Функции и задачи

     За провеждане на своята дейност РИОСВ-Варна има регулиращи, контролни и информационни функции. При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ-Варна разработва или участва в разработването на документи или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда и устойчиво природоползване. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:

 1. Съответствието на качествата на елементите на околната среда и регистрираните изменения в тях с нормативните изисквания (емисии на вредни вещества и имисионно състояние по райони, компоненти на средата и видове замърсители);
 2. Дейности, органи или лица, които могат да доведат или довеждат до замърсяване или увреждане на околната среда;
 3. Спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху състоянието на водностопански системи и съоръжения;
 4. Спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху състоянието на водностопански системи и съоръжения.

     РИОСВ-Варна изпълнява задачи за осъществяване на функцията по превантивния контрол, като издава решения, разрешения, писмени съгласия, съответно разработва стано­вища, съгласува планове и проекти.

     За осъществяване на функциите по текущия контрол РИОСВ-Варна има за задача да извършва проверки, наблюдения и измервания по отношение на:

 1. Опазване на въздуха, водите и почвите;
 2. Опазване и екологосъобразно използване на земните недра;
 3. Реализация на устройствените планове съответно на проектите в селищните територии и зоните им на влияния;
 4. Третирането на отпадъци;
 5. Опазване на биологичното разнообразие.

     За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания оправомощените да прилагат или да контролират прилагането на съответния нормативен акт длъжностни лица от РИОСВ:

 1. Налагат принудителни административни мерки съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и преустановява­ не на вредните последици от тях;
 2. Съставят административно наказателната преписка за нарушенията по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и другите нормативни актове в областта на опаз­ването на околната среда и водите;
 3. Участват в съдебни дела във връзка с дейността на РИОСВ.

     При осъществяване на информационните функции РИОСВ-Варна изследва и анализира резултатите от измерванията от пунктовете на НАСЕМ и предоставя информацията за състоянието на околната среда и водите съгласно изискванията на ЗООС. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) осъществява методическо ръководство при осъществяване на ин­формационните функции на РИОСВ.