Оценката на въздействието върху околната среда ( ОВОС )

Оценка на въздействието върху околната среда