Служители на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ извършиха съвместна проверка за аварийна ситуация в „Солвей соди“ АД

Служители на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ-Варна извършиха съвместна проверка по постъпило в РИОСВ-Варна, уведомление от „Солвей соди“ АД за възникнала аварийна ситуация на 1.05.2023 г. Дружеството е уведомило за настъпил пробив в шламопровод № 2, транспортиращ шлам от завода за производство на натриев бикарбонат към шламоотвал (утаителен басейн) „Падина“, стопанисвани от „Солвей соди“ АД, гр. Девня. Аварийната ситуация е установена същия ден около 7,30 ч. при извършен сменен оглед на трасето на шламопровода.

На мястото на аварията е установено, че „Солвей соди“ АД, е предприело незабавни действия по преустановяване на подаването на шлам към шламопровод № 2, като своевременно е спряна помпата и подаването на шлам е прехвърлено към шламопровод № 1. Към момента на проверката видимо са извършени заваръчни действия по отстраняване на пробива в шламопровода. Изтичането е преустановено.

По заявка от БДЧР-Варна е взета водна проба от река Девненска. Предстои в РИОСВ-Варна да постъпи информация за резултатите от извършените анализи.