РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 21 май Европейски ден на „НАТУРА 2000“.

На 11 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и музикален концерт, изнесени от  ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ и деца от ДГ „Приказка“. След празника младите природолюбители засадиха дръвче в двора на училището. Малчуганите получиха и информационни материали,  разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

На 20 май РИОСВ-Варна и БДЧР проведоха открит урок в ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна. Експертите поднесоха на децата достъпна за тях информация за екологичната мрежа и опазването на биологичното разнообразие. В края на урока всички участници получиха предметни награди.  

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия – 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.

 РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“  РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“ РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“         РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“ РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ-Варна

БДЧР