Издадени решения за прекратяване на процедура по Екологична оценка

2024 година

Решение № ВА -1/П/2024  на проект Процедурата по екологична оценка /ЕО/ за изработване на Подробен устроиствеп план /ПУП/’-изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/, в обхвата на кв. 7 и кв. 12 по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 07.03.2024г./

2023 година

Решение № ВА -5/П/2023   за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2054.103 и ПИ 10135.2054.104, горска територия, с обща площ 2354 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване: 23.10.2023г./

Решение № ВА -4/П/2023   за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-общ. и УПИ V, кв. 63 по плана на с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 06.10.2023г./

Решение № ВА -3/П/2023   за проект за изработване на план-схема по чл. 108 от Закона за устройство на територията и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна кабелна линия 20 kV от фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор: 20359.31.86, землище село Дебрене, общ. Добричка /дата на публикуване: 04.09.2023г./

Решение № ВА -2/П/2023   за проекти за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ИЗ) за ПИ с идентификатор 12574.37.48 но КККР на гр. Вълчи дол. с цел промяна предназначението на имота от “Широколистна гора“ в за “Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс”, ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.49 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от “Широколистна гора” в за “Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“, ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението па имота от “Местен път” в за “Движение и транспорт“ /дата на публикуване: 22.06.2023г./

Решение № ВА -1/П/2023  на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване, средно напрежение по улична мрежа” – трасе преминаващо през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 58445.65.258, 58445.115.2, 58445.115.3, 58445.115.7 и 58445.116.224, в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 18.01.2023г./

2022 година

Решение № ВА -9/П/2022  за  Процедурата по задължителна екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол, с възложител Община Вълчи дол  /дата на публикуване: 06.12.2022г./

Решение № ВА -8/П/2022  за  инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет до 70 MW” в поземлен имот с идентификатор: 14667.17.156 (номер по предходен план: 000013), с площ 717.243 дка, с НТП «пасище», девета категория на земята, местност „КАЛАФАТА”, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -7/П/2022  за  инвестиционно предложение (ИП) за провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор: 32490.47.15 (номер по предходен план: 047015), с НТП „нива”, с площ 9.800 дка, местност „Локвата“, землище село Изворско, общ. Аксаково за неземеделски нужди, цел изграждане на обект: „Силозно стопанство за земеделска продукция“, включващо: 6 бр. силози с вместимост всеки от 30000 тона, офис сграда, склад за съхранение на зърно, зърносушилня, семепочистваща инсталация, лаборатория, кантар и паркинг за моторни превозни средства /дата на публикуване: 26.10.2022г./

Решение № ВА -6/П/2022  за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП – ПП) за обект: «Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море», за трасето на тръбопровода, попадащо в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море, с възложител община Варна /дата на публикуване: 19.10.2022г./

Решение № ВА -5/П/2022  за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-58 „за жил. строителство, общ. обслужване и търговия“, УПИ II-59 „за озеленяване“, УПИ III-60 „за озеленяване“, УПИ IV-61 „за жил. строителство“, УПИ V-61 „за жил. строителство“, УПИ VI-1 „за жил. строителство“/ПИ 10135.5017.58, 10135.5017.59, 10135.5017.60, 10135.5017.61 и 10135.5017.1 по КККР на гр. Варна/, улична регулация от ОТ 1311 до ОТ 1315 и изменение на улична регулация от ОТ 22 до ОТ 23 в кв. 56 по действащия ПУП-ПУР на С.О. Зеленика, и изменение на улична регулация от ОТ 5 до ОТ 13 по действащ ПУП- ПРЗ на м. Карантината, общ. Варна /дата на публикуване: 01.07.2022г./

Решение № ВА -4/П/2022  за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), за:

 – изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ 47, 76, 77, 78;

– поземлени имоти (ПИ) № 55110.60.32, 55110.60.35, 55110.60.63, 55110.60.65. 55110.60.66 и 55110.60.67, по плана на с. Падина, общ. Девня /дата на публикуване: 02.06.2022г./

Решение № ВА -3/П/2022  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.4508.69 /дата на публикуване: 05.05.2022г./

Решение № ВА -2/П/2022  за изработване на „Подробен устройствен план – План за застрояване” за ПИ №12574.37.49 за „рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” и ПУП-ПЗ за ПИ №12574.37.44 за „движение и транспорт”, землище на град Вълчи дол, община Вълчи дол /дата на публикуване: 29.03.2022г./

Решение № ВА -1/П/2022  за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 70175.310.3 (стар номер: 310003), с площ 5356 кв.м, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, урбанизирана територия, местност „Старите лозя“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел разделяне имота на седем нови УПИ с проектни номера: II-310003, III- 310003, IV-310003, V-310003, Vl-310003, VII-310003 и VIII-310003 и преотреждането им „За фотоволтаици“ /дата на публикуване: 08.02.2022г./

2021 година

Решение № ВА -6/П/2021  за изработване на Екологична част към Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол /дата на публикуване: 18.10.2021г./

Решение № ВА -5/П/2021  за изработване на Проект за Частично изменение па Общ устройствен план на Община град Добрич /дата на публикуване: 27.09.2021г./

Решение № ВА -4/П/2021  за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ X, XI, XII, XVI и XVII, кв. 69 по плана на гр. Шабла, за обособяване на нови УПИ /дата на публикуване: 29.07.2021г./

