Съобщения за осигурен обществен достъп и приложима процедура съгласно чл.8, ал. 4 от наредба за ЕО

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47500 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) със следните идентификатори: 10135.5043.2, 10135.5043.4917, 10135.5043.4918, 10135.5043.4, 10135.5043.8, 10135.5043.15, 10135.5043.17, 10135.5043.19, 10135.5043.20, 10135.5043.21, 10135.5043.22, 10135.5043.23, 10135.5043.25, 10135.5043.26, 10135.5043.27, 10135.5043.28, 10135.5043.29, 10135.5043.30, 10135.5043.31, 10135.5043.32, 10135.5043.33, 10135.5043.36, 10135.5043.37, 10135.5043.38, 10135.5043.39, 10135.5043.40, 10135.5043.41, 10135.5043.42, 10135.5043.43, 10135.5043.44, 10135.5043.47, 10135.5043.48, 10135.5043.49, 10135.5043.50, 10135.5043.51, 10135.5043.52, 10135.5043.53, 10135.5043.54, 10135.5043.4915, 10135.5043.4916, 10135.5043.4882, 10135.5043.4883, 10135.5044.2, 10135.5044.3, 10135.5044.4, 10135.5044.6, 10135.5044.7, 10135.5044.8, 10135.5044.9, 10135.5044.10, 10135.5044.14, 10135.5044.15, 10135.5044.16, 10135.5044.17, 10135.5044.18, 10135.5045.3, 10135.5045.4, 10135.5045.5, 10135.5045.6, 10135.5045.7, 10135.5045.8, 10135.5045.11, 10135.5045.12, 10135.5045.13, 10135.5045.14, 10135.5045.15, 10135.5045.16, 10135.5045.17, 10135.5045.18, 10135.5046.2, 10135.5046.3, 10135.5046.6, 10135.5046.12, 10135.5046.13, 10135.5046.14, 10135.5046.16, 10135.5411.2060 по КККР на гр. Варна, с възложител Иванов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.05.2024 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47493 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – „Трасе на кабелна линия 20 kV (с обща дължина на трасето 790м, от които 623м в регулацията и 167м извън регулацията) до нов БКТП“ в УПИ XIII-22 „за трафопост“ в село Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 20.05.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47451  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ Х-269 – „За бензиностанция, газостанция, офиси, обществено обслужване, производствено-складова дейност, площадка за третиране на отпадъци и трафопост, кв. 39, по плана на ЗПЗ-Варна, з-ще Тополи, Община Варна (ид по КК 72709.516.1031)“. Възложител на проета на ПУП-ПРЗ е “КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 15.05.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47445 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.2552.1201, ПИ 10135.2552.1202, ПИ 10135.2552.1369, ПИ 10135.2552.1370, ПИ 10135.2552.1371, ПИ 10135.2552.1372, ПИ 10135.2552.1594 и ПИ 10135.2552.1596, по КККР на гр. Варна, с възложители Темелков, Нанев, Нанева, Панов, Темелкова, Железов и Цонков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 14.05.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47419 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община  Добрич в обхвата на ПИ с идентификатор 72624.618.200 по КККР на гр. Добрич, извършва се с цел промяна от устройствена зона  от територия „Оо – територия за обществено обслужване“  в  Ппч – зона за предимно производствени дейности с иновативни  и чисти производства“, възложител  е  община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2024 г.  (публикувано на 09.05.2024 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47340 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за  ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.459 (номер по предходен план: 74, 75, 76), с площ 5.769 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“ землище село Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земята за определяне на режима, начина, характера и параметрите на застрояване и конкретното отреждане на имота за „производствена-складова дейност“, с възложител:  Маринова, село Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 26.04.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47345 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот идентификатор: 04457.76.1 (номер по предходен план: 076001), с площ 5.784 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Комлука“ землище село Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, с цел промяна предназначението на от земеделска територия – нива, в урбанизирана територия с устройствена зона (Пп) „Предимно производствена“ с конкретно отреждане „За производствено складови дейности“ и определяне начина и характера на застрояване в имота, с възложител: Б. Братанов, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 26.04.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47339 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Нов квартал за жилищно застрояване“ и промяна на предназначението на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.28.12, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 29061 кв. м, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с възложител Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 26.04.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47336 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за съществуващата междуселищна водопроводна мрежа с начало шахта от водопровод „Камчийски пясъци“ в землището на гр. Долни чифлик, преминаваща през землището на с. Кривини до водоем – напорен резервоар, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68028.65.181 в землището на с. Солник, общ. Долни чифлик, с възложител Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 26.04.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47309 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-92 (ПИ с идентификатор 39801.501.373), УПИ II-92 (ПИ с идентификатор 39801.501.372), УПИ III-92 (ПИ с идентификатор 39801.501.371) и част от парк, представляваща част от поземлен имот №-92 (ПИ с идентификатор 39801.501.374), кв. 4 по плана на с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна за УПИ XII-371,372,373,374, с възложител Г. Минчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 23.04.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47308 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик част от КПИИ за инвестиционен проект, за обект: „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, с възложител „ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 23.04.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47301 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура в землището на село Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за „Изграждане на кабелна линия 20 kV, с обща дължина на трасето 1429.10м, от ПИ 06416.81.24 до ПИ 06416.112.3, село Брестак, общ. Вълчи дол“ с цел свързване на „Фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност до 6 MW“ в ПИ 06416.81.24 за собствено потребление и продажба на излишъците“, землище село Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител: „БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК“ АД, село Брестак, общ. Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 22.04.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47278 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 02508.55.85, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и ПИ с идентификатор: 02508.55.278, с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, с обща площ 27.154 дка, урбанизирана територия, Промишлена зона, по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, с цел промяна предназначението на имотите, с конкретното им предназначение „за производствени и складови обекти“, в устройствена зона за „Предимно производствена /Пп/“, по КК на Промишлена зона, в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с възложител: „ПАПАС ОЛИО“ АД, гр. Ямбол. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 17.04.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47263 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 213 „за промишлена дейност“, кв. 1 по ПУП-ПУР на Промишлена зона – Юг, гр. Девня, по отношение на ПИ 20482.505.213, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 29476 кв. м, по КККР на гр. Девня, с възложител „СПАНЕР“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 16.04.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47256 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ IV и УПИ V, в кв. 3 по плана на гр. Провадия, с възложител: “СКАЙ-К” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 15.04.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47226 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори: 05978.501.213 (УПИ VIII, кв. 59), вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, площ 2774 кв. м, по КККР на с. Бояна, общ. Вълчи дол и 05978.501.239 (УПИ IX, кв. 59), вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 3349 кв. м, по КККР на с. Бояна, общ. Вълчи дол, с възложител „ГЕКОС ЛИМИТЕД“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 11.04.2024 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47201 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на квартал 106 и План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-4070 и новообразувания УПИ VI-4070 по ПУП-ПР на град Шабла, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 05.04.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47198 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-26, УПИ III-27, УПИ IV-28 и УПИ I-36 (идентични на ПИ 72709.27.63, 72709.27.64, 72709.27.65, 72709.27.36, с обща площ 39.412 дка), кв. 2 по плана на местност „Ачмите“, село Тополи, общ. Варна с цел обединяването им в един УПИ V-63, 64, 65, 36 „За производствено-складова, търговска и сервизна дейност“ по плана на местност „Ачмите“, село Тополи, общ. Варна, с възложител: „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, село Николаевка, общ. Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 05.04.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47145 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ CI, УПИ LXXIV-1475 и УПИ XCVIII-3410, кв. 1 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна (поземлени имоти с идентификатори: 35064.501.3410 с площ 2131 кв. м, 35064.501.756 с площ 3085 кв. м и 35064.501.9939 с площ 3598 кв. м, по КККР на гр. Каварна), с възложители: „АГРОКООПЕРАТИВ-НИК“ ООД и „ГИНКОВ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 29.03.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47144 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39127.10.88, вид територия Земеделска, НТП Изоставена нива, площ 50631 кв. м, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител: “КОЧМАР СОЛАР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 29.03.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47130 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изменение на дворищно регулационен план и изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор: 68028.501.418, с площ 2.500 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, по плана на село Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна за УПИ XV-92 за „обществено обслужване и фотоволтаици” (ПИ с идентификатор 68028.501.418 по КККР на с. Солник), кв. 36 по регулационния план на с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: Д. Георгиев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 28.03.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47099 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти №№ 72709.505.59, 72709.505.59195, 72709.505.64, 72709.505.65, 72709.505.196, 72709.505.197, 72709.505.198, 72709.505.199 и 72709.505.200, с обща площ 16.302 дка, земеделска територия, с НТП „лозя“, местност „До стадиона“, землище село Тополи, общ. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия – лозя, в урбанизирана неземеделска територия за жилищно строителство, с възложители: н-ците на Д. Пеев, н-ците на С. Стоянова, Б. Бонев, Д. Димитров, Д. Пеев, З. Дойчева, Пееви и н-ците на Т. Тодоров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 25.03.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47091  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на следните ПИ с идентификатори:

  • 4.1, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1353 кв.м;
  • 4.9, земеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 1862 кв.м;
  • 4.120, земеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 3452 кв.м;
  • 4.121, земеделска територия, НТП „Пасище“, с площ 1330 кв.м;
  • 4.519, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2218 кв.м;
  • 4.520, урбанизирана територия, НТП „За друг вид застрояване“, с площ 2232 кв.м;
  • 4.521, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2072 кв.м;
  • 4.522, урбанизирана територия, НТП „За друг вид застрояване“, с площ 3126 кв.м;
  • 4.523, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1094 кв.м;
  • 4.524, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2084 кв.м;
  • 4.525, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2343 кв.м;
  • 4.526, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2349 кв.м;
  • 4.527, урбанизирана територия, НТП „За друг вид застрояване“, с площ 2890 кв.м;
  • 4.528, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 957 кв.м;
  • 4.529, урбанизирана територия, НТП „За друг вид застрояване“, с площ 2407 кв,м;
  • 4.530, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 969 кв.м;
  • 4.531, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2317 кв.м;
  • 4.532, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 2467 кв.м;
  • 75.56, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1949 кв.м;
  • 75.57, земеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 1634 кв.м, с цел обособяване на следните нови УПИ:
  • УПИ I-592, кв. 69, с площ 2500 кв.м;
  • УПИ II-593, кв. 69, с площ 2337 кв.м;
  • УПИ III-593, кв. 69, с площ 960 кв.м;
  • УПИ IV-595, кв. 69, с площ 2597 кв.м;
  • УПИ V-596, кв. 69, с площ 941 кв.м;
  • УПИ VI-597, кв. 69, с площ 2979 кв.м;
  • УПИ VII-598, кв. 69, с площ 1337 кв.м;
  • УПИ I-599, кв. 70, с площ 2236 кв.м;
  • УПИ II-560, кв. 70, с площ 1958 кв.м;
  • УПИ III-561, кв. 70, с площ 2876 кв.м;
  • УПИ IV-562, кв. 70, с площ 2087 кв.м;
  • УПИ V-563, кв. 70, с площ 2092 кв.м;
  • УПИ VI-564, кв. 70, с площ 1019 кв.м;
  • УПИ VII-565, кв. 70, с площ 2312 кв.м;
  • УПИ VIII-566, кв. 70, с площ 2441 кв.м;
  • УПИ I-567, кв. 71, с площ 1017 кв.м по плана на с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител Община Ветрино.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 26.03.2024г.  (публикувано на 25.03.2024г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47079 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2039.149, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 10371 кв. м, стар номер 039002, квартал 1, парцел I-2, по КККР на гр. Варна, с възложител “БОТАНИК ГАРДЪН” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 20.03.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47032 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за ПИ 72624.475.46, в землището на град Добрич, общ. Добрич, за промяна отреждането му от територия с режим „Обработваеми земи-ниви – Сс“ в зона „Устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител: Бонева, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 14.03.2024г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/47012 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 39127.10.89, земеделска територия, с НТП „изоставена нива“, с площ 50.631 дка, землище село Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел промяна и преотреждане на имота от земеделска територия в неземеделска – за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител: „КОЧМАР СОЛАР 1“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 12.03.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46996 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ ХХХ-1499 и УПИ XXXI-1500, кв.12б и УПИ XXIX-1499 и УПИ ХХХII-1500, кв.12в (идентични на ПИ 10135.2564.1939, 1940, 1820 и 1821, с обща площ 3.548 дка) и отпадане на улица за имоти УПИ LXXIII-1939, УПИ LXXVI-1940, УПИ LXXIV-1820, УПИ LXXV-1820,1821, УПИ LXVII-1449 и УПИ XXVIII-1496, в кв. 12в по плана на „Вилна зона“, гр. Варна, с възложители: Табаков, „Хран Ботъл“ ЕООД,  Василеви, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 11.03.2024г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46991 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-31010,31011, XVI-31013,31038,31039, XII- 31018, II-112, XV-169,6040,6041,6045, XIV-6038,6039, ХI-328,6038, III -„за парк”, VIII-„за парк”, XVII-„тр.п.” ХХХIII-145 (в обхват ПИ 10135.4508.87, 10135.4508.110, 10135.4508.111, 10135.4508.112, 10135.4508.113, 10135.4508.119,            10135.4508.121, 10135.4508.122, 10135.4508.123, 10135.4508.136, 10135.4508.137, 10135.4508.143, 10135.4508.144, 10135.4508.175, 10135.4508.181, 10135.4508.187,         10135.4508.246, 10135.4508.299, 10135.4508.344, 10135.4508.345, 10135.4508.352, 10135.4508.353, 10135.4508.354, 10135.4508.355, 10135.4508.356, 10135.4508.357), кв. 5 по „Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване” (ОП.З), район „Вл. Варненчик”, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-74/13.09.2001 г. на Кмет на Община Варна и Заповед №Г-121/09.04.2020 г. на Заместник-кмет на Община Варна, с възложители:  Хол, «Джорди – 22» ЕООД, Адерс, Велчева, Райков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46903  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проекта за изменение на действащия ПУП-ПРЗ с цел  разделяне на ПИ 63197.28.384 по КККР на с. Рудник,   и образуване на четири нови урегулирани поземлени имота, всеки с определено с плана предназначение, а именно:УПИ I-384 с предназначение „за бензиностанция и газстанция“;УПИ II-384 с предназначение „за обществено обслужване“;УПИ III-384 с предназначение „за жилищни функции“;УПИ IV-384 с предназначение „за жилищни функцииВъзложител на проекта е „ПАЛ ОЙЛ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.02.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46901 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор: 83404.20.65, с площ 3.998 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна,  с цел промяна предназначението на имота от „земеделска територия – нива“ в урбанизирана неземеделска територия „за жилищно строителство“, с възложители: С. Атанасов, А. Михова и Н. Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 27.02.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46883 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Шабла за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ № 16095.18.235, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на вида територия от земеделска земя / Ссб/ в терен за площни обекти на техническата инфраструктура /Тевк/, с възложител Община Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 27.02.2024г.  (публикувано на 26.02.2024г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46855 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) е за УПИ VIII „ЖП район“, кв. 28 по плана на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна (поземлен имот с идентификатор 03719.502.3162, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 27891 кв. м, по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав), с възложител: “КРОУ ГРУП” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 22.02.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46797 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ. Аксаково в частта му относно УПИ VI-232 и VII-232, кв. 30, по плана на село Кичево, общ. Аксаково (идентични на поземлени имоти с идентификатори: 37099.505.296, с площ 666 кв.м и 37099.505.259, с площ 822 кв.м по плана на село Кичево), с цел поставяне на северната регулационна линия между УПИ VI-232 и УПИ V-231 и западната регулационна линия между УПИ VI-232 и УПИ VII-232 в съответствие, с границите по кадастрална карта и урегулиране на УПИ VI-232 и VII-232 по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, при което се обособяват на три нови УПИ: VIII-260, IX-296 и Х-259, като за последните два се установява режим за застрояване за зона Жм и конкретно отреждане „за жил. строителство”, с възложители: Неделчев, Неделчев и Неделчева, село Кичево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 19.02.2024г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46758  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изготвяне на: Програма за опазване на околната среда на Община Аксаково 2021-2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Аксаково за периода 2021-2028 г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 16.02.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46681   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 32278.63.23  и ПИ 32278.63.24  по плана  на гр. Игнатиево, общ. Аксаково с цел промяна в начина на трайно ползване на  земеделска територия, конкретизиране параметрите на застрояване в устройствена зона „СОП“ /смесена обслужваща и производствено –  складова зона/, с възложител Атанасов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 09.02.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46677   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 43222.7.121, с площ от 7317 кв.м,  и ПИ 43222.7.122, с площ от 0.861 кв.м,  по плана  на с. Левски, общ. Суворово с цел отреждане на ПИ за „производствена и складова дейност и добив на ел. енергия от ВЕИ“,с възложител Василев и Василева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 09.02.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46658 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58503.166.449, вид територия Урбанизирана, НТП За хранително-вкусовата промишленост, площ 14594 кв. м, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, с възложител: “ЗСК-ДЕВНЯ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.02.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46660 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.3608, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 153120 кв. м, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител: Община Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.02.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46622 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 20482.121.727, 20482.121.728 и 20482.121.729, вид територия Земеделска, НТП Нива, с обща площ 10675 кв. м, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, с възложител: Недев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 05.02.2024 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46609 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.268.267, с цел обособяване на нов ПИ 14711.268.268, в землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: “ЕСО” ЕАД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 02.02.2024г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46596 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване е за ПИ с идентификатор 35376.43.22, урбанизирана територия, НТП За друг вид застрояване, площ 6580 кв. м, по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с цел делба на имота и обособяване на УПИ I-22, II-22, III-22, IV-22, V-22, VI-22, VII-22, VIII-22, IX-22, X-22, XI-22, XII-22 „за жилищно строителство“, УПИ XIII-22 „за трафопост“ и УПИ XIV-22 „за алея и техн. инфрастр.“, в район 43 в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 01.02.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46593 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ №№ 72624.308.80 и 72624.308.81, земеделска територия, с обща площ 18400 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Сс-обработваеми земи-ниви“ в устройствена зона „Пп-производствено-складови дейности“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 01.02.2024г.  (публикувано на 31.01.2024г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46560  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-„за обслужващи дейности и паркинг“, с площ 4664 кв.м, с цел обособяването на УПИ I-„за търговски и складови дейности“, с възложител „ВАСИЛЕВ-05“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 26.01.2024г.  (публикувано на 25.01.2024г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46548 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ИПУП-ПРЗ в обхват УПИ IV-120, кв. 1, дворно място с площ 3700 кв.м, СПЗ III, урбанизирана територия, по КККР на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна, начина и характера на застрояване и установяване на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена зона), с конкретно отреждане на УПИ IV-120 „За производствени и складови дейности“, с възложител: „КВАДРАТ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 24.01.2024г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46499 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, трасе преминаващо извън границите на урбанизираните територии – имоти в землищата на селата Царевци и Синдел, общ. Аврен, обл. Варна, за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV“ за ПИ с идентификатори: 70220.17.650 и 70220.18.3, землище с. Царевци, общ. Аврен, с възложител: „Б 102“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 18.01.2024г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46498 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66113.28.71, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма, площ 18258 кв. м, по КККР на с. Селце, общ. Каварна, с възложители: “КУЮМДЖИЕВИ” ЕООД и Куюмджиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 18.01.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46496 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66250.502.1, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 18895 кв. м, по КККР на с. Сенокос, община Балчик, с възложител: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “ВИХЪР”. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 17.01.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46497 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 37808.154.55, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, площ 11170 кв. м, по КККР на с. Козлодуйци, община Добричка, с възложител: Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 17.01.2024 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46450 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно уведомление и документи за реализация на инвестиционно предложение (ИП) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14653.103.22, земеделска територия, с площ 23 дка и с НТП „Нива“, местност „Мешелика“, землище село Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имота, от „земеделска територия – нива“, в „за неземеделски нужди“, за „Монтиране на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 2101.24 kWp, с възложител: „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 12.01.2024г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46407 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.2517.398 и ПИ 10135.2517.450 по КККР на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна, общ.Варна с цел създаване на подробен устройствен план във връзка със съобразяване на влезлия в сила ПУР на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрен с Решение № 799- 5/19.12.2012 от Протокол №14 от 19.12.2012 г. на ОбС на Община Варна и да се да се определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване с конкретно отреждане “за жилищно строителство”. Възложители на проета на ПУП-ПРЗ са:  Щерев, Щерев, Щерев, Тодорова и Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 13.01.2024 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46407  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 72709.520.129, с площ от 2700 кв.м, земеделска земя по КК и КР на с. Тополи, Община Варна. Възложители на проета на ПУП-ПРЗ са Костов и Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 09.01.2024 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46382  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ и  ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ с възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.01.2024 г.

 

2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46298 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-163 и XX-164 (идентични на поземлени имоти с идентификатори: 54145.502.618, с площ 510 кв.м и 54145.502.164, с площ 828 кв.м), кв. 14, урбанизирана територия, с НТП „Hиско застрояване до 10м“ по регулационния план на село Осеново, общ. Аксаково, с цел делба  и обособяване на два УПИ, определяне на режима, начина, характера и параметрите на застрояване за новообразуваните УПИ за зона „Жм“, и изграждане на жилищни сгради по една в двата УПИ, с възложители: С. Петков, Н. Топчиева, А. Атанасов и П. Гатева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 19.12.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46297 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич, в обхват ПИ 72624.906.417, с площ 564 кв.м, местност „Кулата“ в землището на град Добрич, за промяна от зона „Земи без право на промяна на предназначението – Ссб“ в зона „Устройствена зона за складови дейности – Ппч“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 19.12.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.aovernment.ba/eo/lot/46212 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програма за опазване на околната среда на Община Белослав 2023-2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Белослав за периода 2020-2023 г. (актуализация), с възложител Община Белослав. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@,riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 11.12.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46269 до дадени указания за необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 27125.17.41, с площ 9.999 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“ местност „Карач тарла“, землище село Езерово, общ. Белослав, с цел смяна предназначението на от земеделска земя с НТП „нива“ в неземеделска територия за „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на пакетирани строителни материали и оборудване“, с възложител: „ДМКГ ИМОТИ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) за изразяване на становища от заинтересованите лица; същата е публикувана на 14.12.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46256 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти №№ 35064.501.705 и 35064.501.3295, с обща площ 6.806 дка, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „КБС КОМЕРС“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 14.12.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46226 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ИПУП-ПР-ПЗ) на УПИ I, УПИ II и УПИ III от квартал 20, УПИ II от квартал 21, ул. „Четвърта“ от о.т. 44 до о.т. 45, ул. „Пета“ от о.т. 53 до о.т. 55, ул. „Шеста“ от о.т. 55 до о.т. 60 и ул. „Осма” от о.т. 45 до о.т. 53 по плана на с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложители: Стоянов, Иванова, Иванова и „АМА-HO БУТИК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 11.12.2023г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46181 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 37099.42.145 по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, с цел конкретно отреждане на имота „за вилно строителство“, с възложител Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46151   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на действащия ЗРП на гр. Суворово, Община Суворово, Област Варна, одобрен със Заповед №412/03.08.1990г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен Народен Съвет – Варна за разделяне на УПИ VII „за училище“, кв. 2, по отношение на поземлен имот с идентификатор 70175.501.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Суворово, Област Варна, одобрени със Заповед №РД-18-1730/18.10.2018г. на ИД на АГКК, чрез който ще се образуват два нови квартала 153 и 154, нови урегулирани поземлени имоти и изменение на уличната регулация от о.т. 408 до о.т. 412,  с възложител: община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/46142 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Балчик“ за периода 2021г.-2028г, с възложител Община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 05.12.2023 г.  (публикувано на 04.12.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46111 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-12,28 “за обслужващи дейности, автобаза, техн. инфраструктура“, УПИ II-28 “за складово-стопанска зона“ и улична регулация от о.т.44 до о.т.46 и от о.т.49 до о.т.51 по ПУП-ПРЗ за обект „ЛЕТИЩЕ ВАРНА“ /ПИ 00182.307.29, ПИ 00182.307.30 и ПИ 00182.307.37 по КК на гр. Аксаково/ и инвестиционен проект за фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление „ФРАПОРТ ВАРНА“ с инсталирана мощност 1400 kW,  един брой БКТП 1600 kVA и КЛ 20kV до ГРП „ФРАПОРТ“, находящ се в УПИ I (ПИ 00182.307.29), УПИ II (ПИ 00182.307.30) и улична регулация по ПУП (ПИ 00182.307.37) в кв. 1, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 30.11.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46076   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект  на  Подробен устройствен план (ПУП) – за изменение План за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на  УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XVII и УПИ XVIII в кв. 70 по плана на с. Българево, община Каварна, с възложител: „АКВА МЕТАЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 28.11.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46085 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.18.150, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, площ 62003 кв. м, стар номер 018032, по КККР на с. Топола, общ. Каварна, с възложител: “АЦК” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 28.11.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45969 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 12713.501.4, урбанизирана територия, с площ 10286 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ I-4, кв. 1а, в устройствена зона „Жм“, с конкретно отреждане на имота „за фотоволтаици“, с възложител „СТАЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 20.11.2023г.  (публикувано на 17.11.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45964  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.11.5, земеделска територия, с площ 16720 кв.м, НТП „Нива“, с. Тополи, общ. Варна, с цел обособяването на УПИ IV-5 „за складово-производствени дейности“, кв. 4, с възложител Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 17.11.2023г.  (публикувано на 16.11.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45895  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия СрН от съществуващ стълб СРС от електропровод 20 kV извод „Галина“ за присъединяване на ФЕЦ 1349,04 kWp и 1 бр. БКТП 20/0,6 kV 1600 kVA в ПИ идентификатор 63197.33.1, урбанизирана територия, с площ 15315 кв.м, НТП „Ниско застрояване“, с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител  „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 6“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 13.11.2023 г.  (публикувано на 10.11.2023 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45837 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 32278.87.45, с площ 41794 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“ по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел създаване на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО  МОРЕ“ АД, гр. Шумен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 02.11.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45809 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 37099.47.7, с обща площ 6.999 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Къзълджик пунар“ землище с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на имота /на ПИ 37099.47.187, с площ 3.239 дка и ПИ 37099.47.188, с площ 3.760 дка/ и за промяна на конкретното му отреждане от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и складови дейности, работилница и автосервиз“ и „за нежилищно застрояване“, с възложители: В. Симеонова, село Кичево, общ. Аксаково и К. Стоянова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 01.11.2023г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45779   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на:

  Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в следните съставни части:

  • Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план до ПИ 12275.3.76, с. Горун; общ. Шабла, обл. Добрич, за обект преминаващ през землищата на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич и землищата на селата с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Божаново, с. Твърдица, с. Пролез, с. Горичане и с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич;
  • Инвестиционен проект за строежа на обект: „Подземен електропровод 20 kVот УПИ №№ 03157.3.50, 03157.4.38, 03157.3.55 и 03157.3.51, в землището на с. Бежаново, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич и от УПИ № 17275.3.76 в с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич, до ново-предвидената за изграждане възлова станция 110 kV „Пролез“, в ПИ 16095.15.26, в землището на с. Горичане, общ. Шабла собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД“, с дължина 35956,6 м, с възложител „АЙС“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица от 30.10.2023 г.  (публикувано на 27.10.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45732 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за поземлени имоти с идентификатори:

  – 36419.63.38, с площ 13333 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД-пречиствателна станция към обект за хранително вкусова промишленост;

  – 36419.63.40, с площ 10005 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД-съхранение на селскостопанска техника;

  – 36419.63.53, с площ 10498 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД-съхранение на селскостопанска техника;

  – 36419.63.54, с площ 10499 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с цел отреждането му за ПСД-съхранение на селскостопанска техника.

  Възложител на проекта за ЧИ на ОУП на Община Добричка е Община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.10.2023 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45704 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.505.46, с площ 3.333 дка, земеделска територия, с НТП  „нива“, землище град Добрич, общ. Добри, с цел промяна предназначението на земеделска територия – нива с площ от 3.333 дка, с отреждането му от зона „Сс – обработваеми земи – ниви“ в зона „Оо – устройствена зона за обществено обслужващи дейности“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 20.10.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45696 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35064.501.2418, с площ 14.500 дка, с НТП “За друг обществен обект, комплекс“, Крайбрежна зона, ул. „Черноморска“ по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел промяна в устройствената зона „Смесена централна зона – Ц“ с отреждане за „Курортни дейности“, при отстояния от по 3м от всички регулационни линии, при следните устройствени показатели на застрояване: Пзастр. – до 50%, Кинт. – до 2.0, Пл.озел. – мин. 50%, начин на застрояване „е“, с възложител: „КАВАРНА ИНВЕСТ“ ООД, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица; същата е публикувана на 19.10.2023г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45662 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) Балчик – Генерал Тошево“, разработена в съответствие с изискванията на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., с възложител: СНЦ МИГ Балчик – Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица, същата е публикувана на 16.10.2023г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45660  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.20.28  с площ от 3 дка, и ПИ 27125.20.27 с пощ от 4 дка,  по КККР на  с. Езерово, общ. Белослав,  с цел промяна предназначението на земеделска земя  с НТП „нива“. Възложител на проета па ПУП-ПЗ е „Кракен“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 16.10.2023 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45651 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ  20482.177.6 „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ с площ 9.350 дка и УПИ 20482.177.29 „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ с площ 12.960 дка, с цел промяна и преотреждане на имотите от „за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“ в устройствена зона „Пп“ и с нов УПИ 20482.177.6, 29, с предназначение „за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, по кадастралната карта на землище гр. Девня, с възложители: Колев и Атанасов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица, същата е публикувана на 13.10.2023г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45616 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори: 10135.2053.708, 10135.2053.709, 10135.2053.76, 10135.2053.77, 10135.2053.688 и 10135.2053.690, с обща площ 14 626 кв. м, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, по КККР на гр. Варна, с възложители: Георгиев, Костадинов, Петрова, Момчев, Добрев и Малячкина. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 10.10.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45547  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване /ПУП-ПЗ/  в обхвата на ПИ 53691.92.37 и ПИ 53691.92.38, земеделска територия, с обща площ 117494 кв.м, НТП „Нива“, с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждане на имотите „за фотоволтаична централа и трафопост“, в устройствена зона „Пп“, с възложители БРАМИС“ ЕООД и „МУСАЛА ЕСТЕЙТС“ КДА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 05.10.2023г.  (публикувано на 04.10.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45537 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за ПИ 72624.383.57 в землището на гр. Добрич за промяна от „Обработваеми земи – Ниви – Сс“ и „Терени за здравеопазване – Тздр“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 03.10.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45847 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Тервел, за периода 2021-2028г. и Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Тервел, за периода 2021-2027г., с възложител: Община Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица, същата е публикувана на 27.09.2023г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45388  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места – кабелнa линия 20 kV от ПИ № 29035.11.149  през ПИ 29035.11.133, ПИ 29035.39.5, ПИ 29035.109.158, ПИ 29035.38.1, ПИ 29035.104.146 по КК на с. Жегларци, ПИ 39127.101.151 по КК на с. Кочмар, ПИ 72271.89.102, ПИ 72271.89.101 до ПИ 72271.501.1934 по КК на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „ХИГИЯ ЕЛЕКТРИК“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2023 г.  (публикувано на 15.09.2023 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45370   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 21587.14.95, с площ от 23527 кв.м, НТП „изоставена нива“,  в землището на с. Доброглед, община Аксаково, обл. Варна с цел промяна предназначението на имота за ’’Производство на ел. енертия – изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2023 Г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45369 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура – „Външно кабелно електрозахранване 20кV“ до ПИ 46975.17.964 и ПИ 46975.17.66 по КККР на с. Манастир, общ. Провадия от трафопост ТП1 в урбанизираната територия на с. Манастир, общ. Провадия до новопроектирани ГРУ /главна разпределителна уредба/ в двата имота, с възложител „Б104“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2023 г.  (публикувано на 14.09.2023 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45279 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 80861.6.89, в местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, за промяна предназначението на земеделска територия, с НТП „Друг вид производствен, складов обект“, с площ 10183 кв.м, с цел преотреждане на имота от земеделска в устройствена зона „Пп“ (терен за енергийно производство) – изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници и електрическа подстанция, с възложител: „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.09.2023г. (публикувано на 12.09.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45355 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-общ. и УПИ V, кв. 63 по плана на с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ VII „за фотоволтаична електроцентрала“, с площ 196140 кв.м и УПИ VIII „за кметство и читалище“, с площ 4907 кв.м, с възложители ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ и „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ВИЖЪН“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.09.2023г.  (публикувано на 12.09.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45354 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Частичното изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за ПИ 72624.602.1117, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, площ 8298 кв. м, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Стопански дворове, ферми и други – Ссф“ в зона „Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване (до 10м) – Жм“, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 12.09.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45333 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2573.281, 10135.2573.12, урбанизирана територия, с обща площ 7419 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-281 „за жилищно строителство“ и УПИ XII-12, кв. 3, с възложител „ДИНЕСО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.09.2023г.  (публикувано на 08.09.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45330  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота за „Производствено складови дейности – фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „СОЛ ИНВИКТУС 444“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.09.2023г.  (публикувано на 07.09.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45321 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали от № 6 до № 21, с възложител: Димитрова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.09.2023г. (публикувано на 04.09.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45260 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване е за поземлен имот с идентификатор 02662.1.149, вид територия Земеделска, НТП Пасище, с площ 10500 кв. м, по КККР на с. Баново, общ. Суворово, с възложител: Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 28.08.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45243 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20482.125.707, вид територия Земеделска, НТП Нива, с площ 4852 кв. м, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, с възложител: “МИКА ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.08.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45241 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Програмата за управление на отпадъците на Община Крушари за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Крушари. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.08.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45159 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) в обхват ПИ 72624.635.6, урбанизирана територия, с площ 4019 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Ппч-устройствена зона за складови дейности“ в зона „Пп-устройствена зона за произвоствено-складови дейности“ и изменение на ОУП на Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2023г.  (публикувано на 16.08.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45157 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ 10135.2517.2543, урбанизирана територия, с площ 15054 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с цел обособяването на УПИ VIII-2543 „за жилищно строителство и обслужващи дейности“, устройствена зона „Ок1“, с площ 15035 кв.м, с възложители „БЕЛМАКС“ ООД и „ЯВОР“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.08.2023 г.  (публикувано на 15.08.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/45084 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Долни чифлик за периода 2024-2030 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) на Община Долни чифлик за периода 2023-2030 г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.08.2023 г.  (публикувано на 07.08.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44972  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за изменение на Плана за регулация  и зяастрояване  (ИПРЗ) в обхвата на кв. 7 и кв. 12 по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол, с предназначение за „ПСД и ФЕЦ“. Възложител на плана за изменение на ПУП-ПРЗ е  „БГ ЛЕНД КО“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.07.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44970   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 21717.501.457, 21717.501.458, 21717.501.459, 21717.501.460 по КККР на с. Добротич, общ. Вълчи дол за фотоволтаична централа, с възложител „ФЕЦ ДОБРОТИЧ 2“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.07.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44938 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 32490.1.167,  32490.1.133, 32490.1.134, 32490.1.135, 32490.1.127, 32490.1.128, 32490.1.136, 32490.1.137 и 32490.1.138 по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково, с възложител: „М-АГРО 2012“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.07.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44941 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02871.25.12, с площ 4949 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставена нива“, находящ се в местност „Кайнаците“, землище на с. Батово, общ. Добричка, с цел отреждането му за „жилищно строителство“, с възложители: Георгиев и Дечев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.07.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44839 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I – 83, кв. 66 по регулационния план на местност „Светерица“ – II част, с. Горица, община Бяла, обл. Варна (идентичен с ПИ с идентификатор 16078.505.22, с площ 22496 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Горица, общ. Бяла), с възложител: “ДАРМАТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 14.07.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44840 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „Сст-обработваеми земи-трайни насаждения“ в устройствена зона „терени за енергийни производства-Пел”, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.07.2023г.  (публикувано на 14.07.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44791 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор: 53120.16.21, земеделска територия, с НТП „Нива“, с площ 1.800 дка, местност „Таушан тепе“, землище село Оброчище, общ. Балчик, с цел урегулиране/урбанизиране на територията за жилищно строителство – изграждане на две жилищни сгради, склад и прилежащ паркинг за МПС, с възложител: Р. Дойчев, село Оброчище, общ. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2023г. (публикувано на 11.07.2023г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44788 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.458 (номер по предходен план: 74, 75, 76, 77), с площ 5.769 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел създаване на Подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „За производствено – складова дейност“, с възложител: Йондров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2023г. (публикувано на 11.07.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44768 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за НИ №501.2129 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Доброгледски лозя“, з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково, с цел установяване режим на застрояване за имота за зона „Ов“, с възложители: Е. Димов, П. Димов и Б. Димов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 07.07.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/44751 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.110.44, земеделска територия, с площ 15169 кв.м, НТП „Нива“, гр. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“ в устройствена зона „Пп“, с възложител „ЕЕ ИНВЕСТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2023г.  (публикувано на 05.07.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44750   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 70175.117.57 и ПИ 70175.117.58 по КККР на землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя с НТП „пасище“ и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител „МИКА ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.07.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43734 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП “Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот е идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище гр.Суворово, с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.07.2023г.  (публикувано на 03.07.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43731 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 35376.10.44, 35376.10.45, 35376.10.46 и 35376.10.47, с обща площ 3987 кв.м, земеделски територии, НТП Нива, по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител: С. Радев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 03.07.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43643 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 20482.505.231, с площ 9.563 дка, горска територия, с НТП “широколистна гора“, местност „До Агрополихим“, стопански двор, по КККР на гр. Девня, с цел промяна предназначението на имота от горска в устройствена зона (Пч1) „За промишлена, обслужваща и складова дейност“, при следните устройствени показатели на застрояване: Пзастр. до 50%, Кинт. до 1.5, Позел. мин. 20%, с възложител: „АГРОЕКСПЕРТС“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.06.2023г. (публикувано на 23.06.2023г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43627 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали №№ 1, 2, 3, 4 и 5, с възложители: И. и М. Рачеви, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.06.2023г. (публикувано на 22.06.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43628 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.34.92, земеделска територия, с площ 10350 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на нов УПИ XX-34.92 „за жилищно строителство“, кв. 98 и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложители К. Русева и Р. Русев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2023г.  (публикувано на 22.06.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43626 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.56.283, с площ 7424 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид нива“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: К. Андреев и М. Андреева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 21.06.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43622   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 52115.20.107 в з-ще  С.Ново оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна с възложител: „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2023

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43619 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.292.3, урбанизирана територия, с площ 4744 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота „за ПСД“,  с възложител „РУБИКОН-008“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2023г.  (публикувано на 21.06.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43606 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4, от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и улична регулация от о.т. № 1 до о.т. № 20, в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Неделчева, Темелкова и Червенков, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.06.2023г. (публикувано на 20.06.2023г.).
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43562 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, трасе преминаващо през урбанизирана територия и извън границите на урбанизирана територия – имоти в землищата на селата Коларци, Ангеларий, Сърнец, Мали извор, Божан и гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, за изграждане на обект: „Подземен електропровод – кабелна линия 20 kV“, с възложител: „ТРАНС ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.06.2023г. (публикувано на 14.06.2023г.).
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43531 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно инвестиционно предложение (ИП) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 32278.36.7 и 32278.36.8, земеделска територия, с НТП „ниви“ с обща площ 5.090 дка, в местност „Айман тарла“ по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на ПИ с идентификатори: 32278.36.7 и 32278.36.8, от земеделска територия, с НТП „ниви“ с обща площ 5.090 дка, в местност „Айман тарла“ в землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, в за неземеделска територия – промишлена зона, с цел изграждане на обект: „Халета за ремонт, обслужване и поддръжка на селскостопанска техника, автомобили и склад“, с възложител: Атанасова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.06.2023г. (публикувано на 13.06.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43544  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за част от ПИ 32278.23.8 – земеделска територия с НТП „нива“, с площ 22662 кв. м, по КККР па с. Игнатиево, община Аксаково., област Варна, с проектен идентификатор 32278.23.172 е площ 3520 кв. м. без промяна предназначение на земята, съгласно Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. Възложител на проета па ПУП-ПЗ е Ненков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 14.05.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43540 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за част от ПИ 67489.11.11 – земеделска територия с НТП „Лозе“, с площ 11 525 кв. м, по КККР па с. Слънчево, община Аксаково., област Варна, с проектен идентификатор 67489.11.3 14 е площ 7767 кв. м. без промяна предназначение на земята, съгласно Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, с цел застрояване „за селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота и на помещения за обитаване“, с възложител Цачев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано на 14.05.2023 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43525 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.3.220, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: Янков, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.06.2023г. (публикувано на 12.06.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43524 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 80861.6.222, земеделска територия, с площ 353741 кв.м, НТП „Пасище“, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2023г.  (публикувано на 12.06.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43489 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за свързващо кабелно трасе до обект: Фотоволтаична електрическа централа с производствена мощност 4900 kW в УПИ III-558, кв. 61 по плана на село Дъбравино, общ. Аврен, с възложител: “ДЪБРАВИНО ЕНЕРДЖИ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.06.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43465 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно уведомление с допълнителна информация за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.160.365, по КККР гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „БИО ЕТА“ ЕАД, гр. Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.06.2023г. (публикувано на 06.06.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43449  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/  в обхвата на ПИ №№ 62092.38.163, 69092.38.163, урбанизирана територия, с обща площ 25730 кв.м, НТП „за стопански двор“, с. Раковски, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел отреждане на имотите за „предимно производствени нужди“ в устройствена зона „Пп“, с възложител „ГРИЙН ЕВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.06.2023г.  (публикувано на 05.06.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43425 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 70220.18.3, земеделска територия, с площ 14696 кв.м, НТП „Нива“, с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота, отреждането му „за фотоволтаична централа“ и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „Б102“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2023г.  (публикувано на 31.05.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43424 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V „за производствени нужди“ в кв. 84 по регулационния план на гр. Вълчи дол (идентичен с ПИ с идентификатор 12574.501.995, с площ 14050 кв. м, урбанизирана територия, НТП За друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Вълчи дол), с възложител: “ЕЕ ИНВЕСТ ВЪЛЧИ ДОЛ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.05.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43411 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.101, земеделска територия, с площ 8047 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на нов УПИ XXX-101 „за жилищно строителство“, кв. 033-1 и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложители Дамянов и Батов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2023г.  (публикувано на 30.05.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43400 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 14667.12.22, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: „ДЕНИ ТРАНС-1“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.05.2023г. (публикувано на 30.05.2023г.).
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43368 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на план-схема по чл. 108 от Закона за устройство на територията и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от Фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор: 20359.31.86, землище село Дебрене, общ. Добричка до новоизправен стоманорешетъчен стълб (СРС) в участъка в близост до отклонението за с. Дебрене, от ВЕЛ 20 kV „Драганово“, килия „Драганово“ от ЗРУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Добрич“, находящ се в землището на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 4“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.05.2023г. (публикувано на 25.05.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43354 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58445.52.1, с площ 42737 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: Дончев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 25.05.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43316 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 04457.18.220, с площ 30106 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Блъсково, общ. Провадия е с възложители: Савова-Михалева и Михалев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 19.05.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43301 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.33.117, с площ 14933 кв.м, земеделска територия, НТП Пасище, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: М. Михайлов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 18.05.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43304 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XI-3324 и УПИ II-3325 в кв. 19 по регулационния план на гр. Каварна, с цел обединяването им и отреждане на новообразувания имот „за търговски обект, трафопост и фотоволтаична инсталация“, с възложители: “БОРОЛА” ООД и Петрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 18.05.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43306 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 32490.47.15, земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, за неземеделски нужди, с цел изграждане на обект: „Силозно стопанство за земеделска продукция“, включващо: 6 бр. силози /с вместимост 30000т всеки/, офис сграда, склад за съхранение на зърно, зърносушилня, семепочистваща инсталация, лаборатория, кантар и паркинг за моторни превозни средства“, с възложител: „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.05.2023г. (публикувано на 18.05.2023г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43283 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 52115.20.12, с площ 9.998 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Блатото (Сазлъка)“, землище село Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел установяване на режим на застрояване „За жилищно строителство /изграждане на една жилищна сграда/ и фотоволтаична електроцентрала“, с възложител Т. Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.05.2023г. (публикувано на 17.05.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43261 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XXXVI за „озеленяване“, кв. 19, идентичен с ПИ 03719.501.3095, урбанизирана територия, с  площ 9704 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на шест нови УПИ, както следва:

