РИОСВ – Варна извърши проверка по сигнал за нарушение в ЗМ “Дуранкулашко езеро”

На 3 и 4 ноември след получени сигнали по „Зелен телефон“ за навлизане с плавателен съд в Дуранкулашко езеро, рязане на дървета и запалването им, възможна заплаха за колонията от Голям корморан,  са извършени незабавни проверки от експерти от екоинспекцията  и охраната на северните защитени територии към РИОСВ – Варна.

При проверката извършена на 3 ноември, не е установено унищожаване на дървета, част от местообитанието на вида Голям корморан. Констатирано е събиране на листа и паднали клони от лица, наети от собственика на сградата, намираща се на „Малкия остров“ в Дуранкулашко езеро. По данни на лицата, дейностите се извършват във връзка с предстоящ ремонт на сградата. От РИОСВ – Варна са дадени предписания да не се извършват ремонтни и други дейности по поддръжка на сградата без предварителното им съгласуване с екоинспекцията.

След получен нов сигнал на 4 ноември е извършена втора проверка от служители на РИОСВ – Варна. Установено е, че дадените на 3 ноември предписания не са спазени. Констатирани са три дънера на отрязани дървета, западно от сградата на острова. Не са забелязани следи от огън. По-голямата част от територията на острова е общинска собственост, а останалата – на юридическо лице.

РИОСВ – Варна е изпратила писмо до Община Шабла със запитване за издадени разрешителни или съгласувателни документи за извършване на гореописаните дейности.

От РИОСВ – Варна е изпратена и покана до собствениците на имота за изясняване на обстоятелствата. За допуснатото нарушение предстои да бъде съставен акт.

Територията на  „Малкия остров“ попада в границите на защитена местност „Дуранкулашко езеро“ и в защитени зони /ЗЗ/  от екологичната мрежа НАТУРА 2000 BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000154 „Езеро Дуранкулак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.