Анкетна карта

за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна

Уважаема/ми Госпожо/Господине,

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна (РИОСВ-Варна) информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи административните услуги предоставяни от РИОСВ-Варна.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос

Анкетата е анонимна!


  1. В какво качество ползвате административните услуги?


  2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви услуга?


  3. Откъде получихте информация за административните услуги?


  4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?

  Ако сте отговорили с „Не“, моля посочете какво бихме могли да подобрим с цел предоставяната информация да стане по-достъпна и пълна за Вас:


  5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас административна услуга?

  Ако сте отговорили с „Не“, моля посочете кога и по повод на коя административна услуга не са спазени сроковете:


  6. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?


  7. Кой аспект от нашите услуги Ви удовлетворява?


  8. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?

  Моля, посочете какво според Вас е необходимо да се подобри в предоставяните от нас уеслуги:

  Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори ще допринесат за подобряване на качеството на предоставяните от нас административни услуги!