Натура 2000

НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Регистър на обявените защитени зони и промените в тях, съгласно чл. 18 от ЗБР

УКАЗАНИЯ за прилагане и контрол на забрани и ограничения, произтичащи от заповедите за обявяване на защитени зони в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, с предмет на опазване природно местообизапис 62С0* „Понто-сарматски стени”

I. Издадени решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

1. Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 от Наредбата 

2. Pешения по чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 20, ал.1 от Наредбата 

3. Решения за прекратяване на процедури по ОС

4. Решения по чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие чл.28, ал.1 от Наредбата

II. Информация относно План, Програма, Проект и Инвестиционно предложение, графичен материал и доклада по чл.23, ал.2 от Наредбата /оценката/ 

1.Доклади по оценки за съвместимост (ОС)

III. Писма до възложителите, при съвместяване на процедури по ОВОС или ЕО с ОС /съгл. Гл. ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ 

Информация и писма, във връзка с чл. 39, ал.5 и ал. 6 и чл. 36, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, за предходни периоди, е публикувана в раздел „Превантивна дейност”“ на настоящата интернет страница.

1. На основание чл.36, ал.5 във вр. с чл.36, ал.6 от Наредбата, в срок, определен от компетентния орган, при преценка, че план, програма има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони

2. На основание чл.39, ал.5, във вр. с чл.39, ал.6 от Наредбата, в срок определен от компетентния орган, при преценка, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона

– Писмо до възложителя с изх. № 26-00-2690/A9  от дата 16.05.2024г.

– Писмо до възложителя с изх. № 26-00-3440-А1  от дата 28.05.2024г.


 IV. Писма до възложителите, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – оповестяване

 


Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна