Контролна дейност

  • Води
  • Списък на обектите, които формират в отпадъчните си води емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Варна

Дейностите, осъществявани от РИОСВ, които нямат характер на административна услуга са следните:

  • Издаване на Становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол.
  • Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №4;
  • Преработвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №5;
  • Предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично или термопомпено оборудване, съдържащо 3кг и повече на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №6;
  • Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали съгласно изискванията на Наредба за№ 2 от 23.07.2014 г. класификация на отпадъците;
  • Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС;
  • Оценка на Доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, съгласно чл.30 от Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация/ Приемане на доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда/ Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени непрекъснати измервания (СНИ) по чл.18 от Наредба № 54 (ДВ, бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума, излъчван в околната среда от промишлени източници;
  • Издаване на становище за унищожаване на лекарства.