Антикорупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ – Варна, могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез Центъра за административно обслужване на РИОСВ-Варна, на адрес ул. „Ян Палах“ № 4;

– чрез „Кутия за жалби и сигнали – административно обслужване – корупция“, находяща се в административната сграда на инспекцията на ул. „Ян Палах“ № 4;

– на електронен адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

  • Две имена,
  • адрес за кореспонденция,
  • телефон за контакт,
  • данни за институциите, които вече са информирани,
  • електронен адрес.

Нормативна уредба – Глава Осма от Административнопроцесуалния кодекс и Глава Първа от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Важно!

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.