„Доставка на допълнително прилежащо оборудване за машина за косене на тръстика“

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2020-004
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: Доставки
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 54730 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-29 23:59:00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ


Преписката в АОП /ЦАИС


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
• Лице/а за контакт: Диана Дойчинова
• Телефон/и за контакт:052/678848

 

Дата и час на публикуване: 12.10.2020г. 13:06