Природа

Националната политика в областта на защитата на природата е насочена към управлението, контрола и опазването на биологичното разнообразие и защитените природни територии. Тя се осъществява от Министерството, подпомагано от Дирекция “Национална служба за защита на природата”, в съответствие с международното и национално законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения, Закон за генетично модифицираните организми и стратегическите документи – Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, Стратегически план за биологичното биоразнообразие, Стратегия на ЕС за биологично разнообразие, Глобална стратегия за опазване на растенията, Национален план за опазване на най-значимите влажни зони.

Министерството разработва и прилага цялостната национална политика в областта на опазването на биоразнообразието, застрашените видове и защитените територии, като подготвя нормативни и планови документи, провежда процедури по оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения и планове, програми и проекти с предмета и целите на защитените зони, вкл. чрез процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, оказва методическа помощ на регионалните инспекции и Дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба в сектор защита на природата, поддържа регистри, предоставя информация и др.

В страната са обявени 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервати, 35 поддържани резервати, над 500 защитени местности и 350 природни забележителности. С цел опазването и ефективното управление на защитените територии, се разработват и прилагат плановете за управление. Немалка част от защитените територии на България са включени в различни международни мрежи – Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и Програмата за биосферните резервати на ЮНЕСКО, Рамсарската конвенция за влажните зони и др., които поставят пред провежданите политики допълнителни отговорности за гарантиране на устойчиво управление на природните ни ресурси.

България е и една от най-богатите на биологично разнообразие европейски държави и е на трето място в ЕС по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа Натура 2000 (34.4%). Като принос към мрежата, Министерството осигурява необходимата грижа за дългосрочното оцеляване на застрашени видове и местообитания, в съответствие с международните договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В изпълнение на европейските директиви за опазване на местообитанията, флората, фауната и птиците, страната ни защитава над 90 типа природни местообитания и над 300 вида растения и животни.