  • УПИ XXXIX-3095 „за озеленяване“, с площ 1011 кв.м;
  • УПИ XL-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1167 кв.м;
  • УПИ XLI-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м;
  • УПИ XLII-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 998 кв.м;
  • УПИ XLIIIXX-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м;
  • УПИ XLIV „за озеленяване“, с площ 998 кв.м и улична регулация от нова о.т 1300- о.т. 1301-о.т. 1302-о.т.1303-о.т.1304, с ширина на обслужващия път 8.00 м, с възложител Община Белослав.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2023г.  (публикувано на 16.05.2023г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43252 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на КПИИ със самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор: 20599.6.21, с площ 23.519 дка, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Кърчанлъка“, землище село Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на имот от „За складова база“ в „За фотоволтаична централа и складова база“ и инвестиционен проект „За монтиране фотоволтаична централа върху земя, с мощност до 1 MW и складова база“ в ПИ с идентификатор: 20599.6.21, землище село Дебелец, общ. Дългопол, с възложител: „ГЕОМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.05.2023г. (публикувано на 16.05.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43246  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II-253, УПИ III-253 и УПИ IV-253, кв. 44 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-381, 382, 383 „за жилищно строителство“ и изграждането на фотоволтаична централа, с възложител „ЛИННИЯ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2023г.  (публикувано на 16.05.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43231 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване е за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.12.42 (с площ 4283 кв. м) и 04426.12.45 (с площ 1212 кв. м), земеделски територии, с НТП „Нива“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, находящ се в местност „Тумбата“, землище на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложители: наследници на Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 15.05.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43217 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 11, с цел образуването на следните нови УПИ:

  – УПИ I-153 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 472 кв.м;

  – УПИ II-154 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ  556 кв.м;

  – УПИ III-155 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 1127 кв.м;

  – УПИ 1V-156 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 1113 кв.м;

  – УПИ V-160 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 1171 кв.м;

  – УПИ VI-165 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 589 кв.м;

  – УПИ VII-164 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 636 кв.м;

  – УПИ VIII-163 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 612 кв.м;

  – УПИ IX-162 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ  592 кв.м;

  – УПИ Х-161 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ  573 кв.м;

  – УПИ XI-159 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ  569 кв.м;

  – УПИ XII-158 „за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 612 кв.м;

  – УПИ XIII-157„за жилищно строителство“, кв. 37, с площ 394 кв.м и улична регулация от о.т. 163 до о.т. 164 и тупик от о.т. 161 до о.т. 162 в кв. 11 по плана на кв. “Река Девня”, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител Раим.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.05.2023 г.  (публикувано на 12.05.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43216 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.52 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич за  промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности –  фотоволтаична централа“, с площ от 2000 кв. м, и проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ с идентификатор72624.443.52 по КККР на град Добрич, с възложители Община Добричи „КАРДИО ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 13.05.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43210  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект: на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 32278.55.188 и ПИ 32278.55.189 в местност Карагюлска кория, град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, обединяване и урегулиране на имотите в за „предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, за изграждането на складова база за селскостопанска продукция (временно съхранение на селскостопанска продукция); проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 32278.55.4, ПИ 32278.55.5, ПИ 32278.55.6 и ПИ 32278.55.270 в местност Карагюлска кория, град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, обединяване и урегулиране на имотите в за „предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, за изграждането на складова база за селскостопанска продукция (временно съхранение на селскостопанска продукция). Възложител на проектите е  „ЕВРОКОРН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица 11.05.2023 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43173 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План-схема за електрификация и ПУП-ПП на кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол Юг“, находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14, в землището на гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2023г. (публикувано на 09.05.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43120   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и  застрояване (ПРЗ) в обхвата на  ПИ 70220.17.650  в землището на с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“ и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „Б102“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2023 г.  (публикувано на 02.05.2023 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43076  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-ДСО-“Автротранспорт” Централен сервиз за 1200 бр. товарни коли, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, общ. Варна  към ново УПИ XXVI-88, 320 “за  производствено складова дейност”, УПИ XXVII-89 “за ВиК съоръжение“, кв.1 у улична регулация по о.т. 92, о.т.92, о.т.93, о.т.94, о.т.95 и о.т 96 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, общ. Варна  ( ПИ 72709.502.88, 72709.502.320 и ПИ 72709.502.89 по КККР на с. Тополи ). Възложител на проекта е “ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица 25.04.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43056 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на план изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  в обхвата на УПИ IV-174 „за жилищно строителство“, УПИ V-174 „за жилищно строителство“, кв. 20, по плана на с. Ветрино, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ XVI-174 „за фотоволтаици“ , с площ 2264 кв.м и в обхвата на УПИ I-159 „за жилищно строителство“ и УПИ XII-159 „за жилищно строителство“, кв. 65, по плана на с. Ветрино, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ XIV-159 „за фотоволтаици“, с площ 2319 кв.м, с възложител Ненов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.04.2023г.  (публикувано на 24.04.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43021 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.185.6, урбанизирана територия, с площ 12580 кв.м, НТП „За складова база“ и ПИ 20482.185.8, урбанизирана територия, с площ 6881 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Девня, обл. Варна, с цел обособяването на нов УПИ 6,8  „за производствена и складова дейност“ в кадастрален район 185, с площ 19461 кв.м, с възложител „ТРАНЗИТНИ СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2023г.  (публикувано на 19.04.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/43017 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на кв. 46, с предназначение „за детски дом и ясли“ по регулационния план на кв. Девня“, гр. Девня, включващ ПИ №№ 20482.501.727, 20482.501.729, 20482.501.730, 20482.501.731, 20482.501.733, 20482.501.2221 и 20482.501.2222, урбанизирана територия, с обща площ 6854 кв.м, с цел обособяването на следните УПИ:
 • I-730 „за жилищни нужди“, с площ 512 кв.м;
 • II-730 „за жилищни нужди“, с площ 513 кв.м;
 • III-730 „за жилищни нужди“, с площ 812 кв.м;
 • IV-729 „за жилищни нужди“, с площ 1058 кв.м;
 • V-727 „за жилищни нужди“, с площ 1282 кв.м;
 • VI-2222 „за жилищни нужди“, с площ 1027 кв.м;
 • VII-2221 „за жилищни нужди“, с площ 800 кв.м;
 • VIII-733 „за жилищни нужди“, с площ 550 кв.м, с възложители Йорданова, Йорданов и Добрев.

Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2023 г.  (публикувано на    19.04.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42997 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V и УПИ VI, кв. 140 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с възложител Кирков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2023 г.  (публикувано на 18.04.2023 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42983 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 04090.501.156, с площ 13092 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Било, общ. Каварна, с цел урегулиране и отреждане на имота „за фотоволтаична централа“, с възложители: Дилов и Василева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 13.04.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42961 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ № 10135.4041.7 и ПИ 10135.4041.8, урбанизирана територия, с обща площ 10287 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ I-7 „за търговски комплекс“, с площ 6794 кв.м и УПИ II-8 „за търговски и логистичен център“, с площ 3477 кв.м, с възложители „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД и „ГЕОТЕХ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2023 г.  (публикувано на 11.04.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42954 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 21912.257.15, урбанизирана територия, с площ 542 кв.м, НТП „За стопански двор“ и ПИ 21912.257.16, урбанизирана територия, с площ 5838 кв.м, НТП „За животновъдна ферма“, гр. Долни чифлик, обл. Варна, с цел обособяването на обособяването на УПИ XXVII-15,16 „за производствена и складова дейност“, с площ 6380 кв.м, с възложител Ст. Стаменов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2023г.  (публикувано на 11.04.2023г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42914 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 15597.1.184 и ПИ № 15597.1.187, урбанизирана територия, НТП-за друг вид застрояване, с. Голица, общ. Долни чифлик, предвиждащ: жилищно строителство в ПИ № 15597.1.184, с площ 3308кв.м и жилищно строителство с фотоволтаична централа в ПИ № 15597.1.187, с площ 2192 кв.м, с. Голица, общ. Долни чифлик, както и План за улична регулация (ПУР)  от о.т. 129, о.т. 149, о.т. 150 до о.т. 151, с възложители Дойнов и Дойнов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 08.04.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42895 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за промяна на регулацията (ПР) на УПИ I, II, III и ул. „Елбрус“ от о.т. 95 до о.т. 102 и План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-4033, кв. 135, гр. Шабла, с възложител: „ШАБЛА ХОУМС“ ООД, село Лозен, общ. Столична. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.04.2023г. (публикувано на 06.04.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42877 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.102.40, земеделска територия, с площ 30682 кв.м, НТП „Нива“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за електрическа подстанция и инсталация за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.04.2023г.  (публикувано на 05.04.2023г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42847 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори: 80861.1.217 (пасище, с площ 171.937 дка), 80861.1.209 (пасище, с площ 140.912 дка), 80861.7.10 (пасище, с площ 100.459 дка) и 80861.7.6 (пасище, с площ 79.644 дка), с обща площ 492.952 дка, земеделски територии, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с цел промяна и преотреждане на имотите от земеделски земи – за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с трансформаторни станции“, с възложител: „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.04.2023г. (публикувано на 03.04.2023г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42843 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 07598.112.14 (номер по предходен план: 112005, квартал: 3, парцел: V-5), с площ 5.234 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, ЗО „Луна“, землище гр. Бяла, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот от „нива“ за „жилищно строителство – изграждане на три жилищни сгради“, с възложител: „БЯЛА ВИСТА“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.04.2023г. (публикувано на 03.04.2023г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42841 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VII и УПИ VIII, в кв. 135 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с възложител: “ЕЛПРОМ – ЕМЗ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 03.04.2023 г.
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42840  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на ПИ № 32490.501.352, 32490.501.114, урбанизирана територия, с обща площ 5118 кв.м, с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ „за обществено обслужване“, с възложител Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2023г.  (публикувано на 03.04.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42834 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05009.515.319, с площ 24709 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, с цел отреждане на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: “БИЛДКОНТРОЛ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.03.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42831 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхвата на ПИ 14653.150.57, с площ 9546 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител: “ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.03.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42832 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 58445.27.520, с площ 4998 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: “МЕТАЛС РЕСУРС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 31.03.2023 г.
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42824 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, землище гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.04.2023г. (публикувано на 31.03.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42763 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30555.15.64, земеделска територия, с площ 76 222 кв.м, по КККР на с. Звънец, общ. Вълчи дол и 69701.16.116, земеделска територия, с площ 96 363 кв.м, по КККР на с. Страхил, общ. Вълчи дол, с възложител „АГРИА СТИЛИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 24.03.2023 г.

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42768 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно уведомления за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 27125.26.2 и 27125.26.1, в землище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „БАРИКА-ВАРНА“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.03.2023г. (публикувано на 24.03.2023г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42660 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 67489.72.1 и ПИ 67489.72.33,  земеделска територия, с обща площ 16342 кв.м, НТП „Нива“, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел отреждане на имотите за „производствена и складова дейност“, с възложител „КРЕМЕР СОФИЯ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2023г.  (публикувано на 20.03.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42655 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 10135.2573.332, с площ 7234 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ИЗВОР ИНВЕСТ 2017“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 20.03.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42657 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проекти за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.180.47, с площ 47894 кв. м, по КККР на гр. Суворово), с който се изменя предназначението на имота и се образува нов УПИ 47 „за производствени и складови дейности“ и ПУП-ПРЗ за УПИ V „стопанска дейност“ и УПИ IX „стопанска дейност“, кв. 2 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.501.431, с площ 4046 кв. м, по КККР на гр. Суворово), чрез които се образува нов УПИ XXIII-431 “за производствени и складови дейности“, с възложител: “КОТУРА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 20.03.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42659 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Гробищен парк” в границите на ПИ №38354.20.1, ПИ №38354.20.3, ПИ №38354.20.4, ПИ №38354.20.5 и ПИ №38354.20.6, по КККР на с. Константиново, общ. Варна, с възложител: Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 20.03.2023 г.
 •  На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42623   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на:
 1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-87,41 „за производствени и складови дейности“, по отношение на поземлен имот (ПИ) 20482.305.87 по кадастралната карта (КК) на гр. Девня и ПИ 36868.160.41 КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна;
 2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 11 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.31.11 по КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна;
 3. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 4 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.117.4 по КК на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна.

          С възложител  „Девня цимент“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица на 17.03.2023 г.

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42579 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на план изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  в обхвата на УПИ II-154, УПИ III-152, УПИ XII, вкл. УПИ XIII-145, УПИ XIV-144 и УПИ XV-144, кв. 25 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XVIII-154 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1496 кв.м, УПИ XIX-152 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1763 кв.м, УПИ XX-144,145 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 5437 кв.м, с възложители Илчев и Илчева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.03.2023г.  (публикувано на 10.03.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/42572 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 12262.17.13, урбанизирана територия, с площ 29309 кв.м, НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, с. Врачанци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ „за ПСД-производствено складова дейност и енергийно производство“, с възложител „ЕКОСТРОЙ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2023г.  (публикувано на 09.03.2023г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъ&#