Процедури извършвани на основание Закона за лечебните растения

1. Разпределение на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване; 

2. Регистрация на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки;

Закон за лечебните растения (ДВ 29/2000 г.) и подзаконовите нормативни документи към него:

Наредба № 5/ 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки;

Наредба №2/ 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения;

Заповед № РД-88/ 16.02.2001 г. за условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване;

Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения, която се обнародва в “Държавен вестник” всяка година.

 1. Разпределение на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване
 • В срок до 31 декември на предходната година лицата, които желаят да участват в разпределението на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване, подават в РИОСВ-Варна /Едно гише/ заявление, със следните данни /Заповед № РД-88/ 16.02.2001 г. /:
  • име, ЕГН и адрес на заготвителя;
  • адрес на билкозаготвителния пункт, където ще бъде извършвана първичната обработка на билките;
  • наименование и количество на билките, в разпределението на които искат да участват;
  • информация какви билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване са ползвали през годината и в какви количества;
 • Специалният режим на опазване и ползване на лечебните растения се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите, която се обнародва в “Държавен вестник” /чл. 10 (2) от Закона за лечебните растения  (ЗЛР) / ;
 • След обнародването на горепосочената заповед, определените в нея количества билки за региона на РИОСВ-Варна се разпределят от комисия, която се назначава със заповед на  директора на РИОСВ, която се свежда до знанието на нейните членове.
 • Комисията се назначава преди 28 февруари, на основание Заповед № РД-88 като в нея участват експерти по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии, представители на регионалните дирекции по горите, държавните лесничейства и общините. На разпределението могат да присъстват и да участват в обсъждането без право на глас представители на неправителствени и браншови организации, както и заявителите.
 • От заседанието на комисията се води протокол, в който се описва състава на комисията, разглежданите от нея въпроси и решението, което тя е взела. Съставя се и присъствен списък. След запознаване с нормативните документи и разглеждане на документите от фирмите, които са заявили квоти, комисията взима решение за разпределение на билките.
 • Съгласно Заповед № РД-88 разпределението на билките се извършва:
  1. съобразно направените заявки, когато общото заявено количество не надвишава определеното за района;
  2. като равни части от определеното за района количество, когато общото заявено количество надвишава определеното за района;
  3. когато определеното по т. 2 количество е по – голямо от заявеното то някои лица, остатакът се разпределя между останалите участници;
  4. всеки от участниците има право да се откаже от своя дял, който се преразпределя между останалите участници;

До разпределение не се допускат лица, които:
– не са представили необходимите документи и данни посочени по – горе;
– при подаване на заявката нямат функциониращ билкозаготвителен пункт съгласно изискванията по чл. 29 и чл. 31 от ЗЛР, както и ако посоченият пункт е извън територията на РИОСВ-Варна;
– са допуснали нарушение на специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през предходната година.

 • В срок не по- късно от 28 февруари директорът на инспекцията издава заповед за разпределението на билките, получавани от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, въз основа на протокол от заседанието на комисията.
 • Заповедта за разпределението се свежда до знанието на заявителите чрез писмо.
 • Лицата, които не са допуснати до разпределение на билките от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване, се уведомяват с писмо за причината, поради която не са допуснати.
 • През настоящата година се извършват контролни проверки на пунктовете на заявителите за изкупените, налични и продадени количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.

2. Регистрация на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки

 • Всяко лице, което е организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, до започване на дейността му, е длъжно да уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна чрез уведомление по образец  получен на административно гише:

          Уведомлението трябва да съдържа следните данни:

 • име, ЕГН, лична карта (№ и дата на издаване), постоянен адрес – за физическо лице, организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • наименование, БУЛСТАТ, Дан. № и седалище на фирмата, телефон, факс – за юридически лица;
 • административен адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • име, ЕГН, лична карта (№ и дата на издаване), постоянен адрес на физическото лице,       отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • справка – декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки (обща и застроена площ);
 • справка – декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки.

          Към уведомлението се прилага:

 • удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;
 • копие от акта за собственост, от договора за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран билкозаготвителният пункт и/или складът за билки;
 • копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник;
 • прошнорована и номерирана книга за изкупените, реализираните и налични количества билки за билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, разграфена по образец получен на административно гише, с данни за: дата, вида на билката; доставчик; изкупено, реализирано и налично количество от вида билка и съпровождащи документи.
 • На база на подаденото уведомление РИОСВ-Варна утвърждава и регистрира книгата за изкупените, реализираните и налични количества билки в 14-дневен срок от постъпване на документацията, след което с писмо уведомява лицето /организирало пункта/, че книгата му е регистрирана.
 • Лицето организирало билкозаготвителния пункт и/или склад за билки получава утвърдената книга от административно гише, след заплащане на такса за регистрация /10 лв/.
 • При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността лицето организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, уведомява РИОСВ-Варна в 14-дневен срок от възникване на промените чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление.
 • При организиране на нов билкозаготвителен пункт от същото лице, то подава ново уведомление като процедурата се повтаря по гореописания ред. За регистрация на новата книга се заплащат отново 10 лв.
 • През настоящата година се извършват контролни проверки на билкозаготвителните пунктове за изкупените, реализирани и налични количества билки от лечебни растения.
 • До 20 януари на следващата година билкозаготвителите трябва да представят в РИОСВ обобщена информация /справка/ за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности. Справката е по образец, който се получава от административно гише