РИОСВ-Варна организира публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на природен парк „Златни пясъци“

РИОСВ-Варна организира публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на природен парк „Златни пясъци“

Днес в сградата на РИОСВ-Варна се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на природен парк „Златни пясъци“, представено от Дирекция на природния парк. Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии е необходимо провеждането на публични обсъждания за изпълнение на плановете за управление на националните и природните паркове. Природен парк „Златни пясъци“ попада в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и за същият е приет План за управление с Решение № 460/20.06.2011г. на Министерски съвет. На срещата присъстваха представители на РДГ-Варна, ОД Земеделие-Добрич, ТП ДГС-Варна, „Златни пясъци“ АД, СИДП ДП-Шумен, Община Аксаково, Община Варна, РИОСВ-Варна.

Съгласно представения отчет от ръководството на парка Планът за управление на ПП „Златни пясъци за 12 г. период от  2011-2023г. включително, е изпълнен с постигане на 3 главни и 4 второстепенни цели. Главните цели са: опазване и възстановяване на приоритетни природни местообитания и видове с консервационна стойност; опазване на национална археологическа недвижима културна ценност „Аладжа манастир и катакомбите“; адаптиране на зоната с обектите за настаняване и обслужване за целите на Природния парк; оптимизиране границите на парка с включване на представителни местообитания и ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички поски към ПП „Златни пясъци“.

Изпълнени са 42 дейности на стойност 2 628 837 лв., по 7 работни програми финансирани с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и по програма LIFE 2009-2010 г.

РИОСВ-Варна организира публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на природен парк „Златни пясъци“                       РИОСВ-Варна организира публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на природен парк „Златни пясъци“