Категория: Прессъобщения

РИОСВ Варна > Прессъобщения
РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата

РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида…

Днес експерти от РИОСВ-Варна и представители от Биологична Експериментална База Калимок при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) извършиха реинтродукция на 21 броя полудиви млади екземпляра от вида Червен ангъч (Tadorna ferruginea) в природата. Дейността е в изпълнение на „Програма за размножаване и реинтродукция в природата на редки и застрашени видове птици“ на (ИБЕИ-БАН).

            С цел възстановяване на естествената популация на Червен ангъч, развъдените в база Калимок екземпляри, са пуснати във водоем в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Белите скали“ на територията на община Каварна. Всяка от птиците е маркирана с два вида пръстени, в които е заложена информация за произхода и също така дава възможност за индивидуално разпознаване на екземпляра. На две от птиците са поставени и GPS предаватели за проследяване в реално време.

Засилената антропогенна дейност през последните десетилетия оказва отрицателно въздействие върху редица видове, в резултат на което числеността им значително намалява. Много от тях се превръщат в редки или застрашени от изчезване. Действията по опазването им в природата не са достатъчни за възстановяване на тяхната първоначална численост, поради което се появява необходимостта от изкуствено размножаване за поддържане на дивите популации.

            Видът Червен ангъч (Tadorna ferrufinea) е включен в Червената книга на България, където се посочва, че е бил често срещан в Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и редица международни конвенции (включен е в приложение II на Бернската конвенция, приложение II на Бонската конвенция, приложение I на Директивата на Европейската общност за защита на дивите птици).

 

РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата                    РИОСВ-Варна и БАН пуснаха 21 полудиви екземпляри от вида Червен ангъч в природата

 

РИОСВ-Варна

РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по…

РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязоха със съвместни инициативи Световния ден на околната среда- 5 юни, който тази година се проведе под мотото „Само една планета“.

 Експерти от двете институции журираха отборно състезание и проведоха беседа с ученици от 7-ми клас, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна на 02.06.2022 г. По време на беседата децата се запознаха някои от най-интересните случаи от практиката на експертите, както и със специализираната литература, използвана при работа със защитени видове растения и животни.

На 3 юни се проведе съвместна работна среща между РИОСВ и БДЧР. Експертите обмениха опит и обсъдиха устойчиви практики при опазване на природните ресурси, както и взаймодействие между двете институции при съвместни проверки.

На 5 юни се проведоха открит урок и опознавателна обиколка на Университетска ботаническа градина-Варна с ученици от ОУ “Петко Р. Славейков“, гр. Варна.

На 7 юни се организира раздаване на информационни материали по въпросите на околната среда в ОУ „Стефан Караджа“, гр. Добрич.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и други награди.

 РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната средаРИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната средаРИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната средаРИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната средаРИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на околната среда

 

 

 

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848

БДЧР

Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Само една планета“

Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с…

Тази година Световният ден на околната среда – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, ще премине под мотото „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.

2022 г. е исторически крайъгълен камък за световната екологична общност. Тази година се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. В тазгодишния Световен ден на околната среда има приемственост: преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема „Само една планета“. Посланието остава толкова важно днес, колкото е било и тогава.

„Само една планета“ (хаштагове #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay) се застъпва за екологична промяна в световен мащаб. Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата.

Световният ден на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи с милиони хора от цял свят, обединени в защита на планетата. С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителствата, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда.

Повече за Световния ден на околната среда ‘2022 под мотото „Само една планета“

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта…

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.

В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.

За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.

От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.

След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 

Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30-…

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 21 май Европейски ден на „НАТУРА 2000“.

На 11 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и музикален концерт, изнесени от  ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ и деца от ДГ „Приказка“. След празника младите природолюбители засадиха дръвче в двора на училището. Малчуганите получиха и информационни материали,  разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

На 20 май РИОСВ-Варна и БДЧР проведоха открит урок в ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна. Експертите поднесоха на децата достъпна за тях информация за екологичната мрежа и опазването на биологичното разнообразие. В края на урока всички участници получиха предметни награди.  

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия – 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.

 РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“  РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“ РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“         РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“ РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ-Варна

БДЧР

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

28 проекта на ученици от цялата страна са класирани…

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас -7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 9 проекта.

Проектите, класирани до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Класирани проекти I фаза 1

Класирани проекти I фаза 2

Класирани проекти I фаза 3

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден…

През изминалата седмица РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 22 април Световен ден на Земята.

Експерти от двете институции посетиха Университетска ботаническа градина-Варна заедно с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“. На обзорната разходка в Екопарка беше представено многообразието от дървесна и храстова растителност. Учениците получиха богата информация за сезонното зацветяване в Екопарк-Варна, както и за ежедневните грижи, които се полагат за растителните колекции. След беседата младите природолюбители се включиха в засаждането на 3 бр. Castanea sativa. Видът е включен в Червената книга на Р България като застрашен. Ръководителят на Университетска ботаническа градина-Варна показа стъпките по засаждане на дърво и обясни подробно грижите, които трябва да се полагат за правилното му развитие.

РИОСВ-Варна и БДЧР журираха и състезание между ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. То се проведе под надслов „Тайните на природата“ и също е част от инициативите посветени на Световния ден на Земята. Участниците демонстрираха завидни знания по биология и химия и получиха поименни грамоти и други награди.

Информация за Деня на Земята с практични и екологосъобразни съвети за промяна в действията и навиците във всеки ден от годината може да намерите тук.

Световният ден на Земята се отбелязва официално от 22 април 1970 г. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като Р България се включва в отбелязването му през 1993 г. През 2022 г. темата на кампанията е „Инвестираме в нашата планета“, като се поставя фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

РИОСВ-Варна

052 / 678 848

 

Министър Борислав Сандов обсъди с компетентните институции рисковете за българската Черноморска акватория заради войната в Украйна

Министър Борислав Сандов обсъди с компетентните институции рисковете за…

По инициатива на вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес в Областна администрация – Варна се проведе кръгла маса с представители на Българските военноморски сили (ВМС), Гранична полиция – Варна, Институт по океанология към БАН, Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Варна (НИМХ), Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна), Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория – Варна (РЛ-Варна) към Изпълнителната агенция по околна среда.

На срещата бяха обсъдени рисковете за българската Черноморска акватория, както и възможностите за превенция, мониторинг на състоянието, обмен на данни, координация на действията и управление на заплахите, свързани с чистотата и безопасността на Черно море в контекста на агресивните военни действия на Русия на територията на Украйна.

Министър Сандов се запозна с разработените планове и даде предложения по схемите за действие в случай на възникване на аварийни ситуации от различно естество в Черноморската акватория. Беше поставен акцент върху необходимостта от по-добра организация и навременна комуникация между отделните институции, всяка в рамките на своите компетенции. 

„Оставаме в постоянен контакт и започваме индивидуални срещи с всички български институции и организации, свързани с опазването на чистотата и безопасността в Черно море, с цел предотвратяване на криза, свързана с трансгранично замърсяване“ – заяви министър Сандов. 

На срещата беше решено да започнат ежеседмични изследвания на компонентите в морската среда, плавателните съдове, за които ще бъдат предоставени от Гранична полиция – Варна. Министър Сандов информира, че предвижда и срещи с областните управители на Варна, Добрич и Бургас, на които да се обсъди актуализирането и разработването на нови аварийни процедури с цел оптимизиране на времето за реакция и взаимодействието между институциите.

От БДЧР планират провеждане на допълнителен проучвателен мониторинг на морските води съвместно с експерти от Румъния. Чрез МОСВ е установен контакт с румънската страна и е предвидена работна среща в началото на следващия месец за обсъждане местоположението на пунктовете за измерване, както и на веществата, които ще подлежат на контрол. На 5 април в България беше и румънският министър на околната среда, с който също бяха обсъдени аспектите на по-задълбочено сътрудничество, включително и по отношение на обмен на данни между двете страни.

От ВМС докладваха за 10 инцидента с цивилни кораби на територията на Черно море от началото на военните действия, като поясниха, че при нито един от тях не е констатиран разлив на вещества или друго замърсяване на морската среда. Инвазията на руската армия в Украйна поставя в риск промишлена инфраструктура, химически складове и военни съоръжения на територията на Украйна. Беше изтъкнато, че аварии и разрушения там носят риск и за България, като замърсяване може да достигне до българската акватория по река Днепър, през Украинското крайбрежие и по естествените морски течения, идващи към страната ни от североизток.

Другата опасност е от ядрения комплекс в Украйна – атомната електроцентрала „Запорожие“, около която се провеждат военни действия, обясни министър Сандов. В станциите на НИМХ в области Варна и Добрич са разположени три от пунктовете – част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Станциите работят в непрекъснат режим и изпращат данни в централната станция в ИАОС. От НИМХ провеждат ежедневен мониторинг и на бета-активността. За последните няколко месеца са регистрирани единични случаи на минимално завишаване на нивата, което не представлява опасност за човешкото здраве и е с естествен произход.

По-късно през деня министърът посети и района на Девня, където се срещна с местни граждански организации, с кмета на града, както и с представители на предприятия в района.

РИОСВ - Варна събра близо 50 000 лв. от санкции през май

Mинистърът на околната среда и водите инициира провеждане на…

По инициатива на вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, на 14 април 2022 от 10:00 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Варна, ще се проведе кръгла маса на тема „Чистотата и безопасността на Черно море в контекста на военните действия в Югоизточна Украйна“.

От страна на Министерството на околната среда и водите ще присъстват представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Национален институт по метеорология и хидрология, Регионалната инспекция по околна среда – Варна и Басейнова дирекция “Черноморски район”.

На срещата ще присъстват и представители на Българските военноморски сили, Гранична полиция – Варна, Институт по океанология към БАН, Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, а домакин на кръглата маса ще бъде Областна администрация Варна.

Ще бъде обсъдена вероятността от предстоящи рискове за българската акватория, както и възможностите за превенция, за мониторинг на състоянието, за обмен на данни, за координация на действията и управление на заплахите, свързани с чистотата и безопасността на Черно море в контекста на агресивните военни действия на Русия на територията на Украйна. 

Инициативата на вицепремиера цели постигане на по-добра предварителна подготовка, по-добра постоянна комуникация между институциите, както и ефективно сътрудничество, в случай на необходимост.

В 11:30 часа във фоайето на Областната администрация вицепремиерът ще даде брифинг пред журналисти, ще отговаря на въпроси и ще очертае основните акценти по темата от гледна точка на Министерството на околната среда и водите.

РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за възникнал пожар на регионално депо за отпадъци в с. Стожер

РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за възникнал пожар на…

На 11 април РИОСВ-Варна е уведомена от Община Добрич за възникнала аварийна ситуация, а именно пожар, обхванал част от Клетка № 1 на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“, с. Стожер, община Добричка, област Добрич.  

            Дейностите на депото се извършват съгласно Комплексно разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, с оператор Община Добрич.

            Към момента на проверката дейностите по екплоатация на депото, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци се извършват от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД, гр. София, съгласно сключен между Община Добрич (оператор) и дружеството Договор.

            При извършената проверка на мястото на аварията от експерти на РИОСВ-Варна е установено, че дружеството, експлоатиращо депото е предприело незабавни действия по потушаването на пожара. Същият е възникнал около 23:49 ч. на 10.04.2022 г.

            Засегнатата от пожара площ е приблизително около 1.5 дка от тялото на Клетка № 1. Действията по потушаването му (гасене с вода и запръстяване) продължават и към момента, като на мястото са осигурени 3 броя пожарни автомобила от РДПБЗН-Добрич, 2 броя цистерни (водоноски), 4 броя самосвали, 1 брой компактор, 1 брой булдозер и 2 броя фадроми, осигурени от оператора на депото.

Поради метеорологичните условия към момента (скорост на вятъра 28-38 km/h, по данни на метеостанцията инсталирана в обекта) ограничаването на пожара е силно затруднено.

             При проверката на оператора е дадено предписание действията по гасене и запръстяване на пожара да продължат до неговото пълно потушаване, за което писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

РИОСВ-Варна

052/ 678 848