Канал за вътрешно подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

СЪДЪРЖАНИЕ

Във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), обн. ДВ., бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., всяко физическо лице, в качеството му на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, което при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения, или в друг работен контекст, установи нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, може да подаде сигнал чрез указаните по-долу начини.

Законът се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за: нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само, обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи.

В обхвата на сигналите попадат също: нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

Кой може да подаде сигнал?

Сигнализиращото лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН следва да бъде физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, което спада към категорията на по-горе изброените.

 

Как да постъпя, ако сигналът, който искам да подам, е извън приложното поле на закона?

За всички останали сигнали, които са извън приложното поле на посочения закон, се прилага общият ред за подаване на сигнали, а именно:

 • на телефон 052/678 848 и денонощен телефон 0884 290 634;
 • по електронен път на имейл адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg, както и подписани с електронен подпис на електронен адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg;
 • в Центъра за административно обслужване в сградата на РИОСВ-Варна на хартиен носител;
 • по пощата на адрес: гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4;

Пълна информация за това къде и как можете да подадете сигнали за нередности, жалби за действие или бездействие на служители в РИОСВ-Варна и сигнали за корупция в инспекцията, може да получите на официалната страница на РИОСВ-Варна: www.riosv-varna.bg
Какъв е редът и начинът за подаване на сигнали?

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, сигналът следва да се подава приоритетно чрез изградения в РИОСВ-Варна канал за вътрешно подаване на сигнали и по-конкретно:

 • по електронен път – чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на следния електронен адрес:jurist@riosv-varna.org. Можете да изтеглите формуляра от сайта на КЗЛД. В попълнения формуляр се поставя подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала.

устно подаване на сигнал – на телефон 052/678 844 и 052/678 843 (телефонните разговори не се записват) или на място в сградата на РИОСВ-Варна с адрес: гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4, с искане за провеждане на среща с длъжностното лице по ЗЗЛПСПОИН.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА