Защитени територии и биоразнообразие

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

Това разнообразие често се отъждествява с видовото разнообразие – голямото многообразие от растения, животни и микроорганизми, но то включва и генетичните разлики в рамките на един вид. Хромозомите, гените и ДНК – градивните елементи на живота – определят уникалността на всеки индивид и на всеки вид.

Не на последно място е разнообразието на екосистемите, като тези на пустините, на влажните зони, планините, реките, езерата, селскостопанските ландшафти. Живите същества, включително хората, във всяка екосистема формират съобщество, като взаимодействат помежду си или с въздуха, водите и почвите наоколо.

Това което е направило Земята уникално обитаемо място за хората, е комбинацията от форми на живота, тяхното взаимодействие едни с други или с останалата част от околната им среда. Биоразнообразието ни предлага и големия брой продукти и нематериални блага, които поддържат живота ни.

Биоразнообразието в България е изключително богато, защото климатът, геологията, топографията и хидрологичните условия са много разнообразни. Всъщност в България могат да се намерят почти всички европейски типове природни местообитания. Към тях се прибавят значителен брой уникални и представителни съобщества и екосистеми, които са значително ценни от гледна точка на биоразнообразието.

Богатото биоразнообразие в България включва:100 вида бозайници; над 400 вида птици; 36 вида влечуги; 16 вида земноводни; 217 морски и пресноводни вида; около 27 000 вида безгръбначниживотни; около 3 700 вида висши растения; над 6 500 вида низши растения и гъби.

България е една от страните с най–голямо биоразнообразие в Европа. От изключителен интерес е високото ниво на ендемизъм – видове, срещащи се само в България и никъде другаде по света. Освен това в България има много редки видове, голяма част от които са включени в списъка с глобално застрашени от изчезване видове.
Под стриктна защита на територията на цялата страна са поставени 567 растителни и 421 диви животински вида, повечето от които са предмет на опазване по европейските директиви и международни конвенции. Ползването на повече от 80 вида растения и животни  е поставено под специално регулиране с цел недопускане влошаване състоянието на ткехните популации в страната.

С цел дългосрочно да бъде опазено биологичното, геологичното и ландшафтното разнобразие, да се осигурят достатъчно по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни, да се създадат условия за генетичен обмен между разделени популации и видове, да се ограничи негативното антропогенно въздействие върху защитените територии и Република България да вземе участие в европейските и световни екологични мрежи, държавата изграждаНационална екологична мрежа, която включва защитени зони и защитени територии.