Проект BG16M1OP002-3.022-0001 “Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62С0 в защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи”, финансиран по процедура BG16M1OP002-3.022 „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г.“.

За повече информация, моля изберете следния линк