Издадени решения за прекратяване на процедура по Екологична оценка

2021 година

Решение № ВА -2/П/2021  за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 83404.236.7, частна собственост, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, с площ от 13.229 дка, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), гр. София /дата на публикуване: 14.04.2021г./

Решение № ВА -1/П/2021  за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на CO „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: Вариклечкова, гр. Варна /дата на публикуване: 08.01.2021/

2020 година

Решение № ВА -9/П/2020  за инвестиционно предложение (ИП), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.21.38, земеделска територия, с НТП «нива», с площ 3.333 дка, землище с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна отреждането на имота „За складова дейност“, с възложител Д. Христов, с. Бранище, общ. Добричка /дата на публикуване: 09.10.2020/

Решение № ВА -8/П/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ): за поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1607 (стар идентификатор: 10135.3506 685; номер по предходен план 685), с площ 2252 кв.м, с НТП «За друг вид застрояване», с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I, в нов квартал № 34 – С.О. „Пчелина“ и отреждането на УПИ „За смесено предназначение – за производствено-складови и обслужващи дейности, търговия, автосервиз и жилища“; улична регулация от о.т. 3698 до о.т. 521; улична регулация от о.т. 3662 (същ), о.т. 3708 до о.т. 3709 на ул. „Христо Смирненски“ – западно от ул. „Прилеп“, разположени в район „Младост“, землище гр. Варна, общ. Варна, с възложител:  Новков, гр. Варна /дата на публикуване: 06.07.2020/

Решение № ВА -7/П/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.2029.4, с площ 5952 кв.м. земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Стопанския двор“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 03.07.2020/

Решение № ВА -6/П/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План извадка – План за регулация и застрояване (ПУП-ПИ-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.13.53, с площ 3561 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“ по плана на с. Звездица, общ. Варна, с цел урегулиране и разделяне на същия на три УПИ (УПИ III-53, с площ от 1765 кв.м, IV-53, с площ от 883 кв.м и V-53, с площ от 883 кв.м) за жилищно строителство и улична регулация от о. т. 498 до о. т. 515 в зона „Жм“, местност „Корията“, с. Звездица, общ. Варна, с възложители: С. Пасков, В Тунджева и Г. Георгиев /дата на публикуване: 30.06.2020/

Решение № ВА -5/П/ЕО/2020 за Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за територия извън полигона, с площ 21.8 ха, местност ..Орехчето“, землище с. Звездица, общ. Варна, с възложител: ОБЩИНА ВАРНА /дата на публикуване: 30.06.2020/

Решение № ВА -4/П/ЕО/2020  за Подробен устроиствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвата на ПИ № 70220.32.29 с площ от 12901кв.м, по КККР на с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „Калоян Комерс 2015″ ЕООД /дата на публикуване: 12.06.2020/

Решение № ВА -3/П/ЕО/2020  за промяна отреждането на имот – нива с площ от 5.220 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ – изграждане на „Складова база, работилница и сервиз за отопление, вентилация и климатизация“,  местност „Узун Давлам“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ДЕИМОС -КОРЕКТ“ ООД/дата на публикуване: 21.05.2020/

Решение № ВА -2/П/ЕО/2020  за Подробен устроиствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвата на ПИ №№ 10135.4018.1, 10135.4018.2, 10135.4018.4, по КК на гр. Варна, район Вл. Варненчик, м-ст „Кьор Бунар“, с възложители на плана: Н. Казаков, П. Казакова, М. Попова, П. Казакова, А. Панайотова, Я. Стефанова, Ив. Цветков /дата на публикуване: 01.04.2020/

Решение № ВА -1/П/ЕО/2020  за Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тервел, с възложител: Община Тервел /дата на публикуване: 01.04.2020/

2019

Решение № ВА -8/П/ЕО/2019 за Изграждане на трифазна фотоволтаична система с инсталирана пикова мощност 900,95 kWp в ПИ с идентификатор 05009.515.277-земеделска територия с НТП „Пасище“ по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич

№ ВА –7/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 01.10.2019

№ ВА –6/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 30.09.2019

№ ВА –5/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 20.09.2019

№ ВА –4/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 03.06.2019

№ ВА –3/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 03.06.2019

№ ВА –2/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 09.05.2019

№ ВА –1/П/ЕО/2019

 Дата на публикуване: 08.05.2019

2018

№ ВА -9/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.09.2018

№ ВА -8/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -7/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -6/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.05.2018

№ ВА -5/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -4/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -3/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 27.02.2018

№ ВА -2/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.02.2018

№ ВА -1/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 24.01.2018

 

2017

№ ВА -7/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -6/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -5/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 15.12.2017

№ ВА -4/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.11.2017

№ ВА -3/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -2/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -1/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.01.2017

 

2016

№ ВА -2/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.06.2016

№ ВА -1/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.03.2016

 

2015

№ ВА -5/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.08.2015

№ ВА -4/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 16.06.2015

№ ВА -3/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -2/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -1/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.01.2015

 

2014

 № ВА -3/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 23.10.2014

№ ВА -2/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.06.2014

№ ВА -1/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

 

2013

 № ВА -2П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.09.2013

№ ВА -1/П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.06.2013

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до общественаинформация.