Списък на услугите

Административни услуги – РИОСВ гр. Варна

За допълнителна информация

Вид Правно основание Необходими документи Такса и основание Технически срок за изпълнeние
927. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 35, ал. 3 от ЗУО чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
719. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци чл. 35, ал. 3 от ЗУО чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
2528. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци чл. 79, ал. 1 от

ЗУО

чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв.  съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.

100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал.3 от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.

14 дни
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл. 79, ал. 1 от

ЗУО

 

заявление по образец 50 лв. 14 дни
Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци чл. 80, ал. 1 от

ЗУО

 

заявление по образец 14 дни
1609. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 35, ал. 1, т.1

от ЗУО

чл.68, ал.1 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012г.
заявление по образец
200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 2 месеца
2527. Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец Няма 14 дни
2752. Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец 50 лв. съгласно чл. 12 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.

200лв. съгласно чл.12,ал.3 в случайте когато се включва нова площадка, за всяка нова площадка по отделно от ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.

30 дни
723. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Приложение №5 към чл.7, ал.1, т.1

и чрез НИСО

Няма 30 дни
2754. Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък чл. 21 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Приложение № 7 към чл.21, ал. 1 от Наредба № 2 Няма 30 дни
Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците чл. 7, чл.8 и чл.9 Наредба № 1 Чрез НИСО Няма 14 дни
2244. Издаване на Регистрационни карти чл. 91, за екземпляри от видове към чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗБР Заявление, съгласно чл. 93 от ЗБР
заявление по образец
заявление по образец  Уведомление за маркиране
Няма до 5 дни от постъпване на заявлението или 20 дни при необходимост от проверка
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки. чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г),
Наредба № 5/2004г на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 26 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10 от Закона за опазване на лечебните растения чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411. Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения чл. 31 от ЗБР приложение № 1 към чл. 1О, ал. 1
(част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения)
уведомление по образец -част А
уведомление по образец -част Б
280 лв. съгласно чл. 22 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 30 дни
2797. Регистрация на диви животни Чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ Заявление 14 дни
1615. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда чл. 93, ал. 3 от ЗООС съгласно чл. 93, ал. 4 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм. )
примерно заявление по образец
500 лв. по чл. 1, ал.1 по  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 30 дни
2195. Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда чл. 99, ал. 2 от ЗООС съгласно приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
примерно заявление по образец
за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1200 лв. Приложение 2-700лв. по чл. 1, ал. 2 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане
1382. Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони примерно уведомление по образец Няма 14 дни
1389. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми чл. 85, ал. 4 от ЗООС примерно заявление по образец 400 лв. по чл. 1, ал. 4 по  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 30 дни
2468. Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми чл. 84, ал. 1 отЗООС примерно уведомление по образец 600 лв. по чл.1, ал.3 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 30 дни
1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО) уведомление по образец Няма 14 дни
1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт чл. 17 от Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ
(ДВ 89/1996 г.)
Няма 30 дни
339. Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда чл.4, ал.1 от Наредба за реда и и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС ) Приложение № 5 към чл. 4, ал.1 от Наредбата за ОВОС – уведомление за инвестиционно предложение Няма 14 дни
2522. Издаване на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал чл. 106, ал. 4 от ЗООС;

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях-чл.2, т.3, буква „д“

Заявление за издаване на решение

Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 106 от ЗООС

200 лв.  по чл.3, ал.2 от  ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
2245. Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания чл.7, ал. 3 от

Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

съгласно Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г.
Няма 14 дни
724. Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух чл.11, ал. 2

на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

съгласно чл. 12, на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма 14 дни
524. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания чл.12, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Заявление и технически характеристики на източника Няма 14 дни
514. Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания чл. 13 от Наредба № 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Заявление с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ и

Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ

Няма 1 месец
309. Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания чл.50, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници на емисии представя в РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, месечен доклад с първичните резултати и половинчасовите средни стойности, не по-късно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец, и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания, не по-късно от 2 месеца след изтичане на съответната календарна година. Годишният и месечните доклади включват информацията, посочена в чл. 51 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Целта на административната услуга е РИОСВ да оцени годишния доклад за съответствие с изискванията на чл. 50, ал. З от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Няма 14 дни
2316. Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците чл. 35

от Наредба №6/13.09.2013 г.

Няма 30 дни
556. Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации Заявление и  схема за намаляване на емисиите Няма 14 дни
1616. Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредба 7 на МОСВ Заявление и СНЕ Няма 14 дни
526. Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба 7 на МОСВ Заявление, съдържащо техническа и икономическа обосновка Няма 14 дни
1617. Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители съгласно чл.20, ал. 7 от Наредба 6 Заявление в свободен текст и План за управление на разтворителите Няма 14 дни
2523. Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ Примерно заявление по образец ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител съгласно чл. 30 л, ал.12 от ЗЧАВ Примерно заявление по образец ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 14 дни
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд чл. 113, ал. 2 от ЗБР Заявление Няма 14 дни
1845. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати § 7 от ЗЗТ Уведомление Няма 14 дни
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.)
примерно заявление по образец
Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС 14 дни
Издаване на заверено копие на документ Заявление 7 лв. по  чл. 29.  от   ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г. 7 дни
В областта на опазване чистотата на въздуха:

Собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници на емисии представя в РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, месечен доклад с първичните резултати и половинчасовите средни стойности, не по-късно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец, и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания, не по-късно от 2 месеца след изтичане на съответната календарна година. Годишният и месечните доклади включват информацията, посочена в чл. 51 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Целта на административната услуга е РИОСВ да оцени годишния доклад за съответствие с изискванията на чл. 50, ал. З от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В областта на защита на природата:
В областта на управление на отпадъците: