Реконструирано е преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море

Предстои в района на защитена местност „Дуранкулашко езеро“ да се състои церемония за откриване на обект „Реконструкция на съществуващо преливно съоръжение неработещ шлюз, савак в ПИ №39493.38.169 и възстановяване на съществуващ канал за връзка на Дуранкулашкото езеро с Черно море в ПИ 39493.39.23, с. Крапец, общ. Шабла“.

Дейността е изпълнена от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна като част от проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”, осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Церемонията ще се проведе на 5 декември 2023 г. (вторник), от 13.00 часа, в залата на „Зелен образователен център“ гр. Шабла, след което ще бъде посетено ремонтираното съоръжение в защитена местност „Дуранкулашко езеро“ .