Съобщения за осигурен обществен достъп и приложима процедура съгласно чл.8, ал. 4 от наредба за ЕО

 • Днес, 08.08.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“ в поземлени имоти №№27125.26.41, 27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105, 27125.26.106, 27125.26.107, 27125.26.108, с обща площ 965,602 дка, землище на село Езерово, община Белослав, област Варна и Инвестиционен проект за обект  „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“ с възложител „ТЕЦ-Варна“ЕАД. РИОСВ-Варна, информира за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40446 до уведомление за план с определена приложимост на процедурата по ЕО и дадени указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да предприеме възложителя за процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка. (публикувано на 08.08.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40394 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект  за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-012056, УПИ II-012056, УПИ III-012056, УПИ IV-012056, V-БКТП, УПИ VI-012079, УПИ VII-012079, УПИ  VIII-012079 и УПИ IX-012079, масив 12, местност „Ачмалъка“, землище с. Шкорпиловци и улична регулация от о.т. 131 до о.т. 135, от о.т. 132-133-134 до о.т. 135, от о.т. 131 до о.т. 137 и от о.т. 136 до о.т. 140, с възложители: Михова, Георгиева, Атанасов, Стоянова, Любчева, Иванов и Бояджиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2022 г.  (публикувано на 02.08.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40344 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.176.104, в землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска територия, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, с площ от 49.011 дка, в устройствена зона/терени за енергийни производства, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.07.2022г. (публикувано на 26.07.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40289 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 62092.39.27, с площ 4213 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, по плана на село Раковски, общ. Каварна, с цел предвиждане на ограничителни линии в устройствена зона „Пп“ с предназначение „За стопанска дейност и енергийно производство“, с възложител: „ТРЕЙД ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.07.2022г. (публикувано на 21.07.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40229 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 37099.43.33 (стар номер: 043033), с площ 2.001 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Куру дере“, землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: М. Георгиева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.07.2022г. (публикувано на 19.07.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40206   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022 – 2028 г.“, с възложител община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2022 г.  (публикувано на 14.07.2022 г.)

 • Днес, 14.07.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за проект за Подробен устройствен план-План за застрояване за изграждане на „фотоволтаичен парк“ в поземлени имоти с идентификатори №№07598.97.101, вид собственост – частна, вид територия земеделска, НТП – неизползвана нива (угар, орница), площ 6998 кв. м, (съгласно нотариален акт площ 7000 кв. м); 07598.97.102, вид собственост – частна, вид територия земеделска, НТП – неизползвана нива (угар, орница), площ 7154 кв. м, (съгласно нотариален акт площ 7155 кв. м);  07598.97.8, вид собственост – частна, вид територия земеделска, НТП – неизползвана нива (угар, орница), площ 2804 кв. м, (съгласно нотариален акт площ 2805 кв. м);  07598.97.9, вид собственост – частна, вид територия земеделска, НТП – неизползвана нива (угар, орница), площ 13951 кв. м, (съгласно нотариален акт площ 13955 кв. м);  обща площ на имотите: 30907 кв. м,  гр. Бяла, община Бяла, област Варна, възложител Саралиев. РИОСВ-Варна, информира за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40202 до уведомление за план с определена приложимост на процедурата по ЕО и дадени указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да предприеме възложителя за процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка. (публикувано на 14.07.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40164 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.18.19, земеделска територия, с площ 11199 кв.м, НТП „Деградирала орна земя“, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“, в режим на устройствена зона „Пп“, с възложител „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2022г.  (публикувано на 12.07.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40147 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 53691.112.88, земеделска територия, с площ 8998 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за производствено-складова дейност“, в устройствена зона „Пп“ и определяне начина и характера на застрояване, с възложител ЕТ „ЗЕМЯ-2001-ХРИСТО ЖЕКОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2022г.  (публикувано на 11.07.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40137 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.17,  30497.14.18, 30497.14.51, 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 и 30497.14.81, част от кв. 2, земеделска територия, с цел образуването на УПИ XI-52, XII-53, XIII-54, XIV-55, XV-56, XVI-56, XVII-1, XVIII-1, XIX-1, ХХ-1, XXI-1, XXII-1, XXIII-1, XXIV-18, XXV-за трп., XXVI-17, XXVII-16, XXVIII-за помп.ст. и улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267,268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 – с. Звездица, общ. Варна, с възложител Станков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2021г.  (публикувано на 08.07.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40122 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич, за  промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности – „Пп“, с площ от 194000 кв. м, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ с идентификатор72624.443.84 по КККР на град Добрич, с възложители: Община Добрич  и „Добрички хиподрум“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 7.07.2022 г.  (публикувано на 06.07.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40105 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 37808.154.11, урбанизирана територия, с площ 7896 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов имот за „ПСД-склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“, с предвиждане за ново застрояване, с възложител „ПЛАНИК-ВЪЛЧЕВ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2022г.  (публикувано на 05.07.2022г.)

 • Днес, 05.07.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община Суворово в имоти в землищата на град Суворово, село Баново, село Калиманци, село Левски, село Просечен, село Чернево, село Николаевка, община Суворово с обща площ 359,4507 ха с възложител Община Суворово. РИОСВ-Варна, информира за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40092 до уведомление за план с определена приложимост на процедурата по ЕО и дадени указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да предприеме възложителя за процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка. (публикувано на 05.07.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/40084 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 00084.60.128, земеделска територия, с площ 34973 кв.м, НТП „Нива“, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за фотоволтаична централа и обслужващ път“, в режим на устройствена зона „Пп“, с възложител „МАТЕЕВ И СИН“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.07.2022г.  (публикувано на 04.07.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40040   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 11836.90.27 (образуван при делба на ПИ №11836.90.23) по КККР на  с. Войводино, общ. Вълчи дол, с площ 701 674 кв. м, вид територия Земеделска, с цел определяне на градоустройствена зона „Предимно производствена“Пп“, промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници  и електрическа подстанция“, с възложител „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 1.07.2022 г.  (публикувано на 30.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40022 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 72271.191.5, с площ 54510 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За летище, аерогара“, по КККР на гр. Тервел, с цел отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“, с възложители: Садък и Садък. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.06.2022 г.  (публикувано на 29.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39979 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Варна, за периода 2021-2028г., с възложител: Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2022г. (публикувано на 28.06.2022г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39980 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20359.31.86, в местност „Курт кулак“, с. Дебрене, общ. Добричка, с възложител: „МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 4“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2022г. (публикувано на 28.06.2022г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39983 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20359.31.85, в местност „Курт кулак“, с. Дебрене, общ. Добричка, с възложител: „МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 3“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2022г. (публикувано на 28.06.2022г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39985 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения:

  – Раздел «Лечебни растения»;

  – Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с възложител: Община Девня.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2022г. (публикувано на 28.06.2022г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39914  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ II-113, кв. 66, идентичен с ПИ 07257.501.1189, урбанизирана територия, с площ 1933 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел отреждане на имота „за инженерно техническа дейност“, с възложител Казаков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2022г.  (публикувано на 21.06.2022г.)
 • Днес, 21.06.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за  изработване на проект за изменение на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване” с отреждане за “техническа инфраструктура – утаителен басейн” в обхвата на УПИ 47, 76, 77, 78 (ПИ 55110.60.79), ПИ 55110.60.44; ПИ 55110.60.30; ПИ 55110.60.31; ПИ 55110.60.34; ПИ 55110.60.37; ПИ 55110.60.64; ПИ 55110.60.32; ПИ 55110.60.35; ПИ 55110.60.65; ПИ 55110.60.66; ПИ 55110.60.85; ПИ 55110.60.87; ПИ 55110.60.88, с обща площ 2 016,638 дка, по КК на с. Падина, община Девня, възложители: “Солвей Соди” АД и община Девня,  РИОСВ-Варна, информира за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39907  до уведомление за план с определена приложимост на процедурата по ЕО и дадени указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да предприеме възложителя за процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка. (публикувано на 21.06.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39902 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X и УПИ XI, кв. 8 и УПИ XI и УПИ XII, кв. 13, с цел обособяването на УПИ XI-662,663,664,665,682, с площ 27080 кв.м и УПИ XI-661, с площ 3000 кв.м и улична регулация от о.т. 221 до о.т. 224 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2022 г.  (публикувано на 21.06.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39884 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 36419.189.29, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 32.365 дка, местност „Фуражен цех“, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна на предназначение на територия от „Стопански двор“ в имот с отреждане за „ПСД“ и реализация на ИП свързано с обект „Пристройка на производствена и складова част към цех за бутилиране на олио“, с възложител: „КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.06.2022г. (публикувано на 20.06.2022 г.).

 • Днес, 16.06.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за  проект за  изработване на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване” за “фотоволтаична централа с трансформаторни станция и подстанция” за поземлени имоти 02662.6.19, 02662.6.106, 02662.6.107, с обща площ 280,461 дка, землище на село Баново, община Суворово, възложител: „Манекс сън“ АД,  РИОСВ-Варна, информира за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39854 до уведомление за план с определена приложимост на процедурата по ЕО и дадени указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да предприеме възложителя за процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка. (публикувано на 16.06.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39800 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.49.79, с площ 5391 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: И. Димов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2022 г.  (публикувано на 13.06.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39796 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04580.16.138, територия на транспорта, с площ 76178 кв.м, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на имота и отреждането му за „транспортна инфраструктура и електропроизводство“, с възложител „БОГДАН СОЛАР“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2022г.  (публикувано на 13.06.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39769   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за  Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.103, с площ от 49500 кв.м, в землището на град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ и се извършва с цел промяна на устройствената зона в „терени за енергийни производства Пел“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  изграждане на фотовалтаична система, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2022 г.  (публикувано на 09.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39766   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на кв. 37 за имот пл.№ 1109, за който се отреждат УПИ ХХI-за адм.сграда, УПИ ХХII-за скл.дейност, УПИ ХХIII-за фотоволтаичен парк, УПИ XXIV-за фотоволтаичен парк. УПИ XXV-за фотоволтаичен парк. УПИ XXVI-за ел. подстанция в кв. 37 и обособяване на УПИ XXVII-за озеленяване и УПИ XXVIII-1074 за озеленяване в нов кв. 147 и изменение на ПУР от о.т. 521 до 546, от 527 до 550 и от 550 до 364 по действащият кадастрален и регулационен план на гр. Долни чифлик, с възложител „КУШ ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2022 г.  (публикувано на 09.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39758   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 03811.59.15 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“. Проектът за ПУП-ПЗ се изработва с цел  отреждане на имота „За фотоволтаична електроцентрала“, с възложител БИОПРОДУКТ- БЕНКОВСКИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2022 г.  (публикувано на 09.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39666   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ., УПИ ХIХ-общ., УПИ ХХ-общ., УПИ ХХI-общ„ УПИ ХХII-общ. и УПИ ХХIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, като имотите се обединят в нов урегулиран поземлен имот XXIV с отреждане за „ПСД-Фотоволтаична централа“, като се предвижда ново, свободно застрояване, с височина до 15м., със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване /П застр./ < 80%, Интензивност на застрояване /Кинт./ < 2.0, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%., с възложител “ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ ВАРНА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 3.06.2022 г.  (публикувано на 02.06.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39627  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич свързан с  промяна предназначението на ПИ 72624.608.2009 от „Терени за транспортна инфраструктура“ в „Жилищна устройствена зона за малоетажно застрояване до 10 м“, град Добрич, община Добрич, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 1.06.2022 г.  (публикувано на 31.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39618 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.308.61, земеделска територия, с площ 3901 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „производствена и складова дейност“ с ново, свободно застрояване, с възложител Р. Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2022г.  (публикувано на 30.05.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39616 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XLVIII-664,665,666,668 “за производствено складова дейност”, УПИ XIX-1428,1429,1430,1431 “за производствено складова дейност”, УПИ XVII-1146 “за производствено складова дейност” и УПИ ХХII-1434 “за производствено складова дейност”, идентични с ПИ №№ 10135.4510.667, 10135.4510.670, 10135.4510.669 и 10135.4510.1133, урбанизирана територия, с обща площ 21319 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на следните нови УПИ:

  • УПИ LI-1133, 667 „за производствено складова дейност“, с площ 11789 кв.м;
  • УПИ LII-669,1133 „за производствено складова дейност“, с площ 6602 кв.м;
  • УПИ LIII-670 „за производствено складова дейност“, с площ 2928 кв.м, с възложители „ПАЛТРЕЙД“ ЕООД и „АЛКОС ТРАНСПОРТ“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2022 г.  (публикувано на 30.05.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39604 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.05.2022г. (публикувано на 27.05.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39594 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проекти за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.608.1860, отреден за УПИ X – „за ОДО“, кв. 1124, ж.к. „Север 1“, гр. Добрич, за промяна от зона “Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“ в зона “Жг – Жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15 м)“ и изменение на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането на имота “за жилищно строителство“, с възложители Община град Добрич и „БГ СТРОЙ 98“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2022 г.  (публикувано на 27.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39592 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-77, кв. 9 по плана на с. Карапелит, общ. Добричка и отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“, с възложител М. Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2022 г.  (публикувано на 27.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39590 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на УПИ V-322,328 (ПИ 10135.2028.28) и УПИ XII-29 (ПИ 10135.2028.30), кв. 54, по плана на СО „Виница север“ и улична регулация от о.т. 388 до о.т. 26, гр. Варна, с възложител: “ВИП-СЕРВИЗ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2022 г.  (публикувано на 27.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39587 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36 по регулационния план на с. Червенци, общ. Вълчи дол, с възложител: „СЛ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2022 г.  (публикувано на 27.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39574 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за захранване с морска вода на УПИ I-25013 (идентичен с ПИ 65259.501.42), кв. 29, по плана на ЗВКО „Самотино“, землище с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с цел изграждане на рибовъдна ферма, пречиствателна станция и обслужващи помещения, открити басейни и навеси за барбекю, възложител: Иванов, село Владая, общ. Столична. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.05.2022г. (публикувано на 26.05.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39568   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.2.754, с площ от 380 кв.м, в землището на град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „лозе“ с цел промяна на устройствената зона в „за вилен отдих „Ов“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  жилищно застрояване, с възложител: Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.05.2022 г.  (публикувано на 26.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39491   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен Устройствен План –  План за Регулация и Застрояване в обхвата на УПИ VI-2 “за жил. стр. с административно и обществено обслужване” и ПР за УПИ IV-2 “за жил. строителство” и УПИ VI1-2 “за озелеляване“ и улична регулация от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3788, от о.т. 3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793, и о.т. 3791 до о.т. 3792, кв. 62, по плана на 16 м.р., гр. Варна /ПИ с ид. 10135.3515.2 по КККР, възложител на проекта е община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.05.2022 г.  (публикувано на 18.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39408 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяване на устройствена зона „Оо-обществено обслужване“, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2022 г.  (публикувано на 10.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39406 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на УПИ II „за обществено обслужване“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3511.567, урбанизирана територия, с площ 6257 кв.м, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, с площ 2000 кв.м и УПИ V-567 „за обществено обслужване“, с площ 4257 кв.м, с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2022 г.  (публикувано на 10.05.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39366 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на УПИ III-16 „за обществено обслужване“ /ПИ 10135.2560.418/, кв.44, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, общ. Варна и инвестиционен проект за строеж на сграда със „смесено предназначение“ Апартаментен хотел от градски тип, жилища и ТРП в същия имот, с възложители: „БИЛД ИНВЕСТ-1“ ЕООД, „БИЛД ИНВЕСТ-2“ ЕООД, „БИЛД ИНВЕСТ-3“ ЕООД и „БИЛД ИНВЕСТ-4“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.05.2022 г.  (публикувано на 05.05.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39345 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ I-312, УПИ III-312 и УПИ V-312, чрез който се формира УПИ IX-741 „за фотоволтаична централа“, кв. 52 по ЗРП на с. Левски, общ. Суворово, с възложител: “ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 22” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.05.2022 г.  (публикувано на 03.05.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39327  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.45 по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав, с цел урегулиране на имота и изграждане на еднофамилна жилищна сграда, с възложител НОЕВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.05.2022 г.  (публикувано на 03.05.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39261 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори: 21912.111.866 и 21912.111.814 по КК на гр. Долни чифлик, с цел включване на същите в строителните граници на гр. Долни чифлик и обособяване на УПИ II-814 „площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ III-866 „площадка за третиране на отпадъци“ в кв. 146 и ПУР от осова точка 560 до осова точка 571, по регулационния план на гр. Долни чифлик, с възложител: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.05.2022г. (публикувано на 29.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39307   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна,  при следните условия:
  • изработване на ПУП – ИПР, с което се предвижда изменение на регулационните линии на УПИ Х-665, УПИ XII-606,665 и УПИ ХIII-605 в кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪИ КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна;
  • изработване на ПУП-ПЗ за УПИ XII-606,665, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪИ КЛИФС“, с. Божурец, общ. Каварна;
  • промяна на уличната регулация в отсечките от о.т. 362 до о.т. 364, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2022 г.  (публикувано на 29.04.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39261 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): XI-2185 (с площ 10676 кв.м), ХII-2523, 2524 (с площ 686 кв.м), XIII-2525 (с площ 320 кв.м), XIV-2526 (с площ 388 кв.м), XV-2527 (с площ 976 кв.м) и улична регулация, кв.117, по плана на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.04.2022г. (публикувано на 26.04.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39247   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на:

  – ПИ 16078.10.69, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.10.70, урбанизирана територия, с площ 2162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.10.71, земеделска територия, с площ 1071 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла;

  – ПИ 16078.1072, земеделска територия, с площ 2592 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла, с цел обособяването на четири нови УПИ: УПИ I-71, кв. 39, с площ 1071 кв.м, УПИ II-72, кв. 39, с площ 2462 кв.м, УПИ XII-70, кв. 37, с площ 2134 кв.м, УПИ XI-69, кв.37, с площ 1867 кв.м, с възложители Антонов, Антонов, Димитров и Димитров.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2022 г.  (публикувано на 26.04.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39236 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.2, с площ 4582 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОУМЛЕНД БГ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2022 г.  (публикувано на 21.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39198  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.516.1031 и ПИ72709.516.1032, урбанизирана територия, с обща площ 54000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Тополи, общ. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ XVIII-1031,1032 „за бензиностанция, газостанция, офиси, обществено обслужване, производствено складова дейност и площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ XIX-1032 „за офиси, обществено обслужване, производствено складова дейност и площадка за третиране на отпадъци“, кв. 39, с възложител „ДОМОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2022 г.  (публикувано на 19.04.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39185 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в частта на УПИ „за озеленяване“ в кв. 19 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково, област Варна, с цел изменение на действащия план на с. Куманово, общ. Аксаково в частта за УПИ „за озеленяване“ в кв. 19 по плана на с. Куманово, при което се обособяват два нови УПИ за кв. 19 – УПИ „за озеленяване“ и УПИ I „за безвредно производствено складова дейност, с възложител община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2022 г.  (публикувано на 19.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39179 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.29.5, с площ 4598 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, във връзка с промяна предназначението на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „СОЛАР ДРИЙМ ПЛЮС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2022 г.  (публикувано на 18.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39169 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 72709.54.12, с площ 3998 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР, м-ст „До линията“, с. Тополи, общ. Варна, с възложител Русенов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.04.2022 г.  (публикувано на 15.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39136 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635 по КККР на гр. Дългопол и за изменение на улична регулация в обхват от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, с възложители: г-н  и г-жа Тончеви, гр. Дългопол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.04.2022г. (публикувано на 12.04.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39116 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32490.1.167, с площ 16188 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива“ по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково, с възложител: „М-АГРО 2012“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2022 г.  (публикувано на 11.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39115 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 14653.103.25 и 14653.103.26 по КККР на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаковo, с възложител: Калибацева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2022 г.  (публикувано на 11.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39109 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.4508.69, урбанизирана територия, с площ 1697 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 10135.4508.78, урбанизирана територия, с площ 4004 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на УПИ I-78 „за търговски комплекс“ и УПИ X-69 „за обществено обслужване“, кв. 8 по „Паркоустройствен и регулационен план, с указан начин на застрояване (ОП.З), район „Владислав Варненчик‘. гр. Варна, с възложител Станков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2022г.  (публикувано на 11.04.2022г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39089 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14252.39.49, 14252.41.11, 14252.41.65, 14252.41.91, в землище село Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложители: Иванов, Георгиева, Жекова, Димитрова, Димитров, Вълчева, Вълчева, Вълчев, Димитрова, Димитров, Петранова, Жечев и Графчева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.04.2022г. (публикувано на 08.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39066 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна, с възложител: „МИРАДИВА ИНВЕСТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.04.2022 г.  (публикувано на 06.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39065    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич е в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.902.144, с площ от 901 кв.м, по КККР на  град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „Лозе“ и се извършва с цел промяна на устройствената зона в „за вилен отдих Ов“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  изграждане на жилищна сграда, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.04.2022 г.  (публикувано на 06.04.2022 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39058 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ на територията на гр. Аксаково, община Аксаково, с възложител: „А1 България“ ЕАД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.04.2022г. (публикувано на 06.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39046  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 27125.504.180, 27125.504.183, урбанизирана територия, с обща площ 25467 кв.м, НТП „За складова база“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ:

  • УПИ-180 „за производствено-складова дейност“;
  • УПИ-183 „за производствено-складова дейност (за кораборемонтна дейност)“, с възложител „МТГ-ДЕЛФИН“ АД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.0.2022 г.  (публикувано на 05.04.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39042  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 51233.8.381, земеделска територия, с площ 2044 кв.м, НТП „Нива“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за винарска изба“, с възложител В. Велков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.04.2022г.  (публикувано на 05.04.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39022 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за проект за Програма за управление на отпадъците на Община Ветрино 2021-2028 г., с възложител Община Ветрино. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2022 г.  (публикувано на 04.04.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39020 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 66250.37.4, с площ 6.953 дка, урбанизирана-неурегулирана територия на територията на стопански двор 3, в село Сенокос, общ. Балчик, с цел урегулиране и определяне на параметрите за застрояване на имота за устройствена зона „Пп“, съгласно действащия ОУП – изграждане на навес за съхранение на селскостопанска техника, възложители: И. Иванов и Д. Станева, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2022г. (публикувано на 04.04.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39009 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор: 10135.2517.5049, с площ 5.038 дка, урбанизирана територия, с НТП „За почивен лагер“ местност „Манастирски рид“ по КККР на гр. Варна, с цел промяна предназначение на имот от „За почивен лагер“ в УПИ ХVII-5049 „За апартаментен хотел“, с възложител: „МАНАРИД“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.04.2022г. (публикувано на 01.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/39010    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

  1.  Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12406.50.42 /проектни 12406.50.49 и 12406.50.50/ по КК на с. Въглен, общ. Аксаково;
  2.  Инвестиционен проект за обект „Селскостопанска база – етапно изграждане“.

  Възложител на проекта е „БУЛВЕСТ – АГРО“ ЕООД

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2022 г.  (публикувано на 01.04.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38993 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от новообразуваната територия по ОУП на Община Варна, намираща се северно от кв. 3А на село Звездица, общ. Варна – поземлени имоти (ПИ) №№ ПИ 30497.14.71, 30497.14.73, 30497.14.77, 30497.14.90, XXIX-90, 30497.14.74, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: Иванов, село Звездица, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.03.2022г. (публикувано на 30.03.2022г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38928 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2515.3744, урбанизирана територия, с площ 7000 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, СО „Ален Мак“, местност „Каваклар“, гр. Варна, с възложител „МУНКИН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.03.2022 г.  (публикувано на 23.03.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38926   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028 г. с Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028г. на Община Шабла.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.03.2022 г.  (публикувано на 23.03.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38760 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-310003, УПИ III-310003, УПИ IV-310003, УПИ V-310003, УПИ VI-310003 и УПИ VII-310003 в кв. 310, м. Новите лозя, гр. Суворово, общ. Суворово, с възложител:  Михалев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2022 г.  (публикувано на 11.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38761 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програма за опазване на околната среда на Община Аврен 2021-2028 г., с възложител: Община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2022 г.  (публикувано на 11.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38750 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори: 70175.117.47 (пасище) и 70175.117.46 (друг вид земеделска земя), с обща площ 75.047 дка, землище гр. Суворово, обл. Варна, с цел промяна предназначение на имотите с отреждане и изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „ШАТО СОЛЕЙ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.03.2022г. (публикувано на 11.03.2022г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38740 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за управление на отпадъците на община Аврен, за периода 2021-2028 г., с възложител община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2022 г.  (публикувано на 10.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38732    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 70175.10.21 и ПИ 70175.10.14 в м-ст „Мешелика“  в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имотите „за фотоволтаична централа“, с възложител „МИКА ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2022 г.  (публикувано на 09.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38730    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 61128.13.60, с площ от 41091 кв.м, по КККР на с. Равна гора, общ. Авлен, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „ЕВРОСТРОЙМАТ“ ЕООД..Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2022 г.  (публикувано на 09.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38724   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ № 87 в кадастрален район 34 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Зайково чука“ и м-ст „Горчива чешма“, з-ще с. Здравец, общ. Аврен, с възложители на проекта са: Д. Маркова, Д. Петрово, Д. Димитров, Ст. Пейкова, Ж. Пейков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2022 г.  (публикувано на 09.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38706 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Каварна 2022-2026 г.“, с възложител Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2022 г.  (публикувано на 07.03.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38705 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ 10135.5012.5 и ПИ 10135.5012.11, земеделска територия, с обща площ 10220 кв.м, НТП „Нива“ и нова улична регулация през ПИ 10135.5012.45, с цел образуването на два нови УПИ – УПИ II-11, с площ 1999 кв.м и УПИ III-5, с площ 8137 кв.м, кв. 1, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Мутафова.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2022 г.  (публикувано на 07.03.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38703 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.214.32 (номер по предходен план: квартал: 152, парцел: I-214005), с площ 1.218 дка, урбанизирана територия, с НТП „Лозе“, местност „Глико“, землище гр. Бяла, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имот с НТП „Лозе“ за „Изграждане на една жилищна сграда“, с възложители: Г. Ялъмов и Х. Лазаров, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.03.2022г. (публикувано на 07.03.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38697    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 27125.21.17 с площ от 1000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW), с възложител „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2022 г.  (публикувано на 04.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38689   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за  Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.102, с площ от 49500 кв.м, в землището на град Добрич, вид територия Земеделска, с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ и се извършва с цел промяна на устройствената зона в „терени за енергийни производства Пел“ за реализиране на бъдещо инвенстиционно предложение свързано с  изграждане на фотовалтаична система, с възложител: Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2022 г.  (публикувано на 04.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38668 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I 85, УПИ II 86, УПИ III 81, УПИ IV 81, УПИ V 81 в кв. 14 по регулационния план на с. Искър, общ. Вълчи дол, с възложител: „СЛ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.03.2022 г.  (публикувано на 02.03.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38503 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, включващ и поземлен имот с идентификатор: 35701.11.246, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Каменар, общ. Варна, с цел урегулиране и формиране на УПИ I-233, II-270, III-235, IV-270, 25, V-245, VI-203, VII-202, VIII-22, IX-246, X-213, 214, XI-5407, XII-5408 и XIII-215, в кв. 27, с възложител: Г. Гроздев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.02.2022г. (публикувано на 15.02.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38498 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-394, III-399, VI-417, VII-401, VIII-400, IX-393, Х-392, в кв. 45, УПИ IХ-395 и УПИ II-396, в кв. 46, УПИ VI-446, VII-447, VIII-412 и XV-412, в кв. 51 и УПИ II, в кв. 67, по плана на село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на от УПИ отредени „за жилищно застрояване“ и УПИ II „за училище“ в отреждане на същите за „ПСД – фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.02.2022г. (публикувано на 15.02.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38478    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 10135.3514.609, с площ от 30064 кв.м, по КККР на гр. Варна, с цел промяна предназначението на имот с НТП „за друг обществен обект, комплекс“ в „за жилищно застрояване“ по реда на чл. 135 а от ЗУТ, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.02.2022 г.  (публикувано на 14.02.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38469 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27125.33.14, с площ 5999 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива“ по КККР на с. Езерово, община Белослав, с възложители: „БУЛМАК 2005“ ЕООД, „БИЛДАГРО ИНВЕСТ“ ЕООД и Г. Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.02.2022 г.  (публикувано на 11.02.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38470 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.603.78, с площ 5376 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „БАК-БЪЛГАРИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.02.2022 г.  (публикувано на 11.02.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38437 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  в обхвата на ПИ 72709.12.102, земеделска територия, с площ 11226 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, с цел делба на имота и обособяването на два нови УПИ с отреждане „за производствено-складови обслужващи сгради и съоръжения“, с възложители Борис Георгиев и „ДЖИ ЕМ ТРАНС ЛОГИСТИК“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.02.2022г.  (публикувано на 07.02.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38422 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделски територии – лозя, в урбанизирана територия за „Жилищно строителство“, с възложител: „ПАВЛОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.02.2022г. (публикувано на 04.02.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38421 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 03719.501.3090, 03719.501.3092, 03719.501.3093, урбанизирана територия, с обща площ 8364 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с цел образуването на четири нови УПИ с отреждане „за жилищно строителство“, с възложител Кателиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2022г.  (публикувано на 04.02.2022г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38404 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 68998.94.914 и ПИ 68998.94.764 по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик за производствени и складови дейности, с възложител:  П. Тинев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2022 г.  (публикувано на 02.02.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38375   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Аксаково (ПИРО) 2021-2027, с възложител: Община Аксаково.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 1.02.2022 г.  (публикувано на 31.01.2022 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38360  до Уведомление за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65125.55.24, площ 49,996 кв. м, стар номер 55.23, НТП – нива, вид територия – земеделска, категория 7, по КККР на с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна за „Фотоволтаична централа”, възложител: „Филвик” АД.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от 31.01.2022 г.  (публикувано на 28.01.2022 г.).
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38358 до Уведомление за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 61128.37.33, площ 25, 331 кв. м, стар номер 037033, НТП – нива, вид територия – земеделска, категория 7, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна за „Фотоволтаична централа”, възложител: „Филвик” АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от 31.01.2022 г.  (публикувано на 28.01.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38354 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПИ с идентификатор: 22988.16.66 (номер по предходен план: 000072), с площ 13.736 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, землище село Дончево, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота от „За друг вид производствен, складов обект“ в за „ПСД-Пп, силозно стопанство“, с възложител: „СИЛК ГАЗ БГ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.01.2022г. (публикувано на 28.01.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38310 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.48.65, с площ 11141 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: “НСО СОФИЯ” ООД и “То-Ни-3” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.01.2022 г.  (публикувано на 25.01.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38282 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/  по отношение на ПИ 37099.47.41, урбанизирана територия, с площ 5499 кв.м, НТП „Нива“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „АНДРЕA 2012“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.01.2022 г.  (публикувано на 21.01.2022 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38280  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставни части:

  • проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 135.826, урбанизирана територия, с площ 26619 кв.м, НТП „За складова база“, с. Слънчево, общ. Аксаково;
  • Инвестиционен проект за строеж: „Складова база, административно-битова част, работилница и ведомствена бензиностанция-етапно изграждане“, с възложител „Агрикс инвест“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.01.2022 г.  (публикувано на 21.01.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38260 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програма за опазване на околната среда на Община Бяла 2021-2025 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Бяла за периода 2021-2028 г., с възложител Община Бяла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.01.2022 г.  (публикувано на 18.01.2022 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38259 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за проект за Програма за управление на отпадъците на Община Суворово 2021-2028 г., с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.01.2022 г.  (публикувано на 18.01.2022 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38251 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 24102.502.9, 24102.502.10 и 24102.502.11, урбанизирана територия, с обща площ 30775 кв., НТП „ За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЗКПУ „ДУРАНКУЛАК“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.01.2022 г.  (публикувано на 18.01.2022г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38228 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения към нея, с възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧКА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.01.2022г. (публикувано на 14.01.2022 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38158 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ план-извадка за УПИ X-16 „за произв.-складови и търг. дейности“ (ПИ 72709.23.16), кв. 23, землище на с. Тополи, общ.Варна и улици от о.т. 196 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т. 8 (от ПП на ПРЗ на УПИ X-16, XI-2, XII-3, XIII-4, XIV-19, кв. 23 в землище на с. Тополи и улична регулация от о.т.193 до о.т.197 и от о.т.197 до о.т.8 по плана на с. Тополи, общ. Варна), с възложител „УУД КОМЕРС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.01.2022 г.  (публикувано на 06.01.2022 г.)

 


2021г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38070 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за поземлен имот (ПИ) № 72624.123.95, в землище гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.12.2021г. (публикувано на 21.12.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38064 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Бяла, за периода 2021-2027г., разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, съгласно който „Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО)“ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и Общия устройствен план на общината, с възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.12.2021г. (публикувано на 20.12.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38060 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.71, урбанизирана територия, с площ 28403 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за складови и производствени дейности“, в производствена зона „Пп“ и определяне начина и характера на застрояване, с възложител „АСМ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2021г.  (публикувано на 17.12.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38050   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на УПИ II-28, кв. 711, идентичен с ПИ 72624.621.28, урбанизирана територия, с площ 1438 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“ от устройствена зона за общественообслужващи дейности „Оо“ в жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15м) „Жг“ и проект за ПУП-ПРЗ, с цел отреждането на имота „за жилищно строителство-Жг“, с възложители Община град Добрич и „НЕЛИ БРОКЪРС 74“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2021 г.  (публикувано на 17.12.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38023 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 72624.630.3 (номер по предходен план: парцел: VII), с площ 15160 кв.м, урбанизирана територия с НТП „За животновъдна ферма“, Стопански двор – Рилци, бул. „Добруджа“ № 213, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна на предназначение и отреждане на имота за „ПСД – животновъдна ферма и фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: СД „СМЕЛА-57-ТРЕНДАФИЛОВИ“, гр. Добрич.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.12.2021г. (публикувано на 15.12.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37892 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна, за периода 2021-2028г., с възложител: ОБЩИНА КАВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.12.2021г. (публикувано на 10.12.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37612 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и ПУП-ПУР за поземлени имоти, в Промишлена зона-Юг, гр. Девня, с възложители: „ИНДУСТРИАЛ КОМПЛЕКТ“ АД, „СОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕХНОЙОН“ АД, „АГРОПОЛИХИМ“ АД, „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.12.2021г. (публикувано на 09.12.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37945 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Каварна“ за периода 2021г.-2028г, с възложител Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.12.2021 г.  (публикувано на 08.12.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37930 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 62092.38.167, урбанизирана територия, с площ 50001 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на производствена устройствена зона „Пп“ и конкретно предназначение на имота за „фотоволтаична електроцентрала“, с възложител Радева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2021 г.  (публикувано на 07.12.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37906 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ 22988.102.14, с площ 7134 кв. м, земеделска територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на с.Дончево, общ. Добричка, с цел отреждането му за „ПСД-съхранение на селскостопанска техника и инвентар и фотоволтаична централа“, с възложител: Т. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.12.2021 г.  (публикувано на 06.12.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37886  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.7, земеделска територия, с площ 1201 кв.м, НТП „Друг вид земеделска земя“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел отреждане на имота за „жилищно строителство“, с възложител Видев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2021г.  (публикувано на 02.12.2021г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37883 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 70175.117.12, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 15.655 дка, местност „Високата канара“, землище гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна отреждането на имота от „Друг вид земеделска земя“ в за „Производство на електроенергия по фотоволтаичен способ – изграждане на фотоволтаичен парк“, с възложител: „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.12.2021г. (публикувано на 02.12.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37818 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 72624.295.11 (номер по предходен план: 295011), с площ 6.700 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска територия – нива, в устройствена зона за „Промишлена и складова дейност /ПСД/“, с възложител: „ПОЛИХРОНОС-Н“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2021г. (публикувано на 29.11.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37813 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 72624.87.1 (номер по предходен план: 087001), с площ 10.001 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска територия в устройствена зона за производствено-складови дейности – изграждане на обект за съхранение и преработка на селскостопанска продукция“, с възложител: „ГРИЙН БОНД“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2021г. (публикувано на 29.11.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37795    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29035.11.149, земеделска територия, с площ 28661 кв.м, НТП „За животновъдна ферма“, с цел отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“, с. Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „ХИГИЯСТРОЙ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.11.2021 г.  (публикувано на 26.11.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37752 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич  за ПИ 72624.134.78 в землището на гр. Добрич за промяна отреждането му от „Обработваеми земи – трайни насаждения“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.11.2021 г.  (публикувано на 22.11.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37713 до уведомление за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, възложител: Община Добричка. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.11.2021 г.  (публикувано на 17.11.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37712 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80861.4.256, местност „Конски Трап/Стадиона“ по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, във връзка с отреждането на имота „за крайпътно заведение и автомивка“, с възложител: Г. Петрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.11.2021 г.  (публикувано на 17.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37691 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35376.79.1, урбанизирана територия, с площ 16398 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител „ПРОМЕЛС“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.11.2021 г.  (публикувано на 16.11.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37685 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич е в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.2.997 в землището на град Добрич, за промяна от територия – “Обработваеми земи – трайни насаждения“ в зона “Устройствена зона за вилен отдих – Ов“, е с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.11.2021 г.  (публикувано на 15.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37662   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.11.6 и ПИ 70175.11.27, урбанизирана територия, с обща площ 4963 кв.м, НТП „За животновъдна ферма“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имотите „за производствена и складова дейност и добив на ел. енергия по фотоволтаичен способ“, с възложители „АМАРО ИНВЕСТ“ ЕООД И „ЕКО БАРАН“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.11.2021 г.  (публикувано на 12.11.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37611 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.602.1117, с площ 8298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична централа“, с възложител: „ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2021 г.  (публикувано на 12.11.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37610 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.27.495, с площ 4757 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Р. Янкова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2021 г.  (публикувано на 12.11.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37658 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51826.30.52, с площ 15770 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ОРГАНИК ГРЕЙН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2021 г.  (публикувано на 12.11.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37570 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изграждане на едноетажна сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и прилежащи битови помещения, в поземлен имот с идентификатор: 16078.18.44, с площ 19.996 дка, земеделска територия, с НТП нива“ в местността „Гурнис“, землище с. Горица, общ. Бяла и електроснабдяване чрез дизелов генератор и соларни панели върху покрива, без  промяна предназначението на земеделската територия – „нива с площ 19.996 дка“, в землището на с. Горица, общ. Бяла, съгласно Наредба № 19/2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, с възложител: ФОНДАЦИЯ „ЖИВОТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, гр. Нови Искър. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.11.2021г. (публикувано на 11.11.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37591 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35064.203.83, урбанизирана територия, с площ 1631 кв.м, НТП „ За стопански двор“, гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на застроителен режим за зона „Пп“- предимно производствена, с възложител „ТЕОХАРЕВ ТРАНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.11.2021г.  (публикувано на 05.11.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37532 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти, в село Коларци, общ. Тервел, с възложител: „ЕР ЕНД ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.10.2021г. (публикувано на 28.10.202 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37441 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 03811.84.24, земеделска територия, с площ 3635 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна,  с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“, с възложител Любчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.10.2021г.  (публикувано на 19.10.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37435 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на УПИ XX-32, 33, 34, 35, 43, кв. 22, с площ 13637 кв.м,  по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.10.2021г.  (публикувано на 19.10.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37405 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за промяна предназначението на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв. м, НТП „Нива“, гр. Добрич от зона земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.10.2021 г.  (публикувано на 15.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37391 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2022-2032 г. с Раздел „Лечебни растения“, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.10.2021 г.  (публикувано на 13.10.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37362 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 69242.34.156, земеделска територия, с площ 2936 кв.м, НТП „Нива“, с. Стефаново, общ. Добричка, обл. Добрич с цел промяна на устройствената зона в „за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2021г.  (публикувано на 11.10.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37341 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.386.56, земеделска територия, с площ 25478 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ в устройствена зона „за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.10.2021г.  (публикувано на 08.10.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37314 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 83404.64.12, с НТП „за стопански двор“ и 83404.64.11, с НТП „за животновъдна ферма“ с обща площ 3.890 дка, урбанизирана територия, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложители: г-н и г-жа Георгиеви и г-жа Григорова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.10.2021г. (публикувано на 06.10.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37292 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20482.99.14 по КККР на гр. Девня, с възложител: „СИМАЙ – БЪЛГАРИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.10.2021 г.  (публикувано на 04.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37293 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-55 “площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци“ в кв. 146 по регулационния план на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, с възложител: Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.10.2021 г.  (публикувано на 04.10.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37270 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Вълчи дол, за периода 2021-2028г., с възложител: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.10.2021г. (публикувано на 30.09.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37266 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за управление на отпадъците на община Вълчи дол, за периода 2021-2028г., с възложител: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.10.2021г. (публикувано на 30.09.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37173 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.14.1 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: Русатев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2021 г.  (публикувано на 24.09.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37155 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на ПИ 10135.3511.1461, урбанизирана територия, с площ 54188 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, ПЗ „Планова“, район „Младост“, гр. Варна, с цел образуването на:

  • УПИ V-1461 „ за смесено предназначение“, с площ 16446 кв.м;
  • УПИ VI-1461 „за търговия и обслужване“, с площ 2006 кв.м;
  • УПИ VII-1461 „за жилищно строителство“, с площ 14069 кв.м;
  • УПИ VIII-1461 „за жилищно сторителство“, с площ 4180 кв.м;
  • УПИ IX-1464 „за жилищно строителство“, с площ 3635 кв.м;
  • УПИ X-1461 „за жилищно строителство“, с площ 3841 кв.;
  • УПИ XI-1461 „за жилищно строителство“, с площ 5728 кв.м, с възложител Община Варна и инвеститор „ГАРДЪН РЕЗИДЕНС“ ООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2021 г.  (публикувано на 23.09.2021г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37142 до Уведомление за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05009.515.309, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк”, възложител: „Векил Пропъртис” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.09.2021 г.  (публикувано на 21.09.2021 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37137 до Уведомление за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05009.515.307, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк”, възложител: „Прайвит Екуити Тръст Мениджмънт” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.09.2021 г.  (публикувано на 21.09.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37110  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на „План за действие за зелен град“ за гр. Варна, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.09.2021г.  (публикувано на 17.09.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37107 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXIII-481 и УПИ XXVII-363 в кв. 12 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, с възложител: Б. Давидов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2021 г.  (публикувано на 17.09.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37108 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XXV-183, кв. 19 по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино, с възложител: „ЕНЕРОНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2021 г.  (публикувано на 17.09.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37109 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 58445.38.8 и 58445.38.9 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2021 г.  (публикувано на 17.09.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37091  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 06104.30.76, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич с цел обособяване на устройствена зона „чисто производствена и складова дейност“- Пч, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2021г.  (публикувано на 14.09.2021г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/37037 до уведомление за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино в обхват  ПИ №№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 48653.7.407; 48653.9.50; 48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 10865.104.254, площ   2 939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и  Млада Гвардия община Ветрино, област Варна, възложител: Община Ветрино. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.09.2021 г.  (публикувано на 08.09.2021 г.).
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36949 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ), включващ следните самостоятелни части:

  – проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор: 20482.505.27, с площ 27.186 дка, ПЗ-юг, по КК на гр. Девня;

  – инвестиционен проект за „Изграждане на склад за съхранение на негорими стоки в горими опаковки“ в ПИ с идентификатор: 20482.505.27, с площ 27.186 дка, ПЗ-юг, гр. Девня, при следните допустими показатели: Пзастр. – до 80%, Кинт – до 2.5 и Позел. – мин. 20%, с възложител: «ГБС-ИМОТИ» АД, гр. София.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.08.2021г. (публикувано на 25.08.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36929 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програма за опазване на околната среда на Община Суворово 2021-2027 г., с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.08.2021 г.  (публикувано на 23.08.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36925   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.906.395 и ПИ72624.906.400, земеделска територия, с обща площ 1049 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земи без право на промяна на предназначението“ в „смесени зони за обитаване и обслужване”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.08.2021г.  (публикувано на 23.08.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36917 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 20482.505.140, ПИ 20482.505.649 и ПИ 20482.505.650 по кадастралната карта на гр. Девня, с възложител: „Полимери“ АД (в несъстоятелност) представлявано от И. Балабанов, синдик на дружеството. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.08.2021 г.  (публикувано на 20.08.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36604 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.503.3103 (номер по предходен план: 84, квартал: 149 парцел: V), с обща площ 15.001 дка, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, ул. „Добруджа“ № 7, вх. „А“, по КККР на гр. Шабла, с възложител: Кооперация „Изток“, гр. Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.08.2021г. (публикувано на 20.08.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36881   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на:

  • ПИ 83404.19.15- урбанизирана територия, с площ 1822 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.80 – земеделска територия, с площ 1000 кв.м, НТП „Лозе“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.96 – земеделска територия, с площ 265 кв.м, НТП „Нива“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.125- земеделска територия, с площ 2114 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19.126 – земеделска територия, с площ 3988 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик;
  • ПИ 83404.19. 168- урбанизирана територия, с площ 177 кв.м, НТП „За второстепенна улица“,  с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с цел обособяването на УПИ I-80, 96, 125  и УПИ II-15, 96, 125, кв. 106 и ПУР с осови точки 111, 112 и 113 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложители: Община Долни чифлик, Т. Петров, М. Тодоров, Б. Иванов и В. Пейчев.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.08.2021г.  (публикувано на 17.08.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36817 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ III-30; УПИ IV-29,30; УПИ V-29, УПИ VI-28; УПИ VII-28; УПИ VIII-27, УПИ IX-27; УПИ Х-27; УПИ XI-27 и УПИ XII-27, кв. 16 по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел образуването на нов УПИ XIII-27,28,29,30 „ПСД-фотоволтаична централа“, с площ 15500 кв.м, с възложители Николов и Николова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2021 г.  (публикувано на 09.08.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36811 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програма за опазване на околната среда на Община Дългопол 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво развитие и възстановяване функцията на почвите за Община Дългопол 2021-2028 г., с възложител Община Дългопол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2021 г.  (публикувано на 06.08.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36783 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.615.9059, урбанизирана територия, с площ 2809 кв.м, НТП „За друг вид озеленени площи“, гр. Добрич, общ. Добрич, идентичен с УПИ XXVI за „озеленяване, спорт и детска площадка“, кв. 572, с цел промяна на устройствената зона от „озеленени площи за широко обществено обслужване“ в „устройствена зона за обществено-обслужващи дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.08.2021г.  (публикувано на 03.08.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36582  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ72709.54.24, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с цел урегулиране на имота и отреждането му „за съхранение и преработка на зърнени култури и обслужващи сгради и дейности“, с възложител „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2021г.  (публикувано на 13.07.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36575 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.236.40 и ПИ 83404.236.41, земеделска територия, с обща площ 6434 кв.м, НТП „Друг вид земеделска земя“с цел образуването на УПИ XXIV-41 „за обществено обслужване“ и УПИ XXV-40 „за обществено обслужване“ в кв. 4 и план за улична регулация с осови точки 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2021 г.  (публикувано на 13.07.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36564 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38354.640.6, урбанизирана територия, с площ 11253 кв.м, НТП „За ловна база и стрелбище“, с. Константиново, общ. Варна,обл. Варна, с възложител СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ВАРНА“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2021г.  (публикувано на 12.07.2021г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36558 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 37099.501.1046, 37099.501.1047 и 37099.501.1048, с обща площ 2.302 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване 10м“, СО „Лозите“, по плана на село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел установяване на режим на застрояване за зона „Ов“ – „Вилно строителство“, с възложител: Златев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2021г. (публикувано на 09.07.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36553 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VII-4052 (ПИ №10135.2515.4052), кв. 78 и изменение на улична регулация от о.т. 632 до о.т. 650, по плана на СО „Ален Мак“, гр. Варна, с възложител: „ГРАНД ПАРК ПАЛАС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2021 г.  (публикувано на 09.07.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36531 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-64, УПИ II-64, УПИ III-699, УПИ IV-699, УПИ V-699, УПИ VI-699, УПИ VII-699, УПИ VIII-65, УПИ IX-65, УПИ XXIV-698, УПИ XXV-698, УПИ XVIII-72 и УПИ XIX-69, кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка и обособяването на УПИ XXVI-64,65,698,699 и УПИ XXVII-69,72 от кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка, с възложител М. Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2021 г.  (публикувано на 07.07.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36524 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ 10135.5059.8, ПИ 10135.5059.28, ПИ 10135.5059.27, ПИ 10135.5059.11 по КККР на гр. Варна, с цел отреждането им за обществено обслужване, с възложители:  Хр. Иванов и Ив. Иванов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2021 г.  (публикувано на 07.07.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36518 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35701.11.8, 35701.11.88, 35701.11.89, 35701.11.10 и 35701.11.119, в местност „Куванлъка“, землище село Каменар, общ. Варна, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия за неземеделски нужди, с възложители: И. Атанасова и С. Атанасов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.07.2021г. (публикувано на 06.07.2021г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36481 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 21957.2.13 (стар идентификатор: 21957.2.10), с площ 4.485 дка, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, землище село Долина, общ. Добрич, с цел промяна предназначението на имота от „За стопански двор“ в за „ПСД – производствено складова дейност“, с възложители: г-н и г-жа Христови, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2021г. (публикувано на 01.07.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36478   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на  ПИ 06104.30.24, урбанизирана територия, с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, с. Бранище, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД склад за временно съхранение на селскостопанска продукция, с възложител:  ЕТ „ЕЛАН – ТОШКО СТЕФАНОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2021 г.  (публикувано на 30.06.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36477  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.190.43, земеделска територия, с площ 3081 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земеделски територии-обработваеми земи-градини и оранжерии“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2021г.  (публикувано на 30.06.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36471 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Шабла /2021-2027 г./, с възложител Община Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.06.2021 г.  (публикувано на 29.06.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36472 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Tервел /2021-2027 г./, с възложител Община Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.06.2021 г.  (публикувано на 29.06.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36467 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за промяна на регулацията на УПИ Х, XI, XII, XIV и XVII, кв. 69 по плана на гр. Шабла и План за застрояване на новообразуваните УПИ ХI-1426, УПИ ХVIII-1426, и УПИ ХIХ-1426, кв. 69 по ПУП-ПР на гр. Шабла, с възложител: Р. Леондиева-Василева, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.06.2021г. (публикувано на 28.06.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36410 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проекти за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3013, кв. 12 и ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3020, кв. 12, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО „Акчелар“, одобрен с Решение № 550-6 от Протокол № 10/26, 27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, с възложители: „АВ АРТИНВЕСТ“ ЕООД, А. Влаев и М. Христова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2021 г.  (публикувано на 22.06.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36403 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Дългопол, за периода 2021-2027 год., с възложител: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.06.2021г. (публикувано на 22.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36399 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПЗ за поземлен имоти с идентификатор 505.2151 по ПНИ на м-ст „Вълчан чешма“, з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково, във връзка  с установяване на режим за застрояване на имота за зона „Ов“, свързано с изграждане на обект за крайпътни обслужващи дейности – сервиз за ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства, с възложител на плана Маринов.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2021 г.  (публикувано на 22.06.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/36391 до уведомление за  Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за изменение на действащите в обхвата на ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и изработване на инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, възложители: “ББ Билдинг” ЕООД и “ПБС Груп” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2021 г.  (публикувано на 22.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36389    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/“ с цел изграждането на оптична кабелна линия „07-072“ с проектна дължина 20900 м, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори:

  • ПИ 5404.9742, урбанизирана територия, с площ 2995 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, кв. „Галата“, м-т „Боровец-юг“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5401.5, урбанизирана територия, с площ 51317 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, СО „Боровец-север“, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5103.6, територия на траснпорта, с площ 3473 кв.м, НТП „За местен път“, общинска частна собственост, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 10135.5203.4, територия на траснпорта, с площ 82104 кв.м, НТП „За местен път“, общинска частна собственост“, м-т „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна;
  • ПИ 30497.27.63, земеделска територия, с площ 5844 кв.м, НТП „ За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна;
  • ПИ 58445.214.166, територия на транспорта, с площ 108705 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“,изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.265, урбанизирана територия, с площ 3759 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, с. Приселци, обш. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.264, урбанизирана територия, с площ 6933 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.216, урбанизирана територия, с площ 6276 кв.м, НТП „За второстепенна улица“, собственост- няма данни, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.502.1, територия на транспорта, с площ 17145 кв.м, НТП „ За път от републиканската пътна мрежа“,  изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 58445.223.260, територия на транспорта, с площ 8932 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 89.1, територия на транспорта, с площ 136760 кв.м, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.22.124, земеделска територия, с площ 5649 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.24.59, земеделска територия, с площ 5157 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.25.129, земеделска територия, с площ 8745 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.20.126, земеделска територия, с площ 4631 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна;
  • ПИ 04426.600.868, горска територия, с площ 26132 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, държавна частна собственост, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Министерство на Отбраната.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2021 г.  (публикувано на 21.06.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36379 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ XVIII и УПИ XIX, кв. 2 по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител Илиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2021 г.  (публикувано на 21.06.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36341    до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №№ 32680.45.27; 32860.45.30; 32860.45.46; 32860.45.26; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117; 32860.10.116; 32860.23.34, находящи се в землището на с.Искър, община Вълчи дол, област Варна, възложител на плана е „СУКО“ ЕООД  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.06.2021 г.  (публикувано на 17.06.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36327 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., който определя регионалното и пространствено развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и преоритети, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.06.2021г. (публикувано на 16.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36282 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Каварна, за периода 2021-2027г., който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и обществения устройствен план на общината, с възложител: ОБЩИНА КАВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.06.2021г. (публикувано на 14.06.2021 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36269 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ или ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор: 30627.14.522, с НТП „Изоставена нива“ с площ от 2 дка, в населена територия за „жилищно строителство“ в землището на село Здравец, общ. Аврен, с възложител: Карова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.06.2021г. (публикувано на 11.06.2021г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36196 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 72624.378.55, с площ 4.936 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, землище гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана за ПСД – изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на суровини и материали, с възложител: „АНИМЕКСС“ ЕООД, гр. Стара Загора. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.06.2021г. (публикувано на 08.06.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36116 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 27108.48.92, урбанизирана територия, с площ 2402 кв.м, НТП „ За друг вид застрояване“, с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ XXVI-48.92  за „територия за жилищно застрояване с малка височина“, с възложител: Радев, Янкова, Радева и Стоянов.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.06.2021г.  (публикувано на 02.06.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36104 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Добричка, който е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Добричка, за периода 2021-2027г., с възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧКА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.06.2021г. (публикувано на 01.06.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36100 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно:
  1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 27108.46.21, с площ 5.167 дка, с НТП „За друг вид застрояване“, местност „До селото“, ул. „9-та“ № 11, по плана на село Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел разделяне имота на три – обособяване на три нови УПИ с площи, както следва: УПИ ХIХ-46.21, с площ 1647 кв.м, УПИ ХХ-46.21, с площ 1647 кв.м и УПИ ХХI-46.21, с площ 1872 кв.м, и
  2. Продължаване на уличната отсечка с идентификатор: 27108.46.211 от о.т. 29 до Републикански път I-9, което ще осигури необходимия достъп до новите УПИ. Това продължение преминава през ПИ 27108.46.207 – общинска частна собственост и завършва с обръщало до републиканския път, с възложители: Г. Костов и Д. Вълова, с. Кокаляне, общ. Столична, обл. София-град.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.06.2021г. (публикувано на 01.06.202 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36086 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 62092.38.2 по КККР на село Раковски, община Каварна, с възложител „БОНЧЕВ 61“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2021 г.  (публикувано на 31.05.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36062  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585  по действащата кадастрална карта, за отпадане на проектната улица в обхвата на имота, съгласно Транспортно-комуникационен план към действащия ОУПО град Добрич, и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ  II – 1585 за „Ел. подстанция“, УПИ  III- 1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV- за „Озеленяване“ в кв. 1110 и УПИ I – за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектната улица в обхвата на ПИ 72624.608.1585, урбанизирана територия, с НТП „за електроенергийното производство“, с възложители: община Добрич, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  и  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – СЕВЕР” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2021 г.  (публикувано на 28.05.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36008 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ или ПЗ за ПИ с идентификатор: 06104.27.11 – друг вид нива с площ от 3.645 дка, в землището на село Бранище, общ. Добричка, с цел  промяна предназначението на земеделска територия – ПИ с идентификатор: 06104.27.11 – друг вид нива с площ от 3.645 дка, в урбанизирана територия за „жилищно строителство“ в землище село Бранище, общ. Добричка, с възложители: Пеев, Георгиева и Георгиев, гр. Добрич.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.05.2021г. (публикувано на 25.05.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35962 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XXIX-91, XXX-91, кв. 112, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83404.12.91, с площ 3600 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на м-ст „Ачмалъка“, село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: Добрева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.05.2021 г.  (публикувано на 20.05.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35935  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.906.635, земеделска територия, с обща площ 3062 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земи без право на промяна на предназначението“ в устройствена зона „производствено-складови дейности”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.05.2021г.  (публикувано на 18.05.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35910   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31396.27.17, земеделска територия, с площ 10000 кв.м, НТП „Нива“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител ЕТ „ИСМ 91- ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2021г.  (публикувано на 14.05.2021г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35894 до Уведомление за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2021 г.  (публикувано на 13.05.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35837   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.504.172 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, възложител на плана е „МТГ Делфин“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35835 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, в село Сърнец, общ. Тервел, с възложител: „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.04.2021г. (публикувано на 28.04.2021 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35806 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 70175.310.3 (стар номер: 310003), с площ 5356 кв.м, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, урбанизирана територия, местност „Старите лозя“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел  разделяне имота на седем нови УПИ с проектни номера: II-310003, III-310003, IV-310003, V-310003, VI-310003, VII-310003 и VIII-310003 и преотреждането им „За фотоволтаици“, с възложител: Д. Михалев, гр. Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.04.2021г. (публикувано на 27.04.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35807 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово за промяна предназначението на ПИ 35376.13.18, нарушена територия, с площ 19999 кв.м, НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“ и част от ПИ 35376.13.17 с площ 22903 кв. м, обща площ на промяната 42902 кв.м, с цел обособяване на зона Кп (концесионна площ) за територията на находище „Калиманци“, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2021г.  (публикувано на 27.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35802   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.480, земеделска територия, с площ 1276 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.486, земеделска територия, с площ 1903 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имотите за „жилищно строителство“, с възложител М. Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2021 г.  (публикувано на 26.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35768   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Белослав /2021-2027 г./, с възложители: община БЕЛОСЛАВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2021 г.  (публикувано на 21.04.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35706 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.114.419 (номер по предходен план: 114419), с площ 1.392 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Азман дере“, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с ниска височина), с възложители: Р. Иванова и В. Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.04.2021г. (публикувано на 14.04.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35699 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 12173.100.49, с площ 2,821 дка, земеделска територия по КККР на село Вранино, общ. Каварна, с възложител Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.04.2021 г.  (публикувано на 12.04.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35661 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложител: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.04.2021г. (публикувано на 08.04.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35608  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 24565.502.2196, урбанизирана територия, с площ 16529 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ПАНТЕКС АГРО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2021г.  (публикувано на 02.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35605 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Варна /2021-2027 г./, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2021 г.  (публикувано на 01.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35595 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Генерал Тошево /2021-2027 г./, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2021 г.  (публикувано на 01.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35588 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Провадия /2021-2027 г./, с възложител Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2021 г.  (публикувано на 31.03.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35565 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 20482.304.114, 20482.304.111, 20482.304.112, 20482.304.113 и 20482.304.115, с обща площ 3235 кв.м, територия „Защитена“, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Девня, в новообразуван кв. 10 по действащия ПУП на кв. „Река Девня“, гр. Девня, както и за изменение на уличната регулация между ос. 51 и ос. т. 54, с възложител: Н. Тодорова, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.03.2021г. (публикувано на 30.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35557   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 69763.20.266, с площ 2041 кв.м, земеделска територия, НТП „Нива“, местност „Пясъка“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, за „жилищно строителство“, с възложител Димитрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.03.2021 г.  (публикувано на 29.03.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35533 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за план-схема за газоснабдяване към ПУП-ПУР на Промишлена зона – Юг, гр. Девня и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция – Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир“ по КККР на землището на град Девня до ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня, с възложител: „ХЪС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2021 г.  (публикувано на 25.03.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35519 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПЗ за поземлен имоти с идентификатор 35064.118.42 по КК на гр. Каварна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя, и ПУП-ПП за ПИ 35064.39.87 по КК на гр. Каварна  във връзка с промяна предназначението на полски път в местен път. Възложител на плана е „Агродес АА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.03.2021 г.  (публикувано на 24.03.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35505  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, с обща площ 6245 кв.м по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и образуването на нов УПИ XXVI „за производствено складова дейност“, с възложител ЕТ „Недко Митев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2021 г.  (публикувано на 22.03.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35479 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община град Добрич за промяна предназначението на поземлени имоти 72624.386.54 и 72624.386.56 от зона земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2021 г.  (публикувано на 18.03.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35447 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Суворово /2021-2027 г./, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021 г.  (публикувано на 15.03.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35438 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.114.141, земеделска територия, с площ 3394 кв.м, НТП „Нива“, местност „Шашкъните“, гр. Провадия, общ. Провадия, с цел промяна начина на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ територия, установяване на устройствена зона „вилна зона“ (Ов) и определяне конкретно отреждане на имота „за вилно строителство и обслужващи дейности“, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021 г.  (публикувано на 15.03.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35408  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори  20482.4991.481, 20482.4991.483, 20482.230.49  по КК на гр. Девня   за  промяна  предназначението на  ПИ  20482.230.49 с НТП „пасище“ и ПИ 20482.4991.483 с НТП „за друг вид застрояване“ по КК  на гр. Девня, и урегулиране на имотите за  жилищно застрояване. Възложител на проекта е Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2021 г.  (публикувано на 11.03.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35374 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 83404.236.7, с площ 13.229 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел разделяне на имота на две, урегулирането му от имот „За почивна база“ в за УПИ VI „за курортно строителство“ и УПИ VII „за курортно строителство“, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр. София.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.03.2021г. (публикувано на 09.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35343 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 21912.110.140, земеделска територия, с площ 2690 кв.м, НТП „Пасище“, гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане на имота за „производствено складови дейности“ и образуването на четири нови УПИ : УПИ II-140- с площ 1190 кв.м, УПИ III-140- с площ 500 кв.м, УПИ IV-140- с площ 500 кв.м, УПИ V-140- с площ 500 кв.м, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2021г.  (публикувано на 04.03.2021г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35320 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за ПИ 70175.11.1, 70175.11.9, 70175.11.13, 70175.11.14, 70175.11.24, 70175.11.25 и 70175.11.3, с НТП „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ по плана на гр. Суворово, за промяна и начина на трайно ползване на имотите от „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“  в за „Производствена и складова дейност и производство на ВЕИ по фотоволтаичен способ“, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2021г. (публикувано на 01.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35315 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична регулация през част от ПИ №10135.5203.1, ПИ №10135.5203.4, ПИ №10135.5203.6, ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.91, ПИ №10135.5103.407 по плана на м-ст „Боровец“, гр. Варна, с възложители: „СИДП“ ДП–ШУМЕН и „БЕЛСИМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2021 г.  (публикувано на 26.