РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата

РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата

Днес експерти от РИОСВ-Варна и представители от Биологична Експериментална База Калимок при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) извършиха реинтродукция на 21 броя полудиви млади екземпляра от вида Червен ангъч (Tadorna ferruginea) в природата. Дейността е в изпълнение на „Програма за размножаване и реинтродукция в природата на редки и застрашени видове птици“ на (ИБЕИ-БАН).

            С цел възстановяване на естествената популация на Червен ангъч, развъдените в база Калимок екземпляри, са пуснати във водоем в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Белите скали“ на територията на община Каварна. Всяка от птиците е маркирана с два вида пръстени, в които е заложена информация за произхода и също така дава възможност за индивидуално разпознаване на екземпляра. На две от птиците са поставени и GPS предаватели за проследяване в реално време.

Засилената антропогенна дейност през последните десетилетия оказва отрицателно въздействие върху редица видове, в резултат на което числеността им значително намалява. Много от тях се превръщат в редки или застрашени от изчезване. Действията по опазването им в природата не са достатъчни за възстановяване на тяхната първоначална численост, поради което се появява необходимостта от изкуствено размножаване за поддържане на дивите популации.

            Видът Червен ангъч (Tadorna ferrufinea) е включен в Червената книга на България, където се посочва, че е бил често срещан в Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и редица международни конвенции (включен е в приложение II на Бернската конвенция, приложение II на Бонската конвенция, приложение I на Директивата на Европейската общност за защита на дивите птици).

 

РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата                    РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата

 

РИОСВ-Варна