Достъп до обществена информация

РИОСВ – Варна достъп до обществена информация:

 


Декларации за достъпност за съответствие на интернет страницата с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г.


 • Как можете да поискате достъп до информация?
  Искането за информация може да бъде устно или писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина.
  1.1. УСТНО искане на информация
  Отправете го до служител “Административно обслужване и достъп до информация” на “Едно гише”. Той е длъжен да Ви предостави информацията веднага. Ако се забави, препрати Ви при друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.
  Препоръчваме ви да подавате писмено заявление, защото така по-лесно можете да докажете кога и до каква информация сте поискали достъп.
  1.2. ПИСМЕНО заявление за информация
  Заявлението е свободен текст, написано на ръка, пишеща машина или компютър.
  Заявлението трябва да съдържа:
  – трите ви имена. За юридически лица – наименование и седалище.
  /Не е законно да ви се иска подаването на ЕГН, номер и дата на издаване на документ за самоличност, представяне на документ за самоличност, актуално състояние за юридически лица, данъчен номер и Булстат за юридически лица/;
  – каква информация искате да получите.
  /Можете описателно да посочите какво ви интересува. Можете да посочите и точно документите, от които се интересувате, ако знаете техния номер, дата на издаване и характер. Можете да ги опишете и само по това, което знаете за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да знаете подробности за документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.
  – адрес за кореспонденция.
  Ако пропуснете да посочите имената си, исканата информация и адрес за кореспонденция, писменото Ви заявление се оставя без разглеждане. При подаване на писменото заявление не забравяйте да вземете входящи номер. Когато подадете заявлението си по пощата, пазете обратната разписка – тя е доказателство за подадено заявление.
 • В каква форма можете да получите достъп до информация
  Можете да поискате:
  – устна справка;
  – да прегледате и прочетете на място цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос;
  – копия на хартиен или технически носител.
  Хората със зрителни увреждания или увреждания могат да поискат информацията в такава форма, която да е най-удобна за ползване от тях.
 • Какво можете да очаквате след подаване на заявлението
  Отговор на заявлението за информация следва да получите до 14 календарни дни от подаване на вашето заявление. Исканата информация се предоставя с решение на органа.
  В решението за предоставяне на достъп до обществена информация органа посочва:
  – до каква информация се предоставя достъп;
  – в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;
  – къде се предоставя достъп до информацията;
  – в каква форма се предоставя достъп;
  каква сума трябва да заплатите.
  Ако пропуснете определения в решението 30 дневен срок за достъп или не заплатите определената сума, губите правото си на достъпа, определен с това решение. В такъв случай можете да подадете отново заявление за същата информация след 6 месеца
 • Уведомление за уточняване на искането
  Възможно е този, от когото търсите информация да иска да уточните каква точно информация ви е нужна. Това може да се случи когато сте описали прекалено общо исканата от вас информация. Това не означава, че сте задължени да посочите точно наименования и номера на документи – опитайте се само да конкретизирате питанията си.
  Уточнението трябва да направите до 30 календарни дни след като получите уведомлението за това. Ако пропуснете да го направите, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.
  След като направите уточнение на исканата информация, трябва да чакате нови 14 дни за отговор.
 • Уведомление за удължаване на срока
  Причините за това могат да бъдат:
  1. за предоставяне на исканата от Вас информация е необходимо съгласието на трето лице. Имайте предвид, че удължаването на този срок не може да е повече от 14 календарни дни /или общо 28 календарни дни от подаване на заявлението Ви/.
  или
  2. исканата от вас информация е в голямо количество и е необходимо повече време за нейното събиране и подготвяне. Възможно е този, от когото търсите информация да ви изпрати отговор, че е необходимо повече време, за да се събере исканата информация. Имайте предвид, че удължаването на срока не може да е повече от 10 дни /или общо 24 дни от подаване на заявлението/.
 • Уведомление за препращане на искането
  Възможно е този, от когото търсите информация да не разполага с нея. В този случай той е задължен да препрати вашето заявление към органа, в който се намира исканата от вас информация. В този случай вие няма нужда да подавате ново заявление. Срокът за получаване на решение тече от датата на която сте получили уведомление за препращане.
 • Решение за отказ на достъп до информация
  Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което ви се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка. В решението трябва да е обяснено защо ви се отказва информация – коя точно разпоредба от кой закон им дава право да ви откажат и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.
  Въпреки, че законът не предвижда т.н. “мълчалив отказ” е възможно да не получите решение. Непроизнасянето в срок е административно нарушение и съответният служител се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

Възможно е също така да получите решение, в което ви предоставят достъп до част от поисканата информация, така наречения частичен достъп.
Всяко решение по вашето заявление за достъп до информация може да се обжалва.
Как да обжалваме в съда?

 • Всяко решение, което засяга ваши права по Закона за достъп до обществена информация може да бъде обжалвано пред съд.
 • Когато сте получили решение за отказ на достъп до информация, тогава следва да изпратите жалба в съда в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на решението.
 • В случай, че не сте получили никакъв отговор на вашето заявление за достъп до информация, следва да изпратите жалба до съда в срок до 28 календарни дни от датата на подаване на вашето заявление.
 • Когато отказът е на Министерския съвет, министър или друга институция пряко подчинена на Министерския съвет, жалбата се адресира до Върховния административен съд.

Процедура за предоставяне на информация за повторно ползване

Информация за повторно използване се предоставя след отправено писмено заявление или на електронната поща на РИОСВ Варна riosv-vn@riosv-varna.bg.

Когато искането е подадено по електронен път, решението за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване също се изпраща по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Исканията по се приемат, регистрират и разпределят по същия ред, указан по-горе. При предоставяне на информация за повторно използване се спазват условията, разписани в чл.41а, както и забраната по чл.41д от ЗДОИ.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Информация, предоставена повече от три пъти

Съгласно чл. 15 (1) от ЗДОИ с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация, информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ трябва да се публикува.

РИОСВ Варна не е предоставяла една и съща информация повече от три пъти.


Примерен образец на заявление и жалба.

телефон относно предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация: +359 52 678 843
адрес: гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg
работно време: от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден