Новини

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко
 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната, уведомяваме потребителите
Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата
Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове От 01.01.2020 г. хладилно оборудване
15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР)
Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от
Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор
Обявление, Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание
Проект на Заповед, Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата