Новини

Новини
Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на
  РИОСВ-Варна напомня на всички оператори на инсталации, чиято дейност попада в обхвата на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна напомня на всички водоползватели на терияторията на области Варна и Добрич,
Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и
Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република
Публикувано на: 17.05.2021г., 11:00 часа РИОСВ – Варна изпълни, започналият в края на 2018 г. проект: „Прилагане на мерки за
В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която влиза в сила от 01.01.2021
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко