РИОСВ-Варна провери депото за фосфогипс експлоатирано от „Агрополихим“ АД

Информация

Във връзка с публикации в медиите за неправилно складиране на фосфогипс, на 17 май експерти от РИОСВ-Варна извършиха проверка на депо за неопасни отпадъци с оператор „Агрополихим“ АД, находящо се в местност „Дренака“, община Девня.

За депото, собственост на „Агрополихим“ АД е издадено Комплексно разрешително (КР) от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Поставените условия в разрешителното са съобразени с изискванията на Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. С комплексното разрешително са разрешени: Клетка №1 ( с изчерпан капацитет), Клетка № 2 (с изчерпан капацитет), Клетка № 3 и Клетка № 4 с общ разрешен капацитет  10,3 x 10.6  тона депонирани отпадъци.

РИОСВ-Варна осъществява периодичен контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни по всички компоненти и фактори на околната среда. При проверката е установено, че дейността на площадката се извършва, съгласно условията поставени в комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия. С цел недопускане на неорганизирани емисии (запрашаване) в атмосферния въздух,  площадката на депото за неопасни отпадъци периодично се оросява със специализирана цистерна (водоноска), а  транспортното трасе, водещо до депото се почиства и оросява от външна фирма, съгласно сключен договор между „Агрополихим“ АД и фирмата изпълнител.

РИОСВ-Варна

052 / 678 848