Съобщения за осигурен обществен достъп и приложима процедура съгласно чл.8, ал. 4 от наредба за ЕО

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35935  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.906.635, земеделска територия, с обща площ 3062 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „земи без право на промяна на предназначението“ в устройствена зона „производствено-складови дейности“, с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.05.2021г.  (публикувано на 18.05.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35910   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31396.27.17, земеделска територия, с площ 10000 кв.м, НТП „Нива“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител ЕТ „ИСМ 91- ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2021г.  (публикувано на 14.05.2021г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35894 до Уведомление за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2021 г.  (публикувано на 13.05.2021 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35837   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.504.172 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, възложител на плана е „МТГ Делфин“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.04.2021 г.  (публикувано на 28.04.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35835 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, в село Сърнец, общ. Тервел, с възложител: „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.04.2021г. (публикувано на 28.04.2021 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35806 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 70175.310.3 (стар номер: 310003), с площ 5356 кв.м, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, урбанизирана територия, местност „Старите лозя“, гр. Суворово, обл. Варна, с цел  разделяне имота на седем нови УПИ с проектни номера: II-310003, III-310003, IV-310003, V-310003, VI-310003, VII-310003 и VIII-310003 и преотреждането им „За фотоволтаици“, с възложител: Д. Михалев, гр. Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.04.2021г. (публикувано на 27.04.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35807 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово за промяна предназначението на ПИ 35376.13.18, нарушена територия, с площ 19999 кв.м, НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“ и част от ПИ 35376.13.17 с площ 22903 кв. м, обща площ на промяната 42902 кв.м, с цел обособяване на зона Кп (концесионна площ) за територията на находище „Калиманци“, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2021г.  (публикувано на 27.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35802   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.480, земеделска територия, с площ 1276 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.486, земеделска територия, с площ 1903 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имотите за „жилищно строителство“, с възложител М. Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2021 г.  (публикувано на 26.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35768   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Белослав /2021-2027 г./, с възложители: община БЕЛОСЛАВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.04.2021 г.  (публикувано на 21.04.2021 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35706 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.114.419 (номер по предходен план: 114419), с площ 1.392 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Азман дере“, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с ниска височина), с възложители: Р. Иванова и В. Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.04.2021г. (публикувано на 14.04.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35699 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 12173.100.49, с площ 2,821 дка, земеделска територия по КККР на село Вранино, общ. Каварна, с възложител Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.04.2021 г.  (публикувано на 12.04.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35661 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложител: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.04.2021г. (публикувано на 08.04.2021г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35608  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 24565.502.2196, урбанизирана територия, с площ 16529 кв.м, НТП „За складова база“, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ПАНТЕКС АГРО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2021г.  (публикувано на 02.04.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35605 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Варна /2021-2027 г./, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2021 г.  (публикувано на 01.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35595 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Генерал Тошево /2021-2027 г./, с възложител Община Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2021 г.  (публикувано на 01.04.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35588 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Провадия /2021-2027 г./, с възложител Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2021 г.  (публикувано на 31.03.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35565 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 20482.304.114, 20482.304.111, 20482.304.112, 20482.304.113 и 20482.304.115, с обща площ 3235 кв.м, територия „Защитена“, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Девня, в новообразуван кв. 10 по действащия ПУП на кв. „Река Девня“, гр. Девня, както и за изменение на уличната регулация между ос. 51 и ос. т. 54, с възложител: Н. Тодорова, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.03.2021г. (публикувано на 30.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35557   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 69763.20.266, с площ 2041 кв.м, земеделска територия, НТП „Нива“, местност „Пясъка“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, за „жилищно строителство“, с възложител Димитрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.03.2021 г.  (публикувано на 29.03.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35533 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за план-схема за газоснабдяване към ПУП-ПУР на Промишлена зона – Юг, гр. Девня и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция – Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир“ по КККР на землището на град Девня до ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня, с възложител: „ХЪС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2021 г.  (публикувано на 25.03.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35519 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПЗ за поземлен имоти с идентификатор 35064.118.42 по КК на гр. Каварна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя, и ПУП-ПП за ПИ 35064.39.87 по КК на гр. Каварна  във връзка с промяна предназначението на полски път в местен път. Възложител на плана е „Агродес АА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.03.2021 г.  (публикувано на 24.03.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35505  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, с обща площ 6245 кв.м по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и образуването на нов УПИ XXVI „за производствено складова дейност“, с възложител ЕТ „Недко Митев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2021 г.  (публикувано на 22.03.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35479 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община град Добрич за промяна предназначението на поземлени имоти 72624.386.54 и 72624.386.56 от зона земеделска територия-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2021 г.  (публикувано на 18.03.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35447 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Суворово /2021-2027 г./, с възложител Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021 г.  (публикувано на 15.03.2021 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35438 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно: изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.114.141, земеделска територия, с площ 3394 кв.м, НТП „Нива“, местност „Шашкъните“, гр. Провадия, общ. Провадия, с цел промяна начина на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ територия, установяване на устройствена зона „вилна зона“ (Ов) и определяне конкретно отреждане на имота „за вилно строителство и обслужващи дейности“, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2021 г.  (публикувано на 15.03.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35408  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори  20482.4991.481, 20482.4991.483, 20482.230.49  по КК на гр. Девня   за  промяна  предназначението на  ПИ  20482.230.49 с НТП „пасище“ и ПИ 20482.4991.483 с НТП „за друг вид застрояване“ по КК  на гр. Девня, и урегулиране на имотите за  жилищно застрояване. Възложител на проекта е Георгиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2021 г.  (публикувано на 11.03.2021 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35374 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 83404.236.7, с площ 13.229 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел разделяне на имота на две, урегулирането му от имот „За почивна база“ в за УПИ VI „за курортно строителство“ и УПИ VII „за курортно строителство“, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр. София.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.03.2021г. (публикувано на 09.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35343 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 21912.110.140, земеделска територия, с площ 2690 кв.м, НТП „Пасище“, гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане на имота за „производствено складови дейности“ и образуването на четири нови УПИ : УПИ II-140- с площ 1190 кв.м, УПИ III-140- с площ 500 кв.м, УПИ IV-140- с площ 500 кв.м, УПИ V-140- с площ 500 кв.м, с възложител Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2021г.  (публикувано на 04.03.2021г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35320 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за ПИ 70175.11.1, 70175.11.9, 70175.11.13, 70175.11.14, 70175.11.24, 70175.11.25 и 70175.11.3, с НТП „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ по плана на гр. Суворово, за промяна и начина на трайно ползване на имотите от „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“  в за „Производствена и складова дейност и производство на ВЕИ по фотоволтаичен способ“, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2021г. (публикувано на 01.03.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35315 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична регулация през част от ПИ №10135.5203.1, ПИ №10135.5203.4, ПИ №10135.5203.6, ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.91, ПИ №10135.5103.407 по плана на м-ст „Боровец“, гр. Варна, с възложители: „СИДП“ ДП–ШУМЕН и „БЕЛСИМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2021 г.  (публикувано на 26.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35226 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ №72624.906.385 и ПИ 72624.609.382, земеделска територия, с обща площ 1007 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич, с цел отреждането им съответно за „автодиагностичен пункт“ и „търговия и услуги“ , с възложител Община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2021г.  (публикувано на 16.02.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35214   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по отношение на ПИ 70175.181.54, земеделска територия, с площ 2274 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор-Ирджа“, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота „за производствени и складови дейности“ и въвеждане на показатели за застрояване, с възложител „ТЕХНОМАТ“ ДЗЗД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2021г.  (публикувано на 15.02.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35202 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Ветрино, за периода 2021-2027г., който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината, с възложител: ОБЩИНА ВЕТРИНО. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.02.2021г. (публикувано на 12.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35168 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.140.32, с площ 562 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, СО „Пазарлията II“ по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел урегулиране на имота при условията на чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията, отреждането му „За работилница за изработка на метални изделия“ и установяване на застроителен режим на устрайствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител:  Вичев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2021г. (публикувано на 10.02.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35107 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол /2021-2027 г./, с възложител Община Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2021 г.  (публикувано на 03.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35108 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхват  поземлен имот с идентификатор 72624.207.14, с площ 4388 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ находящ се в землището на гр. Добрич, за промяна от „Земеделска територия – обработваема заемя нива“ в Устройствена зона за производствено-складови дейности „Пп“, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.02.2021 г.  (публикувано на 03.02.2021 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35101 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.8.7, земеделска територия, с площ 1162 кв.м, НТП „Нива“, местност „Комлука“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител Р. Диза. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2021г.  (публикувано на 02.02.2021г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34906 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ 03174.52.527, земеделска територия, с площ 3278 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение – „земеделска“ и НТП – „изоставена орана земя“ в територия с трайно предназначение – „урбанизирана“ и НТП – за „предимно производствена зона“ (Пп), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с възложител ЗКПУ „Безводица“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.01.2021 г.  (публикувано на 07.01.2021г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34606 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03811.17.17, с площ 2.480 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – урегулиране на имота, разделяне на имота на три парцела с площи – 581 кв.м, 1161 кв.м и 581 кв.м и установяване на застроителен режим за изгражадне на три жилищни сгради, с възложители: С. Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Р. Йорданов, с. Звездица, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.01.2021г. (публикувано на 05.01.2021 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34798 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно разработването на  програма за управление на отпадъците  на община Генерал Тошево за периода 2021-2026 г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  (публикувано на 11.12.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34796  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатор 10135.4501.2399, 813, 1491, 9585 и 9586 по КК на гр. Варна, в кв. 63 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше“, гр. Варна, одобрен с Решение № 1357-4 от Протокол № 28/12.02.2014 г. на Общински съвет Варна. Възложител на плана е „Метан Груп“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  (публикувано на 11.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34780 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. „Река Девня“, гр. Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2020 г.  (публикувано на 09.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34779 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на кв. „Химик“, град Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2020 г.  (публикувано на 09.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34746 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.10.604 и 37099.10.605, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, за установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради, с възложител: А. Янев, с. Кичево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2020 г. (публикувано на 08.12.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34765 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: „ИНТЕРНЕШЕНЪЛ СПОРТ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.12.2020 г.  (публикувано на 08.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34764 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ I, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ /новообразуван/ в кв. 3ц по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с възложител Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34761 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на Общия устройствен план ОУП на община Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“в кв. 17 на ЦГЧ)  и изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, гр. Добрич, с възложители: община Добричка и „Им Ком“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34762  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно План за интегрирано развитие на Община Балчик /2021-2027 г./, с възложители: община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34758  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на ПИ 10135.3505.494 и ПИ 10135.3505.497, с обща площ 2021 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Ниско застрояване (до 10м), с цел отреждането на имотите за зона Жм2, СО „Сълзица”, район „Младост”, гр. Варна, с възложители Б. Ботушаров и С. Ботушарова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34755 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-68 /ПИ 07598.373.6/, кв. 373 по плана на ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, с възложител: „ЕВРОФУУД 2011“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2020 г.  (публикувано на 04.12.2020 г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34751 до уведомление за  изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово в обхват  ПИ №02662.6.19, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – нива, площ 138 432 кв. м, стар номер 00601, №02662.6.87, вид територия – земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 49 986 кв. м, стар номер 006087, №02662.6.88, вид територия –  земеделска, категория 7, НТП – пасище, площ 97 782 кв. м, стар номер 006088, обща площ 286 200 кв. м, землище с. Баново,  община Суворово, област Варна, възложител: Община Суворово. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2020 г.  (публикувано на 03.12.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34747 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхватa на поземлен имот 304.36, с площ 1781 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, с възложител: Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2020 г.  (публикувано на 03.12.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34723   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I -„За озеленяване“, УПИ II-БКТП, УПИ III-1, УПИ IV-351, УПИ V-19, УПИ VI-19, УПИ VII-20, УПИ VIII-21, УПИ IX-4, УПИ Х-5, УПИ XI-6, УПИ ХII-7, УПИ XIII-8, УПИ XIV-9, УПИ XV-22, УПИ XVI-23, УПИ XVII-24, УПИ XVIII-352, кв.206, местност „Чиган“, гр. Варна и улична регулация от о.т.57 до о.т.418; от о.т.418 до о.т.413; от о.т.420 до о.т.1533 и от о.т. 1532 до о.т.1534, с възложител Стоилов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.12.2020 г.  (публикувано на 01.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34720   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 83404.33.21, земеделска територия, с площ 2011 кв.м, НТП „ Неизползвана нива (угар, орница)“, местност „Пукнат камък“, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на имота „за жилищно строителство“, с възложител Агопян. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.12.2020 г.  (публикувано на 01.12.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34717  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 03811.17.29, земеделска територия, с площ 1960 кв.м, НТП „Нива“, местност „До село“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложители Н. Милкова, Н. Геновска, С. Минков, М. Минков и К. Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.12.2020 г.  (публикувано на 30.11.2020г.)

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34680  до уведомление за План за интегрирано развитие на Община Крушари, възложител Община Крушари. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.11.2020г.  (публикувано на 25.11.2020г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34677  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 05311.4.1, земеделска територия, с площ 1440 кв.м, с НТП „Неизползвана нива (угар, орница)“, по КККР на с. Болярци, общ.Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждането на еднофамилна жилищна сграда, с възложител Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2020 г.  (публикувано на 24.11.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34621 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработването на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 04426.59.3 с площ от  5509 кв.м.  мест. „Срещу стопански двор“, с. Бенковски, общ. Аврен   с цел изграждане  на  жилищна сграда, и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина).  Възложители на проекта са: Ангелова,  Гьочлиева,  Христов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2020 г.  (публикувано на 11.11.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34618 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-47 /ПИ 03811.39.47/, кв. 39 по плана на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: Наумова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.11.2020 г.  (публикувано на 11.11.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34613 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 40097.29.56, урбанизирана територия, с площ 5648 кв.м, НТП „За стопански двор“ по КККР на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, с цел отреждане на имота за „ПСД-навес за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, с възложител ЕТ „РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.11.2020 г.  (публикувано на 09.11.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34606 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03811.17.17, с площ 2.480 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – урегулиране на имота, разделяне на имота на три парцела с площи – 581 кв.м, 1161 кв. м и 581 кв.м и установяване на застроителен режим за изгражадне на три жилищни сгради, с възложители: С. Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Р. Йорданов, с. Звездица, общ. Варна.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.11.2020 г. (публикувано на 06.11.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34590 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.58.36 (номер по предходен план: 058036), с площ 2.558 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Стожер, общ. Добричка, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – изграждане на цех за винопроизводство, винарна и складова база, с възложител: „М-АГРО“ ЕООД, село Стожер, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.11.2020 г. (публикувано на 04.11.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34548 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XIV-29008 и УПИ XIII-29020, кв.2, масив 29 по плана за земеразделяне на землище кв. Виница, гр. Варна, с възложител: Сотиров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.10.2020 г.  (публикувано на 29.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34506  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за  изграждане на склад за карбамид, НПК торове и селскостопанска продукция в ПИ № 37808.154.67, стопански двор в з-щето на с. Козлодуйци, общ. Добричка и конкретно отреждане на имота за ПСД за складиране на селскостопанска продукция и торове, с възложител на плана „Агроферт“ ООД Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2020 г.  (публикувано на 27.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34502 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.25.5, с площ 4.050 дка, земеделска територия с НТП „нива“, землище с. Бранище, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота на от „Нива с площ от 4.050 дка“ в за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – площадка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с възложител: ЕТ „АЛТЕОС-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.10.2020 г. (публикувано на 26.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34461  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Изработване на  ПУП-ПП за „тръбопровод за пречистени води от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, общ. Добрич свързан със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река“, с възложител община Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.10.2020 г.  (публикувано на 21.10.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34388   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект зa подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/“ с цел изграждането на временен път  за достъп до АГРС „Игнатиево“ с проектна дължина 1280 м, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори :-ПИ 32278.17.181, земеделска територия, с площ 3252 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.188, земеделска територия, с площ 12916 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.176, земеделска територия, с площ 4147 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.17.177, земеделска територия, с площ 20088 кв.м, НТП „Дере“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.18.90, земеделска територия, с площ 7289 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.5.19, земеделска територия, с площ 3849 кв.м, НТП „Пасище“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна;-ПИ 32278.5.61, земеделска територия, с площ 2778 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.10.2020 г.  (публикувано на 14.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34236 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 58503.115.1, с площ 2.105 дка, с НТП „нива“, местност „Шашкъните“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на замеделска територия от нива в терен с отреждане „За авторемонтна работилница и обществено обслужване – заведение за обслужване на клиентите на работилницата“, с възложител: г-жа Османова, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.10.2020 г. (публикувано на 06.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34202 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 00182.7.8, с площ 3.061 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Ментеше“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия – изоставена орна земя с площ от 3.061 дка, в неземеделска територия за изграждане на складова база и офис сграда, с възложител: г-жа Кирова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.10.2020 г. (публикувано на 01.10.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34159 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, както и изменение на уличната регулация, с възложител Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.09.2020 г. (публикувано на 25.09.2020 г.).

 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34112  до уведомление за за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №12574.37.49 за „рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“ и ПУП-ПЗ за ПИ №12574.37.44 за „движение и транспорт“, землище на град Вълчи дол, община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.09.2020г.  (публикувано на 25.09.2020г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34144  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 61128.31.5, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна,  с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител „АДРИЕЛ РОЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2020 г.  (публикувано на 24.09.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34033 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура – трасе на уличен водопровод, през поземлени имоти №№ 62788.17.49, 62788.17.44 и 62788.17.46, землище село Рогачево, общ. Балчик и изграждане на жилищна сграда, в ПИ 62788.17.49, село Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ГЕРБУЛ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.09.2020 г. (публикувано на 17.09.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34079 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добричка и допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06104.30.75 с НТП „нива“ в з-щето на с. Бранище, общ. Добричка  за ПСД – за съхранение на селскостопанса продукция и инвентар, с възложители: община Добричка и „Агро Баланс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.09.2020 г.  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34034 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.762, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с цел промяна предназначението на имот – нива с площ от 4.279 дка, в територия за „Производствено-складова дейност /ПСД/“, с възложител: „ЕКСКЛУЗИВ ИНВЕСТМЪНД“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.09.2020 г. (публикувано на 14.09.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34027 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.7.6, с площ 7601 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Овощна градина“ по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, с възложител: Киров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34028 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти (УПИ): IX-493, X-493, XI-494 и XII-494, кв. 59, за образуване на УПИ XVIII-493,494 от регулационния план на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител: Михайлов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33979 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.429, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.09.2020 г.  (публикувано на 03.09.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33835 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ III-195, 200 от кв.13 по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с цел създаване на двадесет и осем нови УПИ със занижени показатели за строителство на еднофамилни сгради, с възложител: „СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2020 г.  (публикувано на 18.08.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33762 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат изработването на  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 72709.53.73 с площ от  26072  кв.м.  мест. „Арпалъка “, с. Тополи, общ. Варна  с цел изграждане  на офис сграда, склад и шоурум.  Възложител на проекта е: „С. Г. ГРУП“ ООД.        Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г.  (публикувано на 05.08.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33736 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 03811.38.24 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона „Жм“ Възложител на проекта е: Г. Вълчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2020 г.  (публикувано на 30.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33734 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03811.37.12 с площ от  4979 кв.м.  мест. „Гюмню Гьолджук “, с. Бенковски, общ. Аврен   с цел изграждане  на две  жилищни сгради  с  5 броя  обитатели  без басейн.  Възложители на проекта са: Бабанов, Велчева, Арабаджиев, Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2020 г.  (публикувано на 30.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33711 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 32278.37.385, 32278.37.386, 32278.37.387, 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител: НИС-1ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2020 г.  (публикувано на 24.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33713 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) №044001 по КВС на з-ще гр. Игнатиево /идентичен с ПИ с идентификатор 32278.44.1 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково/, с възложители: „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ-КАНОТРАНС“ ООД и „СТРОЙ ТРАНС ВАРНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2020 г.  (публикувано на 24.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33682 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.15.901, по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.07.2020 г. (публикувано на 17.07.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33618 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за 72624.623.8069 и за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 72624.623.8069 (стар номер: 8069, квартал: 17, парцел: IX), с площ 713 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За топлоенергийно производство“, ул. „Георги Кирков“, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна отреждането на същия от УПИ за „Гаражи“ в за „Търговия, услуги, жилищно застрояване и гаражи“, с възложители: „ИМ КОМ“ ЕООД, гр. Добрич и Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.07.2020 г. (публикувано на 09.07.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33601  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ с идентификатор 70220.32.29, площ от 12901 кв.м, и  НТП “за складова база“ по КККР на с. Царевци, общ. Аврен се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на селскостопански сгради.  Възложител на проекта е „Калоян Комерс 2015“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.07.2020 г.  (публикувано на 08.07.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33561 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII и XIV, кв. 39 по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, с цел изменение на Устройствената зона в „Пп“ – Предимно производствена, с възложител: „ИНОВА ИНВЕСТ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2020 г.  (публикувано на 30.06.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33547 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Проект за частично изменение на ОУП и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II -257 и УПИ III-260 кв. 24 на ЦГЧ, за образуване от същите УПИ на нов жилищен УПИ, с ограничителни линии 3,0 м. от улично регулационната линия и нормативно определените разстояния до вътрешните регулационни линии, с ново свързано с УПИ IV-261 застрояване на 3 и 4 ет. Възложител на проекта е СД „ВЪЗХОД – АРНЬО – АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33545  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.14.183 и ПИ 83404.14.184 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна за обособяване на УПИ I-183, 184 „за курортно строителство“, кв. 14, с площ 1600 кв.м, с възложител Костадинов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33468 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ VIII и УПИ XI, кв. 8 по КККР на с. Езерец, общ. Шабла за обособяване на нов УПИ VIII-507 “за хотелски комплекс“, с площ 4763 кв.м, с възложител Радев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33385 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с цел промяна отреждането на имота от за „жилищно строителство“ в устройствена зона за „Безвредни производствени и складови дейности“, с възложител: А. Барудова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.06.2020 г. (публикувано на 29.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33376 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.19, с площ 5403 кв.м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, във връзка с инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на база за складиране и продажба на техника, инвентар и други промишлени стоки“ в същия имот е с възложител: „АГРИВ-И“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2020 г.  (публикувано на 28.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33374 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждане „За производствени и складови дейности“, с възложител: „АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.05.2020 г. (публикувано на 28.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33370   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020 г.  (публикувано на 27.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33314 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на СО „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: г-жа Н. Вариклечкова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.05.2020 г. (публикувано на 18.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33275 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10135.2569.314 (номер по предходен план: квартал: 19, парцел: IV-77, 218, 242), с площ 13556 кв.м, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, с цел промяна отреждането на имота за „жилищни сгради“, с възложител: „СВЕТИ СВИТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.05.2020 г. (публикувано на 13.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33256 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за поземлен имот с идентификатор 27125.17.61, с площ 7.386 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот – нива с площ от 7.386 дка в за „ПСД – изграждане на склад“, с възложители: Николов и Димитров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.05.2020 г. (публикувано на 12.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33242 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 68998.97.592, площ от 2194 кв.м, и  НТП “овощна градина“ по КК на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик. Възложител на проекта е Д. Колев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.05.2020 г.  (публикувано на 11.05.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33217 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ЧИ на ОУПО гр. Добрич за УПИ 72624.607.1119 и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 72624.607.1119, в гр. Добрич, с възложители: Попова, Харалампиева, Харалампиев, Петрова, Стефанова, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.05.2020 г. (публикувано на 05.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33188 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 35064.32.49 (стар номер: 032049), земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 9.000 дка, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел изграждане на оранжерия с прилежаща към нея стопанска сграда и инженерни съоръжения (без мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. напояване) за нуждите на селскостопанското производство и сондаж, с възложител Я. Михайлов, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.05.2020 г. (публикувано на 30.