Скалният мост вече е под защита в регистъра на МОСВ

Скалният мост вече е под защита в регистъра на МОСВ

Скалният мост вече е под защита в регистъра на МОСВ

От 5 март защитените територии, попадащи в обхвата на РИОСВ-Варна, се увеличиха с още една – природна забележителност „Скалният мост“ в землището на с. Тюленово, общ. Шабла. Така общият им брой вече е 59.

Същата е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите и е обнародвана в  „Държавен вестник“ в бр. 10 от 04.02.2020 г.  Срокът за обжалването й изтече на 04.03.2020 г. и предстои да бъде отразена в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Площта на природната забележителност е 2,424 дка. Заведена е под номер 545 в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Територията, собственост на община Шабла, попада в границата на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите птици.

В границите на природната забележителност се забранява: строителство, с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене на скалите и др.); писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи или знаци по скалите, с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на обекти, свързани с опазване на природната забележителност; палене на огън; скално катерене; замърсяване с всякакъв вид отпадъци.

Живописният скалист бряг на село Тюленово, община Шабла, област Добрич, действително представлява едно от най-красивите места по северното Черноморско крайбрежие, с високи брегове, спускащи се стръмно от около 30 м в морето. Бреговата ивица е разнообразна с морски тераси, а скалите са наситени с железен оксид, придаващ им пурпурно червена окраска.

 „Скалният мост“ наподобява арка между морето и сушата и е изключително атрактивна поради причудливата си форма, получена от съчетаното въздействие на морската абразия и карстовия процес. Феноменът е забележителен обект на неживата природа с изключителна стойност, защото по българското Черноморско крайбрежие няма друго подобно скално образувание.

 

РИОСВ – Варна

052/ 678 848