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35226 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ №72624.906.385 и ПИ 72624.609.382, земеделска територия, с обща площ 1007 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел отреждането им съответно за „автодиагностичен пункт“ и „търговия и услуги“ , с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2021г.  (публикувано на 16.02.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35214   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по отношение на ПИ 70175.181.54, земеделска територия, с площ 2274 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор-Ирджа“, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за производствени и складови дейности“ и въвеждане на показатели за застрояване, с възложител „ТЕХНОМАТ“ ДЗЗД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2021г.  (публикувано на 15.02.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35202 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Ветрино, за периода 2021-2027г., който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината, с възложител: ОБЩИНА ВЕТРИНО. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.02.2021г. (публикувано на 12.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35168 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.140.32, с площ 562 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, СО „Пазарлията II“ по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел урегулиране на имота при условията на чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията, отреждането му „За работилница за изработка на метални изделия“ и установяване на застроителен режим на устрайствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител:  Вичев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2021г. (публикувано на 10.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35107 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол /2021-2027 г./, с възложител Община Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2021 г.  (публикувано на 03.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35108 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхват  поземлен имот с идентификатор 72624.207.14, с площ 4388 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ находящ се в землището на гр. Добрич, за промяна от „Земеделска територия – обработваема заемя нива“ в Устройствена зона за производствено-складови дейности „Пп“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2021 г.  (публикувано на 03.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35101 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.8.7, земеделска територия, с площ 1162 кв.м, НТП „Нива“, местност „Комлука“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител Р. Диза. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2021г.  (публикувано на 02.02.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34906 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ 03174.52.527, земеделска територия, с площ 3278 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение – „земеделска” и НТП – „изоставена орана земя“ в територия с трайно предназначение – „урбанизирана” и НТП – за „предимно производствена зона” (Пп), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с възложител ЗКПУ „Безводица“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.01.2021 г.  (публикувано на 07.01.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34606 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03811.17.17, с площ 2.480 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – урегулиране на имота, разделяне на имота на три парцела с площи – 581 кв.м, 1161 кв.м и 581 кв.м и установяване на застроителен режим за изгражадне на три жилищни сгради, с възложители: С. Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Р. Йорданов, с. Звездица, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.01.2021г. (публикувано на 05.01.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34798 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно разработването на  програма за управление на отпадъците  на община Генерал Тошево за периода 2021-2026 г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  (публикувано на 11.12.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34796  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатор 10135.4501.2399, 813, 1491, 9585 и 9586 по КК на гр. Варна, в кв. 63 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше“, гр. Варна, одобрен с Решение № 1357-4 от Протокол № 28/12.02.2014 г. на Общински съвет Варна. Възложител на плана е „Метан Груп“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  (публикувано на 11.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34780 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. „Река Девня“, гр. Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2020 г.  (публикувано на 09.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34779 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на кв. „Химик“, град Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2020 г.  (публикувано на 09.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34746 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.10.604 и 37099.10.605, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, за установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради, с възложител: А. Янев, с. Кичево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2020 г. (публикувано на 08.12.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34765 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: „ИНТЕРНЕШЕНЪЛ СПОРТ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.12.2020 г.  (публикувано на 08.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34764 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ I, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ /новообразуван/ в кв. 3ц по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с възложител Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34761 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на Общия устройствен план ОУП на община Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“в кв. 17 на ЦГЧ)  и изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, гр. Добрич, с възложители: община Добричка и „Им Ком“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34762  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Балчик /2021-2027 г./, с възложители: община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34758  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на ПИ 10135.3505.494 и ПИ 10135.3505.497, с обща площ 2021 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Ниско застрояване (до 10м), с цел отреждането на имотите за зона Жм2, СО „Сълзица”, район „Младост”, гр. Варна, с възложители Б. Ботушаров и С. Ботушарова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34755 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-68 /ПИ 07598.373.6/, кв. 373 по плана на ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, с възложител: „ЕВРОФУУД 2011“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2020 г.  (публикувано на 04.12.2020 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34751 до уведомление за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово в обхват  ПИ №02662.6.19, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – нива, площ 138 432 кв. м, стар номер 00601, №02662.6.87, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 49 986 кв. м, стар номер 006087, №02662.6.88, вид територия –  земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 97 782 кв. м, стар номер 006088, обща площ 286 200 кв. м, землище с. Баново,  община Суворово, област Варна, възложител: Община Суворово. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2020 г.  (публикувано на 03.12.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34747 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхватa на поземлен имот 304.36, с площ 1781 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, с възложител: Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2020 г.  (публикувано на 03.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34723   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I -“За озеленяване”, УПИ II-БКТП, УПИ III-1, УПИ IV-351, УПИ V-19, УПИ VI-19, УПИ VII-20, УПИ VIII-21, УПИ IX-4, УПИ Х-5, УПИ XI-6, УПИ ХII-7, УПИ XIII-8, УПИ XIV-9, УПИ XV-22, УПИ XVI-23, УПИ XVII-24, УПИ XVIII-352, кв.206, местност “Чиган”, гр. Варна и улична регулация от о.т.57 до о.т.418; от о.т.418 до о.т.413; от о.т.420 до о.т.1533 и от о.т. 1532 до о.т.1534, с възложител Стоилов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.12.2020 г.  (публикувано на 01.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34720   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 83404.33.21, земеделска територия, с площ 2011 кв.м, НТП „ Неизползвана нива (угар, орница)“, местност „Пукнат камък“, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на имота „за жилищно строителство“, с възложител Агопян. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.12.2020 г.  (публикувано на 01.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34717  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 03811.17.29, земеделска територия, с площ 1960 кв.м, НТП „Нива“, местност „До село“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложители Н. Милкова, Н. Геновска, С. Минков, М. Минков и К. Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.12.2020 г.  (публикувано на 30.11.2020г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34680  до уведомление за План за интегрирано развитие на Община Крушари, възложител Община Крушари. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.11.2020г.  (публикувано на 25.11.2020г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34677  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 05311.4.1, земеделска територия, с площ 1440 кв.м, с НТП „Неизползвана нива (угар, орница)“, по КККР на с. Болярци, общ.Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждането на еднофамилна жилищна сграда, с възложител Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2020 г.  (публикувано на 24.11.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34621 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 04426.59.3 с площ от  5509 кв.м.  мест. „Срещу стопански двор“, с. Бенковски, общ. Аврен   с цел изграждане  на  жилищна сграда, и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина).  Възложители на проекта са: Ангелова,  Гьочлиева,  Христов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2020 г.  (публикувано на 11.11.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34618 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-47 /ПИ 03811.39.47/, кв. 39 по плана на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: Наумова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2020 г.  (публикувано на 11.11.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34613 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 40097.29.56, урбанизирана територия, с площ 5648 кв.м, НТП „За стопански двор“ по КККР на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, с цел отреждане на имота за „ПСД-навес за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, с възложител ЕТ „РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.11.2020 г.  (публикувано на 09.11.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34606 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03811.17.17, с площ 2.480 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – урегулиране на имота, разделяне на имота на три парцела с площи – 581 кв.м, 1161 кв. м и 581 кв.м и установяване на застроителен режим за изгражадне на три жилищни сгради, с възложители: С. Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Р. Йорданов, с. Звездица, общ. Варна.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.11.2020 г. (публикувано на 06.11.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34590 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.58.36 (номер по предходен план: 058036), с площ 2.558 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Стожер, общ. Добричка, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – изграждане на цех за винопроизводство, винарна и складова база, с възложител: „М-АГРО“ ЕООД, село Стожер, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.11.2020 г. (публикувано на 04.11.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34548 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XIV-29008 и УПИ XIII-29020, кв.2, масив 29 по плана за земеразделяне на землище кв. Виница, гр. Варна, с възложител: Сотиров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.10.2020 г.  (публикувано на 29.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34506  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за  изграждане на склад за карбамид, НПК торове и селскостопанска продукция в ПИ № 37808.154.67, стопански двор в з-щето на с. Козлодуйци, общ. Добричка и конкретно отреждане на имота за ПСД за складиране на селскостопанска продукция и торове, с възложител на плана „Агроферт“ ООД Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2020 г.  (публикувано на 27.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34502 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.25.5, с площ 4.050 дка, земеделска територия с НТП „нива“, землище с. Бранище, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота на от „Нива с площ от 4.050 дка“ в за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – площадка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с възложител: ЕТ „АЛТЕОС-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.10.2020 г. (публикувано на 26.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34461  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Изработване на  ПУП-ПП за „тръбопровод за пречистени води от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, общ. Добрич свързан със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река“, с възложител община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.10.2020 г.  (публикувано на 21.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34388   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/“ с цел изграждането на временен път  за достъп до АГРС „Игнатиево“ с проектна дължина 1280 м, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори :-ПИ 32278.17.181, земеделска територия, с площ 3252 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.188, земеделска територия, с площ 12916 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.176, земеделска територия, с площ 4147 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.177, земеделска територия, с площ 20088 кв.м, НТП „Дере“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.18.90, земеделска територия, с площ 7289 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.5.19, земеделска територия, с площ 3849 кв.м, НТП „Пасище“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.5.61, земеделска територия, с площ 2778 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.10.2020 г.  (публикувано на 14.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34236 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 58503.115.1, с площ 2.105 дка, с НТП „нива“, местност „Шашкъните“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на замеделска територия от нива в терен с отреждане „За авторемонтна работилница и обществено обслужване – заведение за обслужване на клиентите на работилницата“, с възложител: г-жа Османова, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.10.2020 г. (публикувано на 06.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34202 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 00182.7.8, с площ 3.061 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Ментеше“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия – изоставена орна земя с площ от 3.061 дка, в неземеделска територия за изграждане на складова база и офис сграда, с възложител: г-жа Кирова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.10.2020 г. (публикувано на 01.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34159 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, както и изменение на уличната регулация, с възложител Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.09.2020 г. (публикувано на 25.09.2020 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34112  до уведомление за за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №12574.37.49 за „рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“ и ПУП-ПЗ за ПИ №12574.37.44 за „движение и транспорт“, землище на град Вълчи дол, община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.09.2020г.  (публикувано на 25.09.2020г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34144  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 61128.31.5, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна,  с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител „АДРИЕЛ РОЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2020 г.  (публикувано на 24.09.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34033 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура – трасе на уличен водопровод, през поземлени имоти №№ 62788.17.49, 62788.17.44 и 62788.17.46, землище село Рогачево, общ. Балчик и изграждане на жилищна сграда, в ПИ 62788.17.49, село Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ГЕРБУЛ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.09.2020 г. (публикувано на 17.09.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34079 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добричка и допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06104.30.75 с НТП „нива“ в з-щето на с. Бранище, общ. Добричка  за ПСД – за съхранение на селскостопанса продукция и инвентар, с възложители: община Добричка и „Агро Баланс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2020 г.  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34034 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.762, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с цел промяна предназначението на имот – нива с площ от 4.279 дка, в територия за „Производствено-складова дейност /ПСД/“, с възложител: „ЕКСКЛУЗИВ ИНВЕСТМЪНД“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.09.2020 г. (публикувано на 14.09.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34027 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.7.6, с площ 7601 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Овощна градина“ по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, с възложител: Киров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34028 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти (УПИ): IX-493, X-493, XI-494 и XII-494, кв. 59, за образуване на УПИ XVIII-493,494 от регулационния план на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител: Михайлов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33979 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.429, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.09.2020 г.  (публикувано на 03.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33835 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ III-195, 200 от кв.13 по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с цел създаване на двадесет и осем нови УПИ със занижени показатели за строителство на еднофамилни сгради, с възложител: “СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2020 г.  (публикувано на 18.08.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33762 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат изработването на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 72709.53.73 с площ от  26072  кв.м.  мест. „Арпалъка “, с. Тополи, общ. Варна  с цел изграждане  на офис сграда, склад и шоурум.  