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33183   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ I-горско стопанство (психодиспансер), кв. 8 и УПИ I-81, УПИ II-81 и УПИ VI-80, кв. 9 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, като се обособяват следните нови УПИ: -УПИ II-58,59 с отреждане за „ЦНСТ“, кв. 8, с площ 2694 кв.м; -УПИ III-59 с отреждане за „психодиспансер“, кв.8, с площ 5603 кв.м, -УПИ VII-80,81 с отреждане за „обществено обслужване“, кв.9, с площ 4997 кв.м; -УПИ VIII-81 с отреждане за „обществено обслужване“, кв.9, с площ 5317 кв.м; -УПИ IX-81 с отреждане за „защитено жилище“, кв.9, с площ 3680 кв.м, с възложител Община Долни чифлик. Във връзка с това изменение се изменя и уличната регулация с ОТ 233, ОТ 234, ОТ 235. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2020 г.  (публикувано на 29.04.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33170 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.107.411, с площ от 1954 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Лозе“, находящ се в местност „Азман Дере“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: Атанасов Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г.  (публикувано на 27.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33163   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.902.145, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, с възложител Ат.Атанасова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020 г.  (публикувано на 27.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33025 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.20, с площ 5.404 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: „ГАМИ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2020 г. (публикувано на 23.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33140 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.21, с площ 5.403 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на нова складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител Е. Зив, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2020 г. (публикувано на 23.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33025 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.31.137 (предходен идентификатор: 37099.31.1) и 37099.31.138 (предходен идентификатор: 37099.31.1), земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 15.938 дка, землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител г-жа Сълкова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.04.2020 г. (публикувано на 03.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33019 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II, III, IV, кв.50, по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Янакиев и Станева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2020 г.  (публикувано на 03.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33018 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72624.603.361, с площ 5.647 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „ДОВЕРИЕ – ЛТ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.04.2020 г. (публикувано на 02.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33015 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72624.603.366, с площ 10880 кв.м, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.04.2020 г. (публикувано на 02.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32996 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ или ПЗ с цел промяна отреждането на имот – нива с площ от 5.220 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ – изграждане на „Складова база, работилница и сервиз за отопление, вентилация и климатизация“ в ПИ с идентификатор 10135.4507.309, местност „Узун Давлам“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ДЕЙМОС – КОРЕКТ“ ООД, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.04.2020 г. (публикувано на 31.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32987 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в съставни части: ПУП-ПРЗ за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол; Инвестиционен проект за строеж „Зърнобаза-складове за насипно зърно и силозно стопанство“, с възложител: „КРИС-61“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.03.2020 г.  (публикувано на 30.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32927 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 36868.201.409, 36868.201.408, 36868.201.514 и 36868.201.114, всички в урбанизирана територия, по плана на с. Кипра, общ. Девня, с цел обединяване на трите ПИ 36868.201.409, ПИ 36868.201.408 и 36868.201.514 в един УПИ „За обществено обслужване“, и ПИ 36868.201.114 от „за обект комплекс за образование“ в УПИ  „За научен център“, с възложители: Община Девня и Димитров, с. Кипра, общ. Девня.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.03.2020 г. (публикувано на 18.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32884 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.497.76 и за изработване на проект на ПУП-ПЗ за същия ПИ 72624.497.76 (номер по предходен план: 497028), земеделска територия, с НТП „Нива“ с площ 9.999 дка, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението му от „Земеделска“ в „Устройствена зона за производствено-складови дейности /ПП/“, с възложители: насл. на Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.03.2020 г. (публикувано на 12.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32821 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор 21912.10.143, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 27.828 дка, местност „Стопански двор“ по кадастралната карта (КК) на гр. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ БС“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.03.2020 г. (публикувано на 09.