Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РИОСВ-Варна

Адресът на нашия сайт:   https://riosv-varna.bg

Чл.1. (1) Регионална инспекция по околна среда и водите град Варна е административна структура към министерство на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище. Инспекцията е юридическо лице на бюджетна издръжка и се ръководи от директор на РИОСВ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4.

(2) Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за РИОСВ-Варна. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е Политиката по защита на личните данни.

(3) „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

(4) „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 Чл.2 Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на РИОСВ-Варна, а именно:

 1. дирекция “Контрол на околната среда” с направления “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти”, “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”, “Опазване на водите” и “Управление на отпадъците и опазване на почвите” извършва дейности, свързани със:

а) опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане чрез осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол върху състоянието и ползването им и източниците на тяхното замърсяване;

б) контрол за изпълнение на мерките, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените в съответствие със законодателството по околна среда административни актове, разрешения, разрешителни, регистрационни документи и др.;

в) екологосъобразно управление на отпадъците;

г) управление на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;

д) контрол на шума, излъчван от промишлени източници в околната среда;

е) уведомяване на общинските органи за необходимостта от разработване на общински програми, контрол по изпълнението на мерките в общинските програми, разработени в съответствие с изискванията на законодателството по опазване на околната среда;

ж) изготвяне на становища при процедурите по издаване на решения, разрешения, разрешителни и регистрационни документи в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда;

з) провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е директорът на РИОСВ;

и) контрол по изпълнение на задълженията по екологична отговорност, в това число по изпълнение на програми за отстраняване на екологични щети и по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);

к) прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

л) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и за осъществената контролна и административнонаказателна дейност;

м) извършване на проверки, изготвяне на отговори или становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;

н) изпълнение на други дейности, свързани с дейността на дирекцията, предвидени в ЗООС, специалните закони и подзаконовите нормативни актове към тях и/или възложени от директора на РИОСВ;

 1. дирекция “Превантивна дейност” с направления “Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)”, “Биологично разнообразие, защитени територии и зони” и “Специализирани регистри” извършва дейности, свързани със:

а) провеждане и координиране на процедурите по глава шеста от ЗООС (ЕО и ОВОС) и/или процедурите по реда на наредбата по чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

б) контрол по спазването на забраните или ограниченията на дейности, въведени със заповедите по чл. 12, ал. 6 и чл. 19 от ЗБР и/или с план за управление на защитена зона, ако има такъв;

в) организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;

г) организация на работата на експертния екологичен съвет;

д) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда (в това число за включването в годишния регионален доклад за състоянието на околната среда) и за осъществената контролна и административнонаказателна дейност;

е) съгласуване на дейности, които собствениците и ползвателите планират да извършат в защитените територии, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от Закона за защитените територии (ЗЗТ), независимо от разрешенията, които се изискват по други закони;

ж) окомплектоване на документация и участие в процедурите по обявяване и промяна на защитените територии по реда на глава трета от ЗЗТ;

з) извършване на проверки на защитените територии и защитените зони по изпълнение на режимите, определени в заповедите за обявяването им и плановете за управление, ако има такива;

и) контрол по изпълнение на условията и мерките в издадените от министъра на околната среда и водите или от директора на РИОСВ решения по ОВОС и ОС, решения по преценка необходимостта от ОВОС, становища и решения по ЕО;

к) контрол по прилагане на ЗООС, ЗЗТ, ЗБР, Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО) в съответствие с правомощията на директора на РИОСВ;

л) поддържане и управление на локални информационни масиви и бази данни (регистри) за състоянието на околната среда;

м) извършване на проверки, изготвяне на отговори или становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;

н) изпълнение на други дейности, свързани с дейността на дирекцията, предвидени в ЗООС, специалните закони и подзаконовите нормативни актове към тях и/или възложени от директора на РИОСВ, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ/ ДАННИ

Чл.3 РИОСВ-Варна стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност, а именно:

 1. Да се обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно;
 2. Да се използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 3. Да се актуализират регистрите на личните данни (при необходимост);
 4. Да се заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
 5. Да се поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват;
 6. Да не допускат неоторизирани лица в помещенията, в които се съхраняват данните.

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

 Чл.4. (1)   При събирането и обработването на лични данни всеки има право на:

 • Информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на лични данни от страна на РИОСВ, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори –прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата гражданите са били нарушени.

(2) Всеки има права лично или чрез пълномощник като подаде писмено заявление до директора на РИОСВ, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

(3) Личните данни се съхраняват съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Чл.5. Служителите от РИОСВ-Варна са длъжни да спазват и изпълняват настоящите правила.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.6. РИОСВ-Варна прилага комплекс от мерки, за да защити лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства личните данни да бъдат разкрити. Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.

Чл.7. (1) Достъп до обработваните от администратора лични данни имат:

 1. органите на съдебната власт и други държавни органи във връзка с изпълнение на

техните правомощия по закон;

 1. трети лица – съконтрагенти на администратора, при наличие на изрично съгласие на лицето, чиито лични данни се обработват;
 2. други лица за упражняване на правомощия, предоставени им със закон или с оглед защита на техни законни интереси.

(2) Правото на достъп се осъществява въз основа на писмено заявление до Директора, в което се посочва основанието за предоставяне на лични данни, или въз основа и при условията на пряко прилагане на закона /напр. ДОПК/.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За повече информация относно политиката по защита личните данни в РИОСВ-Варна, сигнали, предложения и други, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4, тел. 052/678-848, е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Неразделна част от настоящите Процедури за прозрачност относно обработване и защита на личните данни в Регионална инспекция по околна среда и водите град Варна е Регистър на дейности по обработване на лични данни.