План за дейности в защитени територии

План за дейности в защитени територии – изключителна държавна собственост и реда за възлагането им

 • Съгласно Правилник издаден от Министъра на околната среда и водите, се изготвя План за дейности в ЗТ от отдел “БР и ЗТ”, като се съгласува с отдели “АПИО” и ФД”;
 • Плана се изпраща в Дирекция “НСЗП” и ПУДООС за съгласуване до 30.09. в годината предхождаща годината, за която се изготвя плана, след което се утвърждава от Министъра на околната среда и водите.

Ред за провеждане на процедурата по възлагане на ДЕЙНОСТИ В ЗТ в случаите попадащи в ЗОП или НВМОП:

 • Откриване на процедурата с писмено предложение до Директора на РИОСВ-Варна с описание на дейностите за възлагане и отпуснатите средства за изпълнението им и приложени:
  • Решение на Директора на РИОСВ-Варна;
  • Обява за участие в обществената поръчка.
 • Публикация във вестник;
 • Уведомително писмо до Агенцията за малки и средни предприятия на гр. Варна за откриване на процедурата;
 • Продажба на тръжни документи:
  • Необходими изисквания за участие в процедурата;
  • Проекто-договор;
  • Заповеди за обявяване на защитени територии.
 • Приемане на кандидатури;
 • Назначаване на комисия за разглеждане на представените оферти:
  • Заповед на Директора на РИОСВ-Варна за назначаване на комисия;
  • Декларации по чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗОП.
 • Протокол от заседанието на комисията, одобрен от Директора на РИОСВ-Варна;
 • Уведомяване на кандидатите за резултата от работата на комисията;
 • Обжалване – евентуално от кандидат;
 • Сключване на Договор с одобрените кандидати;
 • Анекс към Договор – при необходимост;
 • Изпълнение – двустранен протокол за приемане на извършената работа.

Ред за възлагане на ДЕЙНОСТИ В ЗТ В СЛУЧАИТЕ ОСТАВАЩИ ИЗВЪН НВМОП:

 1. Изготвя се писмено предложение до Директора на РИОСВ-Варна, с описание на дейностите за възлагане и отпуснатите средства за изпълнението им;
 2. Към доклада се прилага писмо за покана на един кандидат за изпълнение (до 1000 лв.) или трима кандидати (над 1000 лв., но не над праговете посочени в ЗОП и Наредбата към него);
 3. При покана на трима кандидати се прилага и заповед за назаначаване на  комисия, за разглеждане на постъпилите оферти и одобряване на кандидат;
 4. Протокол от заседанието на комисията, одобрен от Директора на РИОСВ-Варна;
 5. Уведомяване на кандидатите за резултата от работата на комисията;
 6.  Сключване на Договор с одобрените кандидати;
 7.  Анекс към Договор– при необходимост;
 8.  Изпълнение – двустранен протокол за приемане на извършената работа.