Издадени решения за прекратяване на процедури по оценка на въздействието върху околната среда

2024 година

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2024  за инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5059.12 (стар номер 590012), вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 14228 кв. м, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 09.07.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2024  за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Увеличаване капацитета за събиране и съхраняване на отпадък с код 15 01 04 и наименование метални опаковки, до 3000 т/год.” /дата на публикуване: 06.06.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2024  за инвестиционно предложение /ИП/ свързано с „Рециклиране на строителни отпадъци на площадка в местността „Момчил ПИ 02508.544.619, гр. Балчик” /дата на публикуване: 06.06.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2024  за инвестиционно предложение /ИП/ свързано с изграждане на жилищен комплекс от 23 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 069005, с площ от 19000 кв.м в землището с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 06.06.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2024  за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Увеличаване на капацитетните възможности на Клетка 1, част от Депо за неопасни отпадъци” генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди” АД /дата на публикуване: 11.03.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2024  за реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ свързано с актуализиране на списъка на приеманите отпадъци, без промяна на разрешените капацитети съгласно Комплексно разрешително (КР) № 63-Н2/2023 г., с възложител „Хайделберг Матириълс Девня” АД, гр. Девня /дата на публикуване: 08.03.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2024  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ферма за отглеждане на телета, юници и крави и обор от метална конструкция, с капацитет 50 бр. крави и 50 бр. телета” в ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с площ 3249 кв.м, НТП „За стопански двор”, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 14.02.2024 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2024  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради/къщи” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 37U99.46.10 (номер по предходен план: 046010), с площ 5999 кв.м, земеделска територия, с НТП “Нива”, Местност „Къзълджик пунар” землище село Кичево. общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване: 16.01.2024 г./

2023 година

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, както и помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята, и водовземно съоръжение – тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 20599.25.31, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 4976 кв. м, по КККР на с. Дебелец, общ. Дългопол, с възложител:        Стоянов /дата на публикуване: 06.12.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 54 бр. жилищни сгради, обществена сграда, спортна зона, детска площадка, рекреационна зона и паркинг зона“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ 10135.2517.2543, урбанизирана територия, с площ 15054 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с възложители „БЕЛМАКС“ ООД и „ЯВОР“ АД /дата на публикуване: 01.08.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2023  за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище с жилищни сгради, обект за обществено хранене и паркинг“, свързано с изработване на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00084.63.28, земеделска територия, с площ 6599 кв.м, НТП „Изоставена нива“, ПИ 00084.63.29, земеделска територия, с площ 9769 кв.м, НТП „Изоставена нива“ и ПИ 00084.61.70, земеделска територия, с площ 21909 кв.м, НТП „Пасище“, с . Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона „Од“ (други рекреации) и обособяването на нови УПИ, както следва: УПИ I-61.70 „за спорт и рекреация“, с площ 21387 кв.м; УПИ I-63.28 „за ваканционно селище“, с площ 5785 кв.м; УПИ II-63.29 „за ваканционно селище“ , с площ 9263 кв.м, с възложител „МАЙСТОР НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД /дата на публикуване: 31.05.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия “Атлас”, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и въздушни и или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП. с възложител: “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД /дата на публикуване: 23.05.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на офис сграда” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива” местност „Чанлъка”, землище гр. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 10.05.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи“ в УПИ XXVIII-1789 „за сграда за смесено предназначение“, кв. 6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД /дата на публикуване: 29.03.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на железопътен коловоз, обслужващ ново складово стопанство” в УПИ III-356 “за пристанище”, кв.4, по плана на ЮПЗ, гр.Варна, с възложител „ОДЕСОС ПМБ” ЕАД /дата на публикуване: 22.03.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване“ в сграда с идентификатор 72709.502.67.5, находяща се в ПИ 72709.502.67, урбанизирана територия, с площ 20699 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, м-ст “Клисе баир”, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „Екосейф“ ООД /дата на публикуване: 06.03.2023 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Събиране и временно съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в ПИ 10135.5501.152, урбанизирана територия, с площ 9083 кв.м, НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, с възложител КРЗ „ОДЕСОС“ АД /дата на публикуване: 04.01.2023 г./

2022 година

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2022  за частична, несъществена промяна в инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари – гр. Белослав” в ПИ 03719.202.46 (парцел 1-2, 3, 44), площ 20261 кв.м, град Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „Бора Инвест“ ЕООД, гр. Варна /дата на публикуване: 10.11.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оградно съоръжение (лека ограда) и система за капково напояване на овощна градина в поземлен имот 84022.20.142, с площ 210335 кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина” по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с възложител: “ОРЕХ ЛИСИ ВРЪХ” ООД /дата на публикуване: 07.10.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за „Вятърен енергиен парк, състоящ се от 30 вятърни генератора” в поземлени имоти: №57861.16.403, №57861.20.427, №57861.21.679, №57861.22.394, №57861.22.395 и № 57861.22.397 /в последните два имота ще бъде изграден един ветрогенератор/ в землището на с. Поручик Чунчево, община Каварна, №77044.23.202 и №77044.23.206 в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, №65543.16.126, №65543.16.129 и №65543.18.253 в землището на с. Свети Никола, община  Каварна №35746.11.138,№35746.11.137,№35746.12.124,№35746.12.126,№35746.12.129,№35746.13.167,№35746.15.169,№35746.17.165,№35746.22.162,№35746.21.217,№35746.21.226,№35746.23.182,№35746.21.224,№35746.23.178,№35746.24.177,№35746.21.237,№35746.21.229,№35746.14.133,№35746.17.13и №35746.18.175 в землището на с. Камен бряг, община Каварна /дата на публикуване: 19.09.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация)” /дата на публикуване: 10.08.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на “двадесет и девет броя ветрогенератори, с единична мощност до 3 MW всеки, подстанция със съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура”  /дата на публикуване: 29.07.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда”  в ПИ 10135.3513.2047/дата на публикуване: 06.07.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ цех за преработка на месо и месни продукти и изграждане на магазин с транжорна” в ПИ 03811.95.30/дата на публикуване: 09.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за производство на нано-стрктурирани карбонови добавки” /дата на публикуване: 06.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с водовземане от съществуващ водоизточник ШК “ЕТ ПЕРОНИКА – 44 – САДОВО” в ПИ 65125.33.1, с. Садово, общ. Аврен /дата на публикуване: 01.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от нов водоизточник на подземни води – тръбен кладенец ТК „Житен-Левал” в поземлен имот (ПИ) 29444.69.16 по КККР на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване: 25.05.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжерия, система за капково напояване и сондажен кладенец”  /дата на публикуване: 05.05.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комплекс за обитаване с обществено обслужване'” в УПИ XXI-19, кв.1, идентичен с ПИ 10135.73.667 /дата на публикуване: 13.04.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и преустройство с промяна предназначението на търговска сграда с цех за колбаси в семеен хотел” /дата на публикуване: 08.04.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1.5 MWp DC/1.36 MW АС“, в поземлени имоти №77044.12.40, площ 19 982 кв. м, вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, стар номер 012040, №77044.12.42, площ 25 758 кв. м, /съгласно Договор за покупко-продажба площ на имота – 25 756 кв. м/ вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, стар номер 012042, село Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич и разширение на съществуващо ГРУ в поземлен имот №77044.12.42 село Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване: 30.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения”  /дата на публикуване: 29.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на “Складове, офиси и обществени обслужващи сгради” в поземлен имот (ПИ) № 024036, площ 10.559 дка, с НТП „нива”, местност „Мъзгите”, землище с. Игнатиево, община Аксаково /дата на публикуване: 16.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти, електрозаварени тръби и кухи профили” /дата на публикуване: 11.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2022  за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ:

-Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-4 „за общ. обсл.“, УПИ II „за ТРП“ и УПИ IV-5 „за бензино- и газ-станция’’, кв. 601, 5 м.р. на гр. Варна, с цел обединяване на трите имота в УПИ V-397 „за смес, застр. и ТРП“ (ПИ 10135.2556.397), кв. 601, 5 м.р., гр. Варна и въвеждане в устройствена зона „Оо“ в съответствие е предвижданията на ОУП/2012г. на гр. Варна, и

-Инвестиционен проект за „Изваждане на сграда със смесено предназначение „АСТРАЛ ТАУЪР” в ПИ 10135.2556.397, с площ 8472 кв.м, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване: 15.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на жилища“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) “Разширение на съществуваща оранжерия с площ от 1 дка, изграждане на склад от 100 кв. м за съхранение на готова продукция и подземен резервоар за събиране на дъждовна вода около 100 куб. м в ПИ 35064.32.49 по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване: 08.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти (ПИ), находящи се в местност Узун келеме, гр. Варна /дата на публикуване: 31.01.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси” в поземлен имот 10135.5501.156, с площ 26488 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 18.01.2022 г./

2021 година

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на сграда за дестилация на плодови материали и търговия” в поземлен имот по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Кирилов и  Кирилов, гр. Игнатиево /дата на публикуване: 17.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на център за диагностика на автомобили, център за гехнически прегледи, магазин за авточасти, заведение за хранене, база за сглобяване на мебели, база за пакетиране и опаковане на продукти, център за спедипия и куриерски услуги, автомивка и два склада”, с възложител     Георгиев /дата на публикуване: 15.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства (автобуси, товарни и леки автомобили) и офис”, с възложител: “ПИ ТРАНС 2” ЕООД, село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къмпинг и обслужващи сгради“ в УПИ I-780,781 в кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ X, УПИ XIX и УПИ XXV, кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, област Добрич /дата на публикуване: 19.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) „Садкова инсталация за отглеждане на риба в яз. Ляхово”, находящ се в землището на с. Оброчище, общ.Балчик /дата на публикуване: 15.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с “Добавяне на нова цел (ползване на част от добитата вода за пълнене на морски тип товарни контейнери с водосъдържатели и последваща продажба предимно чрез износ с контейнеровози през пристанищен терминал Варна запад) за ползване на отнетата вода при водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – сондаж Р-148х“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.452, ПЗ-ЮГ, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Девня /дата на публикуване: 11.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжериен комплекс с хидропонна система, климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена земеделска продукция за продажба, включваща вентилационни системи с оросяване и предохлаждане, хале за обслужващи дейности, компостираща инсталация и сондаж” /дата на публикуване: 07.10.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс” в ПИ 10135.4508.332, урбанизирана територия, с площ 7310 кв.м. НТП “Нива”, район “Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване: 30.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци” по регулационния план на гр. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 14.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Монтиране на фотоволтаична система с мощност 120 kWp и нова технологична линия за сортиране на плодове“ в съществуваща сграда с идентификатор: 07257.40.27.2, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 07257.40.27, землище село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 10.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на лодкостоянки в акваторията на рибарско пристанище “Чайка”, град Бяла, област Варна /дата на публикуване: 30.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с промяна в начина на трайно ползване на ПИ 10611.66.2020 с НТП “рибарник”, с площ от 519431 кв.м. находящ се в с. Венелин, общ. Долни чифлик в земя за трайни насаждения с цел залесяване с тополи /дата на публикуване: 13.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Вертикална планировка с площадкови .мрежи към съществуващи селскостопански сгради с подпорни стени и електронна автомобилна везна, в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, ремонт на два броя краварници с обслужващи помещения и торищна площадка, в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, реализиране на ажурни огради, в ПИ с идентификатори: 40590.34.23, 40590.34.24 и 40590.34.25, находящи се в стопански двор на село Куманово, община Аксаково“ /дата на публикуване: 01.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за Водовземане от повърхностни води от Дуранкулашко езеро с цел напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 24102.34.142, 24102.34.161, 24102.34.184, 24102.34.160, 24102.34.185 и 24102.201.1 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла /дата на публикуване: 30.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Намаляване на броя на одобрени ветрогенератори от 34 на 12, но с промяна в параметрите на всеки един генератор“ в поземлени имоти със стари кадастрални номера №011002, 013029, 017003. 017017, 037016, 042032, 045012. 053054, 054023, 058011, 060039, 062024, и подстанция в 059062, землище на село Добротич, община Вълчи дол /дата на публикуване: 25.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с:

  • Ремонт и модернизация на вече изградена система за капково напояване, в ПИ 35064.46.5, 35064.113.93, 35064.113.90, землище гр. Каварна;
  • Поставяне на два преместваеми фургона с обща квадратура от 30 кв.м за управление на всички системи;
  • Монтиране на фотоволтаична централа с максимална мощност 15 kW върху покрива на фургоните;
  • Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопанска продукция от бадемови насаждения, в поземлен имот № 35064.501.4324 (УПИ III, кв. 52), урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич;
  • Закупуване на техника с цел оптимизиране отглеждане на бадемите и тяхната последваща преработка /дата на публикуване: 25.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) предвиждащо разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция, със стартиране на производство, в УПИ III-79 (идентичен на ПИ 72709.518.99), кв. 2, по плана на село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване: 15.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кейова стена, част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово”, с възложител: “ТРАНССТРОЙ -ВАРНА” АД /дата на публикуване: 20.05.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 36 броя еднофамилни къщи“ в ПИ с идентификатор: 10135.2054.52, с площ 16.010 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора (в отдел/подотдел – 159/у1; вид на горите или на подотдела – иглолистни) и „Трафопост“ в ПИ с идентификатор: 10135.2054.49, с площ 162 кв.м, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора (в отдел/подотдел – 159/т1; вид на горите или на подотдела – иглолистни), местност „Коджа тепе“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, и Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ Х-26 (ПИ 10135.2054.52) и УПИ LX-20 (ПИ 10135.2054.51), кв. 207, местност „Коджа тепе“ по ПУП-ПРЗ за УПИ IV-19, V-24, VI-7, VII-25, Х-26, LX-2 и LXII-26 – за инж. инфр., кв. 207, м-ст „Коджа тепе“, гр. Варна /дата на публикуване: 28.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2021  за инвестиционно предложение (ИП)  „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м, НТП „За съоръжение на газопровод“ /дата на публикуване: 27.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс” в УПИ VIII-214, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.214. урбанизирана територия, с площ 4469 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, местност „Мешели тепе“, район “Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване: 08.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комбинирана спортна площадка” в УПИ I-143, урбанизирана територия, с площ 8282 кв.м, кв. 27, по КККР на с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 07.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Из граждане на зелен туристически учебен център“ в съществуваща сграда с идентификатор 10135.5103.112.12, находища се в ПИ 10135.5103.112, с площ 4281 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Черноморец“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване: 30.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2021  за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за рафиниране на олово” в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, общ. град Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 08.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Експлоатация на драгажна машина, обучение на персонал за работа с нея, драгиране на наноси и пясъци в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“ град Бяла“, с цел безопасно приставане, престрояване и обслужване на рибарски лодки /дата на публикуване: 04.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за обект: „Град Бяла – Укрепване свлачище и брегоукрепване“ – Първи етап-актуализация, обхващащ участъка от нос „Св. Атанас“ до т. ВК2 от оста на дамбата /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Частично ремонтно – възстановителни работи на брегозащитно съоръжение в района на рибарско пристанище „Чайка“ град Бяла“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.116.135, с площ 15700 кв.м, защитена територия, с начин на трайно ползване „За друг вид естествен ресурс за превантивна защита“ по КККР на гр.Бяла /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на тръбни кладенци” с цел добив на подземни води за битови нужди в ПИ 53120.106.293, ПИ 53120.106.441 и ПИ 53120.106.442, урбанизирана територия, с обща площ 8679 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”, в поземлен имот с идентификатор: 72624.610.9 (номер по предходен план: 70,72, квартал: 1, парцел: XVIII /IV стар/), с площ 19058 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 05.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на съществуваща постройка за обект за преработка на мляко и монтиране на фотоволтаична инсталация” в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-37, кв. 4, дворно място с площ 1420 кв.м, по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна  /дата на публикуване: 05.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на многофункционална жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор № 10135.3513.193 (номер по предходен план: 141, квартал: 14, парцел: част от УПИ I-оцетна), урбанизирана територия с НТП „Ниско застрояване до 10м“ с площ 3266 кв.м, бул. „Сливница“ № 166, гр. Варна /дата на публикуване: 04.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери до 120 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1, площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване: 06.01.2021 г./

2020 година

РЕШЕНИЕ No ВА 46П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 10 броя вилни/жилищни сгради“ с различна площ от 54 кв.м до 108 кв.м, на отделни парцели, в поземлен имот с идентификатор: 04426.22.126 (предходен идентификатор: 04426.22.35), с площ 8496 кв.м, местност „Мерджемека“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на втори вятърен генератор с номинална мощност от 0,9 MW, кула до 70 м, роторен диаметър до 55 м“ в поземлен имот №58596.1.87, землище на село Пролез, община Шабла /дата на публикуване: 14.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) с Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП- ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ в ПИ с идентификатор № 72693.19.133, площ 14 216 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, стар номер 000320, и „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“ в ПИ с идентификатор № 72693.152.429, площ 22 641 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище стар номер 00033, землище на с. Топола, община Каварна  /дата на публикуване: 11.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Преместване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци (съхраняване, смилане/раздробяване, сушене, рециклиране)”  /дата на публикуване: 24.11.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради и сондаж’ в УПИ Х-68,кв. 1 по КК на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 27.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща страда и надстройка на един етаж“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 53120.507.350, урбанизирана територия, с площ 4888 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Оброчище, общ. Балчик, с цел отреждане на имота „за смесена обслужваща и производсвено-складова зона- “Соп1“ /дата на публикуване: 26.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс ”Белослав“ за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославско и Варненско езеро“ в ПИ 03719.502.3153. урбанизирана територия, с площ 1254 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 26.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на брегоукрепително съоръжение”, граничещо с водно тяло „Варненско езеро” с дължина 91м, в имот № 10135.5501.356 (УПИ III-356 „За пристанище”, с площ 120485 кв.м) и имот № 10135.5501.156 (УПИ I-156 „За друг вид производствен, складов обект”, с площ 26488 кв.м), урбанизирана територия, ЮПЗ, район „Аспарухово”, гр. Варна /дата на публикуване: 24.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна”, находяща се в ПИ 03719.806.1 по КККР на гр. Белослав, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав” /дата на публикуване: 11.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Промяна в работата на инсталациите и съоръженията на свинекомплекс с. Козлодуйци”, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и промяна предназначението на офис с идентификатор 10135.1.98.3.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина /АИППДМП/ с рентгенова уредба за секторни дентографии”, район „Одесос”, гр. Варна /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на рибностопанска база за свободно отглеждане на риба, в язовир „Мумлеза”, в землището на с. Аврен, общ. Аврен, с възложител „Авренска панорама” ЕООД /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 60 броя къщи. с капацитет за 240 души” в поземлен имот № 10135.5075.73, площ 35 387 кв.м, вид територия – земеделска, категория 10, НТП -нива, район Аспарухово, м-т „Карантината”, стар номер 5075.23, квартал 76, парцел I, гр. Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 25.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти”, в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП ..За стопански двор”, местност „Колак баши”, с. Бенковски, общ. Аврен. обл. Варна, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел отреждането на имота за „за магазин и цех за преработка на месо и месни продукти” /дата на публикуване: 12.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна-Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейните стени в пристанищен терминал Леспорт и извършване на дейности по съхранение на драгирания материал след изваждане от водния обект, класифициран като отпадък с извършване на дейности по предварително третиране” в ПИ 20482.505.39, с площ 333739 кв.м, урбанизирана територия, държавна публична собственост, НТП „Незастроен имот за производствен, складов обект”, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 10.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/” в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464. 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня /дата на публикуване: 13.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци” на територията на съществуваща кариера „Сухата скала”, местност „Високата канара” в землището на гр. Суворово /дата на публикуване: 08.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на съоръжения за напояване на територия от 520 дка” в землището на с. Камен дял, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за ИП “Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността”, гр. Белослав, общ. Белослав /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56143.53.22, с площ 7335 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива”, по плана на с. Петров дол, общ. Провадия, с цел промяна на предназначението на имота, в терен за застрояване за промишлени нужди -„Изграждане на обект за автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар и кафене” /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2020  за “Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/” в обхвата на ПИ 72693.19.133, земеделска територия, площ 14 216 кв.м, НТП „пасище” за отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност” и ПИ 72693.152.429, земеделска територия, с площ 22 641 кв.м, НТП „пасище” и отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система”, землище на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за „Промяна предназначението на земеделска територия, с НТП „нива” с площ 902 кв.м – ПИ с идентификатор 10135.4021.68 (стар № 62. квартал 1. парцел VI). в гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна кланица за овце и кози” в поземлен имот с идентификатор 20359.132.2, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор” с площ 1583 кв.м (по скица), по плана на с. Дебрене, общ. Добричка /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по плана на К.К. „Св. св. Константин и Елена'”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване и изграждане на площадка за строителни отпадъци” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.302.28, с площ 10952 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс”, ул. „Иван Калчев” № 47, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.47 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) Промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21, с НТП „нива” по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна /дата на публикуване: 17.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на пристройка за млекопреработвателно предприятие (мандра)” с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване: 14.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на център за клауд услуги” в поземлен имот с идентификатор 32278.25.10, с площ 7.979 дка, земеделска територия, с НТП „нива”, местност „Мъзгите”, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Игнатиево /дата на публикуване: 13.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение и модернизиране на пристанище със специално предназначение „СТФ – Езерово” чрез удължаване на съществуващия кей и изграждане на нови пристанищни съоръжения. Изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение в ПИ с идентификатор № 27125.504.149, площ 83 771 кв.м, /съгласно нотариален акт площта е 83 779 кв. м/, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище, землище на с. Езерово, общ. Белослав /дата на публикуване: 27.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел със СПА зона, вътрешен, външен и детски басейн, два ресторанта, лоби бар и два външни сезонни бара” в с.Кранево, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване: 24.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „ЗП Димов-Българево” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, земеделска територия, с НТП „овощна градина” с площ 11.500 дка, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с НТП ,.овощни градини” с обща площ 23.001 дка. землище с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване: 15.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи” в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 10.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)” гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ за “Изграждане на втори вятърен генератор” в поземлен имот№ 83017.31.53, площ 4 089 кв.м, стар номер 031029, вид територия урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич /дата на публикуване: 24.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ свързано с Промяна на технологията на преработка на излезли от употреба гуми от МПС и гумени отпадъци в обхвата на поземлени имот 117013, гр.Суворово, м-ст „Високата канара” /дата на публикуване:19.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2020  за “Изграждане на пенсионерски клуб”, село Лопушна, община Дългопол, област Варна /дата на публикуване:21.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2020  за “Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /00/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци”, местност Отсреща, град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:20.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2020  за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства” в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика”, район „Аспарухово”, гр. Варна, общ. Варна /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2020  за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2020  за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, за промишлено и питейно-битово водоснабдяване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.2295, площ 9 800 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за други видове спортове, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2020  за “Изграждане на агроаптека и склад”, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива. местност ..Хавърлъка”, в град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2020  за „Изграждане на кравеферма и мандра” в поземлен имот, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма” с площ 8203 кв.м, местност „Курията” землище с. Болярци, общ. Аврен и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с. Болярци, общ. Аврен /дата на публикуване:03.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2020  за Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2MW в поземлен имот №23769.52.106, землище на с. Дропла, общ. Балчик /дата на публикуване: 30.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2020  за „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала”, район „Владислав Варненчик”, местност „Налбанка”, гр. Варна/дата на публикуване: 21.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2020  за „Изграждане на площадка за загробване на животни -трупна яма” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06416.91.36, с площ 16.992 дка, земеделска територия, с НТП “Нива”, местност „Куш тепе”, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, и Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота на от ..Нива” в „Площадка за загробване на животни – трупна яма”, с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ/дата на публикуване: 20.01.2020 г./

2019 година

РЕШЕНИЕ No ВА 39П-2019  за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 38П-2019  за „Организиране на площадка за съхранение на отпадъци – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.733, с площ: 8 895 кв. м от общата площ на имота: 9 246 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)”, по плана на ЗПЗ, град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 37П-2019  за Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж, с цел добив на подземна вода за промишлени, противопожарни и други нужди към съществуващо предприятие за преработка на слънчоглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.214, с площ 16666 кв.м, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона – юг, гр. Девня /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2019  за “Преустройство на част от съществуваща сграда и пристройка към нея, с цел монтиране на дестилерия – за добив на етерично маслени култури“ в УПИ ІV„ПДС“, с площ 2600 кв.м, кв. 3, по плана на с. Бонево, общ. Тервел /дата на публикуване: 12.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2019

Дата на публикуване: 16.10.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2019

Дата на публикуване: 02.08.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2019

Дата на публикуване: 18.07.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2019

Дата на публикуване: 18.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2019

Дата на публикуване: 07.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2019

Дата на публикуване: 03.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2019

Дата на публикуване: 20.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2019

Дата на публикуване: 15.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2019

Дата на публикуване: 17.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2019

Дата на публикуване: 25.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2019

Дата на публикуване: 27.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 03П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 02П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 01П-2019

Дата на публикуване: 04.02.2019 г

 

2018 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2018

Дата на публикуване: 04.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2018

Дата на публикуване: 15.11.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2018

Дата на публикуване: 26.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2018

Дата на публикуване: 13.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2018

Дата на публикуване: 07.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2018

Дата на публикуване: 30.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2018

Дата на публикуване: 15.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2018

Дата на публикуване: 09.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2018

Дата на публикуване: 13.07.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2018

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2018

Дата на публикуване: 18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2018

Дата на публикуване: 11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2018

Дата на публикуване: 05.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2018

Дата на публикуване: 06.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2018

Дата на публикуване: 24.01.2018 г

 

 

2017 година

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-ПР2017

Дата на публикуване: 21.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-ПР2017

Дата на публикуване: 12.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-ПР2017

Дата на публикуване: 23.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-ПР2017

Дата на публикуване: 16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-ПР2017

Дата на публикуване: 10.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-ПР2017

Дата на публикуване: 04.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2017

Дата на публикуване: 08.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2017

Дата на публикуване: 19.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-ПР2017

Дата на публикуване: 14.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2017

Дата на публикуване: 06.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2017

Дата на публикуване: 30.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2017

Дата на публикуване: 22.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.01.2017 г

 

2016 година

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2016

Дата на публикуване: 01.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2016

Дата на публикуване: 04.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2016

Дата на публикуване: 18.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2016

Дата на публикуване: 29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2016

Дата на публикуване: 14.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2016

Дата на публикуване: 10.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2016

Дата на публикуване: 09.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2016

Дата на публикуване: 11.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2016

Дата на публикуване: 31.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2016

Дата на публикуване: 03.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2016

Дата на публикуване: 21.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2016

Дата на публикуване: 20.01.2016 г

 

2015 година

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2015

Дата на публикуване: 15.07.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2015

Дата на публикуване: 31.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2015

Дата на публикуване: 12.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2015

Дата на публикуване: 09.03.2015 г

 

 

2014 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2014

Дата на публикуване: 20.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2014

Дата на публикуване: 05.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2014

Дата на публикуване: 22.07.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2014

Дата на публикуване: 16.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2014

Дата на публикуване: 13.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2014

Дата на публикуване: 03.04.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.03.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2014

Дата на публикуване: 06.02.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.01.2014 г

 

2013 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2013

Дата на публикуване: 05.12.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2013

Дата на публикуване: 11.10.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2013

Дата на публикуване: 12.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2013

Дата на публикуване: 09.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2013

Дата на публикуване: 27.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2013

Дата на публикуване: 13.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2013

Дата на публикуване: 25.03.2013 г

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация.