Искане за преценяване на необходимостта от ЕО с осигурен обществен достъп съгласно чл.13, ал.5 от Наредбата за ЕО

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35768  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно План за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) 2021-2027, с възложител: община Белослав Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.05.2021 г.  (публикувано на 11.05.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33170   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.107.411, с площ от 1954 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Лозе“, находящ се в местност „Азман Дере“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: Атанасов.Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35519   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на  ПУП-ПЗ за поземлен имоти с идентификатор 35064.118.42 по КК на гр. Каварна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя, и ПУП-ПП за ПИ 35064.39.87 по КК на гр. Каварна  във връзка с смяна на предназначението на полски път в местен път. Възложител на плана е „Агродес АА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35699 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 12173.100.49, с площ 2,821 дка, земеделска територия по КККР на село Вранино, общ. Каварна, с възложител Петров.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35661 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложители: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. София и Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.04.2021г. (публикувано на 22.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35608   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 24565.502.2196, урбанизирана територия, с площ 16529 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ПАНТЕКС АГРО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2021 г. (публикувано на 22.04.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35588 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно План за интегрирано развитие на Община Провадия /2021-2027 г./, с възложител: община Провадия Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2021 г.  (публикувано на 21.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35108 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхват  поземлен имот с идентификатор 72624.207.14, с площ 4388 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ находящ се в землището на гр. Добрич, за промяна от „Земеделска територия – обработваема заемя нива“ в Устройствена зона за производствено-складови дейности „Пп“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2021 г.  (публикувано на 19.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35595 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Генерал Тошево /2021-2027 г./, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2021 г.  (публикувано на 13.04.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35315 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична регулация през част от ПИ №10135.5203.1, ПИ №10135.5203.4, ПИ №10135.5203.6, ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.91, ПИ №10135.5103.407 по плана на м-ст „Боровец“, гр. Варна, с възложители: „СИДП“ ДП–ШУМЕН и „БЕЛСИМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2021 г.  (публикувано на 13.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35557  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 69763.20.266, с площ 2041 кв.м, земеделска територия, НТП „Нива“, местност „Пясъка“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, за „жилищно строителство“, с възложител Д. Димитрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2021г. (публикувано на 08.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35505   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, с обща площ 6245 кв.м по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и образуването на нов УПИ XXVI „за производствено складова дейност“, с възложител ЕТ „            Митев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2021г. (публикувано на 07.04.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34746 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, за поземлени имоти с идентификатори: 37099.10.604 и 37099.10.605, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, за установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради, с възложител: А. Янев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.04.2021г. (публикувано на 07.04.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35320 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 70175.11.1, 70175.11.9, 70175.11.13, 70175.11.14, 70175.11.24, 70175.11.25 и 70175.11.3, с НТП „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ по плана на гр. Суворово, обл. Варна за промяна и начина на трайно ползване на имотите от „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ в за „Производствена и складова дейност и производство на ВЕИ по фотоволтаичен способ“, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2021г. (публикувано на 02.04.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35438  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.114.141, земеделска територия, с площ 3394 кв.м, НТП „Нива“, местност „Шашкъните“, гр. Провадия, общ. Провадия, с цел промяна начина на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ територия, установяване на устройствена зона „вилна зона“ (Ов) и определяне конкретно отреждане на имота „за вилно строителство и обслужващи дейности“, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2021г. (публикувано на 30.03.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35214 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по отношение на ПИ 70175.181.54, земеделска територия, с площ 2274 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор-Ирджа“, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за производствени и складови дейности“ и въвеждане на показатели за застрояване, с възложител „ТЕХНОМАТ“ ДЗЗД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2021г. (публикувано на 30.03.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35447    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Суворово /2021-2027 г./, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2021 г.  (публикувано на 26.03.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34906   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ 03174.52.527, земеделска територия, с площ 3278 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение – „земеделска“ и НТП – „изоставена орана земя“ в територия с трайно предназначение – „урбанизирана“ и НТП – за „предимно производствена зона“ (Пп), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с възложител ЗКПУ „Безводица“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021г. (публикувано на 15.03.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35343 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 21912.110.140, земеделска територия, с площ 2690 кв.м, НТП „Пасище“, гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане на имота за „производствено складови дейности“ и образуването на четири нови УПИ : УПИ II-140- с площ 1190 кв.м, УПИ III-140- с площ 500 кв.м, УПИ IV-140- с площ 500 кв.м, УПИ V-140- с площ 500 кв.м, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021г. (публикувано на 15.03.2021г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35101 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.8.7, земеделска територия, с площ 1162 кв.м, НТП „Нива“, местност „Комлука“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител Диза. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2021г. (публикувано на 10.03.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34677   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 05311.4.1, земеделска територия, с площ 1440 кв.м, с НТП „Неизползвана нива (угар, орница)“, по КККР на с. Болярци, общ.Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота, установяване на застроителен режим и обособяването на нов УПИ I “за жилищно строителство“, с възложител П.Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.03.2021г. (публикувано на 02.03.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35168 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: 58445.140.32, по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел урегулиране на имота, при условията на чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията, отреждането му „За работилница за изработка на метални изделия“ и установяване на застроителен режим на устрайствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител: В. Вичев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.02.2021г. (публикувано на 25.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35226  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ №72624.906.385 и ПИ 72624.609.382, земеделска територия, с обща площ 1007 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел отреждането им съответно за „автодиагностичен пункт“ и „търговия и услуги“ , с възложител Община Добрич.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.02.2021г. (публикувано на 23.02.2021г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35202 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на План за интегрирано развитие на Община Ветрино, за периода 2021-2027г., който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината, с възложител: Община Ветрино. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.02.2021г. (публикувано на 23.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35107    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол /2021-2027 г./, с възложител Община Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.02.2021 г.  (публикувано на 17.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34747    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхватa на поземлен имот (ПИ) №36 в кадастрален район 304, с площ 1781 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по плана на новообразуваните имоти за местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, с възложител: Н. Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2021 г.  (публикувано на 15.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34780    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. „Река Девня“, гр. Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.02.2021 г.  (публикувано на 10.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34779    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на кв. „Химик“, град Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.02.2021 г.  (публикувано на 10.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34796   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на  ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатор 10135.4501.2399, 813, 1491, 9585 и 9586 по КК на гр. Варна, в кв. 63 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше“, гр. Варна, одобрен с Решение № 1357-4 от Протокол № 28/12.02.2014 г. на Общински съвет Варна. Възложител на плана е „Метан Груп“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.02.2021 г.  (публикувано на 08.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34502 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изменение на Общия устройствен план на Община Добричка и за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 06104.25.5, с площ 4.050 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, в землището на с. Бранище, общ. Добричка с цел промяна на предназначението на същия имот на от земеделска територия – нива в за ПСД – изграждане на обект за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с възложители: Община Добричка и ЕТ „АЛТЕОС-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.02.2021г. (публикувано на 02.02.2021 г.).
 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34751 до искане за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово в обхват  ПИ №02662.6.19, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – нива, площ 138 432 кв. м, стар номер 00601, №02662.6.87, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 49 986 кв. м, стар номер 006087, №02662.6.88, вид територия –  земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 97 782 кв. м, стар номер 006088, обща площ 286 200 кв. м, землище с. Баново,  община Суворово, област Варна, възложител: Община Суворово. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.01.2021 г.  (публикувано на 20.01.2021 г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34755    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-68 /ПИ 07598.373.6/, кв. 373 по плана на ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, с възложител: „ЕВРОФУУД 2011“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.01.2021 г.  (публикувано на 19.01.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/eo/#/reg/4/34762 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно План за интегрирано развитие на Община Балчик /2021-2027 г./, с възложител: община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2021 г.  (публикувано на 15.01.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/eo/#/reg/4/33618  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“в кв. 17 на ЦГЧ)  и допускането за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, гр. Добрич, с възложители: община Добрич и „Им Ком“ АД Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2021 г.  (публикувано на 15.01.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34798  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно разработването на  програма за управление на отпадъците  на община Генерал Тошево за периода 2021-2026 г. Информацията е предоставена за обществен достъп.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.01.2021 г.  (публикувано на 04.01.2021 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34506  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на ПУП-ПЗ за  изграждане на склад за карбамид, НПК торове и селскостопанска продукция в ПИ № 37808.154.67, стопански двор в з-щето на с. Козлодуйци, общ. Добричка и конкретно отреждане на имота за ПСД за складиране на селскостопанска продукция и торове, с възложител на плана „Агроферт“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.01.2021 г.  (публикувано на 04.01.2021 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32384 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно ЧИ на ОУПО с обхват УПИ Х „за ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, в гр. Добрич, с възложители:  кмета на Община град Добрич и „ТРЪСТ“ ЕООД, гр. Добрич.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.12.2020г. (публикувано на 30.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34618    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-47 /ПИ 03811.39.47/, кв. 39 по плана на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: Наумова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.12.2020 г.  (публикувано на 23.12.2020 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34765 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/“ с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с възложител „ИНТЕРНЕШЕНЪЛ СПОРТ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.12.2020г. (публикувано на 23.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34717  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 03811.17.29, земеделска територия, с площ 1960 кв.м, НТП „Нива“, местност „До село“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложители Н. Милкова, Н. Геновска, С. Минков, М. Минков и К. Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.12.2020г. (публикувано на 16.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34613  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 40097.29.56, урбанизирана територия, с площ 5648 кв.м, НТП „За стопански двор“ по КККР на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, с цел отреждане на имота за „ПСД-навес за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, с възложител ЕТ „РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.12.2020г. (публикувано на 11.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34028    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти (УПИ): IX-493, X-493, XI-494 и XII-494, кв. 59, за образуване на УПИ XVIII-493,494 от регулационния план на с. Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл. Варна, с възложител: Михайлов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  (публикувано на 11.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34034 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.762, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с цел промяна предназначението на имот – нива с площ от 4.279 дка, в територия за „Производствено-складова дейност“, с възложител: „ЕКСКЛУЗИВ ИНВЕСТМЪНД“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.12.2020г. (публикувано на 09.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34461 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на   ПУП-ПП за „тръбопровод за пречистени води от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, общ. Добрич свързан със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река“, с възложител община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.12.2020 г.  (публикувано на 08.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34159 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, обл. Варна, както и изменение на улична регулация, с възложител ОБЩИНА ДЕВНЯ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2020г. (публикувано на 08.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33183  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-58,59 „ЦНСТ“ и УПИ III-59 „психодиспансер“ в кв. 8 и УПИ VII-80,81 за „обществено обслужване“, УПИ VIII-81, за „обществено обслужване“, УПИ IX-81 за „защитено жилище“, кв.9  и изменение на уличната регулация с ОТ 233, ОТ 234, ОТ 235 по КККР на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, с възложител Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2020г. (публикувано на 04.12.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34548    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XIV-29008 и УПИ XIII-29020, кв.2, масив 29 по плана за земеразделяне на землище кв. Виница, гр. Варна, с възложител: Сотиров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2020 г.  (публикувано на 03.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34590 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.58.36, с площ 2.558 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Стожер, общ. Добричка, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност“ – изграждане на цех за винопроизводство, винарна и складова база, с възложител: „М-АГРО“ ЕООД, село Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.11.2020г. (публикувано на 23.11.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33682 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73393.15.901, по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 73393.15.901, с площ 97.541 дка, с НТП „Рибарник“, местност „Бозалъка“ по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна в „Предимно производствена зона“ с възложител: „БГ ЛЕНД КО“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.11.2020г. (публикувано на 16.11.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34236 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58503.115.1, с площ 2.105 дка, с НТП „нива“, местност „Шашкъните“ по КККР на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на замеделска територия на от „нива“ в терен „За авторемонтна работилница и обществено обслужване – заведение за обслужване на клиенти на работилницата“, с възложител: С. Османова, гр. Провадия.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.11.2020г. (публикувано на 13.11.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32102 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.40.22, с площ 3.015 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на с. Победа, общ. Добричка, с цел промяна отреждането на имота за производствена и складова дейност (ПСД) – изграждане на жилищна сграда и склад за складиране на селскостопанска техника и продукция, с възложител А. Маринова, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.10.2020г. (публикувано на 22.10.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34079 до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за Проект за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добричка и допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06104.30.75 с НТП „нива“ в з-щето на с. Бранище, общ. Добричка  за ПСД – за съхранение на селскостопанса продукция и инвентар, с възложители: община Добричка и „Агро Баланс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.10.2020 г.  (публикувано на 16.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33835 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за именение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III-195, 200 от кв. 13 по плана на КК „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с цел създаване на двадесет и осем нови УПИ със занижени показатели за строителство на еднофамилни сгради, с възложител „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2020г. (публикувано на 09.10.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33979  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.429, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ, с възложител Димитров.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.10.2020г. (публикувано на 01.10.2020г.).

 • На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30960  до уведомление за ПУП-ПРЗ на С.О. „Боровец-север“, район Аспарухово, град Варна, площ 204,5 ха, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2020г.  (публикувано на 23.09.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32818    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 32467.69.19, земеделска територия, с площ 18985 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел отреждане на имота за производствена и складова дейност и разширение за съществуваща зърнобаза, с възложител ЕТ „ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ-ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.09.2020 г.  (публикувано на 11.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33256  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 27125.17.61, с площ 7.386 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна,   с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на имота “за ПСД-пакетиране и складиране на строителни материали“, с възложители Димитров и Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.09.2020г. (публикувано на 03.09.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33736  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на  ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 03811.38.24 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона „Жм“ Възложител на проекта е: Вълчев. Информацията е предоставена за обществен достъп.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2020 г.  (публикувано на 28.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33734  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03811.37.12 с площ от  4979 кв.м.  мест. „Гюмню Гьолджук “, с. Бенковски, общ. Аврен   с цел изграждане  на две  жилищни сгради  с  5 броя  обитатели  без басейн.  Възложители на проекта са: Бабанов, Велчева, Арабаджиев, Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2020 г.  (публикувано на 28.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33711    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 32278.37.385, 32278.37.386, 32278.37.387, 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител: НИС-1ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2020 г.  (публикувано на 14.08.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33376    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.19, с площ 5403 кв.м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, във връзка с инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на база за складиране и продажба на техника, инвентар и други промишлени стоки“ в същия имот, с възложител: „АГРИВ-И“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.08.2020 г.  (публикувано на 12.08.2020 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33370 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.08.2020г. (публикувано на 11.08.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33713    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) №044001 по КВС на з-ще гр. Игнатиево /идентичен с ПИ с идентификатор 32278.44.1 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково/, с възложители: „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ-КАНОТРАНС“ ООД и „СТРОЙ ТРАНС ВАРНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.08.2020 г.  (публикувано на 04.08.2020 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33561    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII и XIV, кв. 39 по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, с цел изменение на Устройствената зона в „Пп“ – Предимно производствена, с възложител: „ИНОВА ИНВЕСТ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2020 г.  (публикувано на 30.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33601   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 70220.32.29, площ от 12901 кв.м, и  НТП “за складова база“ по КККР на с. Царевци, общ. Аврен, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, с възложител „Калоян Комерс 2015“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.07.2020 г.  (публикувано на 23.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33545 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.14.183 и ПИ 83404.14.184 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна за обособяване на УПИ I-183,184 „за курортно строителство“, кв. 14, с площ 1600 кв.м, с възложител В. Костадинов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2020г. (публикувано на 13.07.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/eo/#/reg/4/33547   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно Проект за частично изменение на ОУП и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II -257 и УПИ III-260 кв. 24 на ЦГЧ, за образуване от същите УПИ на нов жилищен УПИ, с ограничителни линии 3,0 м. от улично регулационната линия и нормативно определените разстояния до вътрешните регулационни линии, с ново свързано с УПИ IV-261 застрояване на 3 и 4 ет. Възложител на проекта е СД „ВЪЗХОД – АРНЬО – АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33140 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 72624.301.21, нива, с площ 5.403 дка, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия за ПСД и търговия – за изграждане на нова складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: г-жа Зив, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.06.2020г. (публикувано на 25.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33025 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 72624.301.20, нива, с площ 5.404 дка, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия за „ПСД и търговия“ – за изграждане на складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: „ГАМИ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.06.2020г. (публикувано на 25.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33242   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 68998.97.592, площ от 2194 кв.м, и  НТП “овощна градина“ по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, с възложител на плана Д. Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2020 г.  (публикувано на 22.06.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32884 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.497.76 и за изработване на проект на ПУП-ПЗ за същия ПИ 72624.497.76, земеделска територия, с НТП „Нива“ с площ 9.999 дка, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението му от „Земеделска“ в „Устройствена зона за производствено складови дейности“, с възложители: насл. на Ж. Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.06.2020г. (публикувано на 19.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33385 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Аксаково, с цел промяна отреждането на имота от за „жилищно строителство“ в устройствена зона за „Безвредни производствени и складови дейности“, с възложител Барудова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.06.2020г. (публикувано на 18.06.2020г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33217 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за ЧИ на ОУПО гр. Добрич за УПИ 72624.607.1119 и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 72624.607.1119, в гр. Добрич, с възложители: С. Попова, З. Харалампиева, В. Харалампиев, К. Петрова, К. Стефанова, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.06.2020г. (публикувано на 18.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33275 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10135.2569.314, с площ 13556 кв.м, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, с цел промяна отреждането на имота за „жилищни сгради“, с възложител: „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.06.2020г. (публикувано на 15.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33374 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждане „За производствени и складови дейности“, с възложител: „АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.06.2020г. (публикувано на 09.06.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33163 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване Проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Добрич с обхват ПИ 72624.902.145 по КККР на гр. Добрич и на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.902.145, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, обл. Добрич, земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 924 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „жилищно строителство“, с възложител Ат. Атанасова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.05.2020г. (публикувано на 26.05.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33018 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 72624.603.361, с площ 5.647 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност“, с възложител: „ДОВЕРИЕ – ЛТ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.05.2020г. (публикувано на 07.05.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33015 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 72624.603.366, с площ 10.880 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност“, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Добрич.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.05.2020г. (публикувано на 07.05.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32927 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 36868.201.409, 36868.201.408, 36868.201.514 и 36868.201.114, всички в урбанизирана територия, по плана на с. Кипра, общ. Девня, с цел обединяване на трите ПИ 36868.201.409, ПИ 36868.201.408 и 36868.201.514, в един УПИ „За обществено обслужване“, и ПИ 36868.201.114 от „За обект комплекс за образование“ в УПИ  „За научен център“, с възложители: Община Девня и Е. Димитров, с. Кипра, общ. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.05.2020г. (публикувано на 30.04.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31289 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39493.34.155, с площ 1229 кв.м, земеделска територия, с НТП „друг вид ПИ без определено стопанско предназначение“ и за 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 39493.34.93, с площ 276 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Дворно място“ по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, за промяна на предназначението на същите с цел урегулиране за жилищно строителство – изграждане на еднофамилна сграда – къща, с възложител г-жа Миладинова-Дачева, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г. (публикувано на 27.04.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33019    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II, III, IV, кв.50, по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: К. Янакиев и П. Станева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2020 г.  (публикувано на 22.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32987    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в съставни части: ПУП-ПРЗ за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол; Инвестиционен проект за строеж „Зърнобаза-складове за насипно зърно и силозно стопанство“, с възложител: „КРИС-61“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2020 г.  (публикувано на 21.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32804    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.17.26, с площ от 1948 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“,  находящ се в местност „До село“, землище на с. Бенковски, общ. Аврен, с цел изграждане на две жилищни сгради, с възложител: К. Михалева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2020 г.  (публикувано на 13.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32981  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ I-53, с площ 3247 кв.м, земеделска територия, НТП „пасище“ и УПИ II-952, урбанизирана територия, НТП търговски обект, комплекс, с площ 3000кв.м, с цел отреждането им за УПИ I-53 „за промишлена, производствена, складова и търговска дейност“ и за УПИ II-952 „за бензиностанция, газостанция, кафе-бар, автосервиз“, кв. 141 по регулационния план на гр. Дългопол, общ. Дългопол, като вътрешно регулационните линии да се поставят в съответствие с границите на имотите по КК, с възложители на плана Н. НЕДЕЛЧЕВ и „АКЕРА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.04.2020 г.  (публикувано на 02.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32624  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III в кв. 106 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, с цел обединяване  на двата имота и конкретно отреждане за „складова база и адм. битова дейност“, с възложител на плана ЕТ „АРЕТ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2020 г.  (публикувано на 31.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32821 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на КПИИ, включващ: проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 21912.10.143, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 27.828 дка, местност „Стопански двор“ по кадастралната карта на гр. Долни чифлик, с цел отреждане на имота за „Предимно производствена зона /Пп/“ и инвестиционен проект за „Изграждане на сграда (цех) и монтаж на съоръжение за обработване на зеленчуци (моркови)“ в ПИ с идентификатор 21912.10.143, местност „Стопански двор“ по КК на гр. Долни чифлик, с възложител: „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ БС“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2020г. (публикувано на 30.03.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32693    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 35064.17.62, с площ 13302 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 3, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич с възложител: Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.03.2020 г.  (публикувано на 27.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32559 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.21.18, местност „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 8183 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „складова дейност“, с възложител „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2020г. (публикувано на 19.03.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32803    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2, VI-2, VII-2, VIII-2, IX-2, X-2, XI-3, XII-3, XIII-3, XIV-3 в кв. 62 за УПИ I тр.п., II-4, III-4, IV-4, V-5, VI-5, VII-5, VIII-5, IX-4 в кв. 63 за УПИ III-80, IV-80, V-80, VI-80, VII-80, VIII-80, IX-80, X-80 в кв. 64 и улична регулация от о.т. 236, 237, 238 до о.т. 248 и от о.т. 235, 239 до о.т. 244, от о.т. 242 до о.т. 245, от о.т. 26 същ., 246, 247, 248 до о.т. 249 ­­/ПИ 72709.53.2, 72709.53.3, 72709.53.4, 72709.53.5,  72709.53.80/ в новоурбанизирана територия с. Тополи, община Варна, местност „Арпалъка“, с възложители: Неделчев, Панайотов, както и малолетните собственици Панайотов и Панайотов, чрез законен представител Неделчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2020 г.  (публикувано на 11.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32697    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител „Илтекс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020 г.  (публикувано на 05.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32661 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68028.182.261, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“ с площ 3.579 дка, местност „До селото“ по плана на с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението от „земеделска земя“ в „за неземеделски нужди“, с възложител: „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020г. (публикувано на 05.03.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32684    до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 43997.144.143, с.Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, с площ 8776 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „производствено-складова дейност“, с възложител ”ТРИОАГРО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020г. (публикувано на 05.03.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32286 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 32278.89.71, с площ 2808 кв.м, местност „Саячала“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел отреждане на имота „За складова и логистична дейност, бензиностанция и газостанция“, с възложител: „КРИС ОЙЛ ТРАНС“ ЕООД, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.03.2020г. (публикувано на 04.03.2020г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32712 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.28.7, с площ 4788 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За хранително-вкусовата промишленост“, местност „Мъзгите“ по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна отреждането на имота от „Цех за преработка на риба“ в за „Складова дейност“, с възложител: „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2020г. (публикувано на 20.02.2020г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32555    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 KV-„Тервел“, преминаващ  през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич“, с възложител: „ЕВРОПА 2000“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.02.2020 г.  (публикувано на 05.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32124 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 00084.1.1104 по КККР на с.Аврен, местност „Бялата пръст“, общ. Аврен, обл.Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим – изграждане на складова база за селскостопанска продукция и казан за ракия, с възложител „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.02.2020г. (публикувано на 05.02.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32551   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрич,  с цел отреждането на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза“, с възложител „АГРО 2000“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2020г. (публикувано на 04.02.2020г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31764 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 37068.33.5, с площ 1900 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айкър дере“, землище с. Китка, общ. Аврен, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим – за складово-производствена дейност, с възложител: „ЕЙЧ ТИ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2020г. (публикувано на 03.02.2020г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32399   до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ/“ за ПИ 20482.33.78,  м. Каровча, гр. Девня , общ. Девня, област Варна, с НТП  „Нива“, с площ 3006 кв.м. , земеделска територия, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „Промишлена и складова дейност“, с възложител „ЕСКАНА ИНВЕСТ 96“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.01.2020г. (публикувано на 24.01.2020г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32539  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на  ПУП-ПЗ с цел    промяна в  начина на трайно ползване на ПИ  с идентификатор 03811.40.518, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, за вилно застрояване,  с възложител: НИКОЛОВАИнформацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.01.2020 г.  (публикувано на 14.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/26877 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 72709.53.92 по КККР на село Тополи, общ. Варна, с цел отреждане на имота „За градински център“, с възложител Диков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.01.2020 г. (публикувано на 13.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32409   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-9569, “за озеленяване”, кв.17 по ПУП-ПРЗ на Западна промишлена зона, за обособяване на два нови урегулирани имота УПИ XII-717 и УПИ XIII-920, “за производствена и складова дейност” и улична регулация от о.т.4080 до о.т.4081 по плана на Западна промишлена зона, район “Владислав Варненчик“, община Варна. Възложители  на проекта са: Т.  Брадова, И. Ангелова   , Д.  Николова, Т. Бакърджиева, Т. Николова, Д. Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.01.2020 г.  (публикувано на 08.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31258    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител Сдружение „Трошеви ниви – Кюклюк“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2019 г.  (публикувано на 18.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31983 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 27125.20.5 по КККР на с. Езерово, общ. Белослов във връзка с промяна в  начина на трайно ползване от “нива“  в за „изграждане на промишлени  сгради за преработка и съхранение на селскостопанска  продукция – зърнобаза“. Възложител на проекта е ВАСИЛЕВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.10.2019 г.  (публикувано на 18.10.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32253  до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) № 20482.146.682; 20482.146.685 и УПИ 684, 683, в които влизат ПИ 20482.146.708 и 20482.146.709, по КККР на гр.Девня,  с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел отреждане на имотите за промишлена и складова дейност, с възложители „ИЗИ ТРАНС“ ООД, „ВКУС 2“ ООД и Г. Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.12.2019г. (публикувано на 13.12.2019г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32367  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за  Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12406.31.25, по КК на с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, за изграждане на „За приют за безстопанствени кучета и др. обслужващи сгради, с възложител община Аксаково. Възложител на проекта е община Аксаково

  Информацията е предоставена за обществен достъп.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2019 г.  (публикувано на 10.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32123 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПП на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения с обща дължина на трасето 33 км засягащи ПИ (само местни пътища) в неурбанизираните територии на общини: Дългопол, Провадия, Аврен и Долни чифлик, с трасета, за:Община Дългопол, с дължина 9376 м.1.1 гр. Дъгопол – с. Рояк;1.2 с. Рояк – граница с Общ. Провадия, землище с. Чайка;1.3 граница с Общ. Провадия, землище с. Чайка – с. Величково.Община Провадия, с дължина 7817 м.2.1. граница с Община Дългопол, землище с. Рояк – до с.Чайка;2.2. граница с Община Дългопол, землище с. Величково – до с.Чайка;2.3. от с.Чайка до с. Бозвелийско.Община Долни Чифлик, с дължина 10343 м.3.1 с. Гроздьово – граница с Община Аврен, землище с. Дъбравино;3.2 граница с Община Аврен, землище с. Дъбравино – до с. Венелин.Община Аврен, с дължина 5465 м.4.1. граница с Община Долни Чифлик, землище с. Гроздьово – до с. Дъбравино;4.2 от с. Дъбравино – до граница с Община Долни Чифлик, землище с. Венелин, с възложител „ВАРНА ЛАН“ ООД, гр. Варна.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2019г. (публикувано на 10.12.2019г.).
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32118    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 30627.166.40, с площ 2796 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, , с възложители: Димова и Илиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2019 г.  (публикувано на 02.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32125 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11702.50.8 (номер по предходен план: 050008), с площ 2471 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мешелика“ по плана на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на същия на три ПИ: ПИ 11702.50.31 (с площ 691 кв.м), ПИ 11702.50.32 (с площ 680 кв.м) и ПИ 11702.50.33 (с площ 1099 кв.м) и промяна предназначението на същите с отреждане за ПСД – за складова дейнот, с възложител „ЕКО ПАРК ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.12.2019г. (публикувано на 29.11.2019г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32137  до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за Изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 03719.202.50 с НТП „нива“,  м-ст „Манастира“ по КККР на гр. Белослов, във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с НТП „зем. земя – нива“ за „Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция“. Възложител на проекта е „Кристера – Агро“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.11.2019 г.  (публикувано на 25.11.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32119 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 20482.124.704, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Девня, общ. Девня, във връзка с отреждането на имота „за складова база“, с възложител „ЕКОСЕЙФ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.11.2019 г.  (публикувано на 19.11.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32061    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14653.210.2, с площ 3857 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за стопански двор“, идентичен с ПИ: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 (с начин на трайно ползване “за животновъдна ферма“) и 14653.210.454 (с начин на трайно ползване „за местен път“) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“, с възложител „АЙС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.11.2019 г.  (публикувано на 14.11.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31489 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 53093.24.21, с площ 3093 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Български ниви“ по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на същия – определяне режима на устройство, начина и характера на застрояване (изграждане на склад за селскостопанска техника), с възложител: „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, гр. Сливен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2019г. (публикувано на 12.11.2019г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32158 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10135.2115.16, 10135.2115.15 и 10135.2115.14, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ с обща площ от 13.813 дка, местност „Канара йолу“ по КК на гр. Варна за жилищно строителство, с възложители: „КОНТАКТ-ФТ“ ЕООД, Р. Христова, С. Инджов, Т. Инджова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.11.2019г. (публикувано на 08.11.2019г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31701 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.509.143 (номер по предходен план: 509023), с площ 6.715 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението на имота за „Разширение на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника (изграждане на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника)“, с възложител: „ЗЛАТЕКС“ ООД, гр. Ст. Загора. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2019г. (публикувано на 25.10.2019г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31947   до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за Изработване на проект за изменение на действащият  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)  в обхвата на ПИ с идентификатор 44519.42.739 по КК на с. Любен Каравелово Възложител на плана е „Ред Хот България“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.10.2019 г.  (публикувано на 15.10.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31646    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ВАРНА ЛАН“ ООД на територията на Община Дългопол, с възложител „ВАРНА ЛАН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.09.2019 г.  (публикувано на 27.09.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31408  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Строителство на нов жилищен комплекс”, в УПИ VIII-41,42,43,45 /ПИ 10135.5061.74/ и трафопост за захранване на коомплекса в УПИ IX-41 /ПИ 10135.5061.75/, кв. 4, район Аспарухово, землище кв. Галата (Зеленика), гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „НЯМУНО БАНГА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.09.2019 г.  (публикувано на 16.09.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31357    до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72709.12.1, с площ 3799 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване: “Нива“, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с цел отреждането му „за търговска и складова дейност“, с възложител: Мутлу. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2019 г.  (публикувано на 28.08.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31229 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27125.36.6 (номер по предходен план: 036006), нива с площ 1.069 дка, местност „Пътека тала“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна с цел промяна предназначението на земеделска територия на от нива с площ 1.069 дка в урбанизирана територия за неземеделски нужди – за „Складови дейности, офиси и жилищно строителство – изграждане на една жилищна сграда и два бр. гаражи“, с възложител: г-н Христов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.07.2019г.  (публикувано на 19.07.2019г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29808   до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) за  „Разширение на гробищен парк в село Въглен, община Аксаково“, с възложител община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.07.2019 г.  (публикувано на 18.07.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29819 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „Изграждане на нов гробищен парк в село Кичево, общ. Аксаково“, в поземлен имот с идентификатор № 37099.17.27, с площ 6 001 кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, общ. Аксаково, с възложител: Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.07.2019 г.  (публикувано на 18.07.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30954    до информацията  от  постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ №№ 10135.5502.622,  10135.5502.640, 10135.5502.622 с НТП „за ремонт и подържане на транспортни средства“, район “Аспарухово“, гр.Варна. Възложител на проекта е „Крес Инвест“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2019 г.  (публикувано на 11.07.2019 г.)

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31080 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) 27125.38.15, с площ 7728 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно позване: „За стопански двор“, по КККР на с.Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, във връзка със смяна предназначението от „Стопански двор“ за „Складово-промишлена дейност“, с възложител „САНРАЙС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2019 г.  (публикувано на 08.07.2019 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29817 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 58445.61.256, с площ 2005 кв. м,  земеделска територия с НТП „Пасище“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕПОНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2019 г.  (публикувано на 08.07.2019 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31131 до информацията съгласно Приложение № 4 от същата наредба за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 10135.2565.101, с площ 18.864 дка, местност „Ботаническа градина“, район „Приморски“ в гр. Варна, с възложители: г-жи Апостолови, г-жа Тодорова, г-жа Стоянова и г-н Симеонов, гр. Варна Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2019г.  (публикувано на 08.07.2019г.).

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29891   до информацията  по постъпило   искане по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО: за частично изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.497.20, з-ще на гр. Добрич в устройствена зона за производствено-складови дейности  и проект за ПУП-ПЗ, с възложител: „Балджиеви 91“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп.

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/28969   до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО  за инвестиционно предложение (ИП): за частично изменение на ОУП и проект за ПУП-ПЗ за „жилищно строителство“ в ПИ 72624.123.77, местност „Двор край село“, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител Дженкова.  Информацията е предоставена за обществен достъп .

 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31039 до информацията съгласно приложение № 4 от Наредбата за ЕО за предложения план/програма: проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.658, с площ 1907 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – овощна градина, местност „Кантона“, с. Близнаци, общ. Аврен, област Варна, с възложител: Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2019 г.  (публикувано на 20.06.2019 г.)
 • На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредба за ЕО:

На основание  чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29890    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

– Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32490.67.28 по КК на с. Изворско, общ. Аксаково;

– Инвестиционен проект за обект „Склад за селскостопански инвентар“. Възложител на проекта е „Алвас Грейн“ ЕООД.

Информацията е предоставена за обществен достъп.