Архив на процедурите

Физическа охрана на административна сграда и лабораторен комплекс, паркинг и гараж в гр. Варна, ул. Ян Палах” № 4 и почивна база „Камчия” в КК „Камчия”

  • Публикувано:  понеделник, 15 декември 2014
  • Уникален номер в регистъра на АОП: 9037462

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Физическа охрана на административна сграда и лабораторен комплекс, паркинг и гараж в гр. Варна, ул. Ян Палах” № 4 и почивна база „Камчия” в КК „Камчия”

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Проект: “Дейности за устройство и управление на Р “Калиакра”, Р “Камчия”, ПР “Балтата” и ПР “Калфата”

  • Публикувано:  понеделник, 15 юли 2013
  • Уникален номер в регистъра на АОП: 9017657

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поставяне на 24 бр. Информационни и указателни табели в поддържани резервати „Балтата” и „Калфата”  по 4 туристически маршрута определени със заповед”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите – повече

  • Публикувано:  понеделник, 15 юли 2013
  • Уникален номер в регистъра на АОП: 9017658

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подпомагане гнезденето на морския орел на територията на Р “Камчия”, изграждане на платформи, ограничаване на дейности в района на гнездене” и “Подобряване условията за гнездене на застрашени видове птици в Р “Камчия’- поставяне на гнездилки и подхранване на полубеловрата мухоловка”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите – повече

  • Публикувано:  сряда, 05 септември 2012
  • Уникален номер в регистъра на АОП: 9006118

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Одит на проект “Дейности за устройство и управление на Р “Калиакра”, Р “Камчия”, ПР “Балтата” и ПР “Калфата”, финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013” по  процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и одобрен със заповед РД-526/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите