Архив издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

2021 година

Решение № ВА -102/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 15.12.2021/

Решение № ВА -101/ЕО/2021  на проект е за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  по плана на с. Кривня, общ. Провадия /дата на публикуване: 15.12.2021/

Решение № ВА -100/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.14.1 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 13.12.2021/

Решение № ВА -99/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ XXV-183, кв. 19 по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино /дата на публикуване: 13.12.2021/

Решение № ВА -98/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 13.12.2021/

Решение № ВА -97/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.501.1046, 37099.501.1047 и 37099.501.1048, по плана на село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 08.12.2021/

Решение № ВА -96/ЕО/2021  на проект за “Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-55 “площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци” в кв. 146 по регулационния план на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик /дата на публикуване: 07.12.2021/

Решение № ВА -95/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20482.99.14 по КККР на град Девня /дата на публикуване: 02.12.2021/

Решение № ВА -94/ЕО/2021  на „План за действие за зелен град” за гр. Варна /дата на публикуване: 02.12.2021/

Решение № ВА -93/ЕО/2021  на „Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2022-2032 г. с Раздел „Лечебни растения”, възложител: Общини Генерал Тошево /дата на публикуване: 01.12.2021/

Решение № ВА -92/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 03811.84.24, земеделска територия, с площ 3635 кв.м, НТП „ Нива“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 19.11.2021/

Решение № ВА -91/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за У ПИ I-64, У ПИ II- 64, УПИ III-699, УПИ IV-699, УПИ V-699, УПИ V1-699, УПИ VII-699, УПИ VIII-65, УПИ IX-65, УПИ XXIV-698, УПИ XXV-698, УПИ XVIII-72 и УПИ XIX-69, кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка и обособяването на УПИ XXVI-64,65,698,699 и УПИ XXVII-69,72 от кв. 8 по плана на село Карапелит, общ. Добричка /дата на публикуване: 12.11.2021/

Решение № ВА -90/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на ПИ 10135.3511.1461. урбанизирана територия, с площ 54188 кв.м. НТП „За друг вид застрояване“, ПЗ “Планова“, район „Младост“, гр. Варна, с цел образуването на нови УПИ: УПИ V-1461 „за смесено предназначение”, с площ 16446 кв.м; УПИ VI-1461 „за търговия и обслужване”, с площ 2006 кв.м;УПИ VII-1461 „за жилищно строителство”, с площ 14069 кв.м; УПИ VIII-1461 „за жилищно сторителство”, с площ 4180 кв.м; УПИ IX-1464 „за жилищно строителство“, с площ 3635 кв.м;УПИ Х-1461 „за жилищно строителство“, с площ 3841 кв.;УПИ XI-1461 „за жилищно строителство“, с площ 5728 кв.м /дата на публикуване: 11.11.2021/

Решение № ВА -89/ЕО/2021  на Програма за управление на отпадъците на Община Генерал Тошево за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 11.11.2021/

Решение № ВА -88/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), който е част от Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.27, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Девня /дата на публикуване: 02.11.2021/

Решение № ВА -87/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план — План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 62092.38.2 по КККР на село Раковски, община Каварна /дата на публикуване: 18.10.2021/

Решение № ВА -86/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), който е част от Комплексен проект за ивестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.503.3103, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Шабла /дата на публикуване: 14.10.2021/

Решение № ВА -85/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 04426.59.3, в местността „Срещу стопански двор“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 04.10.2021/

Решение № ВА -84/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Суворово за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 01.10.2021/

Решение № ВА -83/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.236.40 и ПИ 83404.236.41, земеделска територия, с обща площ 6434 кв.м. /дата на публикуване: 01.10.2021/

Решение № ВА -82/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на: ПИ 83404.19.15, урбанизирана територия, с площ 1822 кв.м. /дата на публикуване: 01.10.2021/

Решение № ВА -81/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение па УПИ III-30, УПИ IV-29.30, УПИ V-29, УПИ VI-28, УПИ VII-28, УПИ VIII-27, УПИ IХ-27, УПИ Х-27, УПИ XI-27 и УПИ ХII-27, кв. 16 по плана на с. Бенковски, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел образуването на нов УПИ XIII-27.28.29.30  “за ПСД-фотоволтаична централа”, с площ 15500 кв.м /дата на публикуване: 30.09.2021/

Решение № ВА -80/ЕО/2021  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 06104.30.76, земеделска територия, с площ 3000 кв.м. НТП “Нива”, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич с цел обособяване на устройствена зона “чисто производствена и складова дейност”- Пч /дата на публикуване: 30.09.2021/

Решение № ВА -79/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Шабла за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 29.09.2021/

Решение № ВА -78/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 20482.4991.481, 20482.4991.483, 20482.230.49 по КК на гр. Девня за промяна предназначението на ПИ 20482.230.49 с НТП „пасище“ и ПИ 20482.4991.483 с НТП „за друг вид застрояване“ по КК на гр. Девня /дата на публикуване: 24.09.2021/

Решение № ВА -77/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) в обхвата на ПИ 505.2151, с площ 2021 кв.м по ПНИ на местност ..Вълчан чешма” (част от CO „Терасите”), гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 21.09.2021/

Решение № ВА -76/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Тервел за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 21.09.2021/

Решение № ВА -75/ЕО/2021  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.190.43, земеделска територия, с площ 3081 кв.м. НТП “Нива”, гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване: 21.09.2021/

Решение № ВА -74/ЕО/2021  на проекти за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3013, кв. 12 и ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2521.3020, кв. 12. при съобразявано с влезлия в сила ПУР на СО „Акчелар” /дата на публикуване: 17.09.2021/

Решение № ВА -73/ЕО/2021  на проект на Подробен устройствен плат за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 06104.30.24, урбанизирана територия, с НТП „за друг вид производствен, складов обект”, с. Браните, общ. Добричка /дата на публикуване: 17.09.2021/

Решение № ВА -72/ЕО/2021  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 27108.46.21, находящ се в село Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 15.09.2021/

Решение № ВА -71/ЕО/2021  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) по плана на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 13.09.2021/

Решение № ВА -70/ЕО/2021  на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.615.9059, урбанизирана територия, с площ 2809 кв.м, НТП „За друг вид озеленени площи“, гр. Добрич, общ. Добрич, идентичен с УПИ XXVII за “озеленяване, спорт и детска площадка“, кв. 572, с цел промяна на устройствената зона от “озеленени площи за широко обществено обслужване“ в „устройствена зона за обществено- обслужващи дейности” и проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII за „озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572. гр. Добрич за промяна отреждането му за „обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване“, с предвидено ново, ниско, свободно застрояване /дата на публикуване: 13.09.2021/

Решение № ВА -69/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Каварна, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 03.09.2021/

Решение № ВА -68/ЕО/2021  на Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич /дата на публикуване: 26.08.2021/

Решение № ВА -67/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) земеделска територи, НТП “Лозе”, с обща площ 20253 кв.м. местност “Чиган”, район “Асиарухово”, гр. Варна /дата на публикуване: 19.08.2021/

Решение № ВА -66/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Белослав/дата на публикуване: 19.08.2021/

Решение № ВА -65/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на община град Добрич, определящ регионалното и пространствено развитие на общинската територия, очертаващ актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 18.08.2021/

Решение № ВА -64/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Провадия за периода 2021 -2027 г. /дата на публикуване: 17.08.2021/

Решение № ВА -63/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38354.640.6 /дата на публикуване: 16.08.2021/

Решение № ВА -62/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Дългопол, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 05.08.2021/

Решение № ВА -61/ЕО/2021  на проект за подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП-ПП/” с цел изграждането на оптична кабелна линия /дата на публикуване: 05.08.2021/

Решение № ВА -60/ЕО/2021  на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ), по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Девня /дата на публикуване: 02.08.2021/

Решение № ВА -59/ЕО/2021  на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ)местност „Налбанка”, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване: 02.08.2021/

Решение № ВА -58/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.54.24, земеделска територия, с площ 3000 кв.м. НТП „Нива”, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 30.07.2021/

Решение № ВА -57/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Добричка, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 29.07.2021/

Решение № ВА -56/ЕО/2021  на План за интегрирано развитие на Община Генерал Тошево за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 23.07.2021/

Решение № ВА -55/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 27108.48.92, урбанизирана територия, с площ 2402 кв.м, НТП “За друг вид застрояване”, с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел обособяването на нов У ПИ XXVI-48.92 за „територия за жилищно застрояване с малка височина” /дата на публикуване: 21.07.2021/

Решение № ВА -54/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, възложител: Стоилов /дата на публикуване: 19.07.2021/

Решение № ВА -53/ЕО/2021  на  проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) Суворово /дата на публикуване: 19.07.2021/

Решение № ВА -52/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35064.118.42 по КК на град Каварна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя oт нива в предимно производствена зона с отреждане за „винарска изба”, и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ПИ 35064.39.87 но КК на град Каварна /дата на публикуване: 19.07.2021/

Решение № ВА -51/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ), местност „Азман дере”, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна/дата на публикуване: 15.07.2021/

Решение № ВА -50/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.378.55, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 14.07.2021/

Решение № ВА -49/ЕО/2021  на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на поземлени имоти №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2. 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, обща площ 366,759 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване: 13.07.2021/

Решение № ВА -48/ЕО/2021  за комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за изменение на действащите в обхвата ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и изработване на инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково /дата на публикуване: 13.07.2021/

Решение № ВА -47/ЕО/2021  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово за промяна предназначението на ПИ 35376.13.18, нарушена територия, с площ 19999 кв.м, НТП „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика” и част от ПИ 35376.13.17, земеделска територия, с площ 22903 кв. м, НТП „ Пасище“, с обща площ на промяната 42902 кв.м, с цел обособяване на зона Кп (концесионна площ) за територията на находище „Калиманци“, землище на с. Калиманци, общ. Суворово /дата на публикуване: 06.07.2021/

Решение № ВА -46/ЕО/2021  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.635, земеделска територия, с площ 3062 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване: 06.07.2021/

Решение № ВА -45/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.504.172 по КККР на с. Езерово. общ. Белослав /дата на публикуване: 25.06.2021/

Решение № ВА -44/ЕО/2021  на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на статута на ПИ №72624.386.54 и 72624.386.56, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич от зона земеделска територия – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в устройствена зона за производствено-складови дейности /дата на публикуване: 22.06.2021/

Решение № ВА -43/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.480, земеделска територия, с площ 1276 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.905.486, земеделска територия, с площ 1903 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Гаази баба“, гр. Добрич /дата на публикуване: 21.06.2021/

Решение № ВА -42/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 61128.31.5, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „ Нива“, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 21.06.2021/

Решение № ВА -41/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31396.27.17, земеделска територия, с площ 10000 кв.м, НТП „Нива“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“ /дата на публикуване: 17.06.2021/

Решение № ВА -40/ЕО/2021  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, в село Сърнец, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 17.06.2021/

Решение № ВА -39/ЕО/2021  на проект за план-схема за газоснабдяване към ПУП-ПУР на Промишлена зона – Юг, гр. Девня и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираша станция — Девня, находяща се в ПИ 20482.253.32, местност „Сиври баир“ по КККР на землището на град Девня до ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня /дата на публикуване: 15.06.2021/

Решение № ВА -38/ЕО/2021  на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична регулация през част от ПИ №10135.5203.1, ПИ №10135.5203.4, ПИ №10135.5203.6, ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.91. ПИ №10135.5103.407 по плана на м-ст „Боровец“, гр. Варна /дата на публикуване: 11.06.2021/

Решение № ВА -37/ЕО/2021  на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово, в обхват ПИ №№02662.6.108, 02662.6.109, 02662.6.107, 02662.6.106, 02662.6.1902662.6.108 землище с. Баново, община Суворово, област Варна /дата на публикуване: 10.06.2021/

Решение № ВА -36/ЕО/2021  на Подробен усгройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.10.604 и 37099.10.605, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 04.06.2021/

Решение № ВА -35/ЕО/2021  на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич /дата на публикуване: 02.06.2021/

Решение № ВА -34/ЕО/2021  на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич /дата на публикуване: 25.05.2021/

Решение № ВА -33/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 12173.100.49, с площ 2,821 дка. земеделска територия по КККР на село Вранино, общ. Каварна /дата на публикуване: 25.05.2021/

Решение № ВА -32/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.107.411, с НТП „лозе”, находят се в з-ще с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 21.05.2021/

Решение № ВА -31/ЕО/2021  на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с площ 2041 кв.м, земеделска територия, НТП „Нива“, местност „Пясъка“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 13.05.2021/

Решение № ВА -30/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), урбанизирана територия, с площ 16529 кв.м, НТП „За складова база“”, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 13.05.2021/

Решение № ВА -29/ЕО/2021  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ), землище гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 13.05.2021/

Решение № ВА -28/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.114.141, земеделска територия, с площ 3394 кв.м, НТП „Нива“, местност „Шашкъните“, гр. Провадия, общ. Провадия, с цел промяна начина на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ територия, установяване на устройствена зона „вилна зона“ (Ов1) и определяне конкретно отреждане на имота „за вилно строителство и обслужващи дейности“ /дата на публикуване: 12.05.2021/

Решение № ВА -27/ЕО/2021   на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с площ 2274 кв.м., НТП „Нива”, местност „Стопански двор-Ирджа”, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 11.05.2021/

Решение № ВА -26/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) земеделска територия, с площ 3278 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с.Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 29.04.2021/

Решение № ВА -25/ЕО/2021   на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3, с обща площ 6245 кв.м по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич и образуването на нов УПИ XXVI „за производствено складова дейност“ /дата на публикуване: 26.04.2021/

Решение № ВА -24/ЕО/2021   на План за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 09.04.2021/

Решение № ВА -23/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.8.7, земеделска територия, с площ 1162 кв.м, НТП „Нива“, местност „Комлука“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 09.04.2021/

Решение № ВА -22/ЕО/2021   на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 06.04.2021/

Решение № ВА -21/ЕО/2021    за проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.140.32, CO „Пазарлията II“ по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 01.04.2021/

Решение № ВА -20/ЕО/2021    за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич /ЧИ на ОУП/ с обхват на поземлени имоти с идентификатори 72624.906.385 и 72624.906.382, с обща площ 1007 кв.м, попадащи в устройствена зона „земи без право на промяна предназначението“ /Ссб/ и отреждането им в устройствена зона „за обществено обслужване“ /Оо/ /дата на публикуване: 30.03.2021/

Решение № ВА -19/ЕО/2021    на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 21912.110.140, земеделска територия, с площ 2690 кв.м, НТП „Пасище“, гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане на имота за „производствено складови дейности“ и образуването на четири нови УПИ : УПИ II-140- с площ 1190 кв.м, УПИ III-140- с площ 500 кв.м, УПИ IV-140- с площ 500 кв.м, УПИ V-140- с площ 500 кв.м  /дата на публикуване: 30.03.2021/

Решение № ВА -18/ЕО/2021    на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 05311.4.1, земеделска територия, с площ 1440 кв.м, с НТП „Неизползвана нива (угар, орница)“, по КККР на с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна  /дата на публикуване: 30.03.2021/

Решение № ВА -17/ЕО/2021    на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатор 10135.4501.2399, 813, 1491, 9585 и 9586 по КК на гр. Варна, в кв. 63 по ПУП-ПУР на CO „Ментеше“ /дата на публикуване: 25.03.2021/

Решение № ВА -16/ЕО/2021    на План за интегрирано развитие на Община Ветрино /дата на публикуване: 23.03.2021/

Решение № ВА -15/ЕО/2021    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот (ПИ) №36 в кадастрален район 304, с площ 1781 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по плана на новообразуваните имоти за местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 18.03.2021/

Решение № ВА -14/ЕО/2021   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на кв. „Химик“, град Девня /дата на публикуване: 09.03.2021/

Решение № ВА -13/ЕО/2021   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. „Река Девня“, гр. Девня /дата на публикуване: 09.03.2021/

Решение № ВА -12/ЕО/2021   на проект за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добрич за ПИ 72624.623.8069 (идентичен с УПИ IX „за гаражи“в кв. 17 на ЦГЧ) и на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX „за гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ, гр. Добрич /дата на публикуване: 04.03.2021/

Решение № ВА -11/ЕО/2021   на  Общия устройствен план на Община Добричка и за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 06104.25.5, в землището на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 26.02.2021/

Решение № ВА -10/ЕО/2021   на проект за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-68 /ПИ 07598.373.6/, кв. 373 по плана на ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла /дата на публикуване: 19.02.2021/

Решение № ВА -9/ЕО/2021   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-47 /ПИ 03811.39.47/, кв. 39 по плана на с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 18.02.2021/

Решение № ВА -8/ЕО/2021   на Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 10.02.2021/

Решение № ВА -7/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03811.17.17, в местността „До село”, землище с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 26.01.2021/

Решение № ВА -6/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – Парцеларен План за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионална депо Стожер в повръхностен воден обект река Суха река, общ. Добричка /дата на публикуване: 25.01.2021/

Решение № ВА -5/ЕО/2021   за ЧИ на ОУПО с обхват УПИ X „за OO и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X, в гр. Добрич /дата на публикуване: 22.01.2021/

Решение № ВА -4/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ № 37808.154.67, стопански двор в з-щето на с. Козлодуйци, общ. Добричка с цел изграждане на склад за карбамид, НПК торове и селскостопанска продукция и конкретно отреждане на имота за ПСД за складиране на селскостопанска продукция и торове /дата на публикуване: 20.01.2021/

Решение № ВА -3/ЕО/2021   на на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): ГХ-493, Х-493, XI-494 и XII-494, кв. 59, за образуване на УПИ XVIII-493,494 от регулационния план на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване: 15.01.2021/

Решение № ВА -2/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 03811.17.29, земеделска територия, с площ 1960 кв.м, НТП „Нива“, местност „До село“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и обособяването на три нови У ПИ: УПИ XI-17.29, УПИ XII-17.29 и УПИ XIII-17.29. в режим на устройствена зона „Жм“ /дата на публикуване: 08.01.2021/

Решение № ВА -1/ЕО/2021   на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 06.01.2021/

2020 година

Решение № ВА -66/ЕО/2020   на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 40097.29.56. урбанизирана територия, с площ 5648 кв.м, НТП .,3а стопански двор” по КККР на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване: 29.12.2020/

Решение № ВА -65/ЕО/2020  за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIV-29008 и УПИ XIII-29020, кв.2, масив 29 по плана за земеразделяне на землище кв. Виница, гр. Варна /дата на публикуване: 29.12.2020/

Решение № ВА -64/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.58.36 (номер по предходен план: 058036), с площ 2 558 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Стожер, общ. Добричка, с цел отреждане на същия за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – изграждане на сграда-цех за винопроизводство, винарна и складова база /дата на публикуване: 21.12.2020/

Решение № ВА -63/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-58,59 „ЦНСТ“ и УПИ III-59 „психодиспансер” в кв. 8 и УПИ VII-80,81 за “обществено обслужване”, УПИ VIII-81, за „обществено обслужване”, УПИ IХ-81 за „защитено жилище”, кв.9 и изменение на уличната регулация с ОТ 233, ОТ 234, ОТ 235 по КККР на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик /дата на публикуване: 21.12.2020/

Решение № ВА -62/ЕО/2020  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) №044001 по КВС на з-ще град Игнатиево /идентичен с ПИ с идентификатор 32278.44.1 по КК на град Игнатиево, община Аксаково/ /дата на публикуване: 16.12.2020/

Решение № ВА -61/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 58503.115.1, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 10.12.2020/

Решение № ВА -60/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.15.901, в местност „Бозалъка“, землище село Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 04.12.2020/

Решение № ВА -59/ЕО/2020  за частично изменение на Общ устройствен план ОУП на община Добричка и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06104.30.75 с НТП „нива“ в з-щето на с. Бранище, общ. Добричка за ПСД – за съхранение на селскостопанса продукция и инвентар /дата на публикуване: 03.12.2020/

Решение № ВА -58/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 21083.40.22, по плана на село Победа, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 13.11.2020/

Решение № ВА -57/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на CO „Боровец – север“ с площ 204.5 ха, землище на град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 06.11.2020/

Решение № ВА -56/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ III-195, 200 от кв.13 по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна /дата на публикуване: 30.10.2020/

Решение № ВА -55/ЕО/2020  за Проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.906.429. с площ 418 кв.м. землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов’’ и проект за ПУГ1-ПЗ /дата на публикуване: 27.10.2020/

Решение № ВА -54/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 27125.17 61. по плана на село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 07.10.2020/

Решение № ВА -53/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 32467.69.19, с площ 18985 кв.м, НТП  “Нива”, по КККР на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване: 01.10.2020/

Решение № ВА -52/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03811.38.24 с площ от 5699 кв.м. мест. „Гюмню Гьолджук “, с. Бенковски, общ. Аврен с цел изграждане на две жилищни сгради /дата на публикуване: 25.09.2020/

Решение № ВА -51/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03811.37.12 с площ от 4979 кв.м. мест. „Гюмню Гьолджук “, с. Бенковски, общ. Аврен, с цел изграждане на две жилищни сгради /дата на публикуване: 25.09.2020/

Решение № ВА -50/ЕО/2020  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.19, с площ 5403 кв.м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване: 18.09.2020/

Решение № ВА -49/ЕО/2020  за Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич на ПИ 72624.497.76 за промяна предназначението на земеделски имот в устройствсна зона за производствено складови дейности (ПП) и проект на Подробен устройствен план План за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на ПИ 72624.497.76, з-ще гр. Добрич  /дата на публикуване: 11.09.2020/

Решение № ВА -48/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива”, гр. Добрич, обл. Добрич   /дата на публикуване: 28.08.2020/

Решение № ВА -47/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 70220.32.29, с площ от 12901 кв.м, по КККР на с. Царевци, общ. Аврен /дата на публикуване: 28.08.2020/

Решение № ВА -46/ЕО/2020  за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор №№ 32278.37.385. 32278.37.386. 32278.37.387. 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390 по КККР на с. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 25.08.2020/

Решение № ВА -45/ЕО/2020  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII и XIV, кв. 39 по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик/дата на публикуване: 14.08.2020/

Решение № ВА -44/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 83404.14.183 и ПИ 83404.14.184 по КККР на с. Шкорпиловци. общ. Долни чифлик, обл. Варна/дата на публикуване: 06.08.2020/

Решение № ВА -43/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68998.97.592 по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик /дата на публикуване: 23.07.2020/

Решение № ВА -42/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.20, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич /дата на публикуване: 20.07.2020/

Решение № ВА -41/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.21, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич /дата на публикуване: 20.07.2020/

Решение № ВА -40/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63, по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 14.07.2020/

Решение № ВА -39/ЕО/2020 за частично изменение (ЧИ) на ОУП с обхват УПИ II-257 и УПИ III-260 кв. 24 на ЦГЧ град Добрич за промяна от ЗОНА „Ц2″ на ЗОНА .,Ц1″ и проект за изменение на ПУП-ПРЗ със същия обхват, за образуване от същите УПИ на нов жилищен УПИ /дата на публикуване: 06.07.2020/

