Издадени решения по оценка на въздействието върху околната среда

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 4/2024 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  4-4/2024 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 броя вятърни генератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори №№ 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство” и съпътстваща инфраструктура, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

Решение по ОВОС  №  ВА  4-4/2024 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал. 12 и ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, и получени становища на РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция „Черноморски район – Варна”, и др.,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение свързано с „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 броя вятърни генератори”, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори №№ 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство” и съпътстваща инфраструктура, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич,

Възложител: „Вятърен Парк Добруджа 3″ ЕООД, ЕИК 175363194

 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 07.06.2024г.

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 3/2024 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  3-4/2024 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти с идентификатори: 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, и съпътстваща инфраструктура, землище село Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

Решение по ОВОС  №  ВА  3-4/2024 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 12 и ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата по ОС) и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Добрич, (изх. № 10-34/1 /20.04.2023г.) и Басейнова дирекция „Черноморски район” (с изх. № 26-00-5778/А8/14.09.2023г.),

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, и съпътстваща инфраструктура, землище село Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич.

Възложител: “ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД, ЕИК 175363222, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район “Приморски”, бул. “Княз Борис I”, № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8.

 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 07.06.2024г.

Решение по ОВОС  №  ВА  2-3/2024 г.

На основание чл. 99, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 93, ал. 9, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, an. 12 и ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, и получени становища на РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция „Черноморски район – Варна”, Решение 2086 от 14.10.2015г. на Варненският административен съд и др.,

ОДОБРЯВАМ

oсъществяването на инвестиционно предложение свързано с изграждане на “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно, общ. Каварна и с. Нейково, общ. Каварна

Възложител: “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, ЕИК 203068040

 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 03.06.2024г.

Решение по ОВОС  №  ВА  1- 2/2024 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС), получени становища на РЗИ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Заповед № РД-9Д-321 от 02.12.2021 г. на Министерство на културата (ДВ бр. 25/2022 г.)

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна

Възложител: „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД

 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 23.04.2024г.

Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2023 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и 3, чл. 99а и чл. 996 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата по ОС), и получени становища на: Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Варна, (изх. № 10-382/1/02.12.2022г.), Басейнова дирекция „Черноморски район” (с изх. № 05-09-492/А11/29.11.2022г.), Изпълнителна агенция по околна среда (с изх. № УК-747/06.03.2023г. по чл. 996 от ЗООС и с изх. № КР-1487/11.05.2023г. по чл. 99а от същия закон), Регионална дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението” – Варна (с per. № 83300-2034/06.12.2022г.),

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за „Преустройство на цех „Натриев триполифосфат (НТФ)” за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи – гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат и течни комбинирани торове, и разширение на складово стопанство за фосфорна киселина” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 20482.505.516, 20482.505.461 и 20482.505.454, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна.

Възложител: „АГРОПОЛИХИМ” АД

 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 08.09.2023г.


На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и 3, чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 03.08.2020г.), че на 03.08.2020 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2020 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат и монтаж на оборудване за сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка “ЕО ТОР”, землище на град Девня, община Девня, област Варна
 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 94, ал. 2 и  чл. 99 ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 14.11.2019), че на 14.11.2019 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2019 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение “Разработване по открит способ на находище за подземни богатства “Дервент” участък Юг, за добив на кварцов пясък в землищата на с. Дъбравино и с. Юнак, община Аврен, област Варна
 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 94, ал. 2 и  чл. 99 ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 28.08.2019), че на 28.02.2019 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2019 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение “Инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 200 хил./т год.” гр. Девня
 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 94, ал. 2 и  чл. 99 ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 04.02.2019), че на 04.02.2019 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2019 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на жилищно строителство, състоящо се от 140 къщи”
 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 18.01.2019), че на 17.01.2019 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2019 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение “Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ”, гр. Варна, община Варна, област Варна
 • Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 28.12.2018), че на 28.12.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 3/2018 г.  за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  –  9/2018 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Езерово” в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) землище на село Езерово, община Белослав, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 19.12.2018), че на 19.12.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  9/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Езерово” в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) землище на село Езерово, община Белослав, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 19.12.2018), че на 19.12.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  8/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване на кариера “Тервел-Бонево” за добив на варовик”  в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 17.09.2018), че на 17.09.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 2/2018 г.  за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  –  7/2018 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“  в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 05.09.2018), че на 05.09.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  7/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“  в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 10.08.2018), че на 10.08.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  6/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за рециклиране на метали и техните съединения от отпадъци и инсталация за третиране на излязло от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)  в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 27.04.2018), че на 27.04.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  5/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Възстановяване дейността на съществуващ свинекомплекс“ в землището на село Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 06.03.2018), че на 06.03.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Разширение и достигане на пълния капацитет на свинекомплекс “Козлодуйци” в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 22.02.2018), че на 22.02.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен парк” в землището на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 28.02.2018), че на 27.02.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 1/2018 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2018 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари” в землището на гр. Белослав

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 22.02.2018), че на 22.02.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2018 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари” в землището на гр. Белослав

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 01.02.2018), че на 01.02.2018 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2018 г. за “неодобряване” осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище “Спасово”, с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 09.11.2017), че на 09.11.2017 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2017 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение Кариера за добив на скално-облицовъчни материали от находище Коларци в землището на с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава (публикува на 15.06.2017), че на 14.06.2017 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2017 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък” в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 20.02.2017 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2017 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на “Ваканционно селище “Момчил Голф” и голф игрище” в поземлени имоти 02508.10.639, 02508.10.634 и 02508.10.636, вилна зона “Момчил”, землище на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 28.12.2015 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2015 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Интермодален терминал Варна” на територията на гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 26.06.2015 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2015 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 250 т/час на производствената площадка на «Девен» АД, в поземлен имот № 20482.505.23, гр. Девня

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 09.04.2015 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2015 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на комплекс – исторически парк” в имот с номер 000179; имот с номер 000138; имот с номер 000132, местност „Кашлата”, в землището на село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка  №  ВА  –  1/2015

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.12.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  6/2014 г. за “неодобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Инсталация за обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци с получаване на необработени метали чрез металургични, химични и електролитни процеси” в гр. Девня /на промишлената площадка на “Агрополихим”/

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 18.12.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  5/2014 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище-Логистичен център Варна” гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.12.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 2/2014 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  –  5/2014 г.   за“одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище-Логистичен център Варна” гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 18.12.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  7/2014 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Разработване на кариери „Горен Близнак” и “Горен Близнак 2” за добив на подземни богатства – строителен материал (пясък)”, разположени в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 14.11.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2014 г. за “не одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „изграждане на 19 броя вятърни генератори (ВГ) за производство на ел. енергия, с обща номинална мощност 57 MW, в следните поземлени имоти: №№11003.9.170, 11003.15.146, 11003.15.150, 11003.19.183,  11003.19.181, 11003.15.153, 11003.25.162 и 11003.24.191 в землището на с. Видно и №№ 51408.22.157, 51408.23.144, 51408.23.146,  51408.23.153, 51408.25.138, 51408.26.159, 51408.26.157, 51408.22.170, 51408.22.172, 51408.25.151, 51408.25.152 в землището на с. Нейково,  общ. Каварна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 14.11.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2014 г. за “не одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Ветроенергиен парк “Лозенец”, състоящ се от 20 ветрогенератора с обща мощност до 60 MW, в землищата на селата Лозенец, Загорци, Земенци, Бистрец, Крушари и Северци, община Крушари, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 02.10.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  1/2014 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Разработване на кариера „Венелин” с цел добив на подземни богатства – строителен материал (пясък)”, разположена в землището на с. Венелин, общ. Долни чифлик, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 02.10.2014 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  2/2014 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Реконструкция на десет броя съществуващи, но неизползвани работни помещения на територията на свинекомплекса, модернизация на производствения процес, за интензивно отглеждане на свине-майки и подрастващи прасета” и “Изграждане на отделение за производство на хранителни добавки и сушилня към съществуващ фуражен цех”, в имот № 000088, местност “Мандрата”, в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка  №  ВА  –  3/2014

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 11.10.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  8/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Разкриване на кариера за варовик в находище “Люляка” – участък “Люляка” с площ 15.78 ha (неразработената част) и участък “Снежно поле – югоизток” с площ 131.35 ха, в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 27.09.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  7/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на два вятърни ел. генератора” в землището на с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-4/2013 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 03.07.2013 г. е постановено

 • Решение № ПИ-1/2013 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 21.06.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  6/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 20 бр. вятърни генератори” в поземлени имоти: 11003.35.138, 11003.25.158, 11003.25.156, 11003.26.152, 11003.39.115, 11003.39.117, 11003.35.141, 11003.20.149, 11003.37.531, 11003.29.171 и  11003.35.141 (за изграждане на вятърен генератор и подстанция) в землището на с. Видно, община Каварна и 16095.32.48, 16095.32.47, 16095.31.68, 16095.30.186, 16095.30.188, 16095.29.74, 16095.29.69, 16095.29.72 и 16095.33.189 в землището на с. Горичане, община Шабла, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 18.06.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  5/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет вятърни генератора с обща мощност до 60 MW, една ел. подстанция и съпътстваща инфраструктура” в поземлени имоти №№ 58596.9.46, 58596.10.58, 58596.10.57, 58596.11.142, 58596.13.190, 58596.14.55 в землището на с. Пролез, община Шабла, област Добрич и поземлени имоти №№ 16095.14.170, 16095.14.172, 16095.14.169, 16095.14.162, 16095.14.167, 16095.14.164, 16095.14.175, 16095.15.24, 16095.16.65, 16095.16.35, 16095.18.205, 16095.18.199, 16095.18.38, 16095.28.130 и 16095.15.28 (за една ел. подстанция) в землището на с. Горичане, община Шабла, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 18.06.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 59 бр. вятърни генератори, две подстанции и обслужваща техническа инфраструктура, в землищата на: с. Бдинци, община Добричка, област Добрич, и с. Генерал Колево, с. Караманите, с. Радан войвода, с. Червенци, общ. Вълчи дол,  област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 23.05.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  3/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци, годни за производство на бетон и варови разтвори, от находище ”Старо Оряхово 2” в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 23.04.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   2/2013 г. за “не одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Oткрит добив в кариера за облицовъчни плочи и блокчета от черупчест варовик” в землището на село Българево, община Каварна, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 13.02.2013 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   1/2013 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Разработване на кариера за открит добив на варовици за строителството от находище “Кошарите-2” в землището на село Чернево, община Суворово, област Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 20.12.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   23/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк (ВЕП)  в землищата на селата Щипско и с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 56, ал. 1 от АПК РИОСВ-Варна, постановява:

  Решение  №    ВА   –   5/П/2012 г. за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда – дата на постановяване: 21.11.2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 01.11.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   22/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк за производство на електроенергия посредством силата на вятъра, състоящ се от 12 бр. вятърни генератори и съпътстващата инфраструктура в землището на с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 28.09.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   21/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк (ВЕП) “Мизия I” в землищата на селата Пчеларово и Дъбовик, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 06.08.2012 г. е постановено

Решение на ОВОС  №  ВА – 20/2012г. за “одобрение” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк “Ветрино I” в землищата на с. Доброплодно и Ягнило, общ.Ветрино,обл.Варна с възложител “ЕОЛИКА СУВОРОВО” АД гр. София

Текстът и решението можете да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 13.07.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   19/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение “разкриване на кариера за кварцови пясъци в находище Корията” в землището на гр. Суворово, обл. Варна  с възложител “Девня цимент” АД, гр. Девня

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.06.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА   –   18/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк (ВЕП) “Крушари”, в землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Загорци, с. Земенци, с. Коритен, с. Крушари, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, общ. Крушари, и с. Росица, общ. Ген. Тошево, област Добрич, с възложител „КА ЕНЕРГИ” ООД, Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-18/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 02.07.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-7/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.06.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   17/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк (ВЕП) “Лозенец”, състоящ се от 55 бр. вятърни генератора с обща мощност 165 MW , подстанция и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура в землищата на с. Лозенец, с. Загорци с. Земенци, общ. Крушари, област Добрич, с възложител „ИВЦ България ВП 5″, Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.03.2012 г. е постановено

        Решение  №    ВА   –   6/ОВОС/2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 56, ал. 1 от АПК РИОСВ-Варна, постановява:

  Решение  №    ВА   –   3/П/2012 г. за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда – дата на постановяване: 04.06.05.2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-15/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 04.06.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-6/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-11/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 04.06.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-5/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Варна, съобщава, че на 29.05.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   16/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП) “Драганово”, състоящ се от 20 бр. вятърни генератора в землищата на с. Богдан и с. Драганово, община Добричка,  обл. Добрич, с възложител „Енертраг Драганово ” ЕООД, София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Варна, съобщава, че на 29.05.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   15/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП) “Норекс – Добрин”, състоящ се от 11 бр. вятърни генератора в землището на с. Добрин община Крушари,  обл. Добрич, с възложител „Норекс Енерджи Проджект ” ООД, Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 56, ал. 1 от АПК РИОСВ-Варна, постановява:

  Решение  №    ВА   –   4/П/2012 г. за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда – дата на постановяване: 22.05.2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-12/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 16.05.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-4/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 02.05.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   13/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Вятърна електроцентрала “Централна Добруджа”, състояща се от 85 бр. вятърни генератора с обща инсталирана мощност 212.5 MW в землищата на с. Балканци, с. Преселенци, с. Средина, с. Василево и с. Калина, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с възложител „ПНЕ ВИНД ПАРК ДОБРУДЖА” ООД, София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-13/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 04.05.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-3/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 02.05.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   14/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк (ВЕП) “Дъбрава”, състоящ се от 73 бр. вятърни генератора с обща мощност 182.5 MW в землищата на с. Дропла, с. Дъбрава, с. Кремена, с. Царичино, с. Сенокос, с. Соколово, общ. Балчик, област Добрич, с възложител „ДИВ УИНД” АД, София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.04.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   10/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП), състоящ се от 11 бр. вятърни генератори с обща инсталирана мощност до22 MW” в землищата на с. Раковски, с. Топола и общ. Каварна, област Добрич, с възложител „УИНДЕКС” ЕООД,  управление: ул. „Прилеп” София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.04.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   11/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП), състоящ се от 20 бр. вятърни генератори в землищата на с. Видно, общ. Каварна, и с. Горичене, общ. Шабла, с възложител „Торум” ЕООД, Созопол

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.04.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   12/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП), състоящ се от 15 бр. вятърни генератори в землищата на с. Житен и с.Сноп, общ. Генерал Тошево,  обл. Добрич, с възложител „Норекс Енерджи Проджект 2″ ООД, Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 04.04.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   9/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк (ВЕП), състоящ се от 55 бр. вятърни генератори с обща инсталирана мощност 165 MW” в землищата на с. Добрево, Овчарово, Свобода и Сливенци, общ. Добричка, с възложител „СРС – БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Прилеп” № 173, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, постановява:

  Решение  №    ВА   –   1/П/2012 г. за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда – дата на постановяване: 19.03.2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.03.2012 г. е постановено

        Решение  №    ВА   –   5/ОВОС/2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда,чл. 22а от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна съобщава, че на 14.03.2012 г. е постановено

 • Решение     ВА   –   1/2012 г. за презаверяване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда Nо 3 – 9(112) 2006 г. одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за Изграждане на модерен свинекомплекс в имоти №№ 246001; 000249; 72624.250.202; 72624.250.203; 72624.630.27; 250081 и 250181, в землището на гр. Добрич, област Добрич”, с възложител: “Модус-90” ООД, гр. Добрич, ул. “Хр. Смирненски” № 6,
 •  

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 08.03.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   8/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на: “Ветроенергиен парк (ВЕП) ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, състоящ се от 150 бр. вятърни генератори (ВГ), две електрически подстанции в поземлени имоти: №№ 017013 и 176013, землище с. Кардам и с. Люляково и съпътстваща инфраструктура (пътна и кабелна)” в поземлени имоти (ПИ): №№ 038012, 038043, 033033, 033039 и 014001, землище с. Рогозина; ПИ № 108036, землище с. Присад; ПИ №№ 023014 и 023005, землище с. Пленимир; ПИ № 077006, землище с. Огражден; ПИ №№ 101008 и 109076, землище с. Петлешково; ПИ №№ 083005, 083003 и 043031, землище с. Къпиново; ПИ №№ 102009 и 101037, землище с. Горица; ПИ №№ 017001, 010008, 104010 и 102029, землище с. Малина; ПИ №№ 105013, 101021, 101020 и 102014, землище с. Калина; ПИ №№ 014009, 013019, 013008, 015042, 011016, 006008, 004009, 013013, 012012, 011040, 006010 и 002007, землище с. Писарово; ПИ №№ 021005, 020010, 017013, 016008, 015036, 013018, 105006, 105021, 104039, 101050, 022030, 022036, 021013, 021008, 021015, 021011, 019033, 020018, 015021 и 015025, землище с. Люляково; ПИ №№ 104007, 103014, 103009, 018065, 102022, 013039, 011006, 011023, 010024, 020015 и 013032, землище с. Преселенци; ПИ №№ 013068, 010007, 008006, 006023, 006047, 004013, 015021, 013100, 004031, 007023, 003007 и 005009, землище с. Чернооково; ПИ №№ 051038, 051033, 037018, 052028, 055009, 052005, 028018, 022010, 049007, 014074, 048010, 009040, 006020, 020022, 020031, 021040, 021044, 013045 и 007044, землище гр. Ген. Тошево; ПИ №№ 220012, 236006, 220005, 178031, 214010, 214028, 176013, 215035, 122014, 122031, 118034, 189005, 029007, 068001, 071022, 006011, 081012, 075006, 090002, 133031, 137001, 220040, 236030, 252092, 214015, 252023, 215077, 172010, 188035, 181041, 126002 и 069016, землище с. Кардам, общ. Ген Тошево, с възложител „УИНД ЕНЕРДЖИ 3000” ООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Толумска махала” № 3, с. Мърчаево, община Столична, област София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-8/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 09.03.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-2/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 05.03.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   7/2012 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на: Вятърен енергиен парк /ВЕП/”, състоящ се от 95 бр. вятърни генератори /ВГ/ и две подстанции, в поземлени имоти: №№ 10032.4.41, 10032.8.17, 10032.8.147, 10032.8.148, 10032.1.11, 10032.2.40, 10032.4.27, землище с. Ваклино; №№ 81181.2.136 /2 бр. ВГ/,  81181.2.134 /2 бр. ВГ/,  81181.1.115 /2 бр. ВГ/,  81181.8.32,  81181.9.60,  81181.9.81,  81181.2.101,  81181.1.109, 81181.1.51, 81181.2.90, 81181.3.35,  81181.1.70, 81181.6.50, 81181.5.14, 81181.6.26, 81181.7.26, 81181.8.26 и 81181.8.71, землище с. Черноморци; №№ 67550.12.102/2 бр. ВГ/, 67550.12.100, 67550.6.16, 67550.5.152, 67550.1.78, 67550.2.91, 67550.2.96, 67550.2.93, 67550.5.150, 67550.12.93, 67550.14.60 /2 бр. ВГ/, 67550.9.89, 67550.11.18, 67550.13.82, 67550.13.88, 67550.13.49, 67550.12.41, 67550.9.57, 67550.9.48, 67550.14.46, 67550.14.22, 67550.2.76, 67550.1.27, 67550.2.88, 67550.2.25, 67550.3.4 и 67550.6.27 и 67550.11.36 /подстанция/, землище с. Смин; 68610.2.33 /2 бр. ВГ/, 68610.1.36,  68610.9.431 и 68610.10.17 /2 бр. ВГ/, землище с. Стаевци, №№ 04927.2.31, землище с. Божаново, № 17782.17.24, землище с. Граничар; №№ 30394.1.14 /2 бр. ВГ/, 30394.1.17, 30394.2.3, 30394.3.16, 30394.3.27, 30394.3.33, 30394.4.24,  30394.4.39 /2 бр. ВГ/, 30394.5.21, 30394.5.24, 30394.6.32, 30394.7.40, 30394.8.17, 30394.8.28, 30394.9.3,  30394.9.12, 30394.10.14 и 30394.10.15 /в двата имота монтиране на един ВГ/, 30394.11.26, 30394.11.67, 30394.13.4, 30394.15.28 /2 бр. ВГ/,  30394.19.7, 30394.19.24, 30394.22.11 и 30394.8.8 /подстанция/, землище с. Захари Стояново, общ. Шабла, и № 03157.33.21 /2 бр. ВГ/ и 03157.33.23, землище, с. Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: Консорциум “Уинд Енерджи”, със седалище и адрес на управление с. Захари Стояново, община Шабла

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-7/2012 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 08.03.2012 г. е постановено

 • Решение № ПИ-1/2012 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 17.02.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   6/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за ““Вятърен енергиен парк “Добрич EW 1-2” в поземлени имоти с: №№ 014004, 014012, 012009, 012021, 012030, 012033, 013007, 015002 /монтиране на 2 бр. ВГ/, 016015 /монтиране на 2 бр. ВГ /, 016009,  014006, 014014,  012066, 015007, 015010, 012063, 012071 и 012038 – за ветропарк І-ва част, “WP-1”, и №№ 018085, 018084, 018059, 018032,  018042, 017055; 011030, 017030, 011037, 011059, 011042, 011080 и 017067 – за ветропарк ІІ-ра част, “WP-2”, и 012001 /за подстанция/ в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител “ИНТЕР ВЕ 1-2” АД, гр. София.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 10.02.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   5/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждането на 10 вятърни генератора” в землищата на селата Горичане и Горун, община Шабла, и гр. Шабла област Добрич, с възложител “Джетстрийм” ЕООД, гр. София.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 07.02.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   4/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждането на вятърен енергиен парк “Методиево I” в землищата на селата Методиево, Победа, Полковник Минково, Котленци, Полковник Свещарово, община Добричка, област Добрич, с възложител “Енертраг Методиево” ЕООД, гр. София.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

 На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 08.02.2012 г. е постановено

        Решение по ОВОС  №    ВА   –   3/08.02.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 07.02.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   3/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на вятърен енергиен парк (ВЕП) “Свобода I” в землищата на селата Житен, Сноп и Градини, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител “Енертраг Свобода” ЕООД, гр. София.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

 На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 08.02.2012 г. е постановено

        Решение по ОВОС  №    ВА   –   2/08.02.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 07.02.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   2/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на комплекс за високоенергийно обитаване в природосъобразна среда” в землището на с- Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с възложител “Каварна бийч пропъртис” ЕООД, гр. Варна..

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 25.01.2012 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   1/2012 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на три еднотипни животновъдни ферми, всяка с капацитет до 4000 места, за отглеждане на свине” в местност “Стопански двор”, с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, област Добрич,

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 23.12.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   15/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на “Ветро-фотоволтаична централа “Златина”, в землището на с. Златина, община Провадия, област Варна, възложител: Уинд Енерджи Парк-Ветрино ООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 23.12.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   16/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на вятърен енергиен парк “Каблешково”, в землището на с. Каблешково, община Тервел, област Добрич и землището на гр. Тервел, област Добрич, възложител: Прокон Ню Енерджи Бългерия ЕООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 23.12.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   17/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на “Вятърен енергиен парк””, в землищата на с. Царевец и с. Стефан Караджа, общинаДобричка, област Добрич, възложител: Норекс Енерджи Мениджмънт ООД, гр. Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна постановява:

 • Решение за прекратяване на започнала процедура по ОВОС  №    ВА   –   13/П/ОВОС/2011 г.   – дата на постановяване:08.12.2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна постановява:

 • Решение за прекратяване на започнала процедура по ОВОС  №    ВА   –   10/П/ОВОС/2011 г.   – дата на постановяване:05.12.2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 28.11.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   12/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на два вятърни генератора с обща мощност 4 MW”, в землището на с. Гурково, община Балчик, област Добрич,възложител: Крон Секюрити ЕООД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 28.11.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   13/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен парк, състоящ се от 14 бр. ветрогенератори”, в землището на с. Раковски, община Каварна, област Добрич

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-13/2011 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 27.12.2011 г. е постановено

 • Решение № ПИ-6/2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 27.12.2011 г. е постановено

 • Решение за поправка на очевидна фактическа грешка  № 3/2011 г.  в Решение № ПИ-6/2011 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС № ВА-13/2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 28.11.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   14/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на вятърен енергиен парк, състоящ се от 30 вятърни генератора”, в землищата на с. Поручик Чунчево, с. Хаджи Димитър, с. Свети Никола,  с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, възложител: Ен Ти Енерджи ЕООД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 21.11.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   10/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на 18 вятърни генератора с обща мощност до 54 MW, една ел. подстанция и съпътстваща инфраструктура”, вземлищата на с. Горичане, община Шабла, област Добрич и с. Раковски, община Каварна, област Добрич, възложител:Недялков Проджект Мениджмънт ООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 21.11.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   11/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет вятърни генератора с обща мощност до 60 MW, една ел. подстанция и съпътстваща инфраструктура”,  в землищата на с. Пролез и с. Горичане, община Шабла, област Добрич, възложител: Варна Грийн Енерджи ООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 26.09.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   8/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на  “Вятърен енергиен парк “Спасово” в землището на с. Александър Стамболийски, поземлени имоти №№ 064040, 064064, 064070, 072050, 076007, 078010, 078030, 098016, 098020, 098047, 101013, 101032, 101052, 101053, 108011, 112003  , 112011  , 112014  , 112016, 112017, 112018, 112021, 112028, 112029, 112046; землище с. Сираково, №№ 055011, 055053, 055069, 055078  , 055085, 055108  , 055114, 055132, 055137  , 055138; землище с. Сърнинопоземлени имоти №№ 059003, 059009, 069004, 069016  , 069017  , 069018  , 073011, 0730Т2, 073015, 073016, 074024, 074027, 074036, 074050, 074051, 074058  , 074078, 079022, 083012  , 083014, 083016 /подстанция/, 083017  , 083020, 085009  , 085013, 085014, 085019, 085030 /за подстанция/, 087003, община Генерал Тошево, област Добрич, възложителСРС-България ООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 26.09.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   9/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни, зелена маса/ в имоти, находящи се на територията на с. Въглен, община Аксаково, възложител: Регионално сдружение за управление на отпадъците ЕКО 2010, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 10.10.2011 г. е постановено

 • Решение за поправка на очевидна фактическа грешка  №    ВА   –   2/10.10.2011 г.   в Решение по ОВОС  №    ВА   –   9/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав” в имоти, находящи се на територията на с. Въглен, община Аксаково, възложител:Регионално сдружение за управление на отпадъците ЕКО 2010, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 24.08.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   7/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк Божурец 21, представляващо разширение на процедирани 7 бр. ветрогенератори“, в землището на с. Божурец и землището на с. Топола, и изграждане на “два нови ветрогенератора” в землището на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, възложител: Екоенерджи 55 ООД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 24.08.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   6/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк, състоящ се от 25 бр. вятърни генератори с подстанция“, в землището на с. Щипско и в землището на с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна, възложител: Гифта АД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-5/2011 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 05.08.2011 г. е постановено

 • Решение № ПИ-4/2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 25.07.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   5/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Изграждане на осем вятърни генератора“, в землището на с. П. Гешаново, община Добричка, област Добрич, възложители: Мильо Иванов Милев и Мария Йорданова Милева, гр. Харманли, “Вентус 2009” ЕООД,  гр. Каварна и “Вентус Дивелопмънт” ЕООД, гр. Каварна

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 25.07.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен  парк “Добрич EW 1-2”, в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич,  възложител  “ИНТЕР ВЕ 1-2” АД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава, че на 12.10.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №  ПИ – 5/2011 г.   за предварително изпълнение на Решение по ОВОС  №  ВА  –  4/2011 г.   за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на  “Вятърен енергиен  парк “Добрич EW 1-2”, в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич,  възложител  “ИНТЕР ВЕ 1-2” АД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 26.05.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС № ВА – 3/2011 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк”, в землището на с. Видно, с. Иречек, с. Могилище, с. Селце, община Каварна и с. Гурково, община Балчик, област Добрич, възложител “ВЕН ИНВЕСТ – В” ООД,  гр. Бургас.

 

Решението се намира в дирекция “Превантивна дейност”

 

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 60, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК, във връзка с издадено решение по ОВОС № ВА-2/2011 г. РИОСВ – Варна, съобщава, че на 14.07.2011 г. е постановено

 • Решение № ПИ-1/2011 г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 26.05.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС № ВА – 2/2011 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк “Добротич”, в землището на с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна, възложител“ДОБРОТИЧ УИНД” ЕАД,  гр. София.

 

Решението се намира в дирекция “Превантивна дейност”

 

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 15.04.2011 г. е постановено

 • Решение по ОВОС № ВА – 1/2011 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк “Безмер”, в землището на с. Безмер, с. Мали извор, гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, възложител “Енергия Безмер” ООД,  гр. София.

 

Решението се намира в дирекция “Превантивна дейност”

 

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 27.12.2010 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   2/2010г. за “не одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за „Открит добив в кариера за облицовъчни плочи и блокчета от черупчест варовик” в поземлен имот с идентификатор 07257.33.393 /стар № 000393/, с площ 128866 кв. м, начин на трайно ползване “пасище”, землище с. Българево, община Каварна, област Добрич, с възложител “СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ” АД, гр. Русе

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 02.12.2010 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   1/2010 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за  „Изграждане на един вятърен генератор” в поземлен имот № 77390.28.31, площ 9.328 дка, местност “Узунгьолджук” , землище с. Храброво, община Балчик, област Добрич, с възложител “Вентус България” ЕООД, гр. Каварна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 03.12.2009 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   3/2009 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на зона за “отдих и рекреация /Ок/” в обхвата на поземлени имоти №№ 003011; 100061; 100065; 100069; 100080; 100089; 100090; 100091; 100094; 100096; 100301, с обща площ 84.296 дка, и за “жилищно строителство” /”Жм”/ в обхвата на поземлени имоти №№ 100011; 100012; 100015; 100016; 100017; 100018; 100019; 100020; 100021; 100045; 100070; 100081; 100082; 100084; 100092; 100093; 100098, с обща площ 55,684 дка, местност “Кокар Пунар”, в землището на с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с възложител “РВБ” ЕООД, гр. Варна

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 08.09.2009 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   2/2009 г. за “не одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк “Калиакра” в поземлени имоти №№ 000384 и 000385, с начин на трайно ползване “пасище, мера”, в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, с възложител “БЪЛГАРСКИ ВЯТЪРНИ ЦЕНТРАЛИ” АД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна съобщава, че на 19.02.2009 г. е постановено

 • Решение по ОВОС  №    ВА   –   1/2009 г. за “одобряване” осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на“Изграждане на вятърен парк“ в поземлени имоти № 005001, № 006004, № 001009 и № 035003, в землището на с. Добрин, община Крушари, област Добрич, с възложител “Болкан Енерджи“ АД, гр. София

Текстът на решението може да изтеглите от тук