Решение № ВА -3/П/2021  за изработване на на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за Изграждане на фотоволтаична централа“ на земеделски земи в поземлени имоти – ПИ №10865.83.151, площ 165 430 кв. м, вид собственост – държавна частна, вид територия земеделска, категория – 9, НТП – пасище, стар номер 000151, м. Зайски трап, с. Ветрино, община Ветрино, област Варна, №48653.9.50, площ 1 050 842 кв. м, вид собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, категория 10, НТП Пасище, стар номер 000045, м. Кючюк мера, №48653.14.90, площ 112 276 кв. м, вид собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, категория 10, НТП Пасище, стар номер 000090, м. Полянките, с. Млада гвардия, община Ветрино, област Варна /дата на публикуване: 17.06.2021г./

Решение № ВА -2/П/2021  за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 83404.236.7, частна собственост, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, с площ от 13.229 дка, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), гр. София /дата на публикуване: 14.04.2021г./

Решение № ВА -1/П/2021  за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на CO „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: Вариклечкова, гр. Варна /дата на публикуване: 08.01.2021/

2020 година

Решение № ВА -9/П/2020  за инвестиционно предложение (ИП), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.21.38, земеделска територия, с НТП «нива», с площ 3.333 дка, землище с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна отреждането на имота “За складова дейност”, с възложител Д. Христов, с. Бранище, общ. Добричка /дата на публикуване: 09.10.2020/

Решение № ВА -8/П/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ): за поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1607 (стар идентификатор: 10135.3506 685; номер по предходен план 685), с площ 2252 кв.м, с НТП «За друг вид застрояване», с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I, в нов квартал № 34 – С.О. „Пчелина” и отреждането на УПИ „За смесено предназначение – за производствено-складови и обслужващи дейности, търговия, автосервиз и жилища”; улична регулация от о.т. 3698 до о.т. 521; улична регулация от о.т. 3662 (същ), о.т. 3708 до о.т. 3709 на ул. “Христо Смирненски” – западно от ул. “Прилеп”, разположени в район “Младост”, землище гр. Варна, общ. Варна, с възложител:  Новков, гр. Варна /дата на публикуване: 06.07.2020/

Решение № ВА -7/П/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.2029.4, с площ 5952 кв.м. земеделска територия, с НТП “нива”, местност “Стопанския двор” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 03.07.2020/

Решение № ВА -6/П/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План извадка – План за регулация и застрояване (ПУП-ПИ-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.13.53, с площ 3561 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива” по плана на с. Звездица, общ. Варна, с цел урегулиране и разделяне на същия на три УПИ (УПИ III-53, с площ от 1765 кв.м, IV-53, с площ от 883 кв.м и V-53, с площ от 883 кв.м) за жилищно строителство и улична регулация от о. т. 498 до о. т. 515 в зона „Жм”, местност „Корията”, с. Звездица, общ. Варна, с възложители: С. Пасков, В Тунджева и Г. Георгиев /дата на публикуване: 30.06.2020/

Решение № ВА -5/П/ЕО/2020 за Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за територия извън полигона, с площ 21.8 ха, местност ..Орехчето”, землище с. Звездица, общ. Варна, с възложител: ОБЩИНА ВАРНА /дата на публикуване: 30.06.2020/

Решение № ВА -4/П/ЕО/2020  за Подробен устроиствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвата на ПИ № 70220.32.29 с площ от 12901кв.м, по КККР на с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „Калоян Комерс 2015″ ЕООД /дата на публикуване: 12.06.2020/

Решение № ВА -3/П/ЕО/2020  за промяна отреждането на имот – нива с площ от 5.220 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/” – изграждане на „Складова база, работилница и сервиз за отопление, вентилация и климатизация”,  местност „Узун Давлам”, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна, с възложител: „ДЕИМОС -КОРЕКТ” ООД/дата на публикуване: 21.05.2020/

Решение № ВА -2/П/ЕО/2020  за Подробен устроиствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвата на ПИ №№ 10135.4018.1, 10135.4018.2, 10135.4018.4, по КК на гр. Варна, район Вл. Варненчик, м-ст “Кьор Бунар”, с възложители на плана: Н. Казаков, П. Казакова, М. Попова, П. Казакова, А. Панайотова, Я. Стефанова, Ив. Цветков /дата на публикуване: 01.04.2020/

Решение № ВА -1/П/ЕО/2020  за Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тервел, с възложител: Община Тервел /дата на публикуване: 01.04.2020/

2019

Решение № ВА -8/П/ЕО/2019 за Изграждане на трифазна фотоволтаична система с инсталирана пикова мощност 900,95 kWp в ПИ с идентификатор 05009.515.277-земеделска територия с НТП “Пасище” по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич

№ ВА –7/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 01.10.2019

№ ВА –6/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 30.09.2019

№ ВА –5/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 20.09.2019

№ ВА –4/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 03.06.2019

№ ВА –3/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 03.06.2019

№ ВА –2/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 09.05.2019

№ ВА –1/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 08.05.2019

2018

№ ВА -9/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.09.2018

№ ВА -8/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -7/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -6/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.05.2018

№ ВА -5/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -4/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -3/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 27.02.2018

№ ВА -2/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.02.2018

№ ВА -1/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 24.01.2018

 

2017

№ ВА -7/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -6/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -5/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 15.12.2017

№ ВА -4/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.11.2017

№ ВА -3/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -2/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -1/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.01.2017

 

2016

№ ВА -2/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.06.2016

№ ВА -1/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.03.2016

 

2015

№ ВА -5/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.08.2015

№ ВА -4/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 16.06.2015

№ ВА -3/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -2/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -1/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.01.2015

 

2014

 № ВА -3/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 23.10.2014

№ ВА -2/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.06.2014

№ ВА -1/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

 

2013

 № ВА -2П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.09.2013

№ ВА -1/П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.06.2013

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до общественаинформация.