Решение № ВА -38/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33, местност „Мюхлюза” по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 03.07.2020/

Решение № ВА -37/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.2569.314, в гр. Варна, район „Приморски”‘, к.к. „Св Св. Константин и Елена” /дата на публикуване: 30.06.2020/

Решение № ВА -36/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II и УПИ III в кв. 106 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, с цел обединяване на двата имота и конкретно отреждане за „складова база и адм. битова дейност” /дата на публикуване: 19.06.2020/

Решение № ВА -35/ЕО/2020 за проект частично изменение на ОУП и проект за ПУП-ПЗ за „жилищно строителство” в обхвата на ПИ 72624.902.145, с площ 924 кв.м, НТП „Нива” местност „Гаази баба”, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 09.06.2020/

Решение № ВА -34/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.361, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич /дата на публикуване: 04.06.2020/

Решение № ВА -33/ЕО/2020 за  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.366, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич /дата на публикуване: 03.06.2020/

Решение № ВА -32/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ), по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 20.05.2020/

Решение № ВА -31/ЕО/2020 за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в с. Кипра, общ. Девня/дата на публикуване: 20.05.2020/

Решение № ВА -30/ЕО/2020 за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в съставни части: ПУП-ПРЗ за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол; Инвестиционен проект за строеж „Зърнобаза-складове за насипно зърно и силозно стопанство” /дата на публикуване: 18.05.2020/

Решение № ВА -29/ЕО/2020 за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II, III, IV, кв.50, по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 13.05.2020/

Решение № ВА -28/ЕО/2020 за Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.17.26, с площ от 1948 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива”, находящ се в местност „До село”, землище на с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 08.05.2020/

Решение № ВА -27/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 24565.503.952 по ККР на гр. Дългопол, и ПИ с идентификатор 24565.141.53 по ККР на гр. Дългопол, общ. Дългопол с цел отреждане на ПИ 24565.503.952 за бензиностанция, газостанция, автомивка и обслужваща сграда – магазин, и ПИ 24565.141.53 за производствена, складова и търговска дейност /дата на публикуване: 04.05.2020/

Решение № ВА -26/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково „за общ. обслужване” /дата на публикуване: 30.04.2020/

Решение № ВА -25/ЕО/2020  за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: проект за Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за поземлен имот с идентификатор 21912.10.143, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 27.04.2020/

Решение № ВА -24/ЕО/2020 за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 35064.17.62, с площ 13302 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 3, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на подземен електропровод от ВЕЛ 20 kV „Селце” – п/ст „Каварна” до трафопост тип МТП 20/0.4 kV в ПИ 35064.17.62 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна /дата на публикуване: 21.04.2020/

Решение № ВА -23/ЕО/2020 за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/” за ПИ 27125.21.18, местност „Чакмак баир”, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варн /дата на публикуване: 09.04.2020/

Решение № ВА -22/ЕО/2020  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2, VI-2, VII-2, VIII-2, IX-2, Х-2, XI-3, ХII-З, ХIII-З, XIV-3 в кв. 62 за УПИ I тр.п.,II-4, III-4, IV-4, V-5, VI-5, VII-5, VIII-5, IX-4 в кв. 63 за УПИ III-80, IV-80, V-80, VI-80, VII-80, VIII-80, IX-80, Х-80 в кв. 64 и улична регулация от о.т. 236, 237,238 до о.т. 248 и от о.т. 235,239 до о.т. 244, от о.т. 242 до о.т. 245, от о.т. 26 същ., 246, 247, 248 до о.т. 249 /ПИ 72709.53.2, 72709.53.3, 72709.53.4, 72709.53.5, 72709.53.80/ в новоурбанизирана територия с. Тополи, община Варна, местност „Арпалъка” /дата на публикуване: 07.04.2020/

Решение № ВА -21/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68028.182.261, по плана на с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 31.03.2020/

Решение № ВА -20/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.28.7, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 30.03.2020/

Решение № ВА -19/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.89.71, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 26.03.2020/

Решение № ВА -18/ЕО/2020 за Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване: 25.03.2020/

Решение № ВА -17/ЕО/2020 за Подробен устройствен план -Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 КУ-„Тервел”. преминаващ през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич” /дата на публикуване: 17.03.2020/

Решение № ВА -16/ЕО/2020  за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 43997.144.143, с. Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс”, с площ 8776 кв.м, с цел отреждането на имота за „ПСД – склад за временно съхранение на селскостопанска продукция /дата на публикуване: 17.03.2020/

Решение № ВА -15/ЕО/2020 за проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/” за ПИ 20482.33.78, м. Каровча, гр. Девня , общ. Девня, област Варна, с НТП „Нива”, с площ 3006 кв.м. , земеделска територия, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „Промишлена и складова дейност” /дата на публикуване: 02.03.2020/

Решение № ВА -14/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 53432.133.17, урбанизирана територия, с площ 6922 кв.м, с НТП „За стопански двор” по КККР на село Одринци, община Добричка, област Добрич, с цел отреждане на имота за „Производствена и складова дейност – зърнобаза” /дата на публикуване: 02.03.2020/

Решение № ВА -13/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 00084.1.1104 по КККР на с. Аврен, местност „Бялата пръст”, общ. Аврен, обл.Варна /дата на публикуване: 27.02.2020/

Решение № ВА -12/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ)землище с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 25.02.2020/

Решение № ВА -11/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 03811.40.518, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен, с цел промяна в начина на трайно ползване на имота и вилно застрояване /дата на публикуване: 13.02.2020/

Решение № ВА -10/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор №72709.53.92 по плана на местност “Арпалъка”, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 06.02.2020/

Решение № ВА -9/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.20.5 по КККР на с. Езерово, общ. Белослов свързан с промяна в начина на трайно ползване на имота от “нива” в за „изграждане на промишлени сгради за преработка и съхранение на селскостопанска продукция – зърнобаза /дата на публикуване: 05.02.2020/Решение № ВА -1/поправка на очевидна фактическа грешка/2020/дата на публикуване: 17.03.2020/

Решение № ВА -8/ЕО/2020 за Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VIII-9569, “за озеленяване”, кв.17 по Подробен устройствен план ПУП- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Западна промишлена зона, гр. Варна /дата на публикуване: 31.01.2020/

Решение № ВА -7/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за застрояване /СПУП – ПЗ/ и отреждането му за „депо за фосфогипс” землище на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване: 30.01.2020/

Решение № ВА -6/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11, кв. 12, м-ст “Трошеви ниви” и м-ст “Кюклюк”, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 22.01.2020/

Решение № ВА -5/ЕО/2020 за  План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 03719.202.50 с НТП “нива”, м-ст “Манастира” по КККР на гр. Белослав, във връзка със смяна на предназначението на имота от земеделска земя с НТП “зем. земя-нива” за “Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция” /дата на публикуване: 20.01.2020/

Решение № ВА -4/ЕО/2020 за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на линеен обект за Подземна оптична мрежа за електронни съобщения с обща дължина на трасето 33 км, засягаща ПИ в неурбанизираните територии на общини: Дългопол, Провадия, Аврен и Долни Чифлик /дата на публикуване: 14.01.2020/

Решение № ВА -3/ЕО/2020 за План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлени имоти по КККР на гр.Девня   /дата на публикуване: 13.01.2020/

Решение № ВА -2/ЕО/2020 за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 30627.166.40 с площ 2796 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване “Нива” по КККР на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 09.01.2020/

Решение № ВА -1/ЕО/2020 за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 12406.31.25 с НТП “нива” по КК на с. Въглен, общ. Аксаково за промяна предназначението на земеделска земя с НТП “нива”, с цел застрояване на “Приют за безстопанствени кучета и др. обслужващи сгради” /дата на публикуване: 09.01.2020/

2019 година

Решение № ВА –53/ЕО/2019 за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11702.50.8, по плана на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна. /дата на публикуване: 17.12.2019/

Решение № ВА –52/ЕО/2019 за Подробен устройствен план – План за регулация за изменение /ПУП – ПРЗ/ на УПИ 107 „за промишлена дейност“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 1002- 356/21.07.2006 г. на Кмета на Община Девня, чрез който се образуват нови: – УПИ I-534 „за производствени и складови дейности“; – УПИ II-534 „за производствени и складови дейности“; – УПИ III-534 „за производствени и складови дейности“; по отношение на ПИ с идентификатор 20482.505.534 по кадастралната карта на гр. Девня /дата на публикуване: 12.12.2019/

Решение № ВА –51/ЕО/2019 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53093.24.21, по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 12.12.2019/

№ ВА –50/ЕО/2019

Дата на публикуване: 09.12.2019

№ ВА –49/ЕО/2019

Дата на публикуване: 03.12.2019

№ ВА –48/ЕО/2019

Дата на публикуване: 02.12.2019

№ ВА –47/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.11.2019

№ ВА –46/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.11.2019

№ ВА –45/ЕО/2019

Дата на публикуване: 18.11.2019

№ ВА –44/ЕО/2019

Дата на публикуване: 23.10.2019

№ ВА –43/ЕО/2019

Дата на публикуване: 01.10.2019

№ ВА –42/ЕО/2019

Дата на публикуване: 01.10.2019

№ ВА –41/ЕО/2019

Дата на публикуване: 25.09.2019

№ ВА –40/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.09.2019

№ ВА –39/ЕО/2019

Дата на публикуване: 19.09.2019

№ ВА –38/ЕО/2019

Дата на публикуване: 04.09.2019

№ ВА –37/ЕО/2019

Дата на публикуване: 03.09.2019

№ ВА –36/ЕО/2019

Дата на публикуване: 08.08.2019

№ ВА –35/ЕО/2019

Дата на публикуване: 24.07.2019

№ ВА –34/ЕО/2019

Дата на публикуване: 23.07.2019

№ ВА –33/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.07.2019

№ ВА –32/ЕО/2019

Дата на публикуване: 11.07.2019

№ ВА –31/ЕО/2019

Дата на публикуване: 10.07.2019

№ ВА –30/ЕО/2019

Дата на публикуване: 09.07.2019

№ ВА –29/ЕО/2019

Дата на публикуване: 04.07.2019

№ ВА –28/ЕО/2019

Дата на публикуване: 03.07.2019

№ ВА –27/ЕО/2019

Дата на публикуване: 28.06.2019

№ ВА –26/ЕО/2019

Дата на публикуване: 26.06.2019

№ ВА –25/ЕО/2019

Дата на публикуване: 12.06.2019

№ ВА –24/ЕО/2019

Дата на публикуване: 06.06.2019

№ ВА –23/ЕО/2019

Дата на публикуване: 31.05.2019

№ ВА –22/ЕО/2019

Дата на публикуване: 21.05.2019

№ ВА –21/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.05.2019

№ ВА –20/ЕО/2019

Дата на публикуване: 17.05.2019

№ ВА –19/ЕО/2019

Дата на публикуване: 17.05.2019

№ ВА –18/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.05.2019

№ ВА –17/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.05.2019

№ ВА –16/ЕО/2019

Дата на публикуване: 13.05.2019

№ ВА –15/ЕО/2019

Дата на публикуване: 23.04.2019

№ ВА -14/ЕО/2019

Дата на публикуване: 16.04.2019

№ ВА -13/ЕО/2019

Дата на публикуване: 09.04.2019

№ ВА -12/ЕО/2019

Дата на публикуване: 05.04.2019

№ ВА -11/ЕО/2019

Дата на публикуване: 05.04.2019

№ ВА -10/ЕО/2019

Дата на публикуване: 28.03.2019

№ ВА -9/ЕО/2019

Дата на публикуване: 12.03.2019

№ ВА -8/ЕО/2019

Дата на публикуване: 21.02.2019

№ ВА -7/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.02.2019

№ ВА -6/ЕО/2019

Дата на публикуване: 13.02.2019

№ ВА -5/ЕО/2019

Дата на публикуване: 11.02.2019

№ ВА -4/ЕО/2019

Дата на публикуване: 08.02.2019

№ ВА -3/ЕО/2019

Дата на публикуване: 29.01.2019

№ ВА -2/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.01.2019

№ ВА -1/ЕО/2019

Дата на публикуване: 08.01.2019

 

2018

№ ВА -42/ЕО/2018

Дата на публикуване: 18.12.2018

№ ВА -41/ЕО/2018

Дата на публикуване: 18.12.2018

№ ВА -40/ЕО/2018

Дата на публикуване: 30.11.2018

№ ВА -39/ЕО/2018

Дата на публикуване: 23.11.2018

№ ВА -38/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.11.2018

№ ВА -37/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 19.10.2018

№ ВА -36/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.10.2018

№ ВА -35/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.10.2018

№ ВА -34/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.09.2018

№ ВА -33/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 31.08.2018

№ ВА -32/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.08.2018

№ ВА -31/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 18.07.2018

№ ВА -30/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 13.07.2018

№ ВА -29/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.07.2018

№ ВА -28/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 10.07.2018

№ ВА -27/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 28.06.2018

№ ВА -26/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 28.06.2018

№ ВА -25/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.06.2018

№ ВА -24/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 18.06.2018

№ ВА -23/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 07.06.2018

№ ВА -22/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 04.06.2018

№ ВА -21/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.05.2018

№ ВА -20/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 21.05.2018

№ ВА -19/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.05.2018

№ ВА -18/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 10.05.2018

№ ВА -17/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 30.04.2018

№ ВА -16/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 26.04.2018

№ ВА -15/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 23.04.2018

№ ВА -14/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.04.2018

№ ВА -13/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 13.04.2018

№ ВА -12/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.04.2018

№ ВА -11/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 04.04.2018

№ ВА -10/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 26.03.2018

№ ВА -9/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 23.03.2018

№ ВА -8/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.03.2018

№ ВА -7/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 01.03.2018

№ ВА -6/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.02.2018

№ ВА -5/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.02.2018

№ ВА -4/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.01.2018

№ ВА -3/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.01.2018

№ ВА -2/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 09.01.2018

№ ВА -1/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 05.01.2018

2017

№ ВА -52/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 28.12.2017

№ ВА -51/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.12.2017

№ ВА -50/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.12.2017

№ ВА -49/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.12.2017

№ ВА -48/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 07.12.2017

№ ВА -47/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.11.2017

№ ВА -46/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 16.11.2017

№ ВА -45/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 16.11.2017

№ ВА -44/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.11.2017

№ ВА -43/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 27.10.2017

№ ВА -42/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.10.2017

№ ВА -41/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.10.2017

№ ВА -40/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.10.2017

№ ВА -39/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 26.09.2017

№ ВА -38/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 18.09.2017

№ ВА -37/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.08.2017

№ ВА -36/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.08.2017

№ ВА -35/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.08.2017

№ ВА -34/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 03.08.2017

№ ВА -33/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 21.07.2017

№ ВА -32/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.07.2017

№ ВА -31/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.07.2017

№ ВА -30/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 06.07.2017

№ ВА -29/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.05.2017

№ ВА -28/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 30.05.2017

№ ВА -27/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 15.05.2017

№ ВА -26/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.05.2017

№ ВА -25/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 02.05.2017

№ ВА -24/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.04.2017

№ ВА -23/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.04.2017

№ ВА -22/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.04.2017

№ ВА -21/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 13.04.2017

№ ВА -20/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.04.2017

№ ВА -19/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.03.2017

№ ВА -18/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.03.2017

№ ВА -17/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.03.2017

№ ВА -16/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.03.2017

№ ВА -15/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.03.2017

№ ВА -14/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.03.2017

№ ВА -13/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.02.2017

№ ВА -12/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.02.2017

№ ВА -11/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.02.2017

№ ВА -10/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.02.2017

№ ВА -9/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.02.2017

№ ВА -8/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 01.02.2017

№ ВА -7/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.01.2017

№ ВА -6/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 18.01.2017

№ ВА -5/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 13.01.2017

№ ВА -4/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.01.2017

№ ВА -3/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.01.2017

№ ВА -2/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 09.01.2017

№ ВА -1/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 05.01.2017

2016

№ ВА -54/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 09.12.2016

№ ВА -53/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 02.11.2016

№ ВА -52/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.10.2016

№ ВА -51/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.10.2016

№ ВА -50/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.10.2016

№ ВА -49/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 13.10.2016

№ ВА -48/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.10.2016

№ ВА -47/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 31.08.2016

№ ВА -46/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 30.08.2016

№ ВА -45/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 24.08.2016

№ ВА -44/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.08.2016

№ ВА -43/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.08.2016

№ ВА -42/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.08.2016

№ ВА -41/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.08.2016

№ ВА -40/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 09.08.2016

№ ВА -39/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 05.08.2016

№ ВА -38/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 04.08.2016

№ ВА -37/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.07.2016

№ ВА -36/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 19.07.2016

№ ВА -35/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 15.07.2016

№ ВА -34/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 13.07.2016

№ ВА -33/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 12.07.2016

№ ВА -32/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.07.2016

№ ВА -31/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 05.07.2016

№ ВА -30/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.06.2016

№ ВА -29/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 17.06.2016

№ ВА -28/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -27/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -26/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -25/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -24/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -23/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -22/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -21/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -20/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 19.05.2016

№ ВА -19/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -18/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -17/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -16/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -15/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 14.04.2016

№ ВА -14/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 25.03.2016

№ ВА -13/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 24.03.2016

№ ВА -12/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.03.2016

№ ВА -11/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.03.2016

№ ВА -10/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.03.2016

№ ВА -9/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.03.2016

№ ВА -8/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 07.03.2016

№ ВА -7/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 19.02.2016

№ ВА -6/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 16.02.2016

№ ВА -5/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 2.02.2016

№ ВА -4/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 28.01.2016

№ ВА -3/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 28.01.2016

№ ВА -2/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 11.01.2016

№ ВА -1/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 11.01.2016

 

2015

№ ВА -60/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.12.2015

№ ВА -59/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.12.2015

№ ВА -58/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.12.2015

№ ВА -57/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.12.2015

№ ВА -56/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.12.2015

№ ВА -54/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.11.2015

№ ВА -55/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.11.2015

№ ВА -53/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.11.2015

№ ВА -52/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.11.2015

№ ВА -51/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 12.11.2015

№ ВА -50/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.10.2015

№ ВА -49/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.10.2015

№ ВА -48/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.10.2015

№ ВА -47/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.10.2015

№ ВА -46/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 06.10.2015

№ ВА -45/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 05.10.2015

№ ВА -44/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.10.2015

№ ВА -43/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.09.2015

№ ВА -42/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.09.2015

№ ВА -41/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 16.09.2015

№ ВА -40/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 14.09.2015

№ ВА -39/ЕО/2015№ ВА -3п/ЕО/2018

 Дата на постановяване: 14.09.2015; 27.09.2018

№ ВА -38/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.09.2015

№ ВА -37/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 10.09.2015

№ ВА -36/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 09.09.2015

№ ВА -35/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 07.09.2015

№ ВА -34/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 04.09.2015

№ ВА -33/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.09.2015

№ ВА -32/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.09.2015

№ ВА -31/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.09.2015

№ ВА -30/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 21.08.2015

№ ВА -29/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -28/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -27/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -26/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.08.2015

№ ВА -25/ЕО/2015№ ВА -1п/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.07.2015; 29.10.2015

№ ВА -1/ЕО/2015 – поправка

 Дата на постановяване: 29.10.2015

№ ВА -24/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.07.2015

№ ВА -23/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.07.2015

№ ВА -22/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.06.2015

№ ВА -21/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 10.06.2015

№ ВА -20/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 04.06.2015

№ ВА -19/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.06.2015

№ ВА -18/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.06.2015

№ ВА -17/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 22.05.2015

№ ВА -16/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.05.2015

№ ВА -15/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 30.04.2015

№ ВА -14/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.04.2015

№ ВА -13/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -12/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -11/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -10/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 25.03.2015

№ ВА -9/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 12.02.2015

№ ВА -8/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.02.2015

№ ВА -7/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.02.2015

№ ВА -6/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 09.02.2015

№ ВА -5/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.01.2015

№ ВА -4/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -3/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -2/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -1/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 13.01.2015

2014

№ ВА -64/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.12.2014

№ ВА -63/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.12.2014

№ ВА -61/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 8.12.2014

№ ВА -62/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 4.12.2014

№ ВА -60/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.11.2014

№ ВА -59/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.11.2014

№ ВА -56/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.11.2014

№ ВА -58/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.11.2014

№ ВА -57/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 29.10.2014

№ ВА -52/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -53/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -54/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -55/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.10.2014

№ ВА -51/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.09.2014

№ ВА -50/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.09.2014

№ ВА -49/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -48/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -47/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -45/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 22.08.2014

№ ВА -44/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 22.08.2014

№ ВА -43/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 21.08.2014

№ ВА -42/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.08.2014

№ ВА -41/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -35/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -38/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -40/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -39/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 05.08.2014

№ ВА -36/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 28.07.2014

№ ВА -37/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 28.07.2014

№ ВА -34/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 21.07.2014

№ ВА -30/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.07.2014

№ ВА -33/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 01.07.2014

№ ВА -31/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 01.07.2014

№ ВА -32/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 27.06.2014

№ ВА -29/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 16.06.2014

№ ВА -28/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.06.2014

№ ВА -27/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.06.2014

№ ВА -14/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 02.06.2014

№ ВА -26/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 23.05.2014

№ ВА -24/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.05.2014

№ ВА -25/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.05.2014

№ ВА -20/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 15.05.2014

№ ВА -21/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -22/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -23/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -19/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

№ ВА -18/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

№ ВА -16/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.04.2014

№ ВА -15/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.04.2014

№ ВА -17/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 03.04.2014

№ ВА -13/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 24.03.2014

№ ВА -12/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 26.02.2014

№ ВА -11/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.02.2014

№ ВА -9/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.02.2014

№ ВА -10/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.02.2014

№ ВА -8/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -7/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -5/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -6/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 06.02.2014

№ ВА -4/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 05.02.2014

№ ВА -3/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 15.01.2014

№ ВА -2/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 13.01.2014

№ ВА -1/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.01.2014

2013

№ ВА -20/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.12.2013

№ ВА -24/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -23/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -22/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -21/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 14.12.2013

№ ВА -19/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 12.12.2013

№ ВА -18/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 02.12.2013

№ ВА -17/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.11.2013

№ ВА -15/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 25.11.2013

№ ВА -16/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 25.11.2013

№ ВА -14/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 21.11.2013

№ ВА -13/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 13.11.2013

№ ВА -11/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.10.2013

№ ВА -12/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.10.2013

№ ВА -10/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.10.2013

№ ВА -9/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 23.09.2013

№ ВА -8/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 11.09.2013

№ ВА -7/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 04.09.2013

№ ВА -2П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.09.2013

№ ВА -6/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.07.2013

№ ВА -5/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 12.07.2013

№ ВА -1/П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.06.2013

№ ВА -3/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.05.2013

№ ВА -2/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 06.03.2013

№ ВА -1/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 11.01.2013