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32818   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 32467.69.19, земеделска територия, с площ 18985 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел отреждане на имота за производствена и складова дейност и разширение за съществуваща зърнобаза, с възложител ЕТ „ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ-ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ“ . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2020 г.  (публикувано на 06.03.2020г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32804 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.17.26, с площ от 1948 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“,  находящ се в местност „До село“, землище на с. Бенковски, общ. Аврен, с цел изграждане на две жилищни сгради, с възложител: К. Михалева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020 г.  (публикувано на 05.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32803 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2, VI-2, VII-2, VIII-2, IX-2, X-2, XI-3, XII-3, XIII-3, XIV-3 в кв. 62 за УПИ I тр.п., II-4, III-4, IV-4, V-5, VI-5, VII-5, VIII-5, IX-4 в кв. 63 за УПИ III-80, IV-80, V-80, VI-80, VII-80, VIII-80, IX-80, X-80 в кв. 64 и улична регулация от о.т. 236, 237, 238 до о.т. 248 и от о.т. 235, 239 до о.т. 244, от о.т. 242 до о.т. 245, от о.т. 26 същ., 246, 247, 248 до о.т. 249 ­­/ПИ 72709.53.2, 72709.53.3, 72709.53.4, 72709.53.5,  72709.53.80/ в новоурбанизирана територия с. Тополи, община Варна, местност „Арпалъка“, с възложители: З. Неделчев, П.Панайотов, както и малолетните собственици З. Панайотов и Д. Панайотов, чрез законен представител З. Неделчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2020 г.  (публикувано на 05.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32753 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  „Подробен устройствен план – План за застрояване“  в обхвата на ПИ с идентификатор 37099.50.10 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково за  застрояване на имота без промяна на неговото предназначение, с конкретно отреждане за селскостопански сгради за съхранение на продукция, инвентар и прилежащи битови помещения. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2020 г.  (публикувано на 26.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32697 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител „Илтекс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020 г.  (публикувано на 18.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32693 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 35064.17.62, с площ 13302 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 3, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич с възложител: Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020 г.  (публикувано на 18.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32684   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 43997.144.143, с. Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, с площ 8776 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „производствено-складова дейност“, с възложител ”ТРИОАГРО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2020 г.  (публикувано на 14.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32661 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68028.182.261, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“ с площ 3.579 дка, местност „До селото“ по плана на с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на от земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота „За жилищно строителство“ – изграждане на жилищна сграда и постройки на допълващо застрояване, с възложител: „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.02.2020 г. (публикувано на 12.02.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32624  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ  II и УПИ  III в кв. 106 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, с цел обединяване  на двата имота и конкретно отреждане за „складова база и адм. битова дейност“, с възложител на плана ЕТ „АРЕТ –          ПЕТРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2020 г.  (публикувано на 04.02.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32384 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно ЧИ на ОУПО с обхват УПИ Х „за ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за УПИ Х, в гр. Добрич, с възложител: „ТРЪСТ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.02.2020 г. (публикувано на 31.01.2020 г.).

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32559  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 27125.21.18, местност „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 8183 кв.м, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „складова дейност“, с възложител „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.01.2020 г.  (публикувано на 20.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32555 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 KV-„Тервел“, преминаващ  през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич“, с възложител: „ЕВРОПА 2000“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2020 г.  (публикувано на 17.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32551  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрия,  с цел отреждането на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020 г.  (публикувано на 15.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32551  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрия,  с цел отреждането на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020 г.  (публикувано на 15.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32456  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на  „Подробен устройствен план – План за застрояване“  в обхвата на ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за имота  и конкретно отреждане „за общ. обслужване“. Възложители на проекта са Ж. Митева и Г. Атанасов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2020 г.  (публикувано на 03.01.2020 г.)

 

АРХИВ