находящ се в местност „Кайнаците“, землище на с. Батово, общ. Добричка, с цел отреждането му за „жилищно строителство“, с възложители: Георгиев и ДечевИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43627 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали №№ 1, 2, 3, 4 и 5, с възложители: И. и М. Рачеви, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.08.2023г. (публикувано на 08.08.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44970   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 21717.501.457, 21717.501.458, 21717.501.459, 21717.501.460 по КККР на с. Добротич, общ. Вълчи дол за фотоволтаична централа, с възложител „ФЕЦ ДОБРОТИЧ 2“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 04.08.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43544    до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за част от ПИ 32278.23.8 – земеделска територия с НТП „нива“, с площ 22662 кв. м, по КККР па с. Игнатиево, община Аксаково., област Варна, с проектен идентификатор 32278.23.172 е площ 3520 кв. м. без промяна предназначение на земята, съгласно Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. Възложител на проета па ПУП-ПЗ е Ненков. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 02.08.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42983 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04090.501.156, с площ 13092 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Било, общ. Каварна, с цел урегулиране и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“, с възложители: Дилов и ВасилеваИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40122 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич, за  промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности – „Пп“, с площ от 194000 кв. м, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ с идентификатор72624.443.84 по КККР на град Добрич, с възложители: Община Добрич  и „Добрички хиподрум“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.07.2022 г.  (публикувано на 28.07.2022 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42877 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.102.40, земеделска територия, с площ 30682 кв.м, НТП „Нива“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за електрическа подстанция и инсталация за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.07.2023 г. (публикувано на 26.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44840  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „Сст-обработваеми земи-трайни насаждения“ в устройствена зона „терени за енергийни производства-Пел”, с възложител Община Добрич.   Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2023г. (публикувано на 19.07.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43731 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 35376.10.44, 35376.10.45, 35376.10.46 и 35376.10.47, с обща площ 3987 кв.м, земеделски територии, НТП Нива, по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител: Радев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 19.07.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42834 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО, относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05009.515.319, с площ 24709 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: “БИЛДКОНТРОЛ” ЕООДИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34720 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 83404.33.21, земеделска територия, с площ 2011 кв.м, НТП „ Неизползвана нива (угар, орница)“, местност „Пукнат камък“, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на имота „за жилищно строителство“, с възложител Агопян. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г. (публикувано на 17.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43628   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.34.92, земеделска територия, с площ 10350 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на нов УПИ XX-34.92 „за жилищно строителство“, кв. 98 и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложители Русева и Русев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г. (публикувано на 17.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43524 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 80861.6.222, земеделска територия, с площ 353741 кв.м, НТП „Пасище“, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2023г. (публикувано на 13.07.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44818  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за  проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 58445.90.31, ПИ № 58445.54.547, ПИ № 58445.62.6, ПИ № 58445.23.23 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, урегулиране на имотите в режим на устройствена зона „Жм“(жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина),  възложители: Михайлова, Койчева, Михайлова, Танев и Танева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37612 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване за УПИ 35, 120, 121, 122, 123, 124, 125 „за промишлено строителство“ и УПИ 110, 111, 112, 113, 114, 115 „за промишлено строителство“ и ПУП-ПУР по ул. „Крайезерен път“ от о.т. 1 до о.т. 12, кв. 2, в ПЗ-Юг, гр. Девня, обл. Варна, с възложители: „ИНДУСТРИАЛ КОМПЛЕКТ“ АД, „СОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕХНОЙОН“ АД, „АГРОПОЛИХИМ“ АД, „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ АД, „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.07.2023г. (публикувано на 12.07.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43424 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V „за производствени нужди“ в кв. 84 по регулационния план на гр. Вълчи дол (идентичен с ПИ с идентификатор 12574.501.995, с площ 14050 кв. м, урбанизирана територия, НТП За друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Вълчи дол), с възложител: “ЕЕ ИНВЕСТ ВЪЛЧИ ДОЛ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.07.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43525 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.3.220, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: Янков, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.07.2023г. (публикувано на 12.07.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43252 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на КПИИ, вкл. самостоятелните части: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор: 20599.6.21, местност „Кърчанлъка“, землище село Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител: „ГЕОМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.07.2023г. (публикувано на 10.07.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43304 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XI-3324 и УПИ II-3325 в кв. 19 по регулационния план на гр. Каварна, с цел обединяването им и отреждане на новообразувания имот „за търговски обект, трафопост и фотоволтаична инсталация“, с възложители: “БОРОЛА” ООД и В. ПетроваИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43261 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XXXVI за „озеленяване“, кв. 19, идентичен с ПИ 03719.501.3095, урбанизирана територия, с  площ 9704 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на шест нови УПИ, както следва:
  • УПИ XXXIX-3095 „за озеленяване“, с площ 1011 кв.м;
  • УПИ XL-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1167 кв.м;
  • УПИ XLI-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м;
  • УПИ XLII-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 998 кв.м;
  • УПИ XLIIIXX-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м;
  • УПИ XLIV „за озеленяване“, с площ 998 кв.м и улична регулация от нова о.т 1300- о.т. 1301-о.т. 1302-о.т.1303-о.т.1304, с ширина на обслужващия път 8.00 м, с възложител Община Белослав.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2023 г. (публикувано на 05.07.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43411   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.101, земеделска територия, с площ 8047 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на нов УПИ XXX-101 „за жилищно строителство“, кв. 033-1 и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложители Дамянов и Батов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.06.2023 г. (публикувано на 27.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43021  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.185.6, урбанизирана територия, с площ 12580 кв.м, НТП „За складова база“ и ПИ 20482.185.8, урбанизирана територия, с площ 6881 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Девня, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ 6,8  „за производствена и складова дейност“ в кадастрален район 185, с площ 19461 кв.м, с възложител „ТРАНЗИТНИ СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.06.2023 г. (публикувано на 27.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43210   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 32278.55.188 и ПИ 32278.55.189 в местност Карагюлска кория, град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, обединяване и урегулиране на имотите в за „предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, за изграждането на складова база за селскостопанска продукция (временно съхранение на селскостопанска продукция). Изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 32278.55.4, ПИ 32278.55.5, ПИ 32278.55.6 и ПИ 32278.55.270 в местност Карагюлска кория, град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, обединяване и урегулиране на имотите в за „предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, за изграждането на складова база за селскостопанска продукция (временно съхранение на селскостопанска продукция), възложител на проекта е „ЕВРОКОРН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43076  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за  проект на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-ДСО-“Автротранспорт” Централен сервиз за 1200 бр. товарни коли, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, общ. Варна  към ново УПИ XXVI-88, 320 “за  производствено складова дейност”, УПИ XXVII-89 “за ВиК съоръжение“, кв.1 у улична регулация по о.т. 92, о.т.92, о.т.93, о.т.94, о.т.95 и о.т 96 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, общ. Варна  ( ПИ 72709.502.88, 72709.502.320 и ПИ 72709.502.89 по КККР на с. Тополи ). С ПУП – ПРЗ ще се създаде възможност за реализация на бъдещото инвестиционно намерение на възложителите в границите на УПИ да изградят производствено-складова база и гараж за товарни автомобили свързани с дейността на фирмата.  Възложител на проекта е “ИНФРА ЕКСПЕРТ” АДИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43465 до искането с информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 14711.160.365, с площ 109.403 дка, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел инвестиционно проектиране и определяне на устройствената зона и отреждането му за „Предимно производствена зона /Пп/“, с възложител: „БИО ЕТА“ ЕАД, гр. Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.06.2023г. (публикувано на 21.06.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42997 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V и УПИ VI, кв. 140 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с възложител Т. Кирков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2023г. (публикувано на 20.06.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42961  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ № 10135.4041.7 и ПИ 10135.4041.8, урбанизирана територия, с обща площ 10287 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ I-7 „за търговски комплекс“, с площ 6794 кв.м и УПИ II-8 „за търговски и логистичен център“, с площ 3477 кв.м, с възложители „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД и „ГЕОТЕХ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2023г. (публикувано на 16.06.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42424 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване е за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62788.501.293, с площ 1257 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, и ПИ с идентификатор 62788.501.294, е площ 1294 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложители: “ИГОР СТРОЙ” ЕООД и „СТЕЛА – РИД“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43173 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План-схема за електрификация и ПУП-ПП на кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол Юг“, находящ се в ПИ 12574.501.1706, гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14, землище гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.06.2023г. (публикувано на 14.06.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42577 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за ПИ с идентификатор: 77044.501.215, село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „КАВАРНА ГРИЙН“ ООД, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.06.2023г. (публикувано на 12.06.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42544 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 80861.1.209, 80861.1.217, 80861.7.10, 80861.7.6, с обща площ 492952 кв. м, земеделски територии, с начин на трайно ползване „Пасище“, по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с трансформаторни станции“, с възложител: “СУВОРОВО СОЛАР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43425  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 70220.18.3, земеделска територия, с площ 14696 кв.м, НТП „Нива“, с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота, отреждането му „за фотоволтаична централа“ и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „Б102“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.06.2023 г. (публикувано на 09.06.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43316 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 04457.18.220, с площ 30106 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Блъсково, общ. Провадия, с възложители: Савова-Михалева и Михалев.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42763 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30555.15.64, земеделска територия, с площ 76 222 кв.м, по КККР на с. Звънец, общ. Вълчи дол и 69701.16.116, земеделска територия, с площ 96 363 кв.м, по КККР на с. Страхил, общ. Вълчи дол, с възложител „АГРИА СТИЛИ“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.06.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43306 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 32490.47.15, земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, за неземеделски нужди, с цел изграждане на обект: „Силозно стопанство за земеделска продукция“, включващо: 6 бр. силози /с вместимост 30000т всеки/, офис сграда, склад за съхранение на зърно, зърносушилня, семепочистваща инсталация, лаборатория, кантар и паркинг за моторни превозни средства“, с възложител: „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.06.2023г. (публикувано на 07.06.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42572 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 12262.17.13, урбанизирана територия, с площ 29309 кв.м, НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, с. Врачанци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ „за ПСД-производствено складова дейност и енергийно производство“, с възложител „ЕКОСТРОЙ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2023 г. (публикувано на 07.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43400 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 14667.12.22, с площ 586.886 дка, земеделска територия, с НТП „Пасище“, местност „Калафата“, в землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и конкретно предназначение „За изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет 45.995 MW за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата й техническа инфраструктура“ в режим на устройствена зона „Предимно производствена“ с възложител: „ДЕНИ ТРАНС-1“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.06.2023г. (публикувано на 07.06.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43301 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.33.117, с площ 14933 кв.м, земеделска територия, НТП Пасище, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: Михайлов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 05.06.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42841 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII и УПИ VIII, в кв. 135 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла (ПИ с идентификатори 83017.504.4293 и 83017.504.4294, с обща площ 11217 кв.м, по КККР на гр. Шабла), с възложител: “ЕЛПРОМ – ЕМЗ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 19.05.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43120  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно  изработване изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и  застрояване (ПРЗ) в обхвата на  ПИ 70220.17.650  в землището на с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“ и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „Б102“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.05.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43056  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ IV-174 „за жилищно строителство“, УПИ V-174 „за жилищно строителство“, кв. 20, по плана на с. Ветрино, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ XVI-174 „за фотоволтаици“ , с площ 2264 кв.м и в обхвата на УПИ I-159 „за жилищно строителство“ и УПИ XII-159 „за жилищно строителство“, кв. 65, по плана на с. Ветрино, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ XIV-159 „за фотоволтаици“, с площ 2319 кв.м, с възложител Ненов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2023 г. (публикувано на 16.05.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42657 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.180.47, с площ 47894 кв. м, по КККР на гр. Суворово), с който се изменя предназначението на имота и се образува нов УПИ 47 „за производствени и складови дейности“ и ПУП-ПРЗ за УПИ V „стопанска дейност“ и УПИ IX „стопанска дейност“, кв. 2 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.501.431, с площ 4046 кв. м, по КККР на гр. Суворово), чрез които се образува нов УПИ XXIII-431 “за производствени и складови дейности“, с възложител: “КОТУРА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 15.05.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42831 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхвата на ПИ 14653.150.57, с площ 9546 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител: “ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА” ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.05.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42768 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 27125.26.2 и 27125.26.1, в землище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „БАРИКА-ВАРНА“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2023г. (публикувано на 09.05.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42843 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 07598.112.14, с площ 5.234 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, ЗО „Луна“, землище гр. Бяла, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот от „нива“ за „жилищно строителство – изграждане на три жилищни сгради“, с възложител: „БЯЛА ВИСТА“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2023г. (публикувано на 09.05.2023г.).
 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42832 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 58445.27.520, с площ 4998 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: “МЕТАЛС РЕСУРС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 04.05.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43143 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  УПИ  III-304, кв. 47 по плана на с. Черковна, общ. Провадия, с който се предвижда устройствена зона Пп /предимно производствена/ и се определят максимално допустими параметри, начин и характер на застрояване, с цел изграждане на складове за  съхранение на земеделска продукция и инвентар, с възложител: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ  „ЕДИНСТВО“. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.05.2023 г.  (публикувано на 03.05.2023 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42332 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 12574.37.48 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора“ в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“, ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.49 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора“ в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“, ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Местен път“ в за „Движение и транспорт“, с възложител: Община Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 03.05.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42824 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, землище гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2023г. (публикувано на 21.04.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42655 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 10135.2573.332, с площ 7234 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ИЗВОР ИНВЕСТ 2017“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.04.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41832 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

  1. Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 000182.48.9, с НТП „овощна градина“, с площ от 8540 кв.м, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково „за ПСД“
  2. Инвестиционен проект за обект „Цех за студена обработка на метали с офисна част за УПИ I-9, /ПИ  48.9/„за ПСД“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково.

  Възложител на проекта е „МУХТАРОВ“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.04.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41364 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно  изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 10135.5048.23, кв.2, с площ 3.000 дка., земеделска територия, с начин на трайно ползване „лозе“, м-ст“ Кору Кокарджа, район „Аспарухово“, по КККР на гр. Варна, община Варна, област Варна, с цел урегулиране на имота в три отделни имота с УПИ I-23 с площ 0.923 дка., УПИ II -23 с площ 0.923 дка. и УПИ III-23 с площ 0.923 дка., кв. 26, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.04.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42466    до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на Подробен устройствен план–Парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 110 kV от подстанция 20/110 kV в ПИ 31005.15.429 по КККР на с. Златина, общ. Провадия, до подстанция „Провадия“, гр. Провадия, с обща дължина 8335 м, с възложител „ЕКО ПРОВЕТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2023 г. (публикувано на 18.04.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40515 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII-031091, кв. 031а, идентичен с ПИ 04426.31.114, урбанизирана територия, с площ 7982 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел делба на имота и обособяването на девет нови УПИ, както следва:

  • УПИ VIII-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 851 кв.м;
  • УПИ IX-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 868 кв.м;
  • УПИ X-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 753 кв.м;
  • УПИ XI-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 899 кв.м;
  • УПИ XII-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 730 кв.м;
  • УПИ XIII-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 671 кв.м;
  • УПИ XIV-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 578 кв.м;
  • УПИ XV-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 994 кв.м;
  • УПИ XVI-114 „за жилищно строителство“, кв. 031а, с площ 912 кв.м, с възложител Щерев.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2023 г. (публикувано на 11.04.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42536 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНП на ОУП на Община Варна: поземлени имоти с идентификатори: 72709.46.8,  72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, с обща площ 35.196 дка, с НТП „Ниви“ и ПИ 72709.46.27 и 72709.46.31, с обща площ 2.823 дка, с НТП „Селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каракуш  тепе“, землище село Тополи, общ. Варна, с цел урегулирането им и отреждането им както следва:  УПИ I-20, II-8, III-9, IV-16, V-15, VI-14, VIII-11, IX-12, имотите са за жилищно застрояване, VII-трафопост, X-21 „за жилищно стр., общ. обслужване, търг. и складови дейности“, в кв. 65 и улична регулация от о.т. 205-същ през о.т. 252 до о.т. 261, по плана на село Тополи, общ. Варна, местност „Каракуш тепе“, с възложител: Пенчев, село Тополи, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.04.2023г. (публикувано на 10.04.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42542 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 80861.7.122, 80861.7.87, 80861.6.72, 80861.6.21, с обща площ 300047 кв. м, земеделски територии, с начин на трайно ползване „Пасище“, по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с трансформаторни станции“, с възложител: “СУВОРОВО СОЛАР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 06.04.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42068 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на уличната регулация от о.т. 79 до о.т. 66 б, обособяване на нов имот с кадастрален идентификатор № 3010, от който се образува нов квартал 182 и УПИ I-3010 „за търговия“ по рег. план на гр. Провадия, обл. Варна, с възложител: Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 06.04.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42463 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) за територията на Община Провадия, за периода 2021-2028г., с възложител: Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2023г. (публикувано на 04.04.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42660 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 67489.72.1 и ПИ 67489.72.33,  земеделска територия, с обща площ 16342 кв.м, НТП „Нива“, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждане на имотите за „производствена и складова дейност“, с възложител „КРЕМЕР СОФИЯ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2023г. (публикувано на 03.04.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42579   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на план изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  в обхвата на УПИ II-154, УПИ III-152, УПИ XII, вкл. УПИ XIII-145, УПИ XIV-144 и УПИ XV-144, кв. 25 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XVIII-154 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1496 кв.м, УПИ XIX-152 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1763 кв.м, УПИ XX-144,145 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 5437 кв.м, с възложители Ж. Илчев и Ж. Илчева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2023г. (публикувано на 03.04.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42513  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на КПИИ включващ: Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII, кв. 1, с площ 9302 кв.м по КККР на гр. Провадия, с цел отреждане на имота „за производствени, търговски и складови дейности“, в устройствена зона „Пп“ и Инвестиционен проект за изграждане на навес за селскостопанска техника в УПИ VII, кв. 1 по КККР на гр. Провадия, с възложител ЗКПУ „ПРОВАДИЯ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2023 г. (публикувано на 30.03.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42623 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложените проекти за изменение на:

  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-87,41 „за производствени и складови дейности“, по отношение на поземлен имот (ПИ) 20482.305.87 по кадастралната карта (КК) на гр. Девня и ПИ 36868.160.41 по КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 11 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.31.11 по КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 4 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.117.4 по КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна.

  С възложител  „Девня цимент“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 27.03.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42295  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  УПИ V – 122, в кв. 2 по плана на гр. Провадия, с цел промяна предназначението на имота „за производствени и складови дейности“, с възложител „УРАЛ 090“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 27.03.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42731  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект за изменение  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на: УПИ II220, в кв. 36, с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.220 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол; УПИ III 219, в  кв. 36, с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.219 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол; УПИ IV 217, в кв. 36, с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.217 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол и УПИ V310,311,  в кв. 36 на с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.310 и ПИ с идентификатор № 32860.501.311 по КККР нас. Искър, общ. Вълчи дол, с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 23.03.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42545 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 10135.2464.1, с площ 1746 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 10135.2464.2, с площ 4806 кв. м, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, по КККР на гр. Варна, с възложители: “ПОРТ БИЛЯНА” АД и „ЕВРО РИТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 20.03.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42392    до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за  ПИ 10135.5013.11, 10135.5013.35, 10135.5013.26, 10135.5013.15, 10135.5013.14, 10135.5013.12 по плана на местност Мимишона, гр. Варна в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНПОУП: ПИ 10135.5013.36, 10135.5013.7, 10135.5013.6, 10135.5013.5, 10135.5013.4, 10135.5013.28, 10135.5013.27,     10135.5013.39 по КККР на гр. Варна, с възложител ГЕОРГИЕВ. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 17.03.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42528   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.5, земеделска територия, с площ 4600 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина) и обособяването на УПИ XXV-5 “за жилищно строителство“, с площ 2433 кв.м, УПИ XXVI-5 „за жилищно строителство”, с площ 608 кв.м, УПИ XXVII-5 “за жилищно строителство“, с площ 609 кв.м и УПИ XXVIII-5 “за жилищно строителство“, с площ 605 кв.м, с възложител Г. Райчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2023 г. (публикувано на 17.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41937 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 48828.501.231 и ПИ 48828.501.232, урбанизирана територия, с обща площ 2725 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел обособяването на УПИ X „за фотоволтаици“ и УПИ XI „за фотоволтаици“, с възложители „ЕКСИОН“ ООД и Тосков.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2023 г. (публикувано на 17.03.2023 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42388 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 80861.7.36, земеделска територия, с НТП „пасище“, с площ 493.068 дка, местност „Дренака/Каровча“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна и преотреждане на имота от земеделска земя – за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници и електрическа подстанция“, с възложител: „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.03.2023г. (публикувано на 16.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42385 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори: 80861.1.93, 80861.1.50, 80861.1.140 и 80861.1.1, с обща площ 554.554 дка, земеделски територии, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна и преотреждане на имотите от земеделски земи – за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници и електрически подстанции“, с възложител: „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.03.2023г. (публикувано на 16.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42471 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 39829.17.315, с площ 19.999 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Кайряна“, землище село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имота от „нива“ в „предимно производствена зана за производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ с конкретно отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала“, с обща инсталирана мощност 1332.27 kWp и трафопост, с възложител: „Б 101“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2023г. (публикувано на 14.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42467 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор: 39829.2.180, с площ 23.001 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Буков дол“, землище село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имота от нива в предимно производствена зана за производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ с конкретно отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала“, с обща инсталирана мощност 2123.51 kVp и трафопост, с възложител: „Б 102“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2023г. (публикувано на 14.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42523   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.964, общ. Провадия, с. Манастир, с площ 10,999 дка, с цел промяна предназначението на имота от земеделска в урбанизирана територия, установяване на устройствена зона Пп /Предимно производствена устройствена зона/ за производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници с конкретно предназначение на имота за „Фотоволтаична електроцентрала“, с обща инсталирана мощност до 1002,15 kWp и трафопост“, с възложител „БОРА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.03.2023г. (публикувано на 13.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39914   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с пл. № 001029, земеделска територия, с площ 12150 кв.м по КВС на с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ I-29 „за възлова станция“, кв. 45, с възложител „СОЛАРЕН ПАРК ПОПОВИЧ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.03.2023г. (публикувано на 13.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41569 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 07598.62.78, местност „Качи Велко“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с цел промяна предназначение на имота от земеделска територия – нива, в неземеделска, с отреждане и изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала, с мощност 2 MW“, с възложител: „ДАРМАТЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.03.2023г. (публикувано на 10.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41753  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на УПИ V, кв. 560, идентичен с ПИ 72624.614.3224, урбанизирана територия, с площ 1378 кв.м, НТП „За бензиностанция, газостанция, метанстанция“, гр. Добрич от зона „устройствена зона за общественообслужващи дейности-Оо“ в зона „жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15 м)- Жг“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2023г. (публикувано на 08.03.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42425  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 12406.23.3, с площ 10126 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа“, с възложител: “ВОЛТАРХ-ПР” ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2023 г. (публикувано на 07.03.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42282 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ Х „за обществено обслужване“, с площ 11961 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“ по плана на село Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел разделяне УПИ на 5 парцела, с обособяване на нови пет УПИ – УПИ XI-92 „за смесено предназначение“, УПИ XII-92 „за смесено предназначение“, УПИ XIII-92 „за смесено предназначение“, УПИ XVI-92 „за смесено предназначение“ и УПИ XV-92 „за смесено предназначение“ в кв. 36, по плана на село Солник, общ. Долни чифлик, с възложител: «АГРАРРОЕВ» ЕООД, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.03.2023г. (публикувано на 07.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40885 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№72271.104.6, 72271.104.7,72271.104.8 и 72271.104.9, земеделска територия, с обща площ 32009 кв.м, НТП „Нива“ и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ№№72271.104.10,72271.104.11 и 72271.104.12, земеделска територия, с обща площ 24006 кв.м, НТП „Нива“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ТЕРВЕЛ СОЛАР 3“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2023 г. (публикувано на 06.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42524 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 1-033001 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 63197.33.1 по КККР) по плана на с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна за УПИ 1-1 „за жилищно строителство и фотоволтаичен парк“ и ПУР от о.т. 146, о.т. 147 и о.т. 148, с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2023 г. (публикувано на 06.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42034   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 35701.11.112, урбанизирана територия, с площ 28248 кв.м, НТП „За складова база“, ПИ 35701.11.113, земеделска територия, с площ 2069 кв.м, НТП „Пасище“, ПИ 35701.11.114, земеделска територия, с площ 5264 кв.м и ПИ 35701.11.275, земеделска територия, с площ 23 кв.м, НТП „Пасище“, с. Каменар, общ. Варна, с цел обособяването на следните нови УПИ:

  • УПИ I-113, 275 „за жилищно строителство, обществено обслужване и спортни и рекреационни дейности“, с площ 2092 кв.м;
  • УПИ II-114 „за жилищно строителство, обществено обслужване и спортни и рекреационни дейности“, с площ 1799 кв.м;
  • УПИ III-114 „за жилищно строителство, обществено обслужване и спортни и рекреационни дейности“, с площ 3287 кв.м;
  • УПИ IV-112 „за жилищно строителство, обществено обслужване и спортни и рекреационни дейности“, с площ 28248 кв.м и улична регулация от о.т. 195 до о.т. 196, кв. 64, с възложител „НИС-1“ ООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2023г. (публикувано на 01.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42040  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 58445.27.519, земеделска територия, с площ 4998 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ X-519 „за жилищно строителство“, кв. 027, с възложител „ЗЛАТНИТЕ ХЪЛМОВЕ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2023г. (публикувано на 01.03.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42067  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 35211.10.4, земеделска територия, с площ 1996 кв.м, НТП „Пасище“, с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XXVII-4 „за жилищно строителство“, кв. 9 и улична регулация от о.т. 71 до о.т. 72, с възложители Михайлов, Петкова, Николова, Костова и Добрев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2023г. (публикувано на 01.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41628 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14653.210.462, земеделска територия, с площ 8527 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Генерал Кантраджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за производствено-складова дейност“, с възложител Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2023г. (публикувано на 01.03.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42334 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори: 31005.15.428, с площ 111.358 дка, урбанизирана територия, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Чалълъка“, по КККР на село Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението и отреждане на имота от „Депо за индустриални отпадъци“ в „За фотоволтаична централа“, при запазване на устройствената зона Пп (предимно производствена), с мощност 14531.8 MWh, с възложител: „EКО ПРОВЕТ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2023г. (публикувано на 01.03.2023г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42225 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване“ – трасе преминаващо през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 58445.65.258, 58445.115.2, 58445.115.3, 58445.115.7 и 58445.116.224, в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, за присъединяване на потребителите на съответното експлоатационно дружество, от съществуващите проводи до границите на имотите им, с възложител: „ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.02.2023г. (публикувано на 23.02.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41938 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 70175.126.29, с площ 140842 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Пасище“, по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с трансформаторни станции“, с възложител: “СУВОРОВО СОЛАР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.02.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41539 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72271.49.10, с площ 2402 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, във връзка с промяна предназначението на имота за „ПСД-автосервиз“, с възложител: М. Матеев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.02.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41759 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 11836.76.37, земеделска територия, с площ 735279 кв.м, НТП „Пасище“, с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“, в режим на устройствена зона „Пп“, с възложител „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2023 г. (публикувано на 20.02.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42156 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 по КККР на гр. Каварна, във връзка с изграждането на винарска изба, с възложител: „Агродес“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42166   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 72624.176.104  в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“, с възложител „ДИ СИ ДИ КОРЕКТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42333 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76, по КККР на с. Топола, общ. Каварна, преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1, 72693.19.378, по КККР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126, по КККР на с. Божурец, община Каварна, с възложител: „БГ СКАЙ ПАУЪР“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 14.02.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42101 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53120.105.400, с площ 6000 кв. м, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: “САНФОЛ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 13.02.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41367 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.4501.1763, 10135.4501.1764, 10135.4501.1216, 10135.4501.1722, 10135.4501.1619, 10135.4501.1425, 10135.4501.1723, 10135.4501.444, 10135.4501.2058, 10135.4501.436, 10135.4501.441 по КККР на гр. Варна, район „Владислав Варненчик“ и улична регулация от о.т.361 до о.т.678 и от о.т.677 до о.т.675 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 42 и кв. 43 и улична регулация от о.т.361 до о.т.678 и от о.т.675 през о.т.676 до о.т.677 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, с възложители: Тодоров и Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 10.02.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41723 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-спорт и озеленяване, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с който се предвижда проектиране на улица с проектни о.т.199 до о.т.207, при което се обособява нов квартал с проектен номер 5Б и се образуват седемнадесет нови урегулирани поземлени имоти, както следва: I-573, II-572, III-572, IV-572, V-571, VI-570, VII-569, VIII-569, IX-569, X-569, XI-569 и XII-568 всички с конкретно отреждане за жилищно строителство, УПИ XIII, XIV, XV и XVI – с отреждане за озеленяване и един УПИ XVII – за общината, с възложители: Димитров, Стоянова, Гонов, Димитрова и Костов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 10.02.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41826  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 03860.38.10 по КККР на с. Бенковски, общ. Добричка, с площ от 4600 кв.м, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за ПСД склад за съхранение на селскостопанска продукция“, с възложител Мурад. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.02.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41484 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 68998.94.916, с площ 4 дка, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, землище село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна на предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди – УПИ III-916 „За производствени и складови дейности“, кв. 77 по регулационния план на село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, с възложител: М. Тинева, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.01.2023г. (публикувано на 27.01.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41647 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива свързан с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) Плана за регулация предвижда изместването на общата регулационна граница на двата имота. След изменението да се образуват два нови имота: УПИ XIV, представляващ част от ПИ с идентиф. 69170.501.631 и УПИ XV, представляващ част от ПИ с идент. 69170.501.631 и ПИ с идент. № 69170.501.608. Без да се изменя градоустройствената зона – Чисто производствена, да се определи конкретно предназначение, както следва: УПИ XIV306 „за ПСД“ и УПИ XV306 „ за ФЕЦ“.Плана за застрояване да се даде с ограничителни линии на застрояване и да предвиди запазва съществуващи сгради с траен градоустройствен режим. Градоустройствени показатели съгласно Наредба № 7 за ПНУТ:Плътност на застрояване – до 80%:Интензивност на застрояване Кинт – до 2.5;Озеленяване-мин.20%.Начин на застрояване – свободно.
  1. Инвестиционен проект за строеж/и:

  „Фотоволтаична електро централа с мощност 495,95кW“; „БКТП 1x630kVA, 20/0,4kV“ и „Кабелна линия 20kV“ находяши се в XV 306 “за ФЕЦ”, ( ПИ с идент. 69170.501.608 и част от ПИ с идент. №69170.501.631), кв.40 по плана на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол.

  Възложител на проекта е “ЧИФЛИКА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.01.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41745 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 18160.110.64, с площ 9.229 дка, урбанизирана неурегулирана територия, с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, землище село Гурково, общ. Балчик, с цел преотреждане на имота в зона „Предимно производствена“, с възложител: „АРГУС-94“ ЕООД, гр. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.01.2023г. (публикувано на 23.01.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41453 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.21.46, с площ 4999 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, във връзка с промяна предназначението на имота „за електроенергийно производство“, с възложител: Богданов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 23.01.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41721 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 72271.104.13, 72271.104.14, 72271.104.15, 72271.104.16, 72271.104.17, 72271.104.18 и 72271.104.19, с обща площ 56013 кв. м, земеделски територии, с НТП „Нива“ по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: “ТЕРВЕЛ СОЛАР ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 16.01.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41807 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04580.532.1, с площ 37049 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: “ДТМВ СОЛАР” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 16.01.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41628 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик“, гр. Балчик, поради установено транслиране спрямо одобрената КК на гр. Балчик, с възложител: Община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 13.01.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41554 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 61741.501.71, 61741.501.335, 61741.501.70, 61741.501.334, с обща площ 3570 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“ по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обединяването им и отреждане „за фотоволтаична централа“, с възложител: “НИРА БУС” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.01.2023 г.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41739 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на изменение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.427, урбанизирана територия, с площ 77435 кв.м, НТП „Депо за индустриални отпадъци“, с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична централа“, с възложител „ЕКО ПРОВЕТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2023 г. (публикувано на 12.01.2022г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41562 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 14667.17.156, земеделска територия, с НТП „пасище“ с площ 717.243 дка, в местност „Калафата“ землище на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота за „Фотоволтаична електроцентрала, с мощност 70 MW“, с възложител: „СМВ ГРУП“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.01.2023г. (публикувано на 10.01.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39574 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПП за захранване с морска вода на УПИ I-25013, кв. 29, по плана на ЗВКО „Самотино“, землище с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с цел изграждане на рибовъдна ферма, пречиствателна станция и обслужващи помещения, открити басейни и навеси за барбекю (на по-късен етап и след съгласуване с компетентния орган – РИОСВ-Варна), с възложител: Е. Иванов, с. Владая, общ. Столична. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.01.2023г. (публикувано на 10.01.2023г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41722 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване е за УПИ I-4 (ПИ 10135.2039.170) и УПИ II-24 (ПИ 10135.2039.171), кв. 4 и образуване на УПИ V-170,171 “за жил. стр“, кв. 4 по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна, с възложител: “БОТАНИК ГАРДЪН” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 06.01.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41720 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27125.17.9, с площ 7000 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива“ по КККР на с. Езерово, община Белослав, с възложители: Д. Иванов и М. Станева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 04.01.2023 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41693 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.24.11, земеделска територия, с площ 4750 кв.м, НТП „Нива“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота за „производствени и складови дейности-автосервиз със складова и офисна част“, с възложители Д. Иванов и М. Маркова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2023 г. (публикувано на 03.01.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41167  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.21.601, земеделска територия, с площ 17016 кв.м, НТП „Нива“, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за електроенергийно производство“, в режим на устройствена зона „Пп“, с възложител Т.  Богданова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2023 г. (публикувано на 03.01.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/41469 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.66, земеделска територия, с площ 19001 кв.м, НТП „Изоставена нива“, с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота за „предимно производствени нужди“ и изграждането на фотоволтаична електроцентрала и изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.106, земеделска територия, с площ 9997 кв.м, НТП „Изоставена нива“, с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота за „предимно производствени нужди“ и изграждането на фотоволтаична електроцентрала и трафопост, с възложител „Б 104“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2023 г. (публикувано на 03.01.2023 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41676  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ ПИ 72271.104.28, 72271.104.29, 72271.104.30, 72271.104.31, 72271.104.32, 72271.104.33, 72271.104.34 по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел, като същите се обединяват в един нов имот и се промени предназначението му от земеделска с НТП „Нива“ в имот за „Фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „ТЕРВЕЛ СОЛАР 2“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 22.12.2022 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41364 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 73393.38.11, с площ от 6640 кв.м, по КККР на с. Тръстиково, общ. Аврен, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 22.12.2022 г.
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), Р