Възложител на проекта е: „С. Г. ГРУП“ ООД.        Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г.  (публикувано на 05.08.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33736 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 03811.38.24 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона „Жм“ Възложител на проекта е: Г. Вълчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2020 г.  (публикувано на 30.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33734 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03811.37.12 с площ от  4979 кв.м.  мест. „Гюмню Гьолджук “, с. Бенковски, общ. Аврен   с цел изграждане  на две  жилищни сгради  с  5 броя  обитатели  без басейн.  Възложители на проекта са: Бабанов, Велчева, Арабаджиев, Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2020 г.  (публикувано на 30.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33711 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 32278.37.385, 32278.37.386, 32278.37.387, 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител: НИС-1ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2020 г.  (публикувано на 24.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33713 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) №044001 по КВС на з-ще гр. Игнатиево /идентичен с ПИ с идентификатор 32278.44.1 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково/, с възложители: „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ-КАНОТРАНС“ ООД и „СТРОЙ ТРАНС ВАРНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2020 г.  (публикувано на 24.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33682 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.15.901, по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.07.2020 г. (публикувано на 17.07.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33618 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за 72624.623.8069 и за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 72624.623.8069 (стар номер: 8069, квартал: 17, парцел: IX), с площ 713 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За топлоенергийно производство“, ул. „Георги Кирков“, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна отреждането на същия от УПИ за „Гаражи“ в за „Търговия, услуги, жилищно застрояване и гаражи“, с възложители: „ИМ КОМ“ ЕООД, гр. Добрич и Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.07.2020 г. (публикувано на 09.07.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33601  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 70220.32.29, площ от 12901 кв.м, и  НТП “за складова база“ по КККР на с. Царевци, общ. Аврен се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на селскостопански сгради.  Възложител на проекта е „Калоян Комерс 2015“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2020 г.  (публикувано на 08.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33561 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII и XIV, кв. 39 по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, с цел изменение на Устройствената зона в „Пп“ – Предимно производствена, с възложител: „ИНОВА ИНВЕСТ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2020 г.  (публикувано на 30.06.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33547 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на ОУП и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II -257 и УПИ III-260 кв. 24 на ЦГЧ, за образуване от същите УПИ на нов жилищен УПИ, с ограничителни линии 3,0 м. от улично регулационната линия и нормативно определените разстояния до вътрешните регулационни линии, с ново свързано с УПИ IV-261 застрояване на 3 и 4 ет. Възложител на проекта е СД „ВЪЗХОД – АРНЬО – АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33545  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.14.183 и ПИ 83404.14.184 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна за обособяване на УПИ I-183, 184 „за курортно строителство“, кв. 14, с площ 1600 кв.м, с възложител Костадинов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33468 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ VIII и УПИ XI, кв. 8 по КККР на с. Езерец, общ. Шабла за обособяване на нов УПИ VIII-507 “за хотелски комплекс“, с площ 4763 кв.м, с възложител Радев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33385 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с цел промяна отреждането на имота от за „жилищно строителство“ в устройствена зона за „Безвредни производствени и складови дейности“, с възложител: А. Барудова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.06.2020 г. (публикувано на 29.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33376 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.19, с площ 5403 кв.м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, във връзка с инвестиционно предложение (ИП) за ”Изграждане на база за складиране и продажба на техника, инвентар и други промишлени стоки” в същия имот е с възложител: „АГРИВ-И“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2020 г.  (публикувано на 28.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33374 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждане „За производствени и складови дейности“, с възложител: „АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.05.2020 г. (публикувано на 28.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33370   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020 г.  (публикувано на 27.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33314 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на СО „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: г-жа Н. Вариклечкова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.05.2020 г. (публикувано на 18.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33275 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10135.2569.314 (номер по предходен план: квартал: 19, парцел: IV-77, 218, 242), с площ 13556 кв.м, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, с цел промяна отреждането на имота за „жилищни сгради“, с възложител: „СВЕТИ СВИТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.05.2020 г. (публикувано на 13.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33256 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за поземлен имот с идентификатор 27125.17.61, с площ 7.386 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот – нива с площ от 7.386 дка в за „ПСД – изграждане на склад“, с възложители: Николов и Димитров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.05.2020 г. (публикувано на 12.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33242 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 68998.97.592, площ от 2194 кв.м, и  НТП “овощна градина“ по КК на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик. Възложител на проекта е Д. Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.05.2020 г.  (публикувано на 11.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33217 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ЧИ на ОУПО гр. Добрич за УПИ 72624.607.1119 и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 72624.607.1119, в гр. Добрич, с възложители: Попова, Харалампиева, Харалампиев, Петрова, Стефанова, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.05.2020 г. (публикувано на 05.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33188 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 35064.32.49 (стар номер: 032049), земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 9.000 дка, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел изграждане на оранжерия с прилежаща към нея стопанска сграда и инженерни съоръжения (без мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. напояване) за нуждите на селскостопанското производство и сондаж, с възложител Я. Михайлов, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.05.2020 г. (публикувано на 30.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33183   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ I-горско стопанство (психодиспансер), кв. 8 и УПИ I-81, УПИ II-81 и УПИ VI-80, кв. 9 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, като се обособяват следните нови УПИ: -УПИ II-58,59 с отреждане за „ЦНСТ“, кв. 8, с площ 2694 кв.м; -УПИ III-59 с отреждане за „психодиспансер“, кв.8, с площ 5603 кв.м, -УПИ VII-80,81 с отреждане за „обществено обслужване“, кв.9, с площ 4997 кв.м; -УПИ VIII-81 с отреждане за „обществено обслужване“, кв.9, с площ 5317 кв.м; -УПИ IX-81 с отреждане за „защитено жилище“, кв.9, с площ 3680 кв.м, с възложител Община Долни чифлик. Във връзка с това изменение се изменя и уличната регулация с ОТ 233, ОТ 234, ОТ 235. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2020 г.  (публикувано на 29.04.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33170 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.107.411, с площ от 1954 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Лозе“, находящ се в местност „Азман Дере“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: Атанасов Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г.  (публикувано на 27.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33163   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.902.145, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител Ат.Атанасова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020 г.  (публикувано на 27.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33025 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.20, с площ 5.404 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: „ГАМИ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2020 г. (публикувано на 23.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33140 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.21, с площ 5.403 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на нова складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител Е. Зив, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2020 г. (публикувано на 23.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33025 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.31.137 (предходен идентификатор: 37099.31.1) и 37099.31.138 (предходен идентификатор: 37099.31.1), земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 15.938 дка, землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител г-жа Сълкова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.04.2020 г. (публикувано на 03.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33019 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II, III, IV, кв.50, по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Янакиев и Станева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2020 г.  (публикувано на 03.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33018 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72624.603.361, с площ 5.647 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „ДОВЕРИЕ – ЛТ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.04.2020 г. (публикувано на 02.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33015 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72624.603.366, с площ 10880 кв.м, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.04.2020 г. (публикувано на 02.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32996 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ или ПЗ с цел промяна отреждането на имот – нива с площ от 5.220 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ – изграждане на „Складова база, работилница и сервиз за отопление, вентилация и климатизация“ в ПИ с идентификатор 10135.4507.309, местност „Узун Давлам“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ДЕЙМОС – КОРЕКТ“ ООД, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.04.2020 г. (публикувано на 31.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32987 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в съставни части: ПУП-ПРЗ за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол; Инвестиционен проект за строеж „Зърнобаза-складове за насипно зърно и силозно стопанство”, с възложител: „КРИС-61“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2020 г.  (публикувано на 30.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32927 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 36868.201.409, 36868.201.408, 36868.201.514 и 36868.201.114, всички в урбанизирана територия, по плана на с. Кипра, общ. Девня, с цел обединяване на трите ПИ 36868.201.409, ПИ 36868.201.408 и 36868.201.514 в един УПИ „За обществено обслужване“, и ПИ 36868.201.114 от „за обект комплекс за образование“ в УПИ  „За научен център“, с възложители: Община Девня и Димитров, с. Кипра, общ. Девня.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.03.2020 г. (публикувано на 18.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32884 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.497.76 и за изработване на проект на ПУП-ПЗ за същия ПИ 72624.497.76 (номер по предходен план: 497028), земеделска територия, с НТП „Нива“ с площ 9.999 дка, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението му от „Земеделска“ в „Устройствена зона за производствено-складови дейности /ПП/“, с възложители: насл. на Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.03.2020 г. (публикувано на 12.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32821 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор 21912.10.143, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 27.828 дка, местност „Стопански двор“ по кадастралната карта (КК) на гр. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ БС“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.03.2020 г. (публикувано на 09.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32818   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 32467.69.19, земеделска територия, с площ 18985 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел отреждане на имота за производствена и складова дейност и разширение за съществуваща зърнобаза, с възложител ЕТ „ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ-ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ“ . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2020 г.  (публикувано на 06.03.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32804 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.17.26, с площ от 1948 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“,  находящ се в местност „До село“, землище на с. Бенковски, общ. Аврен, с цел изграждане на две жилищни сгради, с възложител: К. Михалева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020 г.  (публикувано на 05.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32803 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2, VI-2, VII-2, VIII-2, IX-2, X-2, XI-3, XII-3, XIII-3, XIV-3 в кв. 62 за УПИ I тр.п., II-4, III-4, IV-4, V-5, VI-5, VII-5, VIII-5, IX-4 в кв. 63 за УПИ III-80, IV-80, V-80, VI-80, VII-80, VIII-80, IX-80, X-80 в кв. 64 и улична регулация от о.т. 236, 237, 238 до о.т. 248 и от о.т. 235, 239 до о.т. 244, от о.т. 242 до о.т. 245, от о.т. 26 същ., 246, 247, 248 до о.т. 249 ­­/ПИ 72709.53.2, 72709.53.3, 72709.53.4, 72709.53.5,  72709.53.80/ в новоурбанизирана територия с. Тополи, община Варна, местност „Арпалъка“, с възложители: З. Неделчев, П.Панайотов, както и малолетните собственици З. Панайотов и Д. Панайотов, чрез законен представител З. Неделчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020 г.  (публикувано на 05.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32753 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  „Подробен устройствен план – План за застрояване“  в обхвата на ПИ с идентификатор 37099.50.10 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково за  застрояване на имота без промяна на неговото предназначение, с конкретно отреждане за селскостопански сгради за съхранение на продукция, инвентар и прилежащи битови помещения. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2020 г.  (публикувано на 26.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32697 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител „Илтекс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020 г.  (публикувано на 18.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32693 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 35064.17.62, с площ 13302 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 3, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич с възложител: Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020 г.  (публикувано на 18.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32684   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 43997.144.143, с. Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, с площ 8776 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „производствено-складова дейност“, с възложител ”ТРИОАГРО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2020 г.  (публикувано на 14.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32661 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68028.182.261, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“ с площ 3.579 дка, местност „До селото“ по плана на с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на от земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота „За жилищно строителство“ – изграждане на жилищна сграда и постройки на допълващо застрояване, с възложител: „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.02.2020 г. (публикувано на 12.02.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32624  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ  II и УПИ  III в кв. 106 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, с цел обединяване  на двата имота и конкретно отреждане за „складова база и адм. битова дейност“, с възложител на плана ЕТ „АРЕТ –          ПЕТРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2020 г.  (публикувано на 04.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32384 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ЧИ на ОУПО с обхват УПИ Х „за ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за УПИ Х, в гр. Добрич, с възложител: „ТРЪСТ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.02.2020 г. (публикувано на 31.01.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32559  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 27125.21.18, местност „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 8183 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „складова дейност“, с възложител „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.01.2020 г.  (публикувано на 20.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32555 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 KV-„Тервел“, преминаващ  през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич“, с възложител: „ЕВРОПА 2000“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2020 г.  (публикувано на 17.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32551  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрия,  с цел отреждането на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020 г.  (публикувано на 15.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32551  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрия,  с цел отреждането на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020 г.  (публикувано на 15.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32456  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  „Подробен устройствен план – План за застрояване“  в обхвата на ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота  и конкретно отреждане „за общ. обслужване“. Възложители на проекта са Ж. Митева и Г. Атанасов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2020 г.  (публикувано на 03.01.2020 г.)

 

АРХИВ