Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”

РИОСВ-Варна организира заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и от Националния бюджет на Р България.

В рамките на събитието ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнати резултати при реализацията на проекта, както и техният принос за опазването на местообитанията и биологичното разнообразие в двете защитени местности.

Пресконференцията ще се проведе на 13 декември 2023 г. (сряда), от 14.00 часа, в конферентната зала в административната сграда на РИОСВ-Варна, гр. Варна.