Контакти

 

Наименование на администрацията: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна
Пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4
Пощенски код:  9015
Електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.bg

riosv-vn@hotmail.com

Интернет адрес: www.riosv-varna.bg 
Кабинет на директора: +359 52 678 848; +359 52 634 579
Факс: +359 52 634 593
Aдминистративно обслужване: +359 52 678845 ; +359 52 678846
Информационен  център: +359 52 678 848
Зелен телефон: +359 52 634 582
Банкови сметки: Общинска банка BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
БУЛСТАТ: 000093339
Работно време: Работното време за служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна е:

  • преди обяд  –  от 9,00 часа до 12,30 часа
  • след обяд –  от 13,00 часа до 17,30 часа
  • обедна почивка   –   от 12,30 часа до 13,00 часа

Работно време на звеното за административно обслужване „Едно гише”:

  • всеки работен ден   – от 9,00 часа до 17,30 часа
  • обедна почивка за служителите от звеното за административно обслужване „Едно гише”  – от 12,00 часа до 13,00 часа, така, че да бъде осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите на административни услуги.

Приемно време за обслужване на физически и юридически лица от експертите на инспекцията / консултации /:

  • преди обяд – от 9,30 часа до 12, 00 часа
  • след обяд – от 14,00 часа до 16,30 часа

Приемен ден на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна:

  • четвъртък – от 14,00 часа до 16,00часа