Защитени територии

ЗАПОВЕД N РД-406/05.06.2023г. и Образци на Декларации по чл. 12, ал.1 и ал.2 от ЗЗТ

Защитени територии

 1. План за дейности в защитени територии -изключителна държавна собственост и реда за възлагането им
 2. Обществени обсъждания
 3. Основните задължения на РИОСВ-Варна по прилагането на Закона за защитените територии
 4. Защитени територии – категории
 5. Защитени природни обекти на територията на Варненска област
 6. Защитени природни обекти на теритирията на Добричка област

Държавата изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна.

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

Със Закона за защитените територии се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление. Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

Като основен критерий за принадлежността на една защитена територия към една или друга категория се използва целта на управление.
Така са формулирани 6 основни категории защитени територии:

 1. резерват
 2. национален парк
 3. природна забележителност,
 4. поддържан резерват
 5. природен парк
 6. защитена местност

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите се управляват с цел:

 1. запазване на естествения им характер;
 2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;
 3. опазване на генетичните ресурси;
 4. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове
 5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.

Те са със строг режим на защита и се допускат ограничен брой дейности. В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 1. тяхната охрана;
 2. посещения с научна цел;
 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Пътеките за посещения се определят стриктно. За да се влезе в такава територия, се иска специално разрешение. Разрешенията се издават на изследователи с научни цели при много строго определени условия. За популациите на защитени видове растения и животни се налагат допълнителни ограничения.

За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове се управляват с цел:

 1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
 2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
 3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
 4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1 – 3.

В националните паркове се обособяват следните зони:

 1. резервати и поддържани резервати;
 2. туристическа зона;
 3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения;
 4. други зони съобразно конкретните условия в парковете.

В националните паркове се забраняват:

 1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
 2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;
 3. извеждане на голи сечи;
 4. използване на изкуствени торове и други химически средства;
 5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
 7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;
 8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
 9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;
 10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;
 11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
 12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
 13. бивакуване и палене на огън извън определените места;
 14. намеса в биологичното разнообразие;
 15. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
 16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. Зоните, районите, местата, начините и други условия за извършване на дейностите в националните паркове се определят с плановете за управлението им.

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени особености. Те се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им.

В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Стопански дейности в тях не се извършват, а туризмът се осъществява с познавателна и образователна цел, при точно определени правила.

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. Поддържаните резервати се управляват с цел:

 1. поддържане на природния им характер;
 2. научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг;
 3. възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия на местообитанията им;
 4. опазване на генетичните ресурси.

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

 1. тяхната охрана;
 2. посещения с научна цел;
 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
 4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места;
 5. провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати.

За разлика от категорията “резерват” в тази категория обекти се прилага човешка намеса, за да се запазят и поддържат конкретни условия, необходими за осигуряване равновесието в екосистемите. Обикновено са по-малки по площ от повечето резервати и изискват по-активна програма за мониторинг.

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Природните паркове се управляват с цел:

 1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
 2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
 3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.

В границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда. Защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им. В природните паркове се забраняват:

 1. извеждане на голи сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори – с площ по-голяма от 3 хектара;
 2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 3. паша на кози освен на определени за това места;
 4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
 5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
 6. бивакуване и палене на огън извън определените места;
 7. добив на полезни изкопаеми по открит способ;
 8. добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми, чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
 9. дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;
 10. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
 11. добив на ресурси от морето, чрез драгиране и тралиране;
 12. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата или местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се управляват с цел:

 1. запазване на компонентите на ландшафта;
 2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита;
 3. предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг;
 4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.

В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Националните паркове, резерватите и поддържаните резервати са изключителна държавна собственост. Останалите категории защитени територии могат да бъдат публична държавна, публична общинска и/или частна собственост.

Основните задължения на РИОСВ-Варна по прилагането на Закона за защитените територии са:

 1. Извършване на периодични проверки по спазване на режимите, определени в заповедите за обявяване на защитените територии или в утвърдените планове за управление.
 2. Осъществяване на контрол по спазването на разрешените от МОСВ дейности в ЗТ, които не са упоменати в режимите от заповедите за обявяване.
 3. Съхраняване на данни за ЗТ, заповеди за обявяване или промени в ЗТ, скици и картен материал, кореспонденция и др. /таблица ЗТ/
 4. Организиране на дейности и подготвяне на документи за обявяване на нови защитени територии, промяна в площите, прекатегоризиране или заличаването на съществуващи ЗТ.

Към т. 4 Обявяването и промените в защитените територии се извършват от министъра на околната среда и водите. Предложения за обявяване на национални и природни паркове се правят от министерства и ведомства, от общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации, а за останалите категории защитени територии – и от всички заинтересовани физически и юридически лица. Предложенията се внасят в Министерството на околната среда и водите, което се произнася за тяхната целесъобразност, в съответствие с критериите, посочени в този закон, в срок един месец. Министерството на околната среда и водите съставя или възлага съставянето на документация за обявяване на защитената територия съдържаща обосновка, картен материал, площно разпределение на горите, земите и водните площи и проект на заповед за обявяване.

Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане на предложенията за обявяване на национални и природни паркове, на резервати и поддържани резервати. В общественото обсъждане се канят представители на общините, областните управители, местните заинтересовани екологични и обществени организации и други заинтересовани представители на министерства, ведомства, научни и академични институти. За становищата и предложенията от общественото обсъждане се води протокол.

В срок до една година от постъпване на предложението за обявяване на национален и природен парк и в срок до шест месеца за другите категории защитени територии министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице назначава комисия. В нея се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на общините, на собственици на гори, земи и водни площи и съответните областни управители.

Комисията взема с обикновено мнозинство решение за приемане на предложението и подготвя проект на заповед за обявяване или не приема предложението.

Членове на комисията, които не са съгласни с взето решение за приемане на предложението и са подписали протокола с особено мнение, го мотивират писмено в 3-дневен срок. Особените мнения се прилагат към протокола. В тези случаи министърът на околната среда и водите взема окончателното решение за обявяване на защитената територия или за отхвърляне на предложението.

Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на защитената територия при положителни решения за предложението. В заповедта се посочват:

 1. основанието;
 2. основните цели;
 3. категорията;
 4. наименованието;
 5. площното разпределение на горите, земите и водните басеини;
 6. режимът на основните дейности в защитената територия.

При обявяване на национален парк или резерват, по предложение на министъра на околната среда и водите, Министерският съвет внася в Народното събрание проект за закон за изменение и допълнение на този закон. Заповедта за обявяване на национален парк или резерват влиза в сила след приемането на закона.

Промените в защитените територии са заличаване, увеличаване или намаляване на площта, прекатегоризиране и промени в режима на дейностите.

Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и осъществяват както управлението и контрола в защитените територии, така и управлението, възлагането на дейностите по поддържането и възстановяването, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост. Тези дейности се извършват при условия и по ред, определени с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.

 

ОБЩА ПЛОЩ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА РИОСВ-ВАРНА
брой вид площ
2 Резервати 1529,6 ха
5 Поддържани резервати 418,5 ха
25 Защитени местности 3162,71 ха
8 Природни забележителности 102,8 ха
1 Природни паркове 1320,7 ха
Общо 6534,31 ха