РИОСВ – Варна провери данните за качеството на атмосферния въздух в Девня след сигнал за непланово спиране на цех към „Агрополихим“ АД

На 9 октомври около 18:35 ч. РИОСВ – Варна е уведомена писмено от „Агрополихим“ АД за автоматично спиране от експлоатация на цех „Азотна киселина“, поради задействана блокировка от дефектирала платка на автоматизираната система за управление на технологичните процеси (АСУТП) в цеха.

Направена е незабавна справка на данните, получени от автоматичната измервателна станция (АИС) „Изворите“, разположена в гр. Девня, при която не са констатирани превишения на пределно допустимите норми на качеството на атмосферния въздух в района. Резултатите са под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и няма регистрирано превишаване на прага за информиране на населението. Станцията регистрира данни в реално време на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой, а именно озон, въглероден оксид, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици.

Визуалният ефект при пускане/спиране на инсталацията за производство на азотна киселина е оранжево-кафяво оцветяване на газовете от изпускащо устройство Р1 на цех „Азотна киселина“ (ефектът „лисича опашка“).

Изпускащтото устройство Р1 е с височина 130 м и следва да осигури разсейване на емисиите на азотни оксиди, така че концентрациите на този замърсител в приземния въздушен слой да са в нормата.

За възникналото непланово спиране на цех „Азотна киселина“ на „Агрополихим“ АД, са предприети действия от дружеството и в съответствие с Условие 7.1 от Комплексно разрешително своевременно са уведомени компетентните институции – РИОСВ-Варна, Областна администрация Варна и Община Девня.