Oбществена поръчка по чл. 20, ал.2

Oбществена поръчка с предмет: “Извършване на специализирани услуги, свързани с изготвяне на методика за лесопатологично обследване, извършване на лесопатологично обследване, изготвяне на предложение за СИРЗ и изготвяне на методика за залагане и отчитане на капани и феромонови уловки”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 05.06.2019г.
  2. Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения – 18.06.2019г.
  3. Протокол 2 – 02.07.2019г.
  4. Протокол 3 – 02.07.2019г.
  5. Протокол по чл. 181, ал. 4 – 02.07.2019г.
  6. Рещение за определяне на изпълнител – 02.07.2019г.

Договор и изпълнение:

  1. Обявление за възложена поръчка – 22.08.2019г.
  2. Договор ОП-Д-07/14.08.2019 г. – 22.08.2019г.
  3. Приложения към Договор ОП-Д-07/14.08.2019 г. – 22